Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Bản kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ VII (1996-2000) trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ VIII

Trong nhiệm kỳ VII, nhiều ủy viên Ban chấp hành và Ban thường vụ được điều chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận và sự điều động cán bộ của Thành phố. Tổng số ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đầu nhiệm kỳ là 35; điều động theo yêu cầu của thành phố là 11 (trong đó có 5 đồng chí ủy viên Ban thường vụ); tiếp nhận bổ sung 5 ủy viên Ban thường vụ và 5 ủy viên Ban chấp hành. Sự thay đổi của Ban chấp hành và Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ VII đã kéo theo việc điều chuyển sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận, do đó cần có thời gian nhất định để tiếp cận và bắt nhịp với công việc.

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận luôn gặp những khó khăn thách thức có lúc khá gay gắt, nhưng Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy luôn tăng cường đoàn kết lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân Quận nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần VII đề ra; tạo thêm những tiền đề và nguồn lực bổ sung để Quận 10 phát triển đi lên vững vàng hơn trong nhiệm kỳ tới.

I. VỀ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ:

1/. Về năng lực lãnh đạo :

Ưu điểm:

Trong quá trình lãnh đạo, Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn quán triệt các quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế gắn với chăm lo đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng, tập trung củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, phát triển các phong trào hành động cách mạng của quần chúng; từ đó đã tạo được sức mạnh tổng hợp đảm bảo hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trên lĩnh vực kinh tế, Ban chấp hành, Ban thường vụ chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy sức sản xuất phát triển về số và chất lượng. Các doanh nghiệp quốc doanh được sắp xếp lại tổ chức, từng bước nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, kinh tế hợp tác xã được sắp xếp củng cố theo đúng điều lệ, kinh tế ngoài quốc doanh phát triển nhanh. Nhiều loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ mới phát triển đa dạng; công tác qui hoạch hình thành các khu vực và tuyến đường chuyên doanh góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế Quận sôi động, hiệu quả. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế Quận diễn ra nhanh và đúng hướng, tốc độ tăng trưởng trong nhiệm kỳ đạt mức khá (bình quân 10,46%). Thực hiện chủ trương: “lấy đất đổi công trình” đã tạo thêm nguồn lực giúp Quận cải tạo kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng về nhà ở, giao thông đô thị, trường học, văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng tôn tạo các công trình giáo dục truyền thống, …

Cùng với sự phát triển kinh tế, Ban chấp hành và Ban thường vụ đã đề ra các chủ trương và giải pháp tiếp tục phát triển có hiệu quả sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) tập trung xây dựng các công trình văn hóa xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo hướng đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư xuất sắc, khu phố văn hóa và các sân chơi lành mạnh về văn hóa, thể dục thể thao; đồng thời tích cực đấu tranh chống văn hóa độc hại và tệ nạn xã hội, đặc biệt là hiểm họa ma túy. Chăm lo khá tốt sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng phòng chữa bệnh; giảm tỉ lệ tăng dân số đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm khắc phục mặt trái kinh tế thị trường trên lĩnh vực xã hội như: xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, các hoạt động từ thiện nhân đạo... đã góp phần chăm lo cải thiện đời sống diện chính sách và dân nghèo.

Về an ninh quốc phòng - Ban chấp hành, Ban thường vụ nhận thức đúng về vị trí, tính chất phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa bàn Quận; quán triệt quan điểm xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; thường xuyên đề cao cảnh giác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị pháp luật, quan tâm củng cố xây dựng lực lượng vũ trang, an ninh cơ sở và các ngành khối nội chính. Trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo đã đề ra các giải pháp xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về chính trị, tôn giáo và tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quan tâm lãnh đạo phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết thông qua lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, qui ước tổ dân phố; tập trung giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện khá tốt công tác hòa giải ở cơ sở; duy trì thường xuyên mối quan hệ với các chức sắc tôn giáo.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Ban chấp hành, Ban thường vụ thường xuyên nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, trình độ kiến thức của cán bộ đảng viên; chú trọng làm tốt công tác sơ tổng kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung các chủ trương biện pháp lãnh đạo. Tích cực giúp cơ sở giải quyết các khó khăn vướng mắc, kiến nghị và cùng với cấp trên tháo gỡ những vấn đề bức xúc của cơ sở. Về tổ chức cán bộ, Ban thường vụ thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh kiểm tra giải quyết kịp thời các sai phạm, thực hiện khá tốt phương châm ngăn ngừa và bổ sung các giải pháp khắc phục tồn tại. Qua chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng bước đầu đã khắc phục được hiện tượng sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; nâng cao ý thức tự giác trong đấu tranh xây dựng nội bộ, phát hiện và xử lý một số đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao một bước năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở.

