Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW5, NQTW6 (lần 2) tại Đảng bộ Quận 10 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần VIII

Quán triệt kế hoạch 01 của Bộ chính trị, kế hoạch 33 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ Quận đã tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW5 (khóa VIII), qua 6 đợt thực hiện với 62 cơ sở Đảng tiến hành từ ngày 16/01/1999 đến 9/1999 kết thúc. Ban Thường vụ đã mở hội nghị tổng kết vào trung tuần tháng 10/1999. Trước đó, tháng 8/1999 toàn Đảng bộ Quận tổ chức quán triệt NQTW6 (lần 2) trong cấp ủy viên, đảng viên và quần chúng cốt cán cơ sở. Thông qua việc quán triệt nghị quyết của Trung ương, đảng viên đã thảo luận, góp ý xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và hoàn tất việc triển khai các qui định về học tập, về giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ đảng viên, các qui chế về phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ tại Quận 10. Về cơ bản việc tổ chức quán triệt NQTW6 (lần 2) và triển khai chương trình hành động, chương trình công tác theo yêu cầu của cuộc vận động (bước 1 và bước 2) từ Quận đến cơ sở hoàn tất trong tháng 10/1999.

Tiếp theo đó, từ ngày 19/01/2000 đến 03/3/2000, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức kiểm điểm trước Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Quận về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo tinh thần NQTW5, NQTW6 (lần 2). Gắn trực tiếp với chỉ đạo của Tổ công tác Thành ủy, tập thể các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đã chuẩn bị bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm, trong quá trình kiểm điểm, thể hiện sự thẳng thắn chân tình và cầu thị trong đóng góp ý kiến xây dựng. Qua kiểm điểm, tập thể và cá nhân nhìn nhận rõ hơn ưu - khuyết, nhược điểm của mình, từ đó có biện pháp phát huy và khắc phục để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công. Giữa tháng 3/2000, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức sơ kết bước 2 và triển khai bước 3 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng (từ - 19/5/2001).

Nhìn lại qua gần 2 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình, phê bình theo tinh thần NQTW5 (khóa VIII) và hơn 1 năm triển khai cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 (lần 2) tại Đảng bộ Quận 10, là một sự chuyển tiếp, kết nối xuyên suốt, chặt chẽ giữa yêu cầu đánh giá thực trạng chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng với việc đề ra phương hướng nhiệm vụ đổi mới chỉnh đốn Đảng trước yêu cầu phát triển mới.

Về khắc phục những tồn tại hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, nhược điểm như NQTW5 đã chỉ ra qua kết quả đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình; Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy cơ sở đã tập trung chấn chỉnh, củng cố và tạo ra sự chuyển biến về vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên trên một số mặt:

Một là: Thông qua việc triển khai các nghị quyết và các đợt sinh hoạt tư tưởng về các ngày Lễ lớn có ý nghĩa lịch sử đã tiếp tục bổ sung, nâng lên một bước mới nhận thức của cán bộ, đảng viên về sự kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam, về tầm quan trọng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước …v..v… Nội dung các đợt sinh hoạt được đảng viên trong Đảng bộ đồng tình, thống nhất cao với chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, qua các bước của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa phát hiện trường hợp nào biểu hiện thái độ hoài nghi, dao động về tư tưởng chính trị hoặc giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, mỗi thời điểm cụ thể những vấn đề tiêu cực, một số vụ án được đưa ra xét xử có liên quan đến một bộ phận cán bộ, đảng viên hư hỏng, thoái hóa đã tác động đến tâm tư tình cảm của số đông cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng đả kích tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Hai là: chấn chỉnh có hiệu quả bước đầu về nội dung và thực hiện nề nếp nguyên tắc sinh hoạt Đảng trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn giữa việc soát xét bổ sung qui chế hoạt động với việc nâng cao trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo và cá nhân cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt đối với công việc của đảng, chính quyền, đoàn thể giao phó.

