Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Bản Kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ IX (2005 - 2010)

Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX - nhiệm kỳ 2005-2010 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 39 đồng chí. Ban chấp hành bầu ra Ban thường vụ gồm 11 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 16 đồng chí đến tuổi nghỉ hưu và chuyển công tác nơi khác (trong đó có 08 đồng chí ủy viên Ban thường vụ); Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ định bầu bổ sung 11 đồng chí vào Ban chấp hành. Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ Quận có 37 đồng chí; Ban thường vụ là 10 đồng chí.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Quận 10 có một số khó khăn như: sự bất cập và phát triển cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, nhất là cùng lúc nhiều lô chung cư xuống cấp, cơ chế và thủ tục thực hiện các dự án nhà ở kéo dài, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp; đời sống nhân dân còn nhiều vấn đề bức xúc, gần đây suy giảm kinh tế có tác động nhất định đến phát triển của Quận, nhất là trên lĩnh vực cắt giảm một số công trình, giản thuế, giá cả xăng dầu, điện, nước tăng và di dời hộ dân phục vụ chỉnh trang đô thị … đã tác động không ít đến đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy đã nỗ lực, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Ðảng bộ lần thứ IX. Căn cứ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy nghiêm túc kiểm điểm như sau:

I/. VỀ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ TRONG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX (2005-2010):

1/. Về năng lực lãnh đạo:

- Ưu điểm:

Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy đã quán triệt và vận dụng nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tế địa phương và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận nhiệm kỳ IX có hiệu quả. Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy rất quan tâm xây dựng các mô hình, giải pháp trên từng lĩnh vực; do đó, Quận giữ vững được ổn định chính trị xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội có bước chuyển tích cực tạo điều kiện cho kinh tế phát triển; là lĩnh vực xuất hiện khá nhiều mô hình tốt ở cơ sở trong công tác an ninh, phòng chống tội phạm và ma túy. Mặc dù có lúc bị tác động ảnh hưởng bởi khó khăn chung của đất nước, của Thành phố về tình hình kinh tế suy giảm, nhưng kinh tế Quận liên tục phát triển, chuyển dịch đúng cơ cấu thương mại, dịch vụ, sản xuất và tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm: sản xuất trên 10%, thương mại địch vụ trên 18%; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch các chợ, khu chuyên doanh và mạng lưới siêu thị được thực hiện tốt, một số chợ lấn chiếm lòng lề đường, nguy cơ cháy nổ cao được giải tỏa và sắp xếp lại ổn định, tiếp tục phát triển, không gây biến động; lần đầu tiên 3 năm liền Quận đạt mức thu ngân sách trên 1.000 tỷ. Quận đã tiến hành quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, triển khai nhiều dự án quan trọng; mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường lớn và nhiều hẻm, cải tạo, nâng cấp làm lại hầu hết các vỉa hè, tăng cường các mảng xanh, bồn hoa, tiểu cảnh, công tác quản lý đô thị đã có nhiều tiến bộ đã góp phần quan trọng làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của Quận.

Công tác chăm lo sức khỏe người dân được quan tâm, mạng lưới trạm y tế Phường được củng cố, phát triển và nâng chất. Bệnh viện Quận được nâng cấp và mở rộng đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có thẻ bảo hiểm. Quận đã phổ cập và nâng chất phổ cập giáo dục bậc trung học, mạng lưới trường lớp và các loại hình trường được phát triển; chất lượng và hiệu suất đào tạo hằng năm đều tăng; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có bước phát triển mới. Về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển trên cả 3 mặt: môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa. Nhìn chung, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Quận tiếp tục giữ được các ngọn cờ đầu, tiêu biểu trên lĩnh vực giáo dục, thực hiện chính sách, văn hóa, … và đã xuất hiện thêm một số mô hình, giải pháp mới có hiệu quả - nhất là trên lĩnh vực thực hiện chính sách an sinh xã hội, mô hình tự quản trên lĩnh vực an ninh, mô hình mở rộng thiết chế phong trào thể dục thể thao.