Suốt nhiệm kỳ qua là quá trình Ban chấp hành, Ban thường vụ tập trung củng cố kiện toàn hệ thống chính trị; thường xuyên lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng ban tham mưu, xem đây là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ; đồng thời quan tâm công tác lãnh đạo và xây dựng các đoàn thể trên các mặt tổ chức, cán bộ và đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới.

Khuyết điểm, tồn tại:

Về kinh tế xã hội, Ban chấp hành, Ban thường vụ chưa khai thác mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài Quận để đầu tư phát triển; trong đó khâu yếu nhất là tổ chức thực hiện nghị quyết. Hiệu quả khai thác các nguồn lực của Quận còn chậm và hạn chế so với yêu cầu; tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều hướng giảm. Các giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác đạt hiệu quả còn hạn chế. Ban thường vụ, Ban chấp hành thiếu tập trung thường xuyên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở sản xuất kinh doanh, chưa linh hoạt trong vận dụng các chính sách đòn bẩy (thuế, mặt bằng …). Cải cách thủ tục hành chánh hiệu quả chưa cao, vẫn còn tệ quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu. Lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lãng phí còn có mặt hạn chế. Tiến độ xây dựng cơ bản tuy có tiến bộ nhưng vẫn chậm so với yêu cầu và khả năng, chất lượng xây dựng một số công trình thấp. Nhìn chung cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của Quận chưa đảm bảo tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quy hoạch phát triển đô thị.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Ban chấp hành, Ban thường vụ nhận thức chưa sâu về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chủ trương xã hội hóa chưa toàn diện, có nơi có lúc còn thiên lệch về huy động sự đóng góp vật chất của dân, chưa chú trọng làm tốt việc khai thác phát huy các nguồn lực khác của cộng đồng. Công tác quản lý văn hóa xã hội còn nhiều mặt bất cập, chất lượng đời sống văn hóa cơ sở nhìn chung còn thấp; thu nhập, việc làm, đời sống cán bộ, công nhân viên và cán bộ về hưu còn khó khăn; tỉ lệ thất nghiệp còn cao (6%). Tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp cả về tính chất, qui mô, mức độ nghiêm trọng nhưng các biện pháp phòng chống hiệu quả thấp, chưa đủ sức ngăn chặn và đẩy lùi.

Ban thường vụ Quận ủy tổ chức quán triệt các nghị quyết về an ninh quốc phòng chưa sâu kĩ, thiếu tập trung chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh chuyển hóa địa bàn nên kết quả chưa căn cơ. Tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là hiểm họa ma túy trong thanh thiếu niên có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp, tỷ lệ phá án hình sự còn thấp. Quản lý trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông đô thị, trật tự lòng lề đường … hiệu quả thấp; chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số đơn vị chưa cao. Trách nhiệm lãnh đạo quản lý của Ban chấp hành, Ban thường vụ đối với việc nâng cao phẩm chất, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật chưa chặt chẽ; có lúc chậm và chưa kiên quyết phối hợp với ngành cấp trên để củng cố tổ chức xây dựng lực lượng Công an, làm ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quan điểm về công tác dân vận chưa được quán triệt sâu sắc, đồng bộ trong Đảng bộ và hệ thống chính trị. Tệ quan liêu với nhiều mức độ khác nhau có lúc có nơi vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhìn chung Quận chưa sâu sát cơ sở, cơ sở chưa sát dân chưa thực hiện đầy đủ phương châm hướng về cơ sở và tạo chuyển biến thật sự cho cơ sở. Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần chỉ thị 30/CT-TW của Bộ chính trị chưa sâu và đồng bộ ở các khối; hiệu quả thực hiện còn hạn chế, nhất là ở khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và kinh tế. Một số cấp ủy Đảng và đảng viên chưa thật sự quan tâm đến việc lãnh đạo công tác vận động quần chúng, nhất là ở các cơ quan Nhà nước. Chất lượng một bộ phận đoàn viên, hội viên còn thấp, chưa đủ sức làm nòng cốt trong các phong trào hành đôïng cách mạng của quần chúng ở cơ sở.

