Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Báo cáo chính trị tại hội nghị đại biểu Đảng bộ quận 10 giữa nhiệm kỳ VI đánh giá tình hình từ 1991-1993 và nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới (1994 – 1995)

Từ sau Đại hội VII của Đảng tình hình nước ta có nhiều chuyển biến nhanh chóng. Công cuộc đổi mới của Đảng tiếp tục đạt thắng lợi trên nhiều lãnh vực, đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng, mở rộng dân chủ và quan hệ đối ngoại. Mặt khác kẻ thù vẫn tiếp tục hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, những nguy cơ và thách thức từ bên trong cũng hết sức gay gắt.

Trong bối cảnh đó, bước vào đầu nhiệm kỳ VI, Quận 10 có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Đường lối đổi mới của Đảng được cụ thể hóa bằng những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng đi vào cuộc sống tạo môi tường và động lực kích thích kinh tế- xã hội phát triển. Ban chấp hành Đảng bộ Quận có những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong các nhiệm kỳ trước đặc biệt là trong lãnh đạo kinh tế đã có những kinh nghiệm bước đầu về kinh tế thị trường. Nhân sự tổ chức bộ máy từ Quận đến cơ sở được củng cố một bước, số đông cán bộ đảng viên giữ được nhiệt tình cách mạng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

Quận phải đối phó với tình hình an ninh chính trị ngày càng phức tạp do âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Cơ chế quản lý cấp Quận chưa hình thành rõ nét, chủ trương chính sách của Nhà nước chưa đầy đủ và đồng bộ. Tình hình kinh tế- văn hóa - xã hội còn nhiều tồn tại, mặt tiêu cực của kinh tế thị trường tác động mạnh trên tất cả các lãnh vực. Một số tồn đọng cũ trong quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế thời gian trước đây đã để lại những hậu quả nặng nề. Từ đầu nhiệm kỳ tổ chức bộ máy chưa ổn định, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đời sống của cán bộ diện chính sách, công nhân viên tuy có được cải thiện và nâng lên nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận lần VI, đã nổ lực với tinh thần chủ động tiến công, tự lực, tự cường, lãnh đạo Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Quận thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ Quận lần VI đã đề ra.

Hội nghị đại biểu Đảng bộ Quận giữa nhiệm kỳ có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần VI của Quận và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trong hơn 2 năm qua, khẳng định những kết quả mà Quận đã đạt được, nêu rõ những tồn tại, nguyên nhân và bài học thực tiễn, trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi trọn vẹn Nghị quyết Đại hội lần VI của Quận trong 2 năm còn lại (1994-1995).

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN VI.

I.    KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1- Kinh tế Quận đang đi dần vào ổn định và phát triển, cơ cấu kinh tế theo định hướng sản xuất – thương mại – dịch vụ ngày càng rõ, vừa chăm lo kinh tế quốc doanh vừa tạo điều kiện giúp các thành phần kinh tế khác phát triển, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu hàng năm đầu đạt và vượt với tốc độ tăng trưởng khá nhanh.

Tuy có những khó khăn lớn như thiếu vốn, thị trường bị hàng nhập lậu cạnh tranh gay gắt, chưa nắm bắt kịp diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường do có chủ trương đúng đắn của Trung ương và Thành phố, sự lãnh đạo tập trung tháo gỡ khó khăn của Quận và sự năng động sáng tạo của đơn vị nhất là trên các mặt: vốn, thị trường, đầu tư trang thiết bị nên sản xuất xông hiệp và tiểu thủ công nghiệp của Quận tiếp tục phát triển. Một số đơn vị tăng cường đầu tư thiết bị, cải tiến kỹ thuật, thay đổi mẫu mã, sản xuất nhiều mặt hàng tạo được uy tín trong người tiêu dùng trong và ngoài nước. Các mặt hàng sản xuất mang tính truyền thống của Quận như ngành nhôm, hóa chất cao su, lương thực thực phẩm và may mặc tiếp tục phát huy, nhiều mặt hàng có khả năng thay thế hàng nước ngoài và xuất khẩu.

Ba năm qua (1991-1993), giá trị tổng sản lượng đạt 300,585 tỷ đồng (giá cố định năm 1989) với tốc độ tăng bình quân 24,8% năm (chỉ tiêu Đại hội lần VI của Quận là 6,9%) trong đó công nghiệp quốc doanh tăng bình quân 14,9% năm ( chỉ tiêu Đại hội lần VI là 6,4%) và công nghiệp ngoài quốc doanh là 26,9% năm (chỉ tiêu Đại hội là 7,9%). Các ngành sản xuất chiếm tỷ trọng đáng kể là: công nghệ phẩm, cơ kim khí, hóa nhựa, dệt da may, điện điện tử…

Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn phát triển đa dạng, phong phú, thương nghiệp quốc doanh đã tích cựïc khai thác nguồn hàng, tăng cường bán buôn, mở nhiều trung tâm bán lẻ, cùng với thương nghiệp của tư nhân đã góp phần giải quyết phần lớn nhu cầu của người tiêu thụ trên địa bàn và bình ổn giá cả thị trường nhất là trong các dịp lễ tết.

Quận đã kiểm tra sắp xếp lại các đơn vị hợp tác xã mua bán, giải thể những đơn vị hoạt động không đúng tính chất và kém hiệu quả, thành lập thí điểm các hợp tác xã mua bán theo cụm liên Phường.

Hoạt động xuất nhập khẩu tuy gặp nhiều khó khăn do vốn thiếu, thị trường bị thu hẹp, nhiều cơ chế ràng buộc chưa được tháo gỡ nhưng với cố gắng tích cực nên đã đạt kết quả đáng kể. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm là 17.613.000 USD, tốc độ xuất khẩu tăng bình quân là 20,9% (chỉ tiêu Đại hội là 16,6%). Hàng xuất chủ yếu là nông hải sản chế biến (chiếm tỷ trọng 62,73%), hàng nhập chủ yếu là nguyên liệu, hàng tiêu dùng đã góp phần cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Quận. Ngoài những đơn vị có chức năng xuất nhập khẩu còn có các đơn vị khác tham gia cung ứng hàng xuất với kim ngạch khá cao (công ty thương mại – dịch vụ, xí nghiệp quốc doanh Mỹ phẩm…)

Hoạt động tài chánh có chuyển biến khá, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng cao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 3 năm là 113,5 tỷ đồng, thu ngân sách Quận trong 3 năm là 76,9% tỷ, trong đó đã dành một phần kinh phí đáng kể là 14,579 tỷ đồng để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, 9,381 tỷ đồng để thực hiện các chính sách xã hội và 8 tỳ đồng cho kinh tế quốc doanh. Tuy nhiên do Thành phố giảm tỷ lệ điều tiết cho Quận và khống chế chỉ tiêu của Quận theo định mức nên mặc dù các nguồn thu đều vượt kế hoạch (như thu thuế, thu quốc doanh, thu khác…) và Quận hết sức tiết kiệm chi, cũng chỉ đảm bảo đủ chi cho các hoạt động bình thường của Quận, phần tích lũy để đầu tư xây dựng cơ bản và cấp vốn cho các đơn vị kinh tế chưa đáng kể. Công tác quản lý tài sản và kiểm tra tài chính cơ sở đã thực hiện nghiêm túc hơn.

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần đang hình thành rõ nét, Quận đã tập trung sắp xếp, chấn chỉnh các đơn vị kinh tế trọng điểm (giảm từ 13 đơn vị còn 9 đơn vị) và xử lý các đơn vị kinh tế làm ăn yếu kém (1 đơn vị). Các đơn vị kinh tế quốc doanh sau khi sắp xếp đã tập trung xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị (550.000 USD và 446 triệu đồng Việt Nam), mở rộng thị trường phát triển các loại hình hoạt động đảm bảo hoạt động theo phương châm tôn trọng pháp luật và có hiệu quả thực sự (tránh tình trạng lời giả lỗ thật), bước đầu thích nghi với kinh tế thị trường, đứng vững được và đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách.

Quận đã xây dựng và triển khai Nghị quyết kinh tế ngoài quốc doanh để thúc đẩy kinh tế ngoài quốc doanh phát triển, tính đến cuối năm 1993 có 6465 cơ sở đang hoạt động (sản xuất: 1317 cơ sở, thương mại dịch vụ: 5148 cơ sở) với tổng số vốn hoạt động 157,45 tỷ đồng thu hút 18417 lao động. Nhiều đơn vị đã quan tâm đầu tư mới trang thiết bị (trị giá 1.756.720 USD+405 triệu đồng), cải tiến mặt hàng cạnh tranh được với hàng ngoại, góp phần lớn trong việc thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và làm nghĩa vụ ngân sách tương đối khá (78,705 tỷ đồng).

Công tác thanh toán công nợ được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực.

2/ Việc thực hiện các chính sách xã hội và công tác văn hóa- xã hội đã mang lại nhiều kết quả thiết thực góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển :

Quán triệt và vận dụng quan điểm kết hợp giữa kinh tế với văn hóa xã hội, giữa đời sống vật chất với tinh thần, Quận đã đầu tư cho công tác văn hóa –giáo dục –Y Tế –xã hội thu được nhiều thành quả, cơ bản ổn định đời sống của đại bộ phận dân cư, cán bộ công nhân viên và diện chính sách, từng bước nâng cao trình độ dân trí xây dựng nếp sống văn hóa mới và đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị và xã hội của chủ trương "Xóa đói giảm nghèo", Quận đã có kế hoạch triển khai thực hiện, tạo thành phong trào quần chúng khá sâu rộng. Đến nay đã huy động 1,748 tỷ đồng, trợ giúp 1555 hộ có công ăn việc làm, bước đầu có thu nhập. Công tác chăm lo đời sống diện chính sách, nhân dân lao động nghèo đã được tiến hành có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả thiết thực. Đặc biệt nhân dịp 64 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/1994) Quận đã tổ chức tặng 472 tín phiếu tình nghĩa với tổng giá trị là 719 triệu đồng cho các đồng chí cán bộ hưu trí 40-50 tuổi Đảng và cán bộ diện ưu đãi nhằm thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa và góp phần cải thiện một bước đời sống của các đồng chí cách mạng lão thành.

