Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Bản tổng hợp các ý kiến đóng góp của Đảng viên vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận lần VIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần VIII

I/. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:

Hầu hết cơ sở Đảng và các ý kiến của đảng viên đều nhất trí với kết cấu, bố cục, phương pháp trình bày, cách đặt vấn đề được nêu trong các dự thảo. Không có ý kiến về sửa chữa, bổ sung.

Hầu hết các ý kiến đều cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá chủ yếu được nêu trong các dự thảo. Đối với báo cáo chính trị, nhất trí 05 thành tựu, các hạn chế yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Đối với phương hướng mục tiêu giai đoạn 2000 – 2005 hầu hết các ý kiến tán thành.

Phần lớn các ý kiến đóng góp bổ sung chủ yếu là phân tích, minh họa, làm rõ thêm các nhận định đánh giá đã được nêu trong các dự thảo. Một số ý kiến khi phân tích có gắn với đánh giá những tác động của tình hình khách quan, nêu một số vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Trung ương, Thành phố. Xét thấy đây là những vấn đề đã được Trung ương, Thành ủy kiểm điểm nêu trong các dự thảo văn kiện nên bản tổng hợp này sẽ không đề cập tới.

Nhiều ý kiến đóng góp đề nghị sửa chữa câu, chữ, cách diễn đạt…Ban chấp hành – Ban thường vụ Quận ủy xin tiếp thu và trực tiếp sửa chữa trong các văn bản, do đó cũng không tổng hợp trong báo cáo này.

Nhiều ý kiến góp ý xác đáng về nội dung đã được tiếp thu bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị. Có những ý kiến băn khoăn về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2000 – 2005, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy đã tiếp thu cân nhắc điều chỉnh bổ sung; vấn đề này đã được bàn bạc nhiều lần trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy và trong Hội nghị cán bộ chủ chốt của các cấp ủy, các ngành, nhưng ở mức độ nào đó cách nhìn nhận của đảng viên còn có khoảng cách nên đề nghị để Đại hội Đảng bộ Quận tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh và biểu quyết thông qua.

II/. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ:

Bên cạnh những ý kiến đóng góp chung đã nêu, có một số ý kiến đóng góp, phê bình, kiến nghị một số vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực. Về cơ bản các ý kiến trên đều mang tính xây dựng, Tiểu ban nội dung xin tổng hợp khái quát các vấn đề đó như sau:

1/. Đối với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần VII.

Trên lĩnh vực kinh tế, các ý kiến góp ý tập trung vào 4 vấn đề:

Ban chấp hành, Ban thường vụ cần kiểm điểm, phân tích rõ hơn nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của Quận chưa đảm bảo kế hoạch; kinh tế có sự sút giảm về tốc độ tăng trưởng. Cơ sở nào để khẳng định năm năm qua kinh tế của Quận tiếp tục tăng trưởng khá ?

Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận từ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là chính sang hoạt động thương mại - dịch vụ là chính mà Nghị quyết Đại hội VII đề ra là đúng đắn nhưng trong tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chưa tốt dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn mang tính tự phát, thiếu ổn định và vững chắc. Cụ thể: qui hoạch và thực hiện qui hoạch các ngành nghề còn có biểu hiện lúng túng; xác định chưa rõ các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của Quận để khuyến khích đầu tư phát triển; thủ tục đăng kí sản xuất kinh doanh và công tác thanh kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh còn phiền hà, chưa tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển; Quận chưa phát huy vai trò giúp nhà đầu tư tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm (nhất là những sản phẩm truyền thống, mũi nhọn của Quận), tạo mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với lưu thông hàng hóa; thiếu các giải pháp khả thi để khai thác các nguồn vốn trong nhân dân, từ ngân sách Nhà nước để đẩy mạnh đầu tư phát triển…

Việc thực hiện chính sách thuế trên địa bàn còn nhiều bất hợp lí làm giảm sút năng lực đầu tư trong nhân dân: khoán định mức thuế cao đối với các hộ sản xuất kinh doanh cá thể; liên tục tăng mức khoán thuế trong điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn nên chưa thể hiện rõ quan điểm thu đúng, thu đủ nhưng phải nuôi dưỡng nguồn thu; vẫn còn các biểu hiện tiêu cực trong quản lí các nguồn thu, khoán định mức thuế chưa thật sự công khai dân chủ.

Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế ở các phòng ban chuyên môn còn nhiều mặt bất cập về năng lực, trình độ, tinh thần thái độ làm việc chưa tốt, chưa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân nhưng Quận chưa có sự đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực này.

Kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác không phát huy được vai trò chủ đạo và làm nòng cốt cho việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận. Hầu hết các đơn vị đều làm ăn kém hiệu quả, để tư nhân núp bóng, sử dụng vốn và tài sản lãng phí. Kinh tế hợp tác xã nhiều năm liền không được quan tâm củng cố, xây dựng nên hoạt động không đúng thực chất, không phát huy được hiệu quả kinh tế, xã hội.

Về đầu tư và xây dựng cơ bản: các ý kiến tập trung vào các vấn đề:

Quận có nhiều cố gắng trong việc thực hiện qui hoạch và phát triển đô thị; đầu tư xây dựng nhiều công trình mang tính phúc lợi văn hóa - xã hội, làm thay đổi nhanh bộ mặt đô thị của Quận nhưng còn có các hạn chế:

Cơ cấu đầu tư chưa hợp lí: đầu tư nhiều cho xây dựng cơ bản nhưng chưa quan tâm đầu tư phát triển; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội chưa cân đối với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, bảo vệ môi trường.

Tiến độ xây dựng các công trình chậm dẫn đến lãng phí về thời gian, vốn, chậm phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.

Chất lượng công trình thấp do quản lí xây dựng cơ bản còn lỏng lẻo từ khâu khảo sát thiết kế, giải tỏa đền bù đến thi công và nghiệm thu công trình nên có biểu hiện thất thoát vốn đầu tư, qua quá nhiều khâu trung gian nhưng công tác kiểm tra giám sát xây dựng cơ bản làm không tốt, chưa kiên quyết xem xét và xử lí nghiêm các biểu hiện tiêu cực, làm ăn gian dối trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Quản lí đô thị chưa tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm giữa Quận và Phường nên tình trạng xây dựng trái phép, không đúng phép, lấn chiếm đất công diễn ra ở hầu hết các Phường nhưng giải quyết chậm và không kiên quyết triệt để, có nhiều vụ việc để kéo dài gây dư luận xấu trong nhân dân. Kiểm tra quản lí đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí đô thị, quản lí xây dựng chưa chặt nên dư luận trong nhân dân về các hiện tượng tiêu cực còn nhiều.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Các ý kiến đều thống nhất đời sống văn hóa - xã hội của Quận có nhiều tiến bộ, Quận thể hiện tốt quan điểm gắn phát triển kinh tế với tích cực chăm lo các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống diện chính sách có công và nhân dân nhưng cần chú ý tập trung khắc phục một số việc:

Đổi mới việc giao các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội cho cơ sở xác thực và khả thi, tránh quan liêu, chạy theo thành tích.

Chất lượng Giáo dục – Đào tạo của Quận luôn được đánh giá cao nhưng phụ huynh không yên tâm, tin tưởng vào chất lượng dạy và học của nhà trường và học sinh, do đó cần khách quan trong xem xét để có nhận định chính xác hơn. Tình trạng thu phí và học phí không đúng qui định ở các trường chưa giảm mà có biểu hiện biến tướng đề nghị Quận phải kiên quyết khắc phục. Đây là vấn đề bức xúc của phụ huynh nhiều năm nay, thậm chí có ý kiến cho rằng Quận 10 là một trong những Quận có chế độ thu học phí cao nhất trong Thành phố.