Nhìn chung, trong công tác xây dựng Đảng, Ban thường vụ chưa nhận thức sâu sắc tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường do đó các giải pháp đề ra chưa sát, chưa đủ liều và hiệu quả chưa cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa chú ý đúng mức việc giáo dục cán bộ đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tự giác tự học tự rèn. Trong công tác tổ chức cán bộ tuy có nhiều cố gắng song Ban thường vụ chưa tập trung đầu tư kịp thời ở một số lĩnh vực trọng tâm; bố trí cán bộ ở một vài trường hợp phẩm chất và năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Ban thường vụ chưa chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác thanh kiểm tra việc thi hành luật ngân sách, chậm phát hiện và khắc phục kịp thời những vi phạm trong quản lý tài chánh ở một số đơn vị. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng có mặt đạt hiệu quả chưa cao: không ít cơ sở Đảng chất lượng sinh hoạt thấp, chưa thường xuyên thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, các hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kỷ luật, không phát huy tốt dân chủ nội bộ chậm được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được chú trọng thường xuyên; xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên có lúc chưa kịp thời làm hạn chế tác dụng giáo dục.

2/. Về phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống :

Ưu điểm:

Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn tin tưởng, kiên định và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trong lãnh đạo chỉ đạo đã quán triệt và vận dụng tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy vào thực tiễn tình hình Quận, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp sát hợp để xử lý các vấn đề phát sinh, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Thường xuyên quan tâm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội theo hướng xã hội hóa, kết hợp hợp lý đầu tư của Nhà nước với huy động sự đóng góp của nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội.

Dù trước nhiều khó khăn, phức tạp trong cuộc sống, nhưng Ban chấp hành và Ban thường vụ đã gìn giữ và rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, có tinh thần khắc phục khó khăn, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ có ý thức tự học tự rèn, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu mới; luôn chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ở đơn vị cũng như ở địa phương nơi cư trú và có mối quan hệ gần gũi với quần chúng.

Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Có quan điểm đúng đắn, tích cực khắc phục khó khăn khai thác các tiềm năng, nguồn lực của Quận vào việc chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là diện chính sách, nhân dân lao động nghèo, cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang.

Khuyết điểm, tồn tại:

Từ đầu nhiệm kỳ Ban chấp hành, Ban thường vụ đã đề ra Nghị quyết 07/NQ-BCH: “Về tăng cường công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ đảng viên trong tình hình mới” nhưng thiếu sót và khuyết điểm của Ban chấp hành mà trực tiếp là Ban Thường vụ ở chỗ chưa tập trung đúng mức để quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai và nhất là kiểm tra thực hiện nghị quyết đến nơi đến chốn; các giải pháp của nghị quyết còn chung, chưa sát và chưa đủ liều lượng để ngăn chặn đà sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu; chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; năng lực và hiệu quả công tác thấp không được quần chúng tín nhiệm. Với các mức độ khác nhau, từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ chưa nắm chắc tình hình vi phạm đạo đức lối sống và chưa quan tâm đầy đủ đến công tác quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên ở lĩnh vực mình phụ trách.

Riêng đối với các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ - hầu hết có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, tích cực phấn đấu rèn luyện vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên còn một số ít đồng chí chưa thật sự mạnh dạn thẳng thắn góp ý nhau để cùng tiến bộ, có đồng chí còn dễ dãi, chưa nghiêm khắc với bản thân; có đồng chí chưa chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến có sai sót trong lãnh đạo và quản lý đơn vị gây dư luận không hay trong cán bộ đảng viên. Ban thường vụ lãnh đạo chưa chặt chẽ một số vụ việc liên quan đến vấn đề cấp, hoán đổi nhà của cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên, chưa kịp thời cụ thể hóa chủ trương chung của Ban thường vụ thành qui định, qui trình cụ thể để chỉ đạo thực hiện, qua đó đã tạo dư luận không hay về tính khách quan, công bằng làm ảnh hưởng nhất định đến uy tín của Ban thường vụ.

3/. Về ý thức tổ chức kỉ luật, đoàn kết nội bộ - phong cách lãnh đạo và phương pháp công tác:

Ưu điểm:

Ban chấp hành và Ban thường vụ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, nghị quyết cấp trên, nói và làm theo nghị quyết; duy trì và thực hiện đúng qui chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; do đó đã thể hiện được vai trò trung tâm đoàn kết, là hạt nhân lãnh đạo trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, thống nhất ý chí và hành động.

Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn nhạy bén nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp sát đúng, thể hiện được tính toàn diện bao quát trên các lĩnh vực, đồng thời có cố gắng tập trung cho các lĩnh vực trọng yếu, những công tác trọng tâm, những khâu then chốt cần giải quyết trong từng thời điểm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có ý thức hướng về cơ sơ,û trực tiếp chỉ đạo giải quyết khó khăn của cơ sở ở những thời điểm bức xúc, quan tâm sơ tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của cơ sở.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng và chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc từ Quận đến cơ sở, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động tương đối nhịp nhàng; mối quan hệ, lề lối làm việc và chế độ thông tin phục vụ lãnh đạo được tăng cường, hạn chế được những khuyết điểm tồn tại như: không làm hết chức năng nhiệm vụ được giao hoặc bao biện làm thay, thiếu sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan đơn vị liên quan ảnh hưởng nhất định đến sức mạnh và hoạt động của tổ chức bộ máy.

Công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và các mặt công tác trọng tâm trong thời gian gần đây được chú trọng, phát hiện, uốn nắn và xử lý kịp thời các sai phạm, đã thúc đẩy cho công tác kiện toàn tổ chức cán bộ và đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao hoạt động lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy.

Khuyết điểm, tồn tại:

Nhìn chung Ban thường vụ còn biểu hiện quan liêu chưa nắm sâu chắc tình hình cơ sở, có nơi có lúc chậm tháo gỡ một số vướng mắc khó khăn phát sinh ở cơ sở. Chế độ sinh hoạt hội họp, báo cáo còn nhiều, có lúc chồng chéo; chất lượng hội nghị và chất lượng thông tin báo cáo ở một số hội nghị còn thấp nhưng chậm và chưa kiên quyết khắc phục.

Trong công tác và sinh hoạt, có đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ còn có biểu hiện xuê xoa, giản đơn, có lúc phong cách và phương pháp công tác chưa tạo được thuyết phục cao đối với cơ sở, chưa đầu tư nhiều thời gian để đi sát cơ sở và giải quyết công việc trực tiếp ở cơ sở. Trong sinh hoạt nội bộ của Ban thường vụ, vẫn còn có biểu hiện chưa phát huy trách nhiệm đầy đủ, thẳng thắn trình bày quan điểm cá nhân để thảo luận và đi đến thống nhất, khẳng định trách nhiệm chung; có đồng chí còn e dè, nể nang, chưa thật sự mạnh dạn góp ý xây dựng nội bộ. Có ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ còn thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện chức trách được giao, trong phương pháp, phong cách công tác có ảnh hưởng nhất định đến uy tín chung của Ban chấp hành và Ban thường vụ.

II. NGUYÊN NHÂN :

1/. Nguyên nhân khách quan và chủ quan những ưu điểm của Ban chấp hành và Ban thường vụ Quận ủy:

·   Nguyên nhân quan trọng hàng đầu là chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng ngày càng phát huy tác dụng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự đồng tình ủng hộ của các Ban Ngành Sở Thành phố, của Quận huyện bạn.

·   Nguyên nhân chủ quan bao trùm là - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 10 đoàn kết thống nhất, vững vàng trước khó khăn thử thách; các tầng lớp nhân dân đã phấn đấu vượt khó, tích cực, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và các phong trào cách mạng ở địa phương, trong đó Ban chấp hành, Ban thường vụ cùng với các cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo.

·      Ban chấp hành và Ban thường vụ không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất đề ra các chủ trương giải pháp sát đúng để thúc đẩy sự phát triển đi lên của Quận. Sự nỗ lực năng động và trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng cốt cán đã góp phần quyết định trực tiếp việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của nhiệm kỳ VII.

2/. Nguyên nhân chủ quan tồn tại khuyết điểm của Ban chấp hành và Ban thường vụ Quận ủy:

·   Ban chấp hành, Ban thường vụ chưa lường hết được tính phức tạp và khó khăn của tình hình mới, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Quận được điều chuyển công tác về Thành phố - công tác cán bộ có nhiều thay đổi cần phải có thời gian nhất định để ổn định công việc. Ban thường vụ, Ban chấp hành chưa tập trung đúng mức lãnh đạo một số khâu then chốt, cơ bản để tạo điều kiện và sức bật cho sự phát triển của Quận; trong Ban chấp hành và Ban thường vụ, trình độ năng lực, kiến thức của một số đồng chí ở một số lĩnh vực còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ.

·   Chất lượng cán bộ tham mưu ở một số lĩnh vực trọng tâm còn yếu, chưa thật sự chủ động phối hợp đồng bộ và phát huy hết trách nhiệm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phương châm hướng về cơ sở chưa được quán triệt và thực hiện thường xuyên.

·   Nhiều nghị quyết sát đúng được ban hành nhưng khâu quán triệt, vận dụng xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hoá và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chưa đến nơi đến chốn nhưng chậm đầu tư bổ sung các giải pháp cụ thể, khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 10.

Thông báo