Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm tại Đại hội

DỰ THẢO BẢN KIỂM ĐIỂM

CỦA BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY NHIỆM KỲ VIII (2000 -  2005)

(Trình Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX (2005 - 2010))

Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2000-2005 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 33 đồng chí. Ban chấp hành bầu ra Ban thường vụ gồm 11 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 10 đồng chí (trong đó có 06 đồng chí ủy viên Ban thường vụ) rút tên khỏi Ban chấp hành do yêu cầu điều động công tác và nghỉ hưu; Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ định bầu bổ sung 09 đồng chí vào Ban chấp hành. Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ Quận có 32 đ/c; Ban thường vụ là 10 đ/c.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong bối cảnh chung của Thành phố và cả nước, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, Quận 10 cũng gặp một số khó khăn như: cơ sở hạ tầng còn yếu kém, bất cập, tình hình tội phạm và tệ nạn còn diễn biến phức tạp; tình hình tôn giáo, dân tộc có những phát sinh mới; trong đời sống nhân dân còn nhiều vấn đề bức xúc… đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 10. Trước tình hình đó, Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VIII đã đề ra, đưa Quận 10 phát triển toàn diện, trở thành một trong những Quận trung tâm của Thành phố. Căn cứ vào những thành tựu đã đạt được và những tồn tại, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ VIII của Quận Đảng bộ, Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy 10 xin nghiêm túc kiểm điểm những ưu, khuyết điểm chủ yếu trong nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005) như sau:

I. VỀ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ

1/ Về năng lực lãnh đạo

— Ưu điểm:

Để cụ thể hóa, tổ chức lãnh đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2000 - 2005, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Quận ủy đã xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực phát triển sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, thể dục - thể thao đến năm 2010, các Nghị quyết về An ninh - Quốc phòng, Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở quán triệt các quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, gắn với tình hình thực tế của Quận, Ban chấp hành Đảng bộ luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng, từ đó chọn những nội dung và bước đi phù hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Về kinh tế, Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy chú trọng chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xác định đúng định hướng quy hoạch là phát triển kinh tế theo mô hình thương mại - dịch vụ - sản xuất, đồng thời xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại 15 Phường giai đoạn 2001 - 2005; tập trung, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh như các chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng…, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế của quận phát triển; duy trì được nhịp độ phát triển sản xuất với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 13 - 15%; các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành - Ban thường vụ đã lãnh đạo định hướng đầu tư xây dựng nhiều khu chuyên doanh, trung tâm mua bán, siêu thị, chợ truyền thống được chỉnh trang, nâng cấp, góp phần đáp ứng tốt hơn các nhu cầu mua bán của nhân dân, làm cho hoạt động thương mại - dịch vụ luôn phong phú, đa dạng và đạt tỷ trọng từ 80 - 85% giá trị tổng sản phẩm hàng năm.

Cơ cấu thành phần kinh tế chuyển dịch tích cực, kinh tế nhà nước tiếp tục được củng cố, sắp xếp, ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn. Việc cổ phần hóa 03 công ty doanh nghiệp nhà nước bước đầu đã phát huy tác dụng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài, nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã được di dời.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy cũng chú trọng chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, khắc phục những trì trệ, yếu kém trên lĩnh vực đô thị. Tập trung chỉ đạo quản lý, khai thác hiệu quả và hợp lý nhằm tạo nguồn vốn, xây dựng các công trình trọng điểm để phát triển kinh tế, thực hiện các dự án về xây dựng nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Công tác quy hoạch có nhiều tiến bộ, đã công khai quy hoạch đường nội bộ và quy hoạch khu dân cư, xóa quy hoạch treo… để nhân dân góp phần tham gia cùng Nhà nước chỉnh trang, nâng cấp bộ mặt đô thị.

