Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005)

Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ VIII gồm 33 đồng chí, có 11 đồng chí trong Ban Thường vụ. Trong nhiệm kỳ có 10 đồng chí được điều động chuyển công tác khác, kỷ luật 2 đồng chí; bổ sung 11 đồng chí, hiện nay Ban chấp hành có 32 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí.

Trong phần Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ VIII đã đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Vì vậy, Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ VIII chỉ tập trung kiểm điểm trách nhiệm, vai trò, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ trên từng lĩnh vực chủ yếu sau đây :

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA TRUNG ƯƠNG, THÀNH PHỐ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN:

Nhiệm kỳ qua, Quận ủy Quận 1 đã ban hành 29 nghị quyết, 77 thông tri, 18 chỉ thị, 38 chương trình, 64 kế hoạch chuyên đề và tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ VIII.

1. Lĩnh vực kinh tế, tài chính :

-Ưu điểm :

Với mục tiêu phấn đấu tăng dần tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập xã hội hằng năm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ VIII đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, khuyến khích, tạo điều kiện để nhân dân,các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển dịch vụ, thương mại và các ngành nghề truyền thống; thực hiện chỉ đạo dời chuyển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không phù hợp, gây ô nhiểm môi trừơng ra khỏi địa bàn quận 1.

Xây dựng môi trường xã hội Quận an toàn, văn minh, hấp dẫn du lịch, tập trung giải quyết cơ bản nạn ăn xin, cướp giật, qui hoạch hạn chế kinh doanh các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Năm năm qua thu hút vốn đầu tư trong nhân dân trên 12.000 tỉ đồng vào hoạt động dịch vụ, thương mại.

Lãnh đạo thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, thực hành tiết kiệm chi phí hành chính để tăng chi đầu tư phát triển phúc lợi xã hội. Nhiệm kỳ qua Quận giữ được mức tăng trưởng kinh tế đều hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

- Khuyết điểm :

Công tác lãnh đạo đầu tư phát triển kinh tế còn có mặt hạn chế, lúng túng chưa tạo được bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chưa khai thác được thế mạnh của Quận trung tâm và tiềm năng trí tuệ, nguồn vốn trong dân, chưa có định hướng rõ nét, tính tự phát còn phổ biến, chưa phát triển được nhiều dịch vụ cao cấp, chủ yếu các loại hình nhà hàng, quán ăn uống phát triển nhiều.

Tiến độ giải ngân các dự án chậm, để nguồn kết dư còn nhiều. Có chỉ đạo chấn chỉnh nhưng tổ chức nhân sự ngành thuế chuyển biến chậm, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế trên địa bàn, chưa khai thác hết các nguồn thu.

2. Lĩnh vực Quản lý đô thị và Văn hoá-xã hội:

- Ưu điểm :

Ban chấp hành Đảng bộ luôn tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang, quản lý và quy hoạch đô thị nhằm giữ gìn, tôn tạo cảnh quan khu vực trung tâm Thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp và phục vụ đời sống nhân dân. Tiến hành qui hoạch tổng thể kinh tế-xã hội. Tập trung nguồn kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi công cộng về văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Chủ động đề xuất, sắp xếp và quản lý điểm đậu ô tô trên các tuyến đường trọng điểm có trật tự, nề nếp.

Theo sát chỉ đạo hoàn thành công tác giải toả để thực hiện Dự án Đại lộ Đông-Tây và di dời chợ Cầu muối-Cầu Ông Lãnh. Thường xuyên đôn đốc công tác bán nhà sở hữu nhà nước, công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, lấn chiếm lòng lề đuờng, trât tự quảng cáo.

Đã ban hành nhiều chương trình chuyên đề thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, thúc đẩy xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá-xã hội, công tác Xoá đói giảm nghèo, xây dựng Nhà tình nghĩa, nghà tình thương. Tập trung chỉ đạo công tác nâng cao đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư, xây dựng Gia đình văn hoá, Khu phố văn hoá , Phường văn hoá.

- Khuyết điểm :


Ban chấp hành Đảng bộ chỉ đạo thiếu kiên quyết; năng lực, trách nhiệm cán bộ lại hạn chế, vì vậy công tác quy hoạch xây dựng triển khai chậm, chất lượng không cao, chưa tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, làm thay đổi bộ mặt khu trung tâm, còn nhiều khu quy hoạch treo, chưa sử dụng được đất chuyên dùng, thiết kế đô thị chưa xác lập. Công tác đầu tư còn dàn trãi, quản lý dự án thiếu chặt chẽ, chưa phân cấp mạnh cho cơ sở và đơn vị thụ hưởng. Một số công trình rất chậm trong lập dự án, di dời, giải toả; tiến độ thi công, chất lượng xây dựng không đảm bảo và còn xảy ra tiêu cực.

Chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả nên còn tồn tại nhiều vấn đề về văn hóa-xã hội; tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá ; chất lượng cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

Mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế, thể dục thể thao qui hoạch chưa tương xứng nhu cầu phát triển của Quận trung tâm.

3. Lĩnh vực An ninh-Quốc phòng - :

- Ưu điểm :

Ban chấp hành Đảng bộ luôn nhận thức việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố tiên quyết để phát triển kinh tế-xã hội, Quận 1 là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại, do đó Quận ủy đã triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề về an ninh-quốc phòng, tiêu biểu là chuyên đề thực hiện Nghị quyết 08 về Bảo vệ An ninh quốc gia trong tình hình mới, quán triệt trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ về an ninh chính trị, nâng cao cảnh giác, không mơ hồ, cùng góp phần giữ ổn định trên địa bàn.

Chỉ đạo các ngành Nội chính phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm. Chỉ đạo chăm lo tốt đời sống nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng qui định, tập trung giải quyết các bức xúc trong dân không để phát sinh tình hình phức tạp, huy động các lực lượng quần chúng tham gia phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Lãnh đạo công tác quân sự địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự, chỉ tiêu huấn luyện quân dự bị hàng năm; quan tâm xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ .

- Khuyết điểm :

Tuy có cố gắng nhưng Quận vẫn còn thiếu những biện pháp cụ thể để phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân, của hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác phòng chống cháy nổ cũng còn nhiều thiếu sót, xảy ra một số vụ cháy nghiêm trọng. Chất lượng tổ chức và hoạt động thực tế của lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đầu tư trang bị phương tiện và kinh phí cho lực lượng vũ trang còn hạn chế, chưa ngang tầm với tính chất địa bàn của quận.

4. Xây dựng hệ thống chính trị :

Công tác xây dựng Đảng :

- Ưu điểm :

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ Quận đã tập trung xây dựng và triển khai chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng và Đảng viên, đẩy mạnh dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đổi mới phương thức giáo dục chính trị, học tập nghị quyết gắn với thảo luận, xây dựng chương trình hành động, quan tâm công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc …tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ. Kỷ cương. kỷ luật của Đảng bộ được nâng cao, đạo đức lối sống của đa số cán bộ, đảng viên là gương mẫu.

Công tác cán bộ được đổi mới, bảo đảm tính khách quan trong việc luân chuyển, qui hoạch, đào tạo cán bộ nhất là việc bố trí cán bộ trẻ, phần lớn cán bộ được luân chuyển, đề bạt đều phát huy tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được chú trọng, đã thành lập Chi bộ 11 để phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Công tác kiểm tra đã có chuyển biến tích cực, có cải tiến về phươngpháp và nội dung, xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực cần tập trung kiểm tra. Đã tác động nâng cao trách nhiệm đơn vị trong chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần ngăn ngừa các tiêu cực phát sinh.

- Khuyết điểm :

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời. Thiếu kiểm tra thường xuyên viiệc thực hiện chỉ thị 15-CT/TU về Cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất cách mạng của đảng viên ở từng tổ chức cơ sở Đảng, có đảng viên chưa gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, tác phong, đạo đức, còn vi phạm pháp luật. Một số cấp ủy Đảng chậm chuyển biến nhận thức về vai trò của mình trong việc tự nâng cao sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác tổ chức cán bộ còn bị động, luân chuyển cán bộ chưa đúng kế hoạch, một vài trường hợp không phát huy tốt nhiệm vụ, do yêu cầu bức bách củng cố tổ chức nên đã điều động hơn 2/3 cấp ủy viên ở một số cơ sở Đảng là chưa đúng quy định Điều lệ Đảng. Chất lượng đảng viên trong tuyển quân còn hạn chế; đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ, còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Chưa chú trọng chỉ đạo công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong khối doanh nghiệp.

Một vài nơi cấp ủy chưa quan tâm đến công tác kiểm tra hoặc có kiểm tra nhưng nội dung và chất lượng đạt được không cao. Thiếu chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nên có những vụ việc tiêu cực chưa được kiểm tra ngăn chặn kịp thời. nhưng Ban Thường vụ chưa có giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo chấn chỉnh tình hình hoạt động kiểm tra ở cơ sở.

Công tác xây dựng chính quyền :

- Ưu điểm :

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền nhằm nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền tinh gọn, trong sạch, vững mạnh từ