Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Chương trình Đại hội

Đại hội trù bị: Ngày (01 buổi)

Đại hội chính thức: Từ ngày 19/10 – 21/10/2005 (02 ngày rưỡi)

ĐẠI HỘI TRÙ BỊ:

* Từ 7g30 đến 11g30 – ngày

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu đại biểu

- Thông qua chương trình Đại hội trù bị.

- Quán triệt mục đích, yêu cầu việc mở Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

- Thông qua dự kiến chương trình Đại hội chính thức.

- Thông qua dự kiến số lượng và danh sách: Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Báo cáo tóm tắt tình hình Đại hội Đảng, kết quả bầu cử cấp ủy cơ sở và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 - nhiệm kỳ IX.

- Thông qua bản tổng hợp ý kiến của đại biểu đóng góp cho văn kiện của Trung ương và Thành phố và tổng hợp phiếu góp ý 17 vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

- Thông qua việc phân chia và xác định vị trí làm việc của các tổ đại biểu.

-  Thông qua và biểu quyết dự thảo Qui chế Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 - nhiệm kỳ IX (2005-2010).

- Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX.

- Hướng dẫn việc thực hiện phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ IX (2005-2010).

- Tập hát Quốc ca và Quốc tế ca.

II.- ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC:

1/ Ngày :

* Buổi sáng: từ 7giờ30 đến 11giờ30.

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

- Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VIII và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX, bản kiểm điểm BCH Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII.

- Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX.

- Phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp của cơ sở vào dự thảo báo cáo chính trị của Quận.

* Buổi chiều: từ 13 giờ30 đến 16giờ30

- Đại biểu thảo luận đóng góp văn kiện đại hội tại tổ.

2/. Ngày :

* Buổi sáng: từ 7giờ30 đến 11giờ30.

- Đại biểu thảo luận đóng góp văn kện Đại hội tại Hội trường.

- Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX (2005-2010).

* Buổi chiều: từ 13giờ30 đến 16giờ30

- Thông qua dự thảo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu vào dự thảo văn kiện của Trung ương.

- Thông qua báo cáo kết quả biểu quyết 17 vấn đề bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng.

- Thông qua dự thảo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu vào dự thảo văn kiện của Thành phố.

- Công bố kết quả bầu cử

- Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu chức danh Bí thư Quận ủy 10 nhiệm kỳ IX.

3/. Ngày :

* Buổi sáng: từ 7giờ30 đến 11giờ30.

- Báo cáo kết quả cuộc họp phiên đầu tiên của BCH Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX.

- Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ VIII.

- Thông qua bản tổng hợp ý kiến của đại biểu góp ý báo cáo chính trị của Quận và kết quả biểu quyết 15 chỉ tiêu chủ yếu của Quận.

- BCH và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ VIII ra mắt nhận nhiệm vụ.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

Thông báo