Về văn hóa - xã hội, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy luôn quan tâm chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội, gắn phát triển kinh tế với thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, công tác chăm sóc sức khỏe, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân được coi trọng; chỉ đạo xây dựng, cải tạo, sửa chữa hàng trăm công trình phúc lợi công cộng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở y tế, thể dục thể thao… đến năm 2010, 2020. Các trung tâm văn hóa và nhà văn hóa cơ sở được đầu tư nâng cấp và xây mới, bước đầu đi vào hoạt động, đạt hiệu quả nhất định. Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe của nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, nhất là các dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội, góp phần lập lại trật tự trên lĩnh vực văn hóa. Công tác quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo được chú trọng, mạng lưới trường lớp trên địa bàn được mở rộng, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, là một trong hai Quận đầu tiên của Thành phố được công nhận đã hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học. Các phong trào “xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “vì người nghèo” được Ban chấp hành - Ban thường vụ thường xuyên quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị chăm lo một cách thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, đã góp phần giải quyết cơ bản những bức xúc trong đời sống của nhân dân, thành tựu nổi bật là Quận được công nhận hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1992 - 2003. Nhiều hoạt động xã hội từ thiện in đậm dấu ấn tốt đẹp, thể hiện đạo lý và truyền thống dân tộc như: hiến máu nhân đạo, bảo trợ trẻ em nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương… đã đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Về an ninh, quốc phòng, trên địa bàn Quận 10, tình hình tội phạm nghiêm trọng tuy có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn đối phó tinh vi hơn. Từ thực tế trên, Ban chấp hành - Ban thường vụ đã tập trung lãnh đạo các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Quận; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tích cực huấn luyện, diễn tập phòng thủ để nâng cao trình độ, kỹ năng chiến thuật, rèn luyện ý thức sẵn sàng chiến đấu trong cán bộ, chiến sĩ. Ban thường vụ tập trung lãnh đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến tôn giáo, giải tỏa di dời, không để phát sinh các điểm nóng về trật tự xã hội và chính trị. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng phát triển với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Liên tục trong các năm qua, Quận 10 đã tích cực thực hiện tốt các chương trình mục tiêu “03 giảm”, chuyển hóa 100% địa bàn trọng điểm về mại dâm, ma túy và tội phạm. Từ năm 2003, Quận 10 được Thành phố công nhận là Quận cơ bản không còn ma túy, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Quận. Ban chấp hành - Ban thường vụ luôn quan tâm chỉ đạo các ngành tư pháp thực hiện nghiêm Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử không để oan sai, lọt tội.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Ban thường vụ Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 15 của Thành ủy về “thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên”… nhằm nâng cao nhận thức chính trị, hiệu quả giáo dục đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, phát triển được nhiều đảng viên mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận và cơ sở; tổ chức sơ, tổng kết nhiều chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh bổ sung các chủ trương giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu giải quyết những vấn đề bức xúc của cơ sở và của nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Khóa VIII; thường xuyên kiểm tra ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, từng bước nâng cao trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở.

Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, trong đó tập trung nhân sự bộ máy Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Quận, phường, các phòng ban tham mưu quản lý Nhà nước và tổ chức dưới phường; xây dựng các loại hình chi bộ bộ phận mới trực thuộc Đảng ủy phường như: chi bộ quân sự, trường học, doanh nghiệp tư nhân, chợ…; đặc biệt là quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đương chức, nhất là số cán bộ trẻ, có triển vọng gắn với thực hiện chủ trương điều động luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ từ Quận đến cơ sở.

Ban chấp hành - Ban thường vụ luôn chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo đúng chức năng, vai trò, nhiệm vụ, nhất là đầu tư chỉ đạo công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho việc quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước Quận, phường và nhu cầu của nhân dân. Luôn quan tâm công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể; xây dựng định hướng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xác định rõ hơn vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ qua.

