Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ VIII (2000 - 2005)

(Trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX (2005 - 2010))

 

Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 - lần 2 (khóa VIII), Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và NQTW4 - NQTW9 (khóa IX) kết luận, chỉ đạo tiếp tục thực hiện NQTW6 (lần 2) được Ban chấp hành Đảng bộ Quận - Ban thường vụ Quận ủy lãnh đạo triển khai thực hiện tại Đảng bộ Quận trong 05 năm qua theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005) có những thuận lợi, khó khăn đan xen nhau. Quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy Đảng xác định là nhiệm vụ then chốt; Trung ương, Thành phố có nhiều chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị tác động thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời 04 nguy cơ còn tồn tại tác động nhiều khó khăn; trong đó nguy cơ “tham nhũng”, tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhũng nhiễu, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, kích động biểu tình, bạo loạn hoặc tạo cớ để can thiệp, xâm lược... đã có những tác động, thách thức đến việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Quận.

I. TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn I của Đảng bộ Quận theo tinh thần NQTW6 - lần 2 (khóa VIII). Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005) và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức phổ biến quán triệt Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và NQTW4 (khóa IX), triển khai Kế hoạch số 12 - KH/QU của Quận ủy, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động giai đoạn II; yêu cầu tạo sự chuyển biến mạnh và thống nhất về tư tưởng, nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận. Để chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ giai đoạn II, Ban thường vụ Quận ủy quyết định kiện toàn lại Tiểu ban chỉ đạo thực hiện NQTW6 (lần 2) được thành lập từ tháng 8/1999 và lập 04 Tổ công tác Quận ủy trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra 10 cơ sở Đảng làm điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cơ sở Đảng còn lại Quận ủy giao cho đồng chí bí thư, tập thể cấp ủy cơ sở trực tiếp lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, có biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy.

Quán triệt NQTW9 (khóa IX) đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tháng 6/2004 Ban thường vụ Quận ủy quyết định nâng cấp Tiểu ban thành Ban chỉ đạo thực hiện NQTW6 (lần 2) gồm 10 thành viên (đồng chí Phó bí thư Thường trực Quận ủy kiêm Trưởng ban chỉ đạo, 01 đồng chí Phó ban kiêm nhiệm, 01 đồng chí Phó ban chuyên trách - thường trực, 07 đồng chí Ủy viên kiêm nhiệm). Chuyển Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành Tổ chỉ đạo chống tham nhũng và sáp nhập trực thuộc vào Ban chỉ đạo 6(2) Quận ủy. Chỉ đạo, hướng dẫn 19 Đảng ủy cơ sở thành lập Tổ chỉ đạo 6(2), các chi bộ cơ sở do đồng chí Bí thư chi bộ phụ trách và phân công 01 đảng viên giúp việc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quận ủy và các cơ sở Đảng đã tổ chức sơ kết giai đoạn II thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng khá nghiêm túc, đạt yêu cầu. Xây dựng chương trình công tác các năm 2004, 2005; triển khai thực hiện theo phương châm đưa hoạt động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nhiệm vụ then chốt, thường xuyên tại Quận và các cơ sở Đảng cho đến nay.

Qua lãnh đạo triển khai quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sơ kết đánh giá các giai đoạn, các bước thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ qua; nhận thấy các tổ chức Đảng, số đông đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt hơn về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm, chú trọng nhiều hơn trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức 06 quan điểm có tính nguyên tắc và thực hiện 10 nhiệm vụ cấp bách theo tinh thần NQTW6 (lần 2), nội dung Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và NQTW4 - NQTW9 (khóa IX) kết luận chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường quản lý, giáo dục, kiểm tra, tự kiểm tra cán bộ, đảng viên, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