Ba là: quan tâm đầu tư đúng mức hơn công tác xây dựng, triển khai và sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác của cơ sở; thông qua phương thức tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên đã thúc đẩy nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bốn là: số đông cán bộ, đảng viên đã có ý thức hơn trong công tác vận động quần chúng, tham gia làm nghĩa vụ công dân nơi cư trú, qua thực hiện chủ trương đảng viên sinh hoạt tổ dân phố và kết quả góp ý của Ban điều hành tổ dân phố phục vụ cho đợt kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong nội bộ Đảng theo tinh thần NQTW5. Từ đó, đã giúp cho cấp ủy cơ sở có thêm nhiều thông tin về đạo đức lối sống của đội ngũ đảng viên để có biện pháp quản lý phù hợp, chặt chẽ, giúp cho từng đảng viên tự soi rọi lại trách nhiệm của mình trong công việc xây dựng khu phố, tổ nhân dân nơi cư trú.

Năm là: nhiều chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân và các đối tượng chính sách đã được triển khai theo hướng chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục kiện toàn một số khâu trong quá trình quản lý hành chính đối với sản xuất kinh doanh, cải tiến theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm vừa tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước vừa giảm bớt phiền hà cho nhân dân để tạo niềm tin và thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn Quận.

Sự chuyển biến thông qua các biện pháp củng cố chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, tồn tại được tiến hành hơn 1 năm qua, trên bình diện rộng nhìn chung là thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên để tiếp cận và hòa nhập vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng. Tuy nhiên, ở một vài cơ sở Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về trách nhiệm còn có mặt hạn chế, tinh thần tự phê bình và phê bình còn nặng cá nhân, chủ quan, vi phạm qui chế thực hiện dân chủ cơ sở, kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, tình trạng đơn thư tố cáo khiếu nại diễn ra nhiều, Ban Thường vụ Quận ủy đã và đang tập trung củng cố trước khi bước vào Đại hội Đảng cấp cơ sở và Quận.

Nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng mang tính sống còn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, gắn kết với việc sửa chữa khuyết điểm, nhược điểm qua thực hiện NQTW5; Quận ủy và Ban Thường vụ đã tập trung chuẩn bị và triển khai cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 3 bước theo tinh thần NQTW6 (lần 2), gắn với yêu cầu của từng bước có tổ chức sơ tổng kết một số chuyên đề.

Ở bước 1: Từ đến .

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành chặt chẽ theo đúng qui trình chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy về đợt kiểm điểm, tự phê bình trong tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ đảng viên tại các cơ sở đảng trực thuộc gắn với nhiệm vụ phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng 1998.

Triển khai chương trình hành động của Quận ủy để thực hiện NQTW6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát động đợt sinh hoạt học tập và làm theo di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 30 năm ngày Bác để lại Di chúc, sinh hoạt Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu Người và diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Bác.

Cụ thể hóa các qui định, qui chế của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ đã ban hành các qui định về học tập lý luận chính trị, qui định về giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ đảng viên, qui chế về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm cán bộ tại Quận 10 và quán triệt 19 điều qui định cấm đảng viên không được làm.

Ở bước 2: Từ đến .

Tổng kết đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình, phê bình và phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Quận và tổ chức giao lưu cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 1999.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong nội bộ Đảng và trong hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở nghiên cứu, học tập bài “Dân vận” của Bác Hồ và bài “nhớ ngày 15/10” của đ/c Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhân kỷ niệm 50 năm ngày bài báo ra đời. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về công tác dân vận của Đảng, của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện đầy đủ trách nhiệm lời dạy của Người, soi rọi vào thực tiễn hiện nay để vun đắp, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu diễn biến hòa bình và các luận điểm sai trái, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch.

Quận đã lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp tại Quận 10; nghiên cứu quán triệt và chuẩn bị kế hoạch triển khai thực hiện NQTW7 về “một số vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước“. Trong khi chờ chỉ đạo, đề án của Thành phố, trước mắt Quận chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và 15 phường rà soát lại thực trạng về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, có biện pháp xử lý bổ sung những tồn tại hạn chế qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, xác định đầy đủ trách nhiệm phục vụ, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chu đáo các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng hướng về đại hội thi đua toàn quốc, xác định các mặt công tác trọng tâm để triển khai thực hiện nhằm đưa các phong trào thi đua yêu nước vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Phát động trong toàn Đảng bộ Quận mở một đợt phát triển đảng viên mới nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt .

Ở bước 3: Từ đến .