— Khuyết điểm, tồn tại:

Trong lãnh đạo về kinh tế, Ban thường vụ Quận ủy chưa tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đề ra cơ chế và giải pháp cụ thể để thu hút đầu tư, vốn, phát triển các thành phần kinh tế một cách đồng bộ và vững chắc, đủ sức cạnh tranh và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Trong quản lý điều hành, ở một số lĩnh vực còn hạn chế như chưa thông tin thường xuyên các chủ trương, chính sách lớn của Quận về tình hình lao động, sản xuất, kinh doanh ở địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của quận phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ bản tuy đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra nhưng tiến độ các công trình triển khai còn chậm, chất lượng công trình chưa được đảm bảo.

Về văn hóa - xã hội, công tác quản lý văn hóa đạt hiệu quả chưa cao; trong chỉ đạo đời sống văn hóa ở cơ sở thiếu quan tâm xây dựng, nhân rộng những mô hình văn hóa mới ở cộng đồng dân cư. Ban thường vụ Quận ủy chưa đầu tư sâu trong chỉ đạo, giải quyết cơ bản những vấn đề xã hội còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành - Ban thường vụ trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội tuy có quan tâm, nhưng chưa dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng các giải pháp cơ bản về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, về thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân trước tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn. Công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng kết hợp với nhiệm vụ kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc còn một số hạn chế, thiếu chiều sâu.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy chưa nắm bắt và định hướng thông tin; giải quyết những vấn đề bức xúc trên lĩnh vực tư tưởng trong nội bộ và ngoài xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; thiếu đầu tư chỉ đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và sức chiến đấu của đảng viên nên vẫn còn một số cơ sở Đảng yếu kém; công tác đấu tranh, phê bình và tự phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa cao. Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy tuy có tập trung chỉ đạo, nâng chất hoạt động của bộ máy chính quyền nhưng chưa chú trọng sơ kết, rút kinh nghiệm thường xuyên để bổ khuyết thể chế, quy định nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành có hiệu lực, hiệu quả và đồng bộ; công tác quản lý cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ nên vẫn còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu nhân dân, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, của Nhà nước. Còn hạn chế trong đầu tư chỉ đạo và thiếu kiểm tra đối với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nên chất lượng phong trào quần chúng còn thấp, tập hợp quần chúng chưa rộng rãi, chưa đa dạng, nhiều hoạt động còn hình thức, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

— Ưu điểm:

Trong Ban chấp hành - Ban thường vụ, các đồng chí ủy viên luôn tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng, kiên định và trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã quán triệt và luôn năng động sáng tạo nghiên cứu tìm tòi những giải pháp để vận dụng tốt đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương chỉ đạo của Thành ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của Quận, làm cơ sở cho việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp trên, các nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Quận đạt kết quả.

Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy luôn phát huy tốt vai trò chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhất là thường xuyên định hướng các nội dung công tác xây dựng Đảng để phục vụ cho mục tiêu chung, luôn có ý thức trách nhiệm trước nhân dân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, đột phá vào những những vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; có nhiều nội dung và phương thức mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, có quan điểm đúng đắn đối với công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bố trí và chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành - ủy viên Ban thường vụ Quận ủy đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn mối quan hệ với quần chúng, gần gũi cơ sở. Trong sinh hoạt luôn có ý thức trách nhiệm với nhân dân với Đảng bộ, cẩn trọng nghiêm túc, phát huy trí tuệ tập thể và cá nhân khi xem xét và ban hành quyết định, đồng thời nhìn nhận thẳng thắn những khuyết điểm của tập thể và cá nhân, luôn cầu thị lắng nghe ý kiến của cơ sở, của cán bộ, đảng viên để sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh các chủ trương biện pháp lãnh đạo.

Trong điều kiện đời sống còn gặp nhiều khó khăn, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành - ủy viên Ban thường vụ Quận ủy luôn giữ gìn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, luôn thể hiện tính gương mẫu trong làm việc, trong sinh hoạt, trong công tác. Đa số đồng chí có ý thức tự học tập, tự rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; luôn chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước ở nơi cư trú, tích cực tham gia công tác xã hội, có mối quan hệ tốt với nhân dân được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm.