1/ Những việc đã làm được

1.1 Giáo dục cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Trên lĩnh vực giáo dục tư tưởng chính trị, nhằm khắc phục những trường hợp cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết của Đảng các cấp không nghiêm túc như không dự học, hoặc dự học nhưng xem báo, nói chuyện riêng, đi trễ về sớm; Quận ủy đã thành lập Ban tổ chức các lớp học Nghị quyết, tăng cường quản lý, theo dõi, kiểm tra đội ngũ cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận, viết thu hoạch, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp khá nghiêm túc; trọng tâm là việc học tập, nghiên cứu, quán triệt 10 chuyên đề của tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung quản lý, giáo dục đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức nâng cao nhận thức chính trị theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nói đi đôi với làm; nói và làm đúng theo Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và Luật pháp, văn bản pháp quy của Nhà nước. Ngoài ra Quận ủy đã tăng cường đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các ban, ngành Quận, cơ sở và quần chúng nòng cốt đạt hiệu quả. Thường xuyên lãnh đạo các cơ quan tham mưu và cấp ủy các cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đưa công tác tư tưởng hướng về cơ sở; chú trọng định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là tuyên truyền miệng gắn với tiếp thu, chắt lọc, phân tích lý giải những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở đặt ra. Đồng thời thường xuyên quản lý, theo dõi, nắm bắt, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, hoài nghi, dao động, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, giảm sút tính lãnh đạo - chiến đấu - giáo dục của tổ chức Đảng và ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện, chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Đảng bộ Quận được nâng lên; tạo được sự thống nhất ý chí, hành động của các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Tình hình suy thoái tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản được ngăn chặn.

Về đạo đức, lối sống; trong nhiệm kỳ qua Quận ủy và các cấp ủy cơ sở thường xuyên chú trọng giáo dục, quản lý, kiểm tra, tự kiểm tra cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NQTW6 (lần 2) và NQTW4 - NQTW9 (khóa IX). Tổ chức các lớp giáo dục đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Triển khai Kế hoạch số 36 - KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, chỉ đạo các cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện cuộc vận động “03 xây - 03 chống” trong tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh theo Chỉ thị 15 - CT/TU của Thành ủy. Tiến hành sơ kết đánh giá tình hình giáo dục đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quận; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện cuộc vận động “03 xây - 03 chống” thành những tiêu chí về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức ở từng cơ quan, đơn vị, từng loại hình cơ sở Đảng đăng ký thực hiện; gắn cuộc vận động “03 xây - 03 chống” vào nội dung sinh hoạt hàng tháng ở từng cơ sở Đảng. Qua thực hiện, số đông đảng viên, cán bộ, công chức ở các cơ quan ban, ngành Quận và các cơ sở Đảng có chuyển biến tốt hơn trong rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống chuẩn mực, trong sáng, lành mạnh, giản dị; có tinh thần tự đấu tranh không để sa ngã vào lối sống thực dụng, xa hoa lãng phí, thoái hóa, biến chất; có ý thức tổ chức kỷ luật, gìn giữ đoàn kết nội bộ và gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác; ý thức phục vụ nhân dân có chuyển biến, hạn chế đáng kể những biểu hiện hách dịch, quan cách, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Đa số cán bộ, đảng viên chấp hành và giáo dục gia đình thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú. Nhiều đảng viên có tấm lòng, là gương sáng tiêu biểu trước quần chúng nhân dân trong các phong trào hành động cách mạng ở các cơ quan, đơn vị, các khu phố, tổ dân phố được nhân dân quý mến, tín nhiệm. Những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống được kiểm tra, xử lý nghiêm túc; đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Quận.

1.2 Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ và nâng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên

Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy thường xuyên lãnh đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị Quận và cơ sở vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đã sắp xếp bộ máy các phòng, ban quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; kiện toàn và chuyển giao các chi bộ trường Măng Non, Tiểu học và Trung học cơ sở về trực thuộc các Đảng ủy phường; tổ chức sáp nhập một số đơn vị, thành lập mới 15 chi bộ quân sự Phường và các cơ sở Đảng trực thuộc Quận; lãnh đạo tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và chuyển giao Chi bộ Công ty Kỳ Hòa, Chi bộ Công ty cổ phần Thiên Nam về Thành phố. Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đương nhiệm, cán bộ dự bị và có điều chỉnh, bổ sung nguồn cán bộ dự bị hàng năm; trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ, đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Quận và cơ sở. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ; đánh giá, luân chuyển, điều động, bố trí nhiều trường hợp cán bộ phù hợp với phẩm chất, năng lực lãnh đạo và chuyên môn nghiệp vụ; qua đó đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quận và cơ sở trong sạch vững mạnh.