Công tác xóa đói giảm nghèo của Quận hiệu quả thấp, tồn đọng vốn còn nhiều, mới chỉ dừng ở trợ vốn là chủ yếu, chưa tạo được điều kiện cho người nghèo có khả năng tham gia sản xuất kinh doanh để tự ổn định cuộc sống. Tình trạng người lao động thiếu việc làm hoặc không có việc làm còn nhiều, đề nghị phải có điều tra khảo sát kĩ lưỡng để có giải pháp khắc phục.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa còn nhiều hạn chế, nên giảm vận động quyên góp tiền bạc trong nhân dân và cần đi sâu vào việc phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động nội lực của nhân dân, của các thành phần kinh tế, tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia cùng với chính quyền phát triển đa dạng các hình thức hoạt động văn hóa - xã hội theo tinh thần NQTW5.

Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng: nhất trí thành tựu nổi bật của Quận là đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; công tác quốc phòng và an ninh được củng cố và tăng cường một bước, nhưng:

Tội phạm và tệ nạn xã hội nghiêm trọng chưa giảm và vẫn còn diễn biến phức tạp, có những biểu hiện biến tướng đa dạng nhưng biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, làm chuyển hóa địa bàn chưa đi vào chiều sâu thực chất, còn mang tính phong trào, giải quyết hậu quả. Nguyên nhân là do phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển thiếu chiều sâu vững chắc; lực lượng Cảnh sát, Công an khu vực năng lực, trình độ còn hạn chế nên quản lí địa bàn, đối tượng chưa chặt, thậm chí một số có biểu hiện tiêu cực; công tác xây dựng lực lượng, nhất là lực lượng Công an (cả Quận và Phường), lực lượng nòng cốt trong nhân dân chưa được các cấp ủy quan tâm đúng mức, để phát sinh nhiều trường hợp cán bộ chiến sĩ Công an vi phạm kỉ luật Đảng, kỉ luật ngành gây dư luận xấu trong nhân dân nhưng phát hiện và xử lí chậm.

Hiện tượng thanh niên trốn thi hành nghĩa vụ quân sự, đào bỏ ngũ nhiều nhưng Quận và Phường còn lúng túng trong quản lí và xử lí vi phạm ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Có dư luận cho rằng ở một số Phường cán bộ làm công tác tuyển quân có tiêu cực, đề nghị làm rõ. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng cần chú ý đến chất lượng, nhất là chất lượng chính trị.

Về xây dựng hệ thống chính trị: các ý kiến góp ý các nội dung sau:

Báo cáo cần đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện cải cách hành chánh, nhất là trên lĩnh vực cải tiến thủ tục hành chánh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vì nhiều ý kiến trong nhân dân cho rằng cải cách hành chánh của Quận đạt hiệu quả thấp: cải cách hành chánh mới đạt yêu cầu một cửa nhưng thủ tục hành chánh vẫn còn phiền hà nhiêu khê; tinh thần thái độ cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ còn thấp, hách dịch đối với nhân dân; hoạt động của Ủy ban nhân dân và các ngành vẫn còn thiên về xử lí hành chánh, sự vụ, sự việc, sự phối hợp liên ngành chưa tốt do đó chưa làm tốt chức năng quản lí, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân; nhiều lĩnh vực như quản lí đô thị, quản lí nhà đất, quản lí sản xuất kinh doanh sau đăng kí… còn lỏng lẻo nhưng không rõ trách nhiệm thuộc về ai, vì vậy hiện tượng người dân vi phạm pháp luật còn nhiều.

Trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành của Quận với Phường, giữa Quận với Thành phố do đó quản lí Nhà nước ở địa phương và quản lí ngành nhiều mặt chưa tốt, vẫn còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.

Việc thực hiện qui chế dân chủ còn hình thức, lúng túng trong thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; cá biệt ở cuối nhiệm kì một số đơn vị thực hiện dân chủ nội bộ không tốt, dẫn đến phát sinh tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ phải xem xét xử lí, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đảng. Công tác Dân vận của chính quyền, của cán bộ công chức còn yếu.