Trong lãnh đạo, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy nhạy bén, nắm bắt thời cơ và năng động trong đề ra và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp mới để thực hiện nhiệm vụ phát triển Quận theo nghị quyết Đại hội và chỉ đạo của cấp trên; Quận đã có giải pháp mới huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để chăm lo phát triển Quận. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm xây dựng Ðảng đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền Quận, Phường có chuyển biến tốt hơn; quan tâm lãnh đạo nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng các quy chế phối hợp giữa cơ quan Ðảng, Ủy ban nhân dân và một số ban phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân; Mặt trận, các đoàn thể đã đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã là động lực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thiết thực hướng đến chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Trong mỗi bước phát triển, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy đều quán triệt quan điểm phục vụ nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an dân là điều kiện để phát triển; phát triển kinh tế phải gắn và kết hợp với chăm lo phát triển và giải quyết các vấn đề bức xúc văn hóa xã hội.

- Khuyết điểm, tồn tại:

Trong lãnh đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ có lúc thiếu kiên quyết, hiệu quả thực hiện ở lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng xã hội còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của Quận. Trên lĩnh vực kinh tế, còn khó khăn trong thực hiện quy hoạch di dời một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Về văn hóa - xã hội, kết quả trên một số mặt tuy có chuyển biến khắc phục những biểu hiện tiêu cực, nhưng còn hạn chế về chất lượng có mặt chưa thực chất, còn khá nhiều vấn đề xã hội bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết kịp thời; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn.

Về xây dựng hệ thống chính trị, vẫn còn một số cơ sở Ðảng sức chiến đấu suy giảm, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa cao. Ban thường vụ Quận ủy chưa lãnh đạo khắc phục có hiệu quả hiện tượng thiếu phối hợp, đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm tiến độ các công trình, gây phiền hà nhân dân trên lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực quản lý về nhà, đất. Hoạt động Mặt trận và các đoàn thể tuy có đổi mới, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế và tình hình phát triển của Quận, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt chưa đáp ứng yêu cầu ở một số lĩnh vực nhạy cảm của Quận.

2/. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

- Ưu điểm:

Các ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững được các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, vận dụng có kết quả đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương chỉ đạo của Thành ủy vào tình hình và điều kiện thực tế của Quận.

Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy luôn gương mẫu và nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm thực hiện đổi mới phong cách làm việc, sát cơ sở, giải quyết các vấn đề bức xúc của cơ sở, của nhân dân. Trước tình hình suy giảm kinh tế, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy luôn quan tâm đến việc lãnh đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đa số gương mẫu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, mối quan hệ với quần chúng, gần gũi cơ sở. Không vi phạm kỷ luật Ðảng, pháp luật nhà nước. Có mối quan hệ tốt với cơ quan và nhân dân nơi cư trú, tích cực tham gia công tác xã hội được nhân dân địa phương tín nhiệm.

- Khuyết điểm, tồn tại:

Ban chấp hành, Ban thường vụ chưa có các giải pháp phù hợp để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các biểu hiện kéo dài của một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và ý thức phục vụ nhân dân.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ hầu hết mạnh dạn thẳng thắn góp ý nhau để cùng tiến bộ, nhưng vẫn còn có lúc, có nơi chưa mạnh dạn trình bày chính kiến, chủ yếu phát biểu ở lĩnh vực mình phụ trách còn hạn chế trong tham gia phát biểu lãnh đạo chung trên các lĩnh vực.

3/. Ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc:

- Ưu điểm:

Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong lãnh đạo, Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn quan tâm xây dựng chương trình làm việc, quy chế hoạt động và kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với tình hình mới. Ban chấp hành, Ban thường vụ tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo. Tổ chức làm việc theo quy chế, đảm bảo sinh hoạt định kỳ và kết hợp sinh hoạt định kỳ với sinh hoạt chuyên đề để giải quyết các vấn đề khó, vướng mắc, bức xúc trên nhiều lĩnh vực.

Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy đã xây dựng chương trình công tác đi cơ sở liên tục trong ba năm 2007, 2008, 2009 đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của cơ sở và của nhân dân. Phân công các ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy có trách nhiệm tham gia phụ trách và giúp cơ sở trong thực hiện nghị quyết của Quận ủy. Hằng năm, Quận ủy xây dựng chương trình công tác trọng tâm, hướng dẫn cho cơ sở xây dựng chương trình công tác trọng tâm, tổ chức góp ý và phê duyệt chương trình năm của cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra cơ sở thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy.