— Khuyết điểm, tồn tại:

Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy chưa thường xuyên kiểm tra các cơ sở Đảng trong tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Quận ủy để kịp thời bổ sung những giải pháp nhằm giúp cho cơ sở thực hiện thắng lợi những yêu cầu nhiệm vụ mà các nghị quyết đã đề ra.

Ban chấp hành - Ban thường vụ chưa có các giải pháp mạnh để chấn chỉnh các biểu hiện của một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, sa sút về phẩm chính trị, đạo đức lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và ý thức phục vụ nhân dân, năng lực hiệu quả thấp không được quần chúng tín nhiệm; còn một số ít cán bộ, đảng viên gây nhũng nhiễu trong nhân dân phải bị xử lý kỷ luật; một số cấp ủy cơ sở Đảng chưa lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, để phát sinh tình hình nội bộ, có nơi kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, vai trò lãnh đạo của chi bộ bị buông lỏng. Với mức độ khác nhau, từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành - ủy viên Ban thường vụ chưa nắm chắc tình hình vi phạm đạo đức lối sống và chưa quan tâm đầy đủ đến công tác quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở lĩnh vực mình phụ trách.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành - ủy viên Ban thường vụ hầu hết có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có ý thức tự rèn luyện, tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao; còn một số ít đồng chí chưa thật sự mạnh dạn thẳng thắn góp ý nhau để cùng tiến bộ, cũng như tham gia góp ý kiến thảo luận xây dựng nghị quyết lãnh đạo chung của Đảng bộ Quận.

3/ Ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, phong cách lãnh đạo và phương pháp công tác

— Ưu điểm:

Trong làm việc, Ban chấp hành - Ban thường vụ luôn bám sát và thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại quy chế làm việc của Ban chấp hành; căn cứ tình hình thực tiễn, hàng năm Ban chấp hành xây dựng chương trình công tác, trong đó lựa chọn những vấn đề có tính chất trọng yếu mà nhân dân và chính quyền quan tâm xây dựng thành chương trình công tác trọng tâm để lãnh đạo tổ chức thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII.

Ban chấp hành - Ban thường vụ luôn đoàn kết, thống nhất; mọi vấn đề đều được trình bày công khai và dân chủ; luôn nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu, có hướng khắc phục sửa chữa các ý kiến đóng góp của tập thể, cán bộ và nhân dân trên từng lĩnh vực công tác; không có biểu hiện quan liêu, tham nhũng và mất dân chủ; luôn thể hiện là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ và hệ thống chính trị Quận. Nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và kỷ luật Đảng, quy chế làm việc, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong làm việc, luôn thẳng thắn, cởi mở, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên trong việc chuẩn bị các đề án, nghị quyết, trong kiểm tra, đánh giá, đề bạt, bố trí cán bộ cũng như xem xét và xử lý nghiêm mọi cán bộ, đảng viên có sai phạm trên tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành - Ban thường vụ cũng tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo chính quyền, phân định rõ chức năng và nhiệm vụ của chính quyền để trên cơ sở đó, tăng cường trách nhiệm và tính chủ động của cơ quan Nhà nước; thông qua các nghị quyết, định hướng và những chủ trương, xác định những nội dung công tác trọng tâm để chính quyền Quận - Phường xây dựng các chương trình, dự án, triển khai thực hiện theo phân cấp được giao; Ban chấp hành - Ban thường vụ cũng có nhiều cố gắng trong đổi mới phương pháp công tác, tích cực cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp, sinh hoạt theo chủ đề, tích cực đầu tư cho việc nghiên cứu, xây dựng các đề án, chương trình kế hoạch công tác, chuẩn bị kỹ nội dung, phát huy dân chủ trong thảo luận, bàn bạc trước khi đi đến quyết nghị. Trong chỉ đạo, điều hành, Ban thường vụ luôn đặt lợi ích chung, công việc của tập thể lên trên hết, thực hiện khá tốt phương châm hướng về cơ sở để chỉ đạo các ngành xem xét giải quyết khó khăn của cơ sở, đối thoại và làm việc trực tiếp với cơ sở để có biện pháp lãnh đạo kịp thời, giúp cơ sở chủ động, tích cực hơn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; luôn căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, của Ban chấp hành Đảng bộ Quận, gắn với tình hình đặc điểm của quận 10 trong từng thời điểm để có các nghị quyết phù hợp, hiệu quả. Qua mỗi nhiệm vụ, từng chủ trương, dự án, đều có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban thường vụ.