Trọng tâm trong giai đoạn 1 ( - 02/9/2000) và một số thời điểm tiếp theo, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chuẩn bị và triển khai một số chuyên đề:

Chỉ đạo việc tổ chức sôi nổi các hoạt động kỷ niệm truyền thống mang tính giáo dục sâu sắc trong Đảng bộ từ Quận đến cơ sở nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng. Sau sơ kết bước 2, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ đã chủ trương phát động đảng viên đăng ký tự rèn luyện, mà mục tiêu là đề ra nội dung phấn đấu, biện pháp khắc phục sửa chữa những nhược điểm, tồn tại qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW5.

Chuẩn bị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên cơ sở đối với bản tự kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và tổ chức chu đáo, chặt chẽ việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy đã thông tin kết quả kiểm điểm đến các cấp ủy và đảng viên cơ sở trực thuộc Quận. Hoàn tất việc rà soát phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 1999, lãnh đạo tốt việc mở đại hội chi bộ khu phố, chi bộ bộ phận nhiệm kỳ 2000 - 2001.

Tổ chức các hội nghị chuyên đề sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động của Quận ủy theo tinh thần NQTW 4 về phát huy nội lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Quận 10, sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết 10 của Quận ủy về đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, sơ kết 2 năm triển khai thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, triển khai thực hiện nghị quyết Dân vận, chương trình hành động thực hiện nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia trên địa bàn Quận 10.

Triển khai kế hoạch Đại hội Đảng cơ sở và Quận để tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng theo tinh thần chỉ thị 54 của Bộ Chính trị và kế hoạch 49 của Ban Thường vụ Thành ủy với phương châm “Dân chủ, Trí tuệ, Trách nhiệm, Kỷ cương và Đoàn kết” gắn với yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc qui định 75 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ và mục tiêu chuẩn bị nhân sự Đại hội Quận và cơ sở. Mặt khác, toàn Đảng bộ đã quán triệt NQTW7 về tổ chức bộ máy, vừa rà soát đánh giá thực trạng chất lượng tổ chức, vừa soát xét luân chuyển cán bộ theo hướng bổ sung, tăng cường cho những nơi thiếu, yếu, đồng thời tập trung thanh kiểm tra, kết luận làm rõ đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với các tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên để có biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm, vừa đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu công tác nhân sự Đại hội Quận và cơ sở. Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành xây dựng đề án kiện toàn tổ chức và nhân sự các phòng ban quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn của Thành phố với mục tiêu là tinh gọn, hiệu quả và hiệu lực.

Ban hành qui chế quản lý cán bộ theo nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ”, có phân công, phân cấp quản lý, thực hiện qui trình đề bạt bổ nhiệm cán bộ tại Quận 10.

Tiến hành đợt kiểm tra trực tiếp tại 11 cơ sở Đảng trong việc chấp hành triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên, của Quận ủy và Ban Thường vụ về qui chế dân chủ cơ sở (chỉ thị 30, nghị định 29, 71 và 07), những vấn đề đảng viên không được làm (qui định 55)v.v… thông qua công tác kiểm tra giúp cho Quận chấn chỉnh kịp thời những khâu, những nội dung hạn chế, vấn đề cần quan tâm của cơ sở, đồng thời tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các cấp ủy cơ sở trong tổ chức quán triệt và thực hiện nghị quyết.

      Triển khai thí điểm việc xây dựng chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ phường 12 Quận 10 và tiến hành việc sơ kết qua gần 2 năm thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của chi bộ Công an phường.

      Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ NQTW6 (lần 2) mà trọng tâm là cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ Quận đến cơ sở gắn liền với yêu cầu chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong thời gian qua về cơ bản là đáp ứng yêu cầu, bước đầu đạt được ý nghĩa chính trị và tính giáo dục khá sâu sắc, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác được xây dựng và triển khai trên các lĩnh vực bức xúc nhằm phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự trị an, xây dựng đảng và vận động quần chúng; bước đầu đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm hành động trong số đông cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên, làm tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ thiết thực cho yêu cầu mở Đại hội Đảng bộ Quận và cơ sở, đồng thời từng bước đưa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nhiệm vụ then chốt thường xuyên.

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY 10

Thông báo