Quận ủy và các cơ sở Đảng thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tăng cường các biện pháp lãnh đạo nâng chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên. Các cấp ủy đã chú trọng cải tiến việc ra Nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, triển khai quán triệt sâu, kỹ, có biện pháp cụ thể trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra thúc đẩy thực hiện Nghị quyết; xác định và thực hiện cơ bản tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, phát huy dân chủ nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đi cơ sở giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc của cơ sở, của nhân dân. Duy trì sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đồng thời, đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, tự kiểm tra, chấn chỉnh có hiệu quả một số cơ sở Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với kiểm điểm sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, nâng cao trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân cấp ủy viên - cán bộ chủ chốt phụ trách các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể. Phân công, theo dõi, kiểm tra đôn đốc đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng; đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên cải tiến nội dung, phương pháp, nâng chất lượng sinh hoạt Đảng. Duy trì thực hiện  chế độ tự phê bình và phê bình định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có sự việc phát sinh cần giải quyết theo phương châm nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, xây dựng.

Qua thực hiện, chất lượng các cơ sở Đảng và đảng viên có chuyển biến, được nâng lên. Kết quả phản ánh đúng thực chất, năm 2001 (năm đầu nhiệm kỳ) có 29/70 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (đạt 52,73 %), năm 2004 (năm gần cuối nhiệm kỳ) tăng lên 45/64 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (đạt 73,77 %); số cơ sở Đảng yếu kém hàng năm có từ 01 đến 02 đơn vị. Chất lượng đảng viên đủ tư cách ở các mức hàng năm được nâng lên (năm 2001 có 3281 đảng viên, đạt 99,06 %; năm 2004 có 3766 đảng viên, đạt 99,55 %); đảng viên vi phạm tư cách có giảm (năm 2001 có 31 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,94 %; năm 2004 có 26 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,68 %).

1.3 Tình hình kê khai tài sản, nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ, đảng viên

Thực hiện chủ trương kê khai tài sản của Trung ương và Thành ủy, Ban thường vụ Quận ủy đã triển khai Đảng văn số 209-CV/TV ngày 05/7/2002 chỉ đạo các cơ sở Đảng tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện kê khai tài sản, nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; sau đó kê khai bổ sung hàng năm. Từ năm 2002 đến nay, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quận thực hiện cơ bản tốt chủ trương kê khai tài sản; trong số cán bộ kê khai, có 12 đồng chí thuộc diện Thành ủy quản lý, 295 đồng chí thuộc diện Quận ủy quản lý, số còn lại do cấp ủy cơ sở quản lý; hồ sơ kê khai tài sản được xem xét, theo dõi và lưu trữ theo phân cấp quản lý cán bộ. Qua đơn tố cáo và phản ảnh của đảng viên, quần chúng; có 04 trường hợp cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý có nghi vấn bất minh đã được kiểm tra làm rõ. Kết quả, 02 trường hợp mua nhà, đất nhưng không kê khai được kiểm điểm rút kinh nghiệm; 02 trường hợp chưa có cơ sở kết luận dùng nguồn tài chính bất minh để mua sắm nhà và đất.

1.4 Lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phòng chống phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân

Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy thường xuyên lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với phòng chống những hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, góp phần lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước theo Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy. Quận đã có nhiều biện pháp chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình, đơn giản hồ sơ thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân. Tổ chức niêm yết công khai các loại biểu mẫu hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế, văn hóa, nhà đất, xây dựng... cho dân biết. Trang bị hệ thống camera tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân Quận cho nhân dân. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Quận. Ban hành quy chế, quy định tiếp dân, hội họp, chấp hành ngày giờ làm việc để cán bộ, công chức thực hiện. Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả giải quyết hàng năm đạt 96% trở lên; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người gây phát sinh điểm nóng phức tạp làm ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Thường xuyên quản lý, giáo dục, kiểm tra trách nhiệm công vụ, phong cách, thái độ tiếp xúc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tình hình cải cách hành chính tại Quận có những tiến bộ nhất định.

1.5 Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xác định nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy dân chủ nội bộ, dân chủ nhân dân tham gia giám sát, phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức. Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy thường xuyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và kiểm tra, tự kiểm tra  việc thực hiện đạt một số kết quả nhất định.