Chương trình nhà ở cũng được Quận Đảng bộ quan tâm thực hiện nhằm giải quyết những bức xúc về nhà ở của cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động nghèo đi đôi với việc chỉnh trang đô thị góp phần xây dựng Thành phố văn minh hiện đại. Ba năm qua, cùng với đà đi lên của Thành phố, trên địa bàn Quận đã hình thành nhiều khu dân cư mới khang trang, phù hợp với qui hoạch tổng thể. Về phía Quận đã xây dựng 23 nhà tình nghĩa, sửa chữa 312 căn nhà cho diện chính sách, xây mới 230 căn nhà bán trả góp và nhà kinh doanh phục vụ nhân dân, sửa chữa và nâng cấp 9 lô chung cư Nguyễn Kim (900 hộ).

Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cũng đạt được những kết quả khích lệ. Quận đã đầu tư xây dựng TTDN đáp ứng được yêu cầu học nghề của thanh thiếu niên. Trong ba năm qua đã bồi dưỡng đào tạo 11.175 học viên và giải quyết việc làm cho 12.109 lao động.

Công tác giáo dục-đào tạo đạt kết quả tốt qua các phong trào xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, phổ cập giáo dục cấp I, xóa mù chữ. Bốn năm liền Quận được Thành phố công nhận là đơn vị dẫn đầu của Thành phố về việc phổ cập tiểu học và xóa mù chữ. Cơ sở vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập được tăng cường đầu tư, phụ huynh học sinh đã đóng góp xây dựng được nhiều dụng cụ dạy học, phòng máy vi tính để đào tạo cho học sinh. Loại hình trường lớp ngày càng đa dạng. Đời sống giáo viên được Nhà nước chăm lo.

Về Y tế Quận đã tích cực triển khai công tác phòng, khám và điều trị bệnh có hiệu quả. Các loại dịch bệnh được phát hiện và ngăn chặn kịp thời không để xảy ra dịch lớn. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng và tiêm chủng mở rộng được quan tâm đầu tư đúng mức nên đạt chỉ tiêu hàng năm. Hệ thống bán thuốc, phòng khám tư nhân phát triển nhanh. Công tác kế hoạch hóa gia đình có chuyển biến tốt tỷ lệ dân số tư nhiên tăng bình quân 1,42 (chỉ tiêu Đại hội 1,4).

Phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể được duy trì thường xuyên và phát triển khá tốt trên các địa bàn khu vực và các giới quần chúng. Hoạt động thể dục thể thao ngày càng thu hút đông đảo người lớn tuổi và thanh thiếu niên tham dự. Nhiều đội thể thao được thành lập đã tích cực rèn luyện thi đấu lập nhiều thành tích ở cấp cao. Ổn định được lực lượng huấn luyện viên và vận động viên.

Hoạt động văn hóa văn nghệ có nhiều chuyển biến tốt phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các công tác trọng tâm của địa phương, đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của nhân dân. Nhiều chương trình được dàn dựng công phu, thu hút hàng triệu người xem hàng năm. văn hóa văn nghệ truyền thống cách mạng, hát ru, dân ca được khôi phục và phát triển. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, lối sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, đáng kể là qua Hội nghị tổng kết năm 1993 đã có 11.505 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới chiếm tỷ lệ 57,25% số hộ đăng ký. Quận đã tích cực bài trừ văn hóa phản động đồi trụy nhất là trong lĩnh vực sách báo, Vidéo ...

3/ Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn :

Tình hình an chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận diễn ra khá phức tạp, các thế lực phản động trong và ngoài nước, các phần tử xấu đội lốt tôn giáo để chống phá chính quyền cách mạng đã tăng cường hoạt động. Các loại tệ nạn xã hội tiếp tục phát triển, trật tự đô thị chưa đảm bảo.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung Ương 3 của Đảng về quốc phòng, an ninh, đồng thời nhận thức đúng vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của địa bàn và âm mưu diễn biến hòa bình của địch, nên Quận Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ xây dựng kế hoạch và biện pháp để đấu tranh có hiệu quả với từng trường hợp, từng đối tượng. Thường xuyên tổ chức đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh tấn công bọn tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, phá rã nhiều băng nhóm, bắt giữ những tên nguy hiểm, tổ chức nhiều đợt kiểm tra để lập lại trật tự đô thị.

Quận đã tổng kết phần trăm năm phòng thủ khu vực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân luôn được củng cố đã góp phần bảo đảm quốc phòng và an ninh của Thành phố. Công tác tuyển quân hàng năm tuy gặp nhiều khó khăn nhưng được sự tập trung lãnh đạo của Quận Ủy, Ủy ban, sự nỗ lực của các ngành và các Phường nên luôn đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng của Thành phố giao. Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và an ninh cơ sở được củng cố về chất và lượng. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động có hiệu quả đã phát hiện và cung cấp cửa hàng các cơ quan chức năng nhiều tin tức có liên quan đến hoạt động của bọn phản cách mạng, vận động nhiều tội phạm hình sự có trọng án ra trình diện. Phong trào kết nghĩa bảo vệ an ninh quốc phòng được mở rộng. Quận thường xuyên tổ chức diễn tập phòng chống bạo loạn, phòng chống cháy nổ để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Lực lượng chính trị nòng cốt của Quận và cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Hội Cựu Chiến binh đã tham gia tích cực làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chính sách hậu phương quân đội được chăm lo khá tốt.

Công tác chống tham nhũng buôn lậu được phát động mạnh mẽ và sự tham gia tích cực của các ngành nội chính, đã phối hợp điều tra và đưa ra xét xử các vụ án tồn đọng cũ. Trong hai năm 1992-1993 đã xử lý 766 vụ vi phạm, truy thu nộp cho ngân sách Nhà nước 9,819 tỷ đồng. Đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra góp phần đưa hoạt động của các cơ quan Nhà nước đúng plháp luật.

Khối nội chính đã được quan tâm củng cố, từng ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình góp phần đưa việc thực thi pháp luật đạt nhiều tiến bộ.

Nhìn chung tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến khá phức tạp nhưng nhờ có chủ trương và biện pháp đúng đắn của Quận Đảng bộ, sự phối hợp hoạt động khá đồng bộ giữa các ngành trong khối nội chính, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được liên tục củng cố nên góp phần giữ vững tình hình an toàn xã hội và ATXH, tạo điều kiện phát triển kinh tế và chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

4/ Hệ thống chính trị được củng cố một bước :

Trong khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Đảng ta vẫn kiên trì đường lối đổi mới và tiếp tục thu được nhiều thành tựu trên tất cả các lãnh vực đã làm cho các tầng lớp Đảng viên, cán bộ công nhân viên và nhân dân trong Quận tăng thêm niềm tin, đoàn kết tích cực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị. Tuy nhiên phần lớn cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, lực lượng trí thức, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo tuy đời sống có cải thiện một bước nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết rất bất bình trước tình hình các tệ tham nhũng buôn lậu, tệ nạn xã hội phát triển, văn hóa phẩm đồi trụy du nhập tràn lan chưa có biện pháp ngăn chặn cơ bản, kỷ cương luập pháp chưa chấp hành nghiêm.

Trước tình hình đó Quận đã lãnh đạo các đoàn thể Mặt trận và các tổ chức xã hội củng cố một bước tổ chức, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị, chăm lo lợi ích thiết thực của các giới, đi sâu vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng mang lại nhiều kết quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã góp phần xây dựng chính quyền to sạch hoạt động đúng pháp luật, tổ chức nhân dân góp ý xây dựng hiếp pháp, xây dựng luật pháp và một số chủ trươrng của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực công tác bầu cử Quốc hội. Tích cực vận động xây dựng lực lượng nòng cốt và tham gia vào các phong trào xã hội mang ý nghĩa rộng lớn (xã hội hóa giáo dục, giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai hỏa hoạn và ủng hộ nhân dân Cu ba). Qua đó đã khơi dậy được lòng nhân ái, tương thân tương trợ và tinh thần đền ơn đáp nghĩa. Các tôn giáo cũng đã được quan tâm tạo điều kiện để hoạt động tín ngưỡng bình thường trong khuôn khổ luật pháp qui định. Nơi nay

Quận đã tập trung củng cố kiện toàn Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các phòng ban chức năng tham mưu, từng bước nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng tinh gọn, đúng chức năng, tách dần chức năng quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế, nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân. Ủy ban nhân dân Quận đã hoạt động theo đúng qui chế và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở. Hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận tập trung vào sự lãnh đạo điều hành để hoàn thành chương trình công tác theo từng định kỳ, có tập trung vào các mặt công tác trọng tâm : đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cân đối tài chánh, thu thuế, triển khai qui hoạch đô thị và an ninh quốc phòng.

Hội đồng nhân dân Quận và Phường có cải tiến về nội dung và hình thức hoạt động, tăng cường kiểm tra giám soát việc thực hiện các Nghị quyết đã góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý Nhà nước đi vào nề nếp, tham gia tích cực giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Hoạt động của khối phường tương đối toàn diện, 3 năm qua đã tập trung củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo cơ chế mới, đội ngũ cán bộ chủ chốt được điều chuyển tăng cường. Các Phường đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các kế hoạch kinh tế xã hội của Quận, đặc biệt đã góp phần lớn trong việc ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và chăm lo đời sống diện chính sách và nhân dân lao động tại địa bàn.