- Khuyết điểm, tồn tại:

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội phát triển tốt, nhưng nhìn riêng từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư còn khá nhiều vấn đề bức xúc làm hạn chế sự phấn khởi đối với thành quả chung. Phong cách làm việc của các cấp ủy Ðảng chuyển biến chưa đồng bộ, chưa cơ bản, còn theo thời vụ, chưa quy định thành quy chế, chương trình nên hiệu quả chưa cao.

Trong sinh hoạt Ban chấp hành, vẫn còn một số đồng chí chưa thực hiện tốt tự phê bình và phê bình xây dựng nội bộ. Có ủy viên Ban chấp hành còn thiếu sót, khuyết điểm về phương pháp, phong cách công tác chưa gắn kết với cơ sở - hiệu quả công tác hạn chế.

II/. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ:

1/. Nguyên nhân khách quan và chủ quan của những ưu điểm:

Nhiều nghị quyết, chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện, hành lang pháp lý để Quận vận dụng.

Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy đã phát huy được tính năng động chủ quan trong nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách lề lối làm việc. Huy động được nguồn lực xã hội để chăm lo phát triển Quận, đã quán triệt nghị quyết, quan điểm cấp trên, bám sát thực tế và cơ sở, phân công nhiệm vụ hợp lý, cải tiến phương pháp thực hiện nghị quyết cấp trên bằng việc học tập gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tạo điều kiện cho cơ sở đầu tư các biện pháp sát hợp thực hiện nghị quyết.

2/. Nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, khuyết điểm:

Công tác cán bộ có chuyển biến phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, nhưng vẫn còn tình trạng hụt hẫng, “vừa thiếu, vừa thừa”; một số cán bộ phẩm chất, năng lực tham mưu còn hạn chế; kiến thức được nâng cao hơn, nhưng kỹ năng nghề nghiệp chưa vận dụng và gắn được với thực tế. Trong chỉ đạo, Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy có lúc chưa tập trung, chưa kiên quyết khắc phục các khuyết điểm chủ quan từ khâu tổ chức thực hiện nghị quyết, từ mối quan hệ phối hợp của bộ máy. Tính chiến đấu của một số cơ sở Ðảng chưa cao, có nơi giảm sút nghiêm trọng; thực hiện quy chế dân chủ chưa có nề nếp dẫn đến một số đơn vị vi phạm trong quản lý và trong thực hiện công khai minh bạch.

Khó khăn khách quan trong công tác cán bộ là thiếu đầu ra, chế độ chính sách có mặt chưa phù hợp, chưa khuyến khích, hỗ trợ việc hoàn thiện, trẻ hóa đội ngũ.

III/- KINH NGHIỆM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG NHIỆM KỲ TỚI:

Một số kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, điều hành:

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc là khâu có ý nghĩa đột phá; đồng thời vận dụng đúng các quan điểm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự phát triển và từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

- Quan tâm tập trung phát hiện, đầu tư các mô hình, giải pháp phù hợp với yêu cầu tình hình kinh tế - xã hội (như các giải pháp chăm lo chính sách an sinh xã hội, đổi mới công tác tổ chức lễ hội kỷ niệm các ngày lễ lớn của Ðảng bộ Quận; xây dựng nội dung chương trình công tác đi cơ sở để nâng cao chất lượng lãnh đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân).

- Ban thường vụ mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ ở các cơ quan chuyên môn của Quận về xây dựng Phường; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc, vừa có kiến thức chuyên môn nghiệm vụ và kỹ năng công vụ.

Những vấn đề cần quan tâm trong nhiệm kỳ mới:

Tiếp tục tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ. Đầu tư các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Quận ủy, hiệu lực và hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và đảng viên. Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở nhằm củng cố, nâng chất lượng các thành quả, nhất là trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; an ninh trật tự an toàn xã hội, văn minh đô thị.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 10, KHÓA IX (2005 - 2010)

Thông báo