Các phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, xác định nội dung những việc cần thông báo cho dân biết, những việc dân bàn và quyết định; những việc dân tham gia ý kiến và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường quyết định; những việc dân giám sát, kiểm tra; xây dựng quy ước thực hiện dân chủ trong nhân dân ở 996/996 tổ dân phố. Các doanh nghiệp đã xây dựng quy chế dân chủ, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận phê duyệt. Tổ chức phổ biến những nội dung chủ yếu của quy chế để thực hiện, trong đó có xác định những việc cần công khai cho cán bộ, công nhân viên biết; những việc cần thông báo cho công nhân viên góp ý và giám đốc quyết định; những việc công nhân viên kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, Ban giám đốc các doanh nghiệp còn tổ chức công khai thu, chi tài chính, quỹ phúc lợi tập thể; củng cố, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân; ký kết thỏa ước lao động tập thể trong Đại hội công nhân viên chức hàng năm; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế làm việc cơ bản vào nề nếp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học và Ban quản lý các chợ đã xây dựng quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Xác định được nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; những việc cần thông báo công khai cho cán bộ, công chức thảo luận, quyết định; vai trò trách nhiệm của thủ trưởng và từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức tham gia góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện dân chủ thông qua hình thức hội nghị cán bộ công chức hàng năm; ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan với cán bộ, công chức do Công đoàn đại diện; củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng cơ quan, Ban thanh tra nhân dân; ra Nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức...

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức tích cực thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Dân chủ nội bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị được phát huy, thường xuyên gìn giữ đoàn kết, kỷ luật, thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và nhân dân. Quận và nhiều phường đã chấn chỉnh, khắc phục được một số việc còn tồn tại như quy hoạch treo, xây dựng các công trình, quản lý nhà đất, an ninh trật tự, khiếu nại tranh chấp trong nhân dân, các loại hình dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tiêu cực, tệ nạn xã hội. Dân chủ nhân dân được nâng lên một mức, tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản tốt.

1.6 Công tác phòng - chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Xác định phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiệm kỳ qua, Quận ủy thường xuyên chú trọng lãnh đạo các cơ quan ban, ngành Quận và cơ sở thực hiện nhiệm vụ phòng - chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tổ chức triển khai thực hiện các Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “chống tham nhũng”, “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Quy định 19-QĐ/TW của Bộ chính trị về “những điều đảng viên không được làm”; Quy định 428-QĐ/TV của Thành ủy về “trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”. Đồng thời, trong từng thời gian, Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo tổ chức nhiều đợt, nhiều cuộc kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra tình hình triển khai thực hiện; qua đó đã tác động các cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt được những kết quả nhất định.

Trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, qua thanh kiểm tra phát hiện một số trường hợp biểu hiện hành vi tham nhũng ở dạng tiêu cực, cố ý làm sai quy định, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ để nhũng nhiễu, vụ lợi... ở một số cơ quan phòng, ban quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, sự nghiệp có thu... Trong các trường hợp vi phạm, nổi lên một số vụ như: có đơn vị thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh doanh cà phê gây thua lỗ 08 tỷ đồng; quản lý hoạt động kinh doanh văn hóa lỏng lẻo, để thua lỗ 188 triệu đồng; cán bộ kinh doanh của doanh nghiệp chiếm dụng tiền bán thuốc tây 1,4 tỷ đồng; có doanh nghiệp chậm giải quyết công nợ tồn đọng của các công trình xây dựng và bán nhà giữ xe ở chung cư cho tư nhân 200 triệu đồng sai quy định; một số cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân... Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo xử lý nghiêm túc các đơn vị, cá nhân vi phạm; thi hành kỷ luật 14 đảng viên, chuyển 02 trường hợp chiếm dụng tài sản trong kinh doanh sang giải quyết, xử lý theo Pháp luật; đồng thời đã thu hồi giá trị vi phạm về cho Nhà nước được 3,1 tỷ đồng và 01 căn nhà. Sau khi xử lý các trường hợp vi phạm, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ và hoạt động các đơn vị có những chuyển biến tốt hơn; chuyển giao Công ty cổ phần Thiên Nam về Thành phố và sáp nhập Công ty Xây dựng công trình giao thông đô thị và kinh doanh nhà vào Công ty Dịch vụ đô thị - Quản lý nhà.