Nét mới trong công tác quản lý Nhà nước là thiết lập được mối quan hệ khá chặt chẽ giữa hệ thống Nhà nước cấp Quận và cơ sở, sự phối hợp giữa Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân với các ban ngành và Phường từng bước đi vào nề nếp và thực hiện đúng theo quy chế, tạo nên sức mạnh đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

Công tác chính trị tư tưởng, thông qua các hoạt động như quán triệt Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, nghiên cứu các chuyên đề lý luận chính trị, thông tin thời sự chính sách, đồng thời với việc tổ chức sinh hoạt kỷ niệm truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm đã nâng cao nhận thức tư tưởng và tình cảm cách mạng cho đảng viên. Số đông đội ngũ cán bộ đảng viên tỏ rõ phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự thành công của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng . Do đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng , xây dựng chính quyền, chấp hành tốt luật pháp và tham gia thực hiện tích cực các nhiệm vụ tại cơ quan cũng như địa phương.

Trong công tác tổ chức và cán bộ, Quận đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ đảm bảo tính nghiêm túc và đạt yêu cầu đề ra. Qua kết quả phân loại đảng viên (có 30,4% loại I, 64,96% loại II, 3,71% loại III, 0,89% loại IV) và cơ sở Đảng 91-93 (có 29 cơ sở vững mạnh, 30 cơ sở khá, 2 cơ sở yếu) đã phản ánh cơ bản thực trạng chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng giúp cho cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên và từng đảng viên nhận thức rõ ưu nhược điểm để phấn đấu.

Bên cạnh việc tập trung chăm lo công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy Quận đã tập trung lãnh đạo thực hiện kế hoạch số 10 của Thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ dự bị, tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 44 của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ (1984-1993), sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển Đảng (1989-1992) và đề ra phương hướng 3 năm tới. Công tác phát triển Đảng được quan tâm thường xuyên, hơn 2 năm qua đã kết nạp được 75 đảng viên mới. Quận đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị cho hầu hết cán bộ lãnh đạo của Quận và cơ sở (có 59,14% tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp Mác Lênin, 62,8% có trình độ Đại học). Kết hợp giữa đào tạo, học tập lý luận gắn với nghiên cứu thực tế trong và ngoài nước để mở rộng kiến thức và tầm nhìn, từ đó vận dụng tốt hơn trong công tác. Nhìn chung công tác cán bộ và tổ chức bộ máy đã có một bước chuyển biến đáng kể, đảm bảo thực hiện theo quy hoạïch và tính tập trung dân chủ, đội ngũ cán bộ bước đầu đảm đương được nhiệm vụ.

Cấp ủy Đảng từ Quận đến cơ sở thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, tập trung kiểm tra đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên, kiểm tra việc thu nộp đảng phí, giải quyết thư tố cáo khiếu nại và xét công nhận đảng viên bị kỷ luật. Đã tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra hoạt động của các tổ kiểm tra ở cơ sở. Qua đó đã góp phần giúp cho đảng viên chấp hành tốt điều lệ Đảng và trong sạch hóa đội ngũ cán bộ.

Thực hiện chủ trương xây dựng kinh tế Đảng của Trung ương, Quận đã thành lập 3 đơn vị kinh tế Đảng công ty dịch vụ- du lịch Kỳ Hòa, xí nghiệp In Vườn Lài, Công ty Thiên Nga. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án hoạt động đảm bảo đúng hướng, đúng pháp luật và có hiệu quả để xây dựng ngân sách Đảng . Đến nay Quận đã tự cân đối ngân sách Đảng , đảm bảo cho các hoạt động bình thường không nhận kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

II/ NHỮNG TỒN TẠI :

1/ Kinh tế phát triển nhưng thiếu các yếu tố vững chắc, chậm khai thác các tiềm năng và thế mạnh để tạo nguồn lực cho sự phát triển :

Tốc độ kinh tế của Quận phát triển nhanh, nhưng việc lãnh đạo, quản lý chưa chặt chẽ nên hoạt động trên lĩnh vực kinh tế còn nhiều phát sinh, thiếu thốn vững chắc. Chưa hình thành được nền kinh tế chủ lực và mặt hàng chủ yếu của Quận.

-  Kinh tế quốc doanh chưa thể hiện hết vai trò nòng cốt trong cơ cấu kinh tế, việc định hướng đầu tư và định hình hoạt động cho các đơn vị quốc doanh còn lúng túng, chậm củng cố sắp xếp đổi mới hoạt động kinh tế quốc doanh . Số đông các đơn vị kinh tế quốc doanh tuy thời gian qua đã trụ được trước sức ép của cơ chế thị trường nhưng chưa đủ yếu tố để đảm bảo phát triển một cách vững chắc (thiếu vốn, trang thiết bị máy móc còn lạc hậu, cạnh tranh khó khăn với hàng sản xuất của nước ngoài và với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế chưa đầy đủ kinh nghiệm …)

-  Kinh tế ngoài quốc doanh tuy có phát triển nhưng còn thiên về hoạt động thương mại-dịch vụ, chưa tập trung cho sản xuất, xu hướng kinh doanh tự phát, chệch hướng có nhiều khả năng phát triển nếu không có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Tình trạng thất thu thuế khu vực này còn lớn. Chậm có kế hoạch đồng bộ để triển khai Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành về phát triển kinh tế ngoài quốc doanh .

-  Hoạt động xuất nhập khẩu chưa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy các hoạt động kinh tế của Quận phát triển, chua cân đối hợp lý giữa xuất và nhập, chưa khai thác được hết các mặt hàng sản xuất trong Quận để xuất khẩu. Chưa tập trung để ổn định được chân hàng, nguồn hàng và thị trường trong công tác xuất nhập khẩu.

-  Ngân sách tuy cân đối được nhưng chưa đảm bảo hết các nhu cầu chi tiêu nhất là về đầu tư xây dựng cơ bản và hỗ trợ vốn cho các đơn vị kinh tế. Công tác kiểm tra đánh giá việc thu chi, tài chính cơ sở chưa nhạy bén và kịp thời. Việc điều hành, huy động vốn phục vụ cho các công trình trọng điểm của Quận còn lúng túng. Chất lượng và hiệu quả của một số công trình xây dựng cơ bản còn thấp.

-  Chậm triển khai các biện pháp đồng bộ và có hiệu quả để khai thác hết tiềm năng thế mạnh của Quận, nhằm tạo nguồn lực kích thích sự tăng trưởng kinh tế và giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. Việc liên doanh liên kết, huy động vốn trong và ngoài nước còn nhiều mặt hạn chế.

2/ Các hoạt động văn hóa -xã hội còn nhiều mặt tồn tại :

Việc chăm lo đời sống, giải quyết việc làm, đầu tư công trình phúc lợi công cộng tuy có quan tâm nhưng chưa đáp ứng kịp thời những nhu cầu bức xúc của nhân dân trong tình hình hiện nay. Các biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân lao động, tuy có những cố gắng đáng kể, nhưng chưa thật sự cơ bản vững chắc trước sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc của cơ chế thị trường.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tuy có phát triển nhưng chưa tập trung đào tạo chuyên sâu. Tình trạng xuống cấp về môi trường xã hội, sự sa sút về đạo đức của học sinh đang là mối lo lắng của các bậc phụ huynh. Đời sống giáo viên còn thấp, một bộ phận chưa yên tâm với ngành nghề. Chưa xây dựng được trường chuyên và qui hoạch mạng lưới trường lớp hợp lý hơn.

Lãnh vực y tế còn gắp nhiều phức tạp, thuốc ngoại nhập tràn lan, hàng kém phẩm chất, hàng giả chưa quản lý được, tư nhân còn chiếm lĩnh và thao túng thị trường thuốc tây. Hệ thống phòng khám cơ sở trang thiết bị còn thiếu đã ảnh hưởng đến chất lượng khám và điều trị bệnh. Chưa xây dựng được trung tâm y tế. Đời sống công nhân viên ngành Y chưa cao.

Hoạt động thể dục thể thao chưa đầu tư đồng đều ở tất cả các bộ môn, chưa chú trọng đào tạo nuôi dưỡng hạt nhân, phương tiện luyện tập còn hạn chế.

Ý thức bảo vệ môi sinh môi trường và trật tự đường phố trong nhân dân còn thấp, chưa xử lý cương quyết các vi phạm theo luật định.

văn hóa Việt Nam quần chúng ở cơ sở chưa được quan tâm thường xuyên nên cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu hưởng thụ của nhân dân. Văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan chưa được ngăn chặn hiệu quả tiếp tục tác động xấu trong một bộ phận nhân dân nhất là ở giới trẻ. Sự phân cấp quản lý giữa Thành phố và Quận trong lĩnh vực này chưa rõ ràng khiến cho công tác quản lý văn hóa còn nhiều kẽ hở và buông lỏng.

3/ Việc chấp hành luật pháp chưa nghiêm, trật tự xã hội chưa ổn định :

-  Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật chưa được triển khai thường xuyên và sâu rộng trong cán bộ và nhân dân. Việc quán triệt và điều hành công việc theo đúng tinh thần luật pháp ở một số đơn vị cơ quan chưa được nghiêm túc. Không ít các trường hợp giải quyết các vụ việc chậm trễ kéo dài gây phiền hà cho nhân dân.

-  Sự phối hợp của các ngành nội chính trong một số vụ việc chưa đồng bộ, kịp thời. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực thi và giám sát việc chấp hành pháp luật. Việc xử lý, giải quyết những tồn đọng cũ gặp nhiều khó khăn, chậm dứt điểm. Công tác giải quyết khiếu tố khiếu nại kết quả chưa nhiều.

-  Tình hình tội phạm nhất là tội phạm hình sự , tội phạm kinh tế và tệ nạn XH diễn biến phức tạp trong lứa tuổi thanh thiếu niên, chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Các vụ vi phạm kinh tế, nạn tham nhũng, buôn lậu ngày càng tinh vi chưa được phát đầy đủ và kịp thời.

-  Lực lượng chính trị và mạng lưới An ninh cơ sở còn mỏng, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của tình hình. Ý thức cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình", bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong một bộ phận cán bộ Đảng viên và nhân dân chưa cao, kỷ cương trật tự đô thị còn nhiều tồn tại kéo dài, những biện pháp xử lý chưa đủ mạnh để có tác dụng ngăn ngừa vi phạm và tội phạm.