-Nhiều Đại biểu Hội đồng nhân dân không phát huy được vai trò là người đại diện của nhân dân. Hoạt động của Hội đồng nhân dân Phường còn hình thức, thực hiện chức năng chất vấn, giám sát các cơ quan hành chánh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chánh ngân sách chưa tốt.

Quản lí tài chánh ngân sách ở cấp cơ sở chưa chặt. Hiện tượng thu, chi, lập quĩ không đúng qui định xảy ra ở nhiều đơn vị nhưng kiểm tra, phát hiện và xử lí chậm. Tình trạng thu, quản lí và sử dụng phí, lệ phí trái phép xảy ra ở nhiều Phường đang là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

Chưa khắc phục được triệt để tình trạng hành chánh hóa trong hoạt động của các Đoàn thể. Nhìn chung các Đoàn thể (nhất là cấp cơ sở) chưa thực hiện tốt chức năng tập hợp, giác ngộ quần chúng, tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương liên quan đến lợi ích của nhân dân. Các phong trào nhiều lúc còn mang tính phô trương, hình thức, lãng phí, hiệu quả không rõ nét.

Đối với công tác xây dựng Đảng: các ý kiến đề cập nhiều đến các vấn đề:

Về công tác cán bộ: hiện tượng hụt hẫng cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn, cán bộ có năng lực phẩm chất diễn ra ở hầu hết các cơ sở nhưng các cấp ủy chưa làm tốt công tác tác tạo nguồn, qui hoạch chưa gắn với đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ, mạnh dạn bố trí sử dụng cán bộ. Đào tạo cán bộ nhiều lúc chưa phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao dẫn đến lãng phí.

Công tác cán bộ hiện nay có biểu hiện khoán trắng cho cấp ủy, cấp dưới khoán cho cấp trên, các thành viên trong hệ thống chính trị ít quan tâm đến công tác qui hoạch và đào tạo cán bộ nên nguồn cán bộ ngày càng bị thu hẹp, không thực hiện được trẻ hóa đội ngũ cán bộ, không thu hút được người có năng lực và phẩm chất, tầng lớp trí thức…

Bố trí, đề bạt cán bộ ở một số trường hợp chưa thuyết phục, còn nặng về cơ cấu, chưa coi trọng đúng mức tiêu chuẩn nên phát huy tác dụng hạn chế.

Về năng lực trình độ thực hiện Nghị quyết Đảng: Đảng bộ Quận nhiệm kì qua có ưu điểm là tích cực đầu tư xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhưng có biểu hiện quan liêu, lãnh đạo bằng giấy tờ, chưa chú ý đúng mức đến công tác tổ chức và kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đảng nên Nghị quyết không được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy rất lúng túng trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tổ chức các phong trào chính trị ở địa phương, cơ sở mình; đảng viên vẫn còn nói nhiều làm ít, thích đứng ngoài phê phán, nói và làm chưa căn cứ vào Nghị quyết nhưng Ban chấp hành chưa có biện pháp kiên quyết khắc phục.

Các cấp ủy nhìn chung chưa tích cực đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy ý thức trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng và thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ do đó nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng còn nghèo.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vì sao cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh có xu hướng sút giảm ?

Sau thực hiện NQTW5, việc tự phê bình và phê bình đã có biểu hiện sao nhãng, không trở thành nề nếp, chế độ bắt buộc trong sinh hoạt Đảng vì vậy việc sửa chữa khuyết điểm chậm và không vững chắc.

Cần có biện pháp gắn thực hiện qui chế dân chủ với thường xuyên tổ chức cho quần chúng đóng góp ý kiến phê bình đảng viên để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ, gìn giữ phẩm chất đạo đức.

Công tác quản lí đảng viên còn yếu về nhiều mặt, nhất là quản lí diễn biến tư tưởng, quá trình phát triển của đảng viên. Nhiều cấp ủy chưa quản lí tốt việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng, gìn giữ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng nên nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi vẫn còn bị vi phạm. Trong đó vấn đề đáng quan tâm là hiện tượng phát ngôn bừa bãi, khiếu nại tố cáo không đúng sự thật có biểu hiện gia tăng trong nội bộ Đảng.