Trong công tác chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận lãnh đạo thực hiện công tác thu - chi tài chính đảm bảo đúng Luật ngân sách và các văn bản của Trung ương, Thành phố quy định. Đã cụ thể hóa thành những quy chế, quy định, định mức cụ thể, đúng chế độ, tiêu chuẩn quản lý, sử dụng về tài chính, tài sản công trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể Quận như: quy định về quản lý tài chính, công quỹ, tài sản công; xây dựng các công trình, trụ sở làm việc; mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô; sử dụng điện thoại, điện, nước, báo chí, văn phòng phẩm, hội nghị phí, tiếp khách...; đảm bảo chi thường xuyên hoặc đột xuất; có chú trọng thanh kiểm tra ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí tài sản, tài chính, công quỹ. Bên cạnh đó, Quận đã triển khai thực hiện đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận và chọn Phường 7 làm thí điểm ở cơ sở. Kết quả thực hiện bước đầu, khối các phòng, ban Ủy ban nhân dân Quận thực hành tiết kiệm khoán hành chính năm 2003 được 36,02%, năm 2004 được 31,12%; khối các cơ quan Quận ủy tiết kiệm năm 2004 được 26%; Ủy ban nhân dân Phường 7 tiết kiệm năm 2004 được 15%; qua đó đã góp phần đầu tư kinh phí để đào tạo chuẩn hóa cán bộ và chăm lo đời sống cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức các cơ quan thực hiện khoán. Đối với cơ sở Đảng, các cấp ủy đã lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, quy định cụ thể về thu - chi tài chính, công quỹ; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; thường xuyên lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt một số kết quả nhất định. Hàng  năm các phường tiết kiệm chi tài chính ngân sách được 5% - 10%; các doanh nghiệp thực hành tiết kiệm được 10% - 12%. Ngoài ra, năm 2005 Ban chấp hành Đảng bộ Quận đã triển khai thực hiện 03 chương trình công tác trọng tâm, trong đó có chương trình “chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính”; các cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng đã và đang xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Quận ủy, có những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác chống lãng phí, thực hành tiết kiệm tại Đảng bộ Quận.

2/ Những mặt hạn chế tồn tại

2.1 Về nhận thức

Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo triển khai quán triệt, quán triệt lại sâu, kỹ nội dung, ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 (lần 2) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, NQTW4 - NQTW9 (khóa IX) kết luận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQTW6 (lần 2). Còn tồn tại tình hình một số cán bộ, đảng viên nhận thức hạn chế hoặc chậm chuyển biến nhận thức, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2.2 Trong tổ chức thực hiện

Việc thực hiện các nội dung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số chi bộ cơ sở, chi bộ bộ phận còn lúng túng nhất định. Tình hình một số cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng không nghiêm túc tuy được chấn chỉnh và có chuyển biến, nhưng vẫn còn tồn tại. Số ít cấp ủy cơ sở Đảng chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thực hiện vai trò trách nhiệm tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chưa tốt; dân chủ nội bộ và trí tuệ tập thể chưa được phát huy đầy đủ, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng bị hạn chế. Trong công tác tổ chức, cán bộ; có cán bộ chủ chốt chưa thông suốt chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, gây khó khăn trong quá trình điều động, luân chuyển. Một số cơ sở thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ chưa đúng quy định của Điều lệ Đảng; chưa quan tâm cải tiến nội dung, phương pháp, nâng chất lượng sinh hoạt Đảng. Lãnh đạo nội bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình, gìn giữ đoàn kết, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị chưa tốt. Thiếu chủ động kiểm tra ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ở một số cơ sở Đảng chậm được đổi mới; còn lúng túng nhất định trong thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ theo từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Chưa chú trọng cải tiến việc ra Nghị quyết ngắn, gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; triển khai quán triệt chưa sâu, kỹ; thiếu biện pháp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra thúc đẩy thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả. Có cơ sở Đảng còn lẫn lộn chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức Đảng với chính quyền.