-  Lực lượng công an-quân sự tuy được thường xuyên củng cố nhưng chưa đủ sức so với yêu cầu mới. Công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhiều lúc chưa sâu, một số Phường lúng túng trong vận hành cơ chế xử lý tình huống. Nhiều Phường chậm đầu tư đúng mức để củng cố và nâng chất lượng hoạt động tổ dân phố.

4- Hệ thống chính trị tuy được củng cố một bước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới:

Các đoàn thể Mặt trận tuy có được tăng cường củng cố nhưng hoạt động chưa đi vào chiều sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Nhiều cơ sở thủ trưởng ít quan tâm đến hoạt động của đoàn thể, đảng viên chưa quan tâm nắm quần chúng. Lực lượng nòng cốt ở các đoàn thể còn mỏng, nhất là ở lĩnh vực tôn giáo và người Hoa. Một số tổ chức Đoàn thanh niên ở cơ sở còn yếu. Đời sống cán bộ còn thấp. Việc xây dựng công đoàn ngoài quốc doanh tiến hành chậm.

Bộ máy quản lý Nhà nước tuy được củng cố kiện toàn một bước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, các phòng ban tham mưu chưa toàn diện, thiếu nhạy bén. Việc giải quyết những yêu cầu của cơ sở đôi lúc còn chậm, chưa cải tiến thủ tục hành chánh còn gây phiền hà cho nhân dân. Khâu quản lý đô thị, nhà đất còn nhiều lúng túng, sơ hở. Đại biểu Hội đồng nhân dân do kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau nên chưa phát huy hết vai trò.

Một bộ phận Đảng viên phát sinh tư tưởng thực dụng, dao động không kiên định mục tiêu lý tưởng, ý chí chiến đấu giảm sút, mất cảnh giác thiếu nhiệt tình trong sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đoàn thể, sa sút về phẩm chất đạo đức và lối sống, không còn tác dụng của người đảng viên. Không ít đảng viên còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế gia đình.

Công tác chính trị tư tưởng còn một số mặt tồn tại : nắm bắt và triển khai công tác trên một số lĩnh vực tư tưởng chưa kịp thời, nội dung phương thức giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức lối sống chưa sâu sắc, mạng lưới báo cáo viên cấp Quận còn mỏng, chất lượng hoạt động của lực lượng tuyên huấn, tuyên truyền cơ sở còn nhiều hạn chế.

Công tác qui hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới, chưa thực hiện được việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, việc đào tạo bồi dưỡng còn mang tính đại trà, nặng về lý luận kiến thức chung chưa đào tạo chuyên sâu. Tình trạng hụt hẫng, vừa thừa vừa thiếu của đội ngũ cán bộ diễn ra khá phổ biến từ Quận đến cơ sở.

Công tác phát triển Đảng tuy có được quan tâm quán triệt nhưng chưa đạt yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, số đảng viên đưa ra Đảng còn nhiều (hai năm qua đã xóa tên 71 trường hợp, khai trừ khỏi Đảng 35). Đội ngũ Bí thư nhất là ở các đơn vị công ty, XN và ở các ban ngành chưa ngang tầm với thủ trưởng và giám đốc. Một số ít cấp ủy cơ sở uy tín và năng lực lãnh đạo giảm sút do nội bộ thiếu đoàn kết thống nhất, hạn chế việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc kiểm tra đúc kết kinh nghiệm nhân điển hình chưa kịp thời.

III/ NHẬN XÉT CHUNG:

NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC THỰC TIỄN

1/ Nhận xét chung :

Nửa nhiệm kỳ qua tuy đứng trước nhiễu khó khăn thử thách gay gắt nhưng Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ VI với tinh thần cách mạng tiến công đoàn kết, tự lực tự cường đã lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Quận 10 hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị của Đại hội đề ra. Giữ vững được ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế –văn hóa xã hội –an ninh -quốc phòng, tạo ra những tiền đề cơ bản để đi vài thực hiện qui hoạch. kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ khá nhanh, từng bước thích nghi với kinh tế thị trường, hoạt động có hiệu quả thực chất. Các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội đều hoàn thành những mục tiêu đề ra và đi dần vào chiều sâu. Công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các tiêu cực xã hội đạt kết quả bước đầu. Hệ thống chính trị từ Quận đến Phường được kiện toàn một bước, tổ chức bộ máy được quan tâm củng cố nhất là bộ máy quản lý Nhà nước, từng bước đã nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW3 đã được tiến hành chặt chẽ nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của cơ sở Đảng . Công tác vận động quần chúng được đấy mạnh, phong trào hành động cách mạng của quần chúng có bước pt thiết thực. Đời sống của diện chính sách và nhân dân lao động được cải thiện. Niềm tin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới của đất nước được củng cố.

Nhìn tổng quát, quá trình lãnh đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Ban chấp hành Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua đã được những kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nên thế ổn định và hình thành tiền đề quan trọng để phát triển Quận 10 những năm tiếp theo

Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được cũng còn nhiều tồn tại phải khắc phục : tình hình An ninh chính trị và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, tiềm năng và thế mạnh của Quận chưa được đầu tư khai thác đúng mức. kinh tế quốc doanh phát triển chưa vững chắc, việc định hướng hoạt động giải quyết các vấn đề khó khăn như vốn, thị trường, nhân sự còn nhiều lúng túng. Việc quản lý các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh còn sơ hở. Những tồn tại cũ trên lĩnh vực kinh tế tài chánh khá nặng nề phải tập trung nhiều công sức giải quyết ảnh hưởng đến tiến độ pt chung của Quận. Công tác quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế nhất là trên lĩnh vực quản lý đô thị và văn hóa . Công tác cán bộ ở một số đơn vị Quận và cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình đảng viên ra Đảng còn nhiều. Trong công tác vận động quần chúng, việc xây dựng lực lượng quần chúng cốt cán chưa thật chắc. Việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm trên nhiều mặt công tác chưa kịp thời.

2/ Nguyên nhân :

Những kết quả trên bắt nguồn từ những nguyên nhân sau :

-  Những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng phù hợp và phát huy tác dụng trong cuộc sáng tạo môi trường động lực thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển đúng hướng, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

-  Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Quận ủy đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, vai trò trung tâm đoàn kết và huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở. Trong lãnh đạo và giữ vững ý chí tiến công tự lực tự cường, đề cao cảnh giác; quán triệt và vận dụng tốt các chủ trương biện pháp đúng đắn hợp lòng dân nên đã tạo được phong trào cách mạng của nhân dân đem lại những kết quả thiết thực.

-  Trong khi chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo tính toàn diện bao quát trên các lĩnh vực, xác định những trọng tâm, trọng điểm và khâu then chốt để tập trung giải quyết trong từng thời điểm, kiên quyết trong đấu tranh cống tham nhũng tiêu cực; vừa đầu tư công sức để giải quyết những tồn đọng cũ (thanh tra nhà đất 89-91, Kỳ Hòa, Legamex …) vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ mới.

-  Các tổ chức cơ sở Đảng , đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng cốt cán ở cơ sở vừa qua đã thể hiện vai trò hết sức tích cực và đã góp phần trực tiếp tạo nên những thành quả trong nửa nhiệm kỳ qua. Đa số các cấp ủy cơ sở, số đông cán bộ đảng viên và quần chúng cốt cán của các khối Phường, sản xuất kinh doanh, cơ quan ban ngành đoàn thể đều thể hiện trách nhiệm và quyết tâm năng động sáng tạo o công việc, có bước trưởng thành về năng lực lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, được quần chúng tín nhiệm nên đã huy động được phong trào quần chúng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực.

Những tồn tại trên do nguyên nhân sau :

-  Hệ thống các chính sách chế độ của Nhà nước ở Trung ương và Thành phố ban hành chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ trên nhiều lĩnh vực kinh tế –văn hóa -xã hội (thiếu Luật đầu tư trong nước, chính sách bảo hộ hàng nội địa, các chính sách về thuế và tín dụng để kích thích sản xuất …) nên chưa có tác dụng kích thích các thành phần kinh tế khai thác hết khả năng để đầu tư phát triển kinh tế. Mặt khác việc phân cấp quản lý giữa Thành phố và Quận chưa hợp lý đã hạn chế việc phát huy chức năng quản lý Nhà nước của cấp Quận.

-  Trong quá trình lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Quận ủy và cấp cơ sở, nhất là trong chỉ đạo tổ chức thực hiện trên một số mặt, một số khâu chưa đáp ứng kịp yêu cầu của tình hình. Các cơ quan quản lý Nhà nước của Quận và các đơn vị SX kinh doanh chưa chuẩn bị đầy đủ các phương án và phương pháp điều hành khi thực hiện bước chuyển đổi cơ chế quản lý Nhà nước và hoạt động theo kinh tế thị trường. Việc khai thác các nguồn vốn, các tiềm năng thế mạnh của Quận vẫn còn hạn chế do chậm có nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ nên đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế -xã hội của Quận.

-  Quận phải tập trung mất nhiều công sức và thời gian để giải quyết và khắc phục những hậu quả tồn tại do việc buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra kiểm soát trong công tác quản lý Nhà nước trước đây nhất là đối với các đơn vị kinh tế.

-  Công tác cán bộ và tổ chức bộ máy tuy được Quận quan tâm củng cố, tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Bộ máy còn cồng kềnh, chưa phát huy được vai trò tham mưu, việc cải tiến kỹ thuật hành chánh tiến hành chậm. Đội ngũ cán bộ còn hụt hẫng cả về số lượng lẫn chất lượng nhất là trong lĩnh vực kinh tế và quản lý Nhà nước.

