Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 -2010

Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX nhiệm kỳ 2005-2010, với  199 đại biểu thay mặt 6.231 đảng viên toàn Đảng bộ, tiến hành từ ngày đến ngày đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Sau khi nghiên cứu, nghe trình bày Báo cáo chính trị,  Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa VIII, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thảnh ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bản tổng hợp ý kiến của Đảng bộ góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đã được tổng hợp và kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Báo cáo chính trị được trình bày trước Đại hội;

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1 LẦN THỨ IX

QUYẾT NGHỊ

 

1.  Thông qua những nội dung chủ yếu trong Báo cáo chính trị  của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII đã được các đại biểu biểu quyết bằng phiếu và kết quả đã được công bố trước Đại hội.

2.  Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quận 1 đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội của Quận, Thành phố và Trung ương.

3.  Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa IX, căn cứ vào kết quả thảo luận, biểu quyết của Đại hội, tiếp thu ý kiến chỉ  đạo của  đồng chí Bí thư Thảnh ủy Thành phố Hồ Chí Minh để chỉnh lý các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII đã trình trước Đại hội thành văn kiện chính thức của Đại hội.

4.  Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện có kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1

   LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005 - 2010

Thông báo