Quận ủy và một số cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, lãng phí, thực hiện cuộc vận động “03 xây - 03 chống” theo Chỉ thị 15 của Thành ủy chưa thường xuyên, liên tục, có lúc, có nơi còn hạn chế. Đảng bộ Quận có trên 270 đảng viên chuyển đi ở nơi khác, làm ăn xa, công tác xa, có những khó khăn nhất định trong công tác quản lý, giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, giảm sút ý chí chiến đấu, không thiết tha với Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều lần không lý do tuy có giảm, nhưng vẫn còn 17 trường hợp bị xóa tên, so với nhiệm kỳ VII giảm 07 trường hợp (17/24 đảng viên). Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, vi phạm đạo đức, lối sống, nhũng nhiễu, tiêu cực với nhân dân, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước, làm sai nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng; trong nhiệm kỳ qua đã xử lý kỷ luật 03 tổ chức Đảng và 121 trường hợp đảng viên vi phạm (trong đó có 17 trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống; 26 trường hợp nhũng nhiễu, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước; 27 trường hợp cố ý làm trái; 51 trường hợp sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp...), so với nhiệm kỳ VII tăng 29 trường hợp (121/92 đảng viên), cần được các cấp ủy Đảng chú trọng tăng cường quản lý, giáo dục, kiểm tra ngăn ngừa tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Công tác cải cách hành chính theo cơ chế “01 cửa - 01 dấu” có lúc, có nơi còn những bất cập, hiệu lực quản lý Nhà nước còn hạn chế trên một số lĩnh vực như: trật tự đô thị, nhà đất, xây dựng các công trình, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tiêu cực, tệ nạn xã hội... Một số cán bộ, công chức chưa làm hết trách nhiệm, phong cách, thái độ phục vụ và giải quyết công việc cho nhân dân chưa tốt, thủ tục hồ sơ hành chính còn rườm rà, kéo dài thời gian, gây phiền hà nhân dân; cá biệt có một số cán bộ quản lý Nhà nước vi phạm bị xử lý kỷ luật. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc của cơ sở, của nhân dân chậm được giải quyết; từ cuối năm 2004 đến nay Quận ủy đang tập trung chỉ đạo thực hiện rốt ráo, đạt kết quả nhất định.

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình phường, cơ quan, doanh nghiệp tuy đạt một số kết quả, nhưng còn những mặt hạn chế như: thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả tốt. Nhân dân giám sát, góp ý xây dựng hoạt động của chính quyền chưa thường xuyên, chưa mạnh dạn phản ánh tình hình đảng viên, cán bộ, công chức có những biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân. Nội dung quy ước Tổ dân phố ở một số nơi mang tính hình thức, nặng về những quy định để nhân dân chấp hành; sinh hoạt của nhiều tổ dân phố còn lỏng lẻo, chưa phát huy đầy đủ tính dân chủ trong nhân dân. Một số doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hóa có lúng túng nhất định trong việc vận dụng thực hiện quy chế dân chủ. Một số cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện công tác quản lý thu - chi, công khai tài chính ngân sách, công quỹ chưa tốt, để xảy ra tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm. Những đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện Nghị định 10 của Chính phủ chưa thống nhất; có đơn vị không công khai tài chính công quỹ, làm phát sinh tư tưởng hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ.

III. NGUYÊN NHÂN

1/ Nguyên nhân làm được

Những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ qua do Ban chấp hành Đảng bộ Quận - Ban thường vụ Quận ủy và cấp ủy các cơ sở đã tập trung lãnh đạo quán triệt sâu, kỹ mục đích, yêu cầu, tác dụng của cuộc vận động đến toàn bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị Quận, cơ sở.

Quận ủy và cấp ủy các cơ sở Đảng có chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng giai đoạn, từng bước khá chặt chẽ; qua đó đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra thúc đẩy cuộc vận động đạt kết quả cơ bản tốt; góp phần xây dựng Đảng - xây dựng hệ thống chính trị Quận và cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ qua.

2/ Nguyên nhân hạn chế tồn tại

Việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành đan xen với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng thời gian của Quận và cơ sở; nên có lúc, có nơi công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động chưa được tập trung đúng mức.

Một số cơ sở Đảng còn biểu hiện bệnh thành tích; chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và  chế độ sinh hoạt Đảng lỏng lẻo, hạn chế tính lãnh đạo - chiến đấu - giáo dục của tổ chức Đảng. Một số cấp ủy viên, đảng viên còn tư tưởng thụ động trong thực hiện cuộc vận động; cán bộ, đảng viên thiếu tính chiến đấu, chưa mạnh dạn đấu tranh phê bình, ngăn ngừa những yếu kém, tiêu cực trong đơn vị, để xảy ra tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm.

Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân còn hạn chế. Tình hình các cấp ủy kiểm tra đảng viên chấp hành chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kiểm tra đảng viên khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm cũ qua kiểm điểm phân tích chất lượng đảng viên hàng năm; kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ, ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có lúc, có nơi chưa được thực hiện thường xuyên.

Chưa tạo ra phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, đóng góp, phản ảnh tình hình đảng viên, cán bộ, công chức tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, lãng phí, nên cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số mặt hạn chế.  

Thông báo