Từ những nguyên nhân nêu trên rút ra những bài học kinh nghiệm như sau :

Điều phải khẳng định trước tiên là 4 bài học kinh nghiệm được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Quận lần thứ VI đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực tiễn trong công tác lãnh đạo hơn 2 năm qua cho thấy :

1.1 -Bài học chung có ý nghĩa sâu sắc nhất là thường xuyên củng cố và vun đắp khối đoàn kết thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở : quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm khai thác tốt nhất mọi nguồn lực của nhân dân

1.2 Thực tiễn nửa nhiệm kỳ qua cho thấy, ở đâu và lúc nào cấp ủy thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết thì nơi đó có sức mạnh tổng hợp của phong trào quần chúng được khơi dậy, nhiệm vụ chính trị thực hiện có kết quả. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất là một quá trình đấu tranh kiên trì để đạt sự thống nhất cao về ý chí và hành động trên cơ sở những quan điểm của Đảng và chủ trương công tác của cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình thẳng thắn và trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc qui chế công tác và sinh hoạt.

1.3 Các chủ trương của Đảng được triển khai thực hiện thông qua các hoạt động của Nhà nước, như vậy hiệu lực hoạt động của bộ máy Nhà nước có tác động quan trọng và trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng . Để Nhà nước hoạt động có hiệu quả phải thường xuyên quan tâm củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước các cấp trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tăng cường cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn giỏi cho các cơ quan Nhà nước. Sớm hoàn chỉnh qui chế hoạt động và phân cấp quản lý cụ thể cho các cơ quan quản lý Quận và Phường, nhanh chóng cải tiến thủ tục hành chính khắc phục tệ quan liêu cửa quyền.

1.4 Tính chất 2 mặt của kinh tế thị trường ngày càng bộc lộ rõ, chúng ta phải biết khai thác mặt tích cực để kích thích kinh tế xã hội phát triển, đồng thời phải hạn chế các mặt tiêu cực (sự tự phát, phân hóa xã hội, buôn lậu, hàng gian hàng giả, kinh doanh trái phép …) để đảm bảo phát triển kinh tế đúng hướng. Do vậy phải tập trung đầu tư cho kinh tế quốc doanh vững mạnh đủ sức qui tụ, tác động tích cực đến các thành phần kinh tế khác, đồng thời tăng cường quản lý các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh hoạt động đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, giữa kinh tế với quốc phòng và AN, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng buôn lậu đi đôi với việc tăng cường thực hiện các chính sách xã hội để giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo trong XH

1.4-     "Diễn biến hòa bình" gây "Bạo loạn lật đổ" là âm mưu và thủ đoạn cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội, là một trong 4 nguy cơ đã được Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ VII của Đảng đã xác định. Điều có ý nghĩa quan trọng trong cơ chế thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình" của kẻ thù, là kích động và tạo ra những nhân tố bấc ổn định về nhiều mặt, nhưng lực lượng đối trọng và đối kháng từ bên trong nội bộ hệ thống chính trị của ta, kết hợp với sự phá hoại phản kích từ bên ngoài. Do đó để làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của kẻ thù, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tăng cường đề cao cảnh giác, tập trung củng cố tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch hóa bộ máy Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hoàn thiện thế trận An ninh nhân dân và Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang, bán vũ trang và An ninh cơ sở đủ sức đập tan các hoạt động phá hoại của kẻ thù.

1.6 Từ thực tiễn sinh động nửa nhiệm kỳ qua có thể khẳng định việc thường xuyên tăng cường công tác cán bộ, tập trung sức xây dựng “đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt từ Quận đến cơ sở luôn là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó phải đầu tư đúng mức công tác đánh giá, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch cán bộ; chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu nhằm tiêu chuẩn hóa cán bộ; thực hiện sự luân chuyển hợp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phẩm chất năng lực cán bộ cán bộ, gắn với việc thực hiện cơ chế bảo vệ đội ngũ cán bộ trước những thử thách mới của tình hình.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI (1994 – 1995)

NHIỆM VỤ CHUNG :

Trong hai năm tới thuận lợi và thời cơ cũng nhiều, nhưng khó khăn thách thức cũng rất gay gắt. Thuận lợi cơ bản là đường lối mới của Đảng và Nhà nước đã đạt được tổng kết 1 bước qua Hội Nghị giữa nhiệm kỳ các cấp, xác định rõ hơn con đường phát triển của đất nước, cơ chế quản lý của Nhà nước ngày càng hình thành rõ nét, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng phù hợp hơn, Ban Chấp hành Đảng Bộ Quận rút được những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo và chỉ đạo, giữ vững được sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao để thực hiện tốt Nghị quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận lần VI. Bên cạnh đó tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, tiêu cực còn hoành hành, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường còn nhiều tác động, những hậu quả tồn đọng trước đây còn phải tiếp tục khắc phục, cơ chế quản lý của cấp Quận còn tiếp tục thay đổi, bộ máy quản lý Nhà nước, đội ngũ cán bộ chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao của địa phương.

Để thực hiện trọn vẹn những mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Quận lần VI, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng Bộ Quận, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quận 10 phải ra sức nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, thời cơ để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau :

Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế quốc doanh vững mạnh. Triển khai thực hiện quy hoạch Quận đã được Thành phố phê duyệt, tập trung cho các công trình để chào mừng 20 năm ngày giải phóng Thành phố và các ngày Lễ lớn trong năm 1995. Tăng cuờng công tác quốc phòng và an ninh , chống âm mưu diễn biến hòa bình. Đẩy mạnh cuộc vận động chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đảng Bộ trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết TW 3 . Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhất là quản lý kinh tế và quản lý đô thị. Tăng cuờng công tác vận động quần chúng, tiếp tục kiện toàn các tổ chức đoàn thể Mặt trận Quận và cơ sở.

A  NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

I. VỀ KINH TẾ – VĂN HÓA – XÃ HỘI .

1. Về kinh tế

-  Nhịp độ phát triển kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Quận đang đặt ra yêu cầu phải sớm xây dựng quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, xác định và đầu tư những ngành chủ lực và những mặt hàng chủ yếu đang chiếm tỉ trọng lớn, có xu huớng phát triển và đang là thế mạnh của Quận, hình thành những khu vực kinh tế trung tâm.

-  Tiếp tục phát triển cơ cấu kinh tế đã được Đại Hội Đảng Bộ Quận lần thứ VI khẳng định : đẩy mạnh sản xuất – thương mại – dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoạt động lành mạnh và có hiệu quả thực chất. Phấn đấu tăng tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm từ 15 đến 20% .

-  Tập trung xây dựng kinh tế quốc doanh về định hướng và phương án hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, tháo gỡ những khó khăn tồn tại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết để các đơn vị kinh tế quốc doanh thích nghi và giữ vai trò nòng cốt có tác dụng chi phối trong cơ chế thị trường. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, tập trung giải quyết vấn đề vốn, thị trường, đầu tư trang thiết bị và công nghệ mới cho các đơn vị kinh tế trọng yếu để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành thí điểm Công ty cổ phần trên địa bàn Quận 10 . Thiết lập mối quan hệ giữa các Công ty quốc doanh, từng bước hình thành mô hình liên kết kinh tế đủ mạnh để cạnh tranh và đối tác với nước ngoài.

-  Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế ngoài quốc doanh nhằm động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế , làm giàu chính đáng, đồng thời thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Sớm hoàn chỉnh quy hoạch sắp xếp lại khu vực kinh tế ngoài quốc doanh . Rà soát lại các công ty, XNTD, tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước để khuyến khích tập trung đầu tư sản xuất. Tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi để khuyến khích các đơn vị làm ăn có hiệu quả . Đẩy mạnh chống buôn lậu, chống hàng gian hàng giả và kinh doanh trái phép.

-  Trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ – du lịch từng bước hình thành các trung tâm thương mại – du lịch lớn . Mở rộng ngành hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường hoạt động bán buôn nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất – tiêu dùng và vui chơi giải trí của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu, tích cực cân đối giữa xuất và nhập, đầu tư xuất các mặt hàng sản xuất trong Quận, nhập các trang thiết bị, vật tư và công nghệ mới có tác động thúc đẩy kinh tế Quận phát triển đủ sức cạnh tranh với thị trường .

-  Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể mặt bằng của Quận. Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và các nguồn vốn trong nhân dân , đồng thời tăng cường liên doanh liên kết với trong và ngoài nước để thu hút vốn đầu tư nhằm tập trung xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội. Xây dựng và quyết tâm tập trung thực hiện các chương trình nhà ở, chỉnh trang đô thị và công trình trọng điểm của Quận trong đó lãnh đạo thực hiện tốt chương trình qui hoạch Phường 2, xây dựng ít nhất 200 căn nhà ở, xây dựng Nhà Văn Hóa, trường chuyên, trung tâm sức khỏe; từng cơ sở xây dựng các công trình cụ thể nhằm thay đổi nếp sống và hạ tầng cơ sở trên địa bàn, thiết thực chào mừng 20 năm giải phóng Thành phố .

-  Tăng cường khai thác các nguồn thu cho ngân sách Nhà nước theo luật định, quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Triệt để tiết kiệm chống lãng phí phấn đấu thực hiện tiết giảm trên 5% chi phí thường xuyên và trên 7% trong xây dựng cơ bản theo tinh thần Nghị quyết của Đại Hội Đại Biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. Về văn hóa xã hội:

-  Tiếp tục quán triệt nội dung Nghị quyết TW4 và NQ7 TU nhằm tạo những chuyển biến mới trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục – xã hội.

-  Thường xuyên nâng cao quan điểm lập trường xã hội chủ nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng trong nhân dân trên cơ sở tổ chức tốt các ngày Lễ lớn trong năm bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú và thiết thực, phù hợp với thực tế của Quận. Qua đó nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong mọi người dân hăng hái tham gia thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế – văn hóa - xã hội – an ninh quốc phòng của Quận.

