Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Đồng chí: TRƯƠNG THỊ ÁNH
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
 

 

 Năm sinh:
Quê quán: Đồng Nai
Tham gia cách mạng: 1975
Ngày vào Đảng: 03

Học vấn: Cử nhân
Lý luận chính trị: Cử nhân

Thông báo