Việc xử lí đảng viên vi phạm kỉ luật ở một số đơn vị chưa nghiêm, chưa thuyết phục được cán bộ đảng viên và nhân dân.

2/. Đối với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kì VIII:

Về kinh tế: Để thực hiện mục tiêu mà dự thảo Nghị quyết đề ra, đề nghị Ban chấp hành – Ban Thường vụ Quận ủy cần:

Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ các biện pháp về kinh tế và quản lí Nhà nước để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung cho các giải pháp đầu tư và khuyến khích đầu tư phát triển, nhất là đối với khu vực kinh tế cá thể; xác định rõ các ngành kinh tế, sản phẩm chủ lực của Quận có khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ để định hướng đầu tư trong nhân dân.

Nhanh chóng nghiên cứu có giải pháp thực hiện chính sách thuế hợp lí, thực hiện thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng nguồn thu để khuyến khích nhân dân mạnh dạn bỏ vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Khẩn trương sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước đi đôi với tích cực phát triển kinh tế hợp tác làm nòng cốt thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận.

Về đầu tư xây dựng cơ bản: Cần tập trung vào các vấn đề:

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phải đặt trọng tâm vào đầu tư phát triển chiều sâu, tích cực đổi mới khoa học và công nghệ đối với những ngành kinh tế mũi nhọn của Quận. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế phải đi liền với công tác quản lí xây dựng cơ bản để nâng cao chất lượng công trình, có biện pháp chống tiêu cực trong xây dựng cơ bản; xây dựng phương án sử dụng và thu hồi vốn từ các công trình được xây dựng từ ngân sách Nhà nước, hoạt động có doanh thu để tái đầu tư phát triển. Hạn chế tình trạng bán nhà, đất để duy trì quĩ nhà đất lâu dài. Có biện pháp giải quyết mặt bằng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh làm ăn có hiệu quả.

Triển khai nhanh chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp. Quản lí chặt và thực hiện phân phối công bằng quĩ nhà, đất.

Tăng cường quản lí đô thị, khắc phục cho được hiện tượng xây dựng trái phép, không đúng phép, lấn chiếm đất công. Thực hiện công khai công tác qui hoạch đô thị cho nhân dân rõ để nhân dân yên tâm sinh sống và làm ăn.

Về văn hóa xã hội: Nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại chỉ tiêu phấn đấu trong 05 năm tới quá cao, khó thực hiện, nhất là các chỉ tiêu về phổ cập trung học phổ thông, dạy nghề và giải quyết việc làm, xây dựng khu phố văn hóa.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Đảng bộ Quận phải có những biện pháp đồng bộ, chủ động và kiên quyết hơn trong đấu tranh ngăn chặn; kiên quyết xử lí các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy đi đôi với tích cực vận động cai nghiện và tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện hút, giúp đỡ đối tượng cai nghiện hòa nhập vào cộng đồng. Cán bộ đảng viên và gia đình có liên quan đến ma túy phải kiên quyết xem xét xử lí.

Chấn chỉnh lại việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, không nên vận động quyên góp vật chất trong nhân dân tràn lan, cần xác định rõ những vấn đề, những công việc cần phải thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện trên cơ sở có sự quản lí của chính quyền.

Nhanh chóng triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ở phục vụ người có thu nhập thấp.

Về an ninh quốc phòng:

Cần thiết phải giảm mạnh số lượng các vụ án hình sự gắn liền với nâng tỉ lệ phá án điều tra lên 70 – 80% thì mới đủ sức làm chuyển hóa địa bàn.

Nhiệm kì tới cần đặt trọng tâm vào việc củng cố, kiện toàn sắp xếp lại lực lượng Công an Quận (ở các phòng ban, đội) và ở Công an 15 Phường thật sự vững mạnh. Khắc phục cho được hiện tượng mất đoàn kết, tiêu cực nội bộ để Công an thật sự là chỗ dựa đáng tin cậy của nhân dân.