-  Công tác giáo dục đào tạo cần nâng cao hiệu quả đào tạo trong các cấp học, ngành học, tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục, tổ chức đa dạng hóa các loại trường, tiếp tục xóa nạn mù chữ và phổ cập tiểu học, thí điểm phổ cập trung học cơ sở (cấp II) để nâng cao dân trí và xây dựng trường chuyên nhằm đào tạo được nhiều học sinh giỏi. Tăng cường việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cho học sinh. Phấn đấu tạo những tiền đề cần thiết để phổ cập tin học và ngoại ngữ trong các trường cấp II tập trung nâng cao cấp cơ sở vật chất, xây dựng mạng lưới trường lớp hợp lý, quan tâm chăm lo đời sống giáo viên. Đẩy mạnh hoạt động trung tâm dạy nghề để đào tạo và đào tạo lại ngành nghề cho người lao động thích ứng với nhu cầu xã hội.

-  Công tác y tế tiếp tục đẩy mạnh để săn sóc sức khỏe ban đầu. Tập trung thực hiện chương trình trọng điểm: kế hoạch hóa gia đình phấn đấu khống chế mức tăng dân số tự nhiên như mục tiêu đã đề ra (1,4%), có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu việc tăng dân số cơ học, đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng và chăm sóc sức khỏe Bà Mẹ trẻ em, phấn đấu đến năm 1995 tỷ lệ SDD ở trẻ dưới 5 tuổi còn 20% trên toàn địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống SIDA, các bệnh xã hội , kịp thời dập tắt các bệnh dịch không để lây lan. Kiểm tra hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các chỉ thị bảo vệ môi sinh, môi trường. Sắp xếp, nâng cấp cơ sở vật chất và quản lý chặt chẽ mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt việc Bảo hiểm y tế đối với Cty Dược tiếp tục hoàn thiện khâu sản xuất và tổ chức quản lý tốt trung tâm mua bán tân dược và mạng lưới bán lẻ để phục vụ cho nhân dân. Triển khai xây dựng Trung tâm y tế.

-  Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ có hiệu quả cả nhiệm vụ chính trị và công tác trọng tâm của Quận, tuyên truyền vận động xây dựng nếp sống văn minh, phát triển văn hóa văn nghệ dân tộc truyền thống, bài trừ văn hóa văn nghệ đồi trụy phản động, mê tín dị đoan. Thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết các vi phạm trong kinh doanh dịch vụ văn hóa văn nghệ, quan tâm đầu tư hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở nhất là ở những khu dân cư lao động, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành VHTT, tích cực triển khai thực hiện xây dựng công trình Nhà Văn Hóa Quận 10.

-  Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên các địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan xí nghiệp. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và phát huy đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, đầu tư nâng cấp các cơ sở thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu luyện tập.

-  Tiếp tục thực hiện chủ trương “Xóa đói giảm nghèo”, vận động đúng đắn phương châm khai thác sức mạnh xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội. Phấn đấu đến 30/ 04/ 1995 tạo điều kiện trợ vốn giúp tất cả các hộ khó khăn làm ăn có thu nhập chính đáng ổn định cuộc sống. Quan tâm chăm lo diện chính sách và nhân dân lao động nghèo, làm tốt công tác hậu phương quân đội khai thác có hiệu quả quỹ quốc gia về giải quyết việc làm đồng thời đẩy mạnh công tác dạy nghề và giới thiệu tạo công ăn việc làm ổn định cho thanh niên xuất ngũ diện chính sách cần có kế hoạch cụ thể để phấn đấu mỗi năm giải quyết 5000 lao động trên địa bàn Quận có việc làm tương đối ổn định.

II. VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUẬN VÀ PHƯỜNG.

Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh quản lý toàn bộ các hoạt động trên địa bàn theo đúng kỷ cương và luật pháp nhất là trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh – trật tự đô thị – văn hóa văn nghệ. Tiếp tục sắp xếp các phòng ban, qui định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng qui chế làm việc hợp lý. Phát huy vai trò tham mưu của các phòng ban chức năng. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước theo hướng chuyên môn hóa; tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ quản lý chủ chốt Quận và Phường.

Khẩn trương tiến hành cải cách hành chánh theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, chú trọng cải tiến hơn nữa sự phân công phân cấp quản lý giữa Quận và Phường. Khắc phục nhanh chóng cách làm việc quan liêu thiếu tinh thần trách nhiệm, thủ tục rườm rà gây phiền hà cho nhân dân. Tổ chức sơ kết việc tiến hành cải cách hành chánh Nhà nước để rút kinh nghiệm thực hiện có kết quả cao.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực hoạt động của cơ quan Thường trực Hội đồng nhân dân các ban chuyên trách Hội đồng nhân dân Quận, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nội dung, nhân sự để tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp theo luật định.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý hành chánh Nhà nước cấp Phường trên cơ sở kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, xác định rõ trách nhiệm quyền hạn, hỗ trợ các điều kiện cần thiết để Phường chủ động thực hiện nhiệm vụ. Coi trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ dân phố.

III. VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG KHỐI NỘI CHÍNH

Mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội trên địa bàn trên cơ sở quán triệt quan điểm, chủ trương, biện pháp và đối sách của Đảng đối với âm mưu “Diễn biến hòa bình " của các thế lực thù địch, nhất là sau khi Mỹ bỏ cấm vận. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo vệ an ninh tổ quốc với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục tổ chức thực hiện NQ 05/ NQTV về nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ An ninh quốc gia nhằm giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Quận 10. Chú trọng công tác giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, ý thức bảo vệ an ninh quốc phòng trong cán bộ – Đảng viên và nhân dân. Có kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày Lễ, Tết và các đợt sinh hoạt chính trị tập trung.

Đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng gian hàng giả, kinh doanh phạm pháp. Phát động phong trào bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Phối kết hợp các ngành trong khối nội chính giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng cũ và kiên quyết xử lý những vi phạm mới. Đồng thời điều tra xét xử nhanh các vụ án nhất là các vụ án điểm, bảo đảm yếu tố giáo dục ngăn ngừa tội phạm. Thiết lập trật tự trên địa bàn nhất là trật tự trong xây dựng và trật tự lòng lề đường. Thường xuyên đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.

Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ khu vực, phòng chống bạo loạn, phòng chống cháy nổ, tăng cường xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân ở cơ sở củng cố lực lượng quân dự bị và tự vệ Phường vững mạnh về chất lượng và số lượng, làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào quần chúng xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành kế hoạch tuyển quân, tổ chức và tham gia hội thao đạt thành tích cao.

Xây dựng lực lượng Công An trong sạch vững mạnh, hoạt động đi vào chiều sâu, tăng cường công tác nắm đối tượng, nắm địa bàn, chủ động ứng phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra. Quan tâm công tác xây dựng và tập hợp lực lượng quần chúng của các đoàn thể, tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ và trang bị phương tiện đảm bảo yêu cầu công tác cho các ngành trong khối nội chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

IV. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Để nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng Bộ cần tiếp tục tập trung thực hiện bước 3 NQTW 3 về “Đổi mới và chỉnh đốn Đảng”, nâng cao chất lượng Đảng viên và các cơ sở Đảng, tăng cường các cán bộ. Triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Quận Đảng Bộ giữa nhiệm kỳ và chỉ đạo Đại Hội Đảng Bộ cơ sở trong toàn Quận.

1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị lớn để triển khai các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trước mắt quán triệt sâu sắc NQ Hội Nghị giữa nhiệm kỳ của TW, Thành ủy và Quận đến toàn bộ Đảng viên và cán bộ công nhân viên trong toàn Quận tổ chức những Lễ truyền thống với nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng, ổn định chính trị và xây dựng Đảng. Mặt khác nâng cao nhận thức trong từng cấp ủy Đảng, từng cán bộ Đảng viên xác định rõ tình hình nhiệm vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Quận kiện toàn bồi dưỡng nâng cao của lực lượng hoạt động của đội ngũ tuyên huấn tuyên truyền viên, đầu tư công tác nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội. Duy trì thường xuyên và đổi mới các hoạt động báo cáo, thông tin thời sự – chính trị nhằm giáo dục truyền thống, chấp hành luật pháp, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan âm mưu “Diễn biến hòa bình" của địch trong cán bộ Đảng viên và nhân dân. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế cho Đảng viên và quần chúng cốt cán ngoài Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Quận.

2. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ :

-  Sắp xếp và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với cơ chế quản lý mới chú trọng đến cơ sở Phường và các đơn vị kinh tế trọng điểm. Các cơ sở Đảng phải có quy chế hoạt động, từng định kỳ (06 tháng, 1 năm) phải rút kinh nghiệm học tập quan tâm xây dựng thí điểm tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chú trọng củng cố chi bộ cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý Đảng viên. Nhanh chóng kiện toàn cấp ủy ở những cơ sở yếu kém, nhất là cơ sở Phường và các doanh nghiệp trọng yếu, phấn đấu đến năm 1995 không còn cơ sở Đảng diện yếu kém và nâng cao diện cơ sở Đảng vững mạnh tối thiểu trên 50%.

-  Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo các chức danh chủ chốt trong toàn Đảng Bộ Quận nhất là tại cơ sở nhằm tạo lực lượng kế thừa và tăng cường nguồn cán bộ cho Quận. Rà soát đánh giá, tập hợp khai thác cán bộ từ nhiều nguồn trên tinh thần phát huy những người có đức có tài (kể cả trong Đảng và ngoài Đảng) trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy những đồng chí cán bộ tuổi cao nhưng còn sức khỏe giàu kinh nghiệm, có nhiệt tình đóng góp, quan tâm cán bộ nữ, cán khoa học kỷ thuật để có kế hoạch sử dụng bố trí đảm bảo theo quy hoạch và dân chủ. Triển khai và tổ chức hiện Nghị quyết về công tác phát triển Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt CT 44 của BBT. TW Đảng về công tác cán bộ nữ tăng cường mạnh mẽ công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nội bộ trong tình hình mới.