— Khuyết điểm, tồn tại:

Kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân còn nhiều hạn chế, do công tác chỉ đạo phối hợp chưa đồng bộ; một số đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ chưa nắm sâu tình hình cơ sở để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh ở cơ sở mình phụ trách. Ban thường vụ Quận ủy chưa thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra cấp ủy cấp dưới tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành đề ra.

Các kỳ họp của Ban thường vụ tuy có cải tiến nhưng chất lượng một số cuộc họp chưa cao, chưa chuẩn bị tốt về nội dung, một số đề án chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề có lúc chuẩn bị chưa chu đáo; chưa chỉ đạo cải tiến nâng cao chất lượng hội nghị và giảm chế độ hội họp,. Trong công tác và sinh hoạt, có đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ còn biểu hiện xuê xoa, giản đơn; có đồng chí về phong cách, phương pháp công tác chưa thuyết phục đối với cơ sở.

Trong sinh hoạt Ban chấp hành, vẫn còn biểu hiện chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, chưa thẳng thắn trình bày quan điểm, chính kiến cá nhân; một số đồng chí còn nể nang trong tự phê bình góp ý, đấu tranh xây dựng nội bộ. Có ủy viên Ban chấp hành còn thiếu sót, khuyết điểm về phương pháp, phong cách công tác gây ảnh hưởng nhất định đến uy tín chung của Ban chấp hành và Ban thường vụ Quận ủy. 

II. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ

1/ Nguyên nhân khách quan và chủ quan của những ưu điểm

Nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, bám sát sự lãnh đạo của cấp trên, chủ động dự báo tình hình, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn của Đảng bộ. Năng động, sáng tạo, có bản lĩnh vững vàng, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, thực hiện thường xuyên nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Có nhiều đổi mới trong thực hiện nội dung và phương pháp lãnh đạo, biết lựa chọn những mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn của địa phương và trình độ của đội ngũ cán bộ.

Trong làm việc có sự chủ động phân công, phân cấp cho cơ sở, quan tâm chỉ đạo tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, coi trọng và tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, khơi dậy các tiềm năng.

Ban chấp hành - Ban thường vụ có quyết tâm cao trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên sơ tổng kết rút kinh nghiệm các chuyên đề công tác, các nhiệm vụ trọng tâm; bên cạnh đó là sự nỗ lực, năng động và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân Quận 10 trong tham gia và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2/ Nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, khuyết điểm

Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy chưa tập trung đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, công tác trọng điểm của Đảng bộ đã đề ra. Trong lãnh đạo thực hiện, nhiều khi còn mang tính dàn đều các lĩnh vực công tác, chưa xác định rõ những giải pháp và yêu cầu trọng tâm phải đầu tư để tập trung lãnh đạo đúng mức; chưa quyết liệt chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ban ngành Quận và cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong từng thời điểm nhất định dẫn đến kết quả công tác ở một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò lãnh đạo của một số đồng chí trong Ban chấp hành còn nặng về công việc chuyên môn của khối, đơn vị do mình phụ trách mà thiếu nghiên cứu, đóng góp cho công việc chung của Ban chấp hành Đảng bộ Quận.

Ban chấp hành - Ban thường vụ chưa đầu tư xây dựng cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực trong nhân dân, chưa xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân trong thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm của quận.

Công tác quy hoạch, đề bạt, bố trí, luân chuyển cán bộ tuy có tiến bộ, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ vẫn xảy ra ở nhiều cơ quan đơn vị, nhất là các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thường xuyên tiếp xúc đến nhân dân.

Thông báo