Về xây dựng hệ thống chính trị: các ý kiến tập trung góp ý các nội dung:

Trước hết Quận phải có kế hoạch định hướng lâu dài công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Quận và cơ sở, đảm bảo khép kín các khâu từ qui hoạch tạo nguồn đến đào tạo bố trí, sử dụng cán bộ; lấy năng lực, phẩm chất cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra làm tiêu chuẩn để sắp xếp bố trí cán bộ. Kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu năng lực, phẩm chất, uy tín vào các cương vị lãnh đạo, quản lí đi đôi với xử lí nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm kỉ luật, thoái hóa biến chất. Chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thật sự vững vàng về bản lĩnh, có trình độ nghiệp vụ để giúp cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện gìn giữ phẩm chất cán bộ đảng viên.

Cần chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và các Đoàn thể trong công tác tạo nguồn cán bộ.

Đối với tổ chức Đảng, đề nghị cho phép 15 Phường xây dựng Chi bộ cơ quan Ủy ban nhân dân; đưa cán bộ chiến sĩ Cảnh sát khu vực là đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ khu phố để tăng sức mạnh cho Chi bộ khu phố.

Trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, cần chú ý phát huy vai trò phối hợp liên ngành trong xử lí các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở kỉ cương, pháp luật, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết về cho Ủy ban nhân dân Quận dẫn đến quá tải, làm cho Ủy ban nhân dân sa vào giải quyết sự vụ, sự việc, họp hành liên miên lãng phí, kém hiệu quả. Hội đồng nhân dân cần phải đề cao hơn nữa vai trò giám sát hoạt động theo pháp luật của các cơ quan hành chánh, đội ngũ cán bộ công chức để bảo vệ quyền lợi của nhân dân; phối hợp và tích cực đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết tốt các khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của nhân dân.

Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở cần chú ý phát huy vai trò tự quản của nhân dân, đổi mới và nâng chất lượng sinh hoạt tổ dân phố, gắn hoạt động của tổ dân phố với sự lãnh đạo của Chi bộ khu phố.

Về công tác vận động quần chúng:

Cần chú ý tăng cường đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận ở các địa bàn khu phố, cán bộ của các Đoàn thể để nâng cao khả năng tập hợp quần chúng.

Tập trung lãnh đạo tạo sự chuyển biến căn bản trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các Đoàn thể theo hướng phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục tình trạng hành chánh hóa, chạy theo thành tích.

Quan tâm củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản ở các địa bàn dân cư. Nên giao trách nhiệm cụ thể cho Chi bộ khu phố lãnh đạo hoạt động của Chi đoàn thanh niên.

3/. Đối với bản kiểm điểm của Ban chấp hành:

Hầu hết các ý kiến nhất trí, chỉ đề nghị:

-Các khuyết điểm của Đảng bộ Quận trong nhiệm kì vừa qua có trách nhiệm lãnh đạo của Ban chấp hành. Vì vậy bản kiểm điểm cần nói rõ và cụ thể hơn phạm vi, mức độ các thiếu sót khuyết điểm của tập thể Ban chấp hành và các thành viên trên từng lĩnh vực, nhất là đối với một số vụ việc liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

-Nhiệm kì vừa qua một số ủy viên Ban chấp hành phát huy tác dụng còn hạn chế, đóng góp vào sự lãnh đạo chung của Ban chấp hành yếu.

-Trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban thường vụ, Thường trực Ủy ban nhân dân Quận chậm đổi mới, thiên về giải quyết sự vụ, sự việc, ít có sự đầu tư cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác có tính định hướng lâu dài. Trong lãnh đạo còn quan liêu, chưa làm tốt việc tổ chức và kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đảng. Chất lượng các cuộc Hội nghị, sinh hoạt chính trị thấp.

Thông báo