3. Về công tác kiểm tra Đảng:

Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết và chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng Bộ Quận. Tổ chức kiểm tra Đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng ở một số đơn vị trọng điểm, kiểm tra việc thực hiện qui chế của Ban chấp hành và một số cấp ủy Đảng cơ sở. Kiện toàn Ủy ban kiểm tra và tổ kiểm tra cơ sở, xây dựng một số cơ sở điển hình từng bước nâng cao đưa hoạt động kiểm tra đi vào nề nếp. Tăng cường công tác giải quyết các thư tố cáo, khiếu nại, kiểm tra chặt chẽ việc thu chi và sử dụng lãng phí ở các cơ sở ở Đảng.

4. Về các đơn vị xây dựng kinh tế Đảng:

Tiếp tục tăng cường tổ chức bộ máy, giải quyết dứt điểm những tồn đọng cũ. Từng bước đầu tư nâng cấp giúp các đơn vị đi vào hoạt động lành mạnh có hiệu quả, giúp phần đáp ứng các nhu cầu thường xuyên của Quận Đảng bộ.

V. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG.

Trên cơ sở quán triệt NQ số 07/ NQ-TW của Bộ Chính Trị về "Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất” công tác vận động quần chúng cần tập trung củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trên quan điểm lấy dân làm gốc. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc. Phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước để nhân dân hiểu, tin tưởng chấp hành tốt, nâng cao niềm tin và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tiếp tục xây dựng lực lượng quần chúng cốt cán trong các giới, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác, chú trọng bồi dưỡng kiến thức năng lực và phương pháp vận động quần chúng đảm bảo thực hiện tốt chính sách chăm lo cho cán bộ đoàn thể. Từ đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, trong đó có các đoàn thể quần chúng giữ vai trò chủ động đi đầu thực hiện tốt các cuộc vận động trong toàn Đảng Bộ.

Mặt trận Tổ quốc làm nòng cốt trong khối đại đoàn kết vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục củng cố và bổ sung lực lượng nòng cốt trong tôn giáo và người Hoa chuẩn bị tốt việc tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Đại Hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ tới củng cố hệ thống Mặt trận Quận và Phường.

Liên đoàn lao động Quận quan tâm giáo dục đội ngũ cán bộ công nhân viên ở mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế về lập trường giai cấp, kiểm tra việc thực hiện các chính sách chế độ lao động theo qui định của Nhà nước. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai nhanh việc thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phù hợp với mô hình sản xuất của từng đơn vị, bảo đảm được lợi ích hợp pháp của người lao động và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra và giúp đỡ các công đoàn ký thảo ước lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa trong các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn Quận. Không ngừng phát huy sáng kiến để ngày càng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội Nghị Thành Ủy lần thứ 7 về công tác thanh niên, tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động trong mọi phong trào để thu hút, tập hợp rộng rãi thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội. Từ đó xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh để chọn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng. Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ sở Đảng. Giúp đỡ, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho thanh niên, nhất là bộ đội xuất ngũ.

Hội liên hiệp phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh hai cuộc vận động do Trung ương Hội phát động là "tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, hạn chế trẻ suy duy dưỡng, hạn chế trẻ bỏ học, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình". Tiếp tục hình thành và nhân rộng nhóm tín dụng tiết kiệm trên địa bàn Quận, vận động nâng chất và tăng số lượng giải học bổng Nguyễn Thị Minh Khai .

Hội Chữ Thập Đỏ cần đẩy mạnh công tác xây dựng Hội và xây dựng nhiều gia đình Chữ Thập Đỏ. Tăng cường chức năng hoạt động trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là phòng chống SIDA. Kết hợp với ngành kinh tế nâng chất lượng phòng khám, điều trị bệnh và cấp thuốc miễn phí, huấn luyện sơ cấp cứu tốt ở Phường, đơn vị trường học, cơ quan, xí nghiệp và phối hợp làm tốt công tác cứu tế xã hội.

Các tổ chức hội đoàn khác tiếp tục phát triển các hoạt động của hội vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức, vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng do Quận và Thành phố phát động.

Hội Nghị Đại Biểu Đảng Bộ Quận 10 giữa nhiệm kỳ VI của chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, ý thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình. Đảng Bộ và nhân dân Quận 10 ra sức phát huy những thành tựu, khai thác những thuận lợi và thời cơ mới, khắc phục những khó khăn thách thức mới, phấn đấu đạt thắng lợi cao nhất những mục tiêu nhiệm vụ mà hội nghị đã đề ra đưa Quận 10 phát triển đi lên vững chắc góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP và cả nước.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 10.

BẢN KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY GIỮA NHIỆM KỲ VI

Hơn hai năm qua, quá trình lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần VI (11/1991) diễn ra trong bối cảnh tình hình Quận với những thuận lợi và khó khăn chủ yếu như sau:

Đường lối và chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ngày càng cụ thể hóa tạo môi trường và động lực kích thích kinh tế xã hội phát triển. Ban chấp hành Đảng bộ tích lũy được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo của các nhiệm kỳ trước, tổ chức bộ máy và cán bộ từ Quận đến cơ sở kiện toàn một bước, số đông cán bộ – đảng viên giữ được phẩm chất và nhiệt tình cách mạng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó. Quận phải liên tục đối phó với tình hình an ninh chính trị ngày càng diễn biến phức tạp; cơ chế quản lý cấp Quận chưa định hình rõ nét chủ trương chính sách của nhà nước chưa đầy đủ và đồng bộ, tình hình kinh tế –xã hội còn nhiều tồn tại, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường tác động mạnh trên các lĩnh vực những thiếu sót sơ hở trong quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế thời gian trước đã để lại những hậu quả nặng nề, đội ngũ cán bộ nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trước thực trạng tình hình trên, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và Ban thường vụ Quận ủy luôn vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ Quận đạt được những kết quả quả tích cực và toàn viện trên các lĩnh vực, tạo nên thế ổn định và hình thành những tiền đề quan trọng để phát triển Quận 10 những năm tiếp theo.

I. ƯU ĐIỂM

1/ Trong nửa nhiệm kỳ qua Ban chấp hành và Ban thường vụ đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng,kiên định với mục tiêu lý tưởng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối chính sách của Đảng giữa lúc bối cảnh tình hình thế giới biến động sâu sắc, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang khủng hoảng và thoái trào tình hình kinh tế – xã hội đất nước còn những khó khăn gay gắt. Ban chấp hành và Ban thường vụ luôn giữ vững ý chí chiến công, tinh thần tự lực tự cường, quán triệt và vận dụng linh hoạt những chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố nắm bắt sát thực tiễn địa phương dự báo được tình hình và đề ra các chủ trương biện pháp sát đúng, hợp lòng dân nên đã lãnh đạo hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính trị của Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần VI đề ra.

Đã tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kinh tế có bước phát triển nhanh từng bước thích nghi với cơ chế thị trường, hoạt động văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, hệ thống chính trị được củng cố một bước, nhiều phong trào quần chúng được khơi dậy và phát triển. Đời sống diện chính sách, cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang và nhân dân lao động nghèo có mức cải thiện; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới được củng cố.

Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo vừa thể hiện tính kiên quyết vừa chú trọng đến hiệu quả thực chất, không phô trương hình thức.

2/ Tập thể Ban chấp hành và Ban thường vụ thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ và hệ thống chính trị Quận.

Từng thành viên Ban chấp hành và Ban thường vụ luôn có ý thức và trách nhiệm đấu tranh xây dựng, gìn giữ, vun đắp khối đoàn kết thống nhất chung. Đó là quá trình thống nhất ý chí trên cơ sở đường lối quan điểm của Đảng, bàn bạc và quyết nghị các chủ trương giải pháp thống nhất hành động trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành và Ban thường vụ trong từng thời điểm. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, khai thác được sức mạnh và trí tuệ tập thể đi đôi với thực hiện tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trách nhiệm.

Sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành , trước hết là tập thể Ban thường vụ là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Quận nửa nhiệm kỳ qua.

3/ Là cấp ủy có chức năng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các mặt hoạt động của địa phương. Ban chấp hành và Ban thường vụ trong quá trình lãnh đạo vừa thể hiện tính toàn diện bao quát trên các lĩnh vực phát triển kiểm tra – văn hóa – xã hội chăm lo đời sống đảm bảo an ninh quốc phòng , xây dựng hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, vừa xác định được những mặt công tác trọng tâm, những khâu then chốt cần giải quyết trong từng thời điểm,

Trong công tác Đảng đã tập trung sức thực hiện Nghị quyết TW3 tăng cường công tác cán bộ đặc biệt tập trung cho các khối : Phường, quản lý nhà nước và doanh nghiệp trọng yếu. Trong phát triển kinh tế đã bước đầu củng cố các doanh nghiệp quốc doanh nhất là những đơn vị trọng điểm, tăng cường công tác quản lý hành chánh nhà nước đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, quan tâm xây dựng và triển khai Nghị quyết chuyên đề về khai thác và xử lý vốn tạo nguồn lực phát triển cho Quận. Trong lĩnh vực an ninh chính trị đã quan tâm chỉ đạo công tác nắm tình hình, xây dựng lực lượng và xử lý tình huống thực tế nhất là trên lĩnh vực tôn giáo.

Điều có ý nghĩa quan trọng là trong nửa nhiệm kỳ qua Ban chấp hành và Ban thường vụ đi đôi với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mới, đã đầu tư thời gian và công sức tập trung xử lý giải quyết những tồn tại cũ trên lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, đạt được 1 số kết quả tích cực (thanh tra nhà đất 89 – 91, Kỳ Hòa, Legamex, các xí nghiệp đời sống…)

4/ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể cũng như từng thành viên Ban chấp hành và Ban thường vụ giữ được phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức trước những khó khăn thách thức của cơ chế thị trường và âm mưu của các thế lực thù địch. Không có biểu hiện dao động mơ hồ hoài nghi, mất cảnh giác về quan điểm chính trị cũng như thoái hóa biến chất, tham nhũng buôn lậu, sa đọa về đạo đức và lối sống.

Tập thể Ban chấp hành và Ban thường vụ xuất phát từ lợi ích toàn phục trong xử lý công việc, luôn gắn bó phong trào quần chúng, chăm lo lợi ích của nhân dân, chan hòa cởi mở gần gũi với đồng chí đồng đội. Số đông các ủy viên Ban chấp hành và Ban thường vụ có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chú trọng bồi bổ kiến thức để nâng cao năng lực công tác.

5/ Trong phong cách lãnh đạo và phương pháp công tác: Ban chấp hành và Ban thường vụ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.Các quyết định của Ban chấp hành và Ban thường vụ đều thực hiện trên cơ sở dân chủ bàn bạc phát huy trí tuệ tập thể đi đến thống nhất và trong thực tế đã đạt được sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện qui chế hoạt động của Ban chấp hành và Ban thường vụ đảm bảo nề nếp, nghiêm túc, chế độ thông tin được tăng cường. Mối quan hệ lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp hành động khá đồng bộ giữa sự lãnh đạo của Ban chấp hành và Ban thường vụ đối với tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, khối dân vận– mặt trận, khối nội chính … đảm bảo được sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành và Ban thường vụ vừa phát huy được tính tích cực chủ động của các thành viên trong hệ thống chính trị Quận.

Trong lãnh đạo chỉ đạo Ban chấp hành và Ban thường vụ luôn hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở và quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở. Công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chương trình công tác được chú trọng đã có tác dụng động viên giáo dục, phát hiện xử lý kịp thời, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

II. TỒN TẠI KHUYẾT ĐIỂM

1/ Trong quá trình lãnh đạo của Ban chấp hành, nhất là trong năng lực chỉ đạo tổ chức thực hiện của Ban thường vụ và các Ủy viên Ban chấp hành trên một số mặt, một số khâu chưa đáp ứng kịp yêu cầu của tình hình và sự mong muốn của Đảng bộ.

Tiềm năng và nguồn lực để tạo đà phát triển đi lên của Quận chưa được đầu tư khai thác đúng mức. Kinh tế quốc doanh được củng cố một bước nhưng chưa đảm bảo yếu tố vững chắc (nhất là về vốn, phương thức kinh doanh và đội ngũ cán bộ), chậm định hướng và hỗ trợ khu vực này trong một thời gian nhất định. Việc quản lý khu vực kinh tế ngoài quốc doanh còn nhiều sơ hở lúng túng. Một số những tồn đọng cũ nhất là trên lĩnh vực kinh tế tài chánh còn khá nặng nề chưa được giải quyết dứt điểm.

Lĩnh vực quản lý nhà nước tuy được tập trung củng cố nhưng trên một số mặt (như vai trò tham mưu của một số phòng ban chức năng và năng lực của đội ngũ cán bộ …) và trên một số lĩnh vực (như quản lý đô thị, quản lý văn hóa, triển khai quy hoạch…) nhìn chung chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trong công tác vận động quần chúng chưa đầu tư sâu kỹ việc xây dựng lực lượng chính trị trong khối tôn giáo, người Hoa, kinh tế ngoài quốc doanh.

2/ Nửa nhiệm kỳ qua, tuy Ban chấp hành và Ban thường vụ đã tập trung cho công tác xây dựng Đảng, liên tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đạt những kết quả đã được khẳng định; nhưng trên lĩnh vực trọng yếu này còn tồn tại một số vấn đề đáng lưu ý.

Tổ chức cơ sở Đảng trong một số khối nhất là khối doanh nghiệp nhà nước, cơ quan ban ngành chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị trong đó một số cơ sở thuộc diện trung bình yếu kém kéo dài. Hiện tượng Đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, thoái hóa biến chất, vi phạm tư cách Đảng viên, không còn tác dụng trong Đảng… chưa được ngăn chặn triệt để.

Các Ban Đảng tuy đã được củng cố và góp nhiều công sức cho công tác chỉ đạo chung, nhưng tình trạng hụt hẫng cán bộ tham mưu, nghiệp vụ ở một số khâu công tác chậm được khắc phục.

Ban thường vụ chưa giành thời gian đầu tư đúng mức cho công tác đánh giá, điều chỉnh, bổ sung thường xuyên qui hoạch cán bộ. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã tập trung chú ý đến bình diện rộng (cả nội dung và đối tượng) chưa chú ý đến đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về năng lực nghiệp vụ cụ thể để thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ theo chức danh. Do đó tình trạng khá phổ biến hiện nay là: hụt hẫng, chắp vá, vừa thừa vừa thiếu trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

3/ Một số ít thành viên Ban chấp hành trong quá trình tham gia sinh hoạt của Ban chấp hành và thực hiện nhiệm vụ công tác chưa phát huy hết trí tuệ và trách nhiệm, chưa tỏ rõ vai trò của một ủy viên Ban chấp hành tham gia vào các hoạt động lãnh đạo chung toàn diện, còn dừng lại ở phạm vi chức trách công việc cụ thể.

Một số thành viên Ban chấp hành có nơi có lúc đã nảy sinh những vướng mắc tư tưởng, những suy tính cá nhân, chưa thoải mái an tâm công tác thông qua việc kết luận xử lý một số vụ việc hoặc trong quá trình sắp xếp điều chuyển phân công công tác.

4/ Trong quá trình thực hiện quy chế hoạt động còn một số biểu hiện chưa nghiêm túc chậm được khắc phục. Chế độ sinh hoạt hội họp (giao ban, sơ tổng kết thông tin thời sự chính sách…) chưa đảm bảo đầy đủ các đối tượng tham dự, giờ giấc còn khá tùy tiện ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến của một số thành viên tham dự chưa đầy đủ. Một số đơn vị cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc nề nếp chế độ báo cáo định kỳ, nhưng tình trạng này chậm có biện pháp khắc phục .

III. NGUYÊN NHÂN :

1/ Những ưu điểm của Ban chấp hành và Ban thường vụ bắt nguồn từ những nguyên nhân sau :

-       Đường lối chính sách của Đảng , và Nhà nước này càng phù hợp và phát huy tác dụng tích cực tạo môi trường và động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đúng hướng; củng cố niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

-       Nửa nhiệm kỳ qua tập thể Ban chấp hành và Ban thường vụ khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị trung tâm đoàn kết trong toàn Đảng bộ, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của nhân dân Quận nhà .

-       Ban chấp hành và Ban thường vụ thể hiện được năng lực lãnh đạo chỉ đạo và điều hành các chủ trương biện pháp đề ra trong nửa nhiệm kỳ qua là phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân được cơ sở đồng tình, là sự vận động sáng tạo đường lối chính sách của Đảng vào tình hình Quận.

2/ Những tồn tại khuyết điểm của Ban chấp hành và Ban thường vụ xuất phát từ những nguyên nhân như sau:

Hệ thống các chính sách chế độ của nhà nước ở Trung ương và Thành phố chưa đầy đủ thiếu đồng bộ trên nhiều lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội …., cơ chế quản lý nhà nước cấp Quận chưa định hình rõ, sự phân cấp quản lý giữa thành phố và quận trên nhiều mặt chưa hợp lý. Do đó đã hạn chế quá trình đầu tư khai thác các tiềm năng phát triển, hạn chế đến hiệu lực quản lý nhà nước cấp Quận.

-       Ngay từ đầu nhiệm kỳ VI nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Quận Ủy – Ủy ban nhân dân Quận đã được điều chuyển công tác về Thành phố,1/2 Ủy viên Ban thường vụ và 1/3 Ủy viên Ban chấp hành được bổ sung mới. Do đó đi đôi với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mới Ban chấp hành và Ban thường vụ phải tập trung thời gian cho công tác sắp xếp ổn định các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt, số thành viên mới phải phấn đấu tiếp cận nhanh với công việc. Mặt khác với ý thức trách nhiệm đầy đủ Ban chấp hành và Ban thường vụ đã dành nhiều công suất cho việc xử lý giải quyết những tồn đọng cũ trên lĩnh vực quản lý Nhà nước – quản lý kinh tế với những hậu quả phức tạp. Hiện tượng quá tải trong công việc diễn ra khá phổ biến, có lúc phải triển khai đồng loạt nhiều công tác trọng tâm nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

-       Trong quá trình thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành, một số thành viên Ban chấp hành và Ban thường vụ chưa phát huy đầy đủ bản lãnh, vai trò trách nhiệm; do đó trên một số lĩnh vực, một số ngành kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết – Ban chấp hành còn có mặt hạn chế. Điều đáng lưu ý là trình độ kiến thức và năng lực lãnh đạo tổ chức thực tiễn của Ban chấp hành và Ban thường vụ thời gian qua tuy cơ bản đảm đương trong công việc, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng và diễn biến của tình hình thực tế .

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU .

1/ Tập thể Ban chấp hành và Ban thường vụ cũng như từng thành viên tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định trong tình hình mới. Ra sức phát huy vai trò hạt nhân chính trị và trung tâm đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở.

Phát huy thành tích và kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ qua quyết tâm khắc phục nhanh chóng những tồn tại yếu kém, năng động sáng tạo lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Quận 10 thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đại biểu Đảng bộ Quận 10 giữa nhiệm kỳ khóa VI, tạo ra những nền tảng vững chắc để Quận 10 phát triển đến năm 2000.

2/ Từng thành viên Ban chấp hành và Ban thường vụ không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức kiến thức và năng lực công tác để đủ sức đáp ứng yêu cầu mới. Trong hoạt động phải thể hiện trách nhiệm và sáng tạo vừa thực hiện vai trò lãnh đạo của mình ở đơn vị công tác vừa tham gia đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo chung của Ban chấp hành.

3/ Tập thể Ban thường vụ, thường trực Quận ủy và từng thành viên không ngừng nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo chỉ đạo và điều hành xử lý công việc chung. Thực hiện tốt vai trò trung tâm đầu mối, phù hợp và chỉ đạo các khối, các lĩnh vực công tác theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành .

4/ Tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Quận ủy thường xuyên thực hiện nghiêm túc quy chế đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương NQ công tác, kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động, thể hiện đầy đủ quan điểm không kiểm tra coi như không lãnh đạo .

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 10.

 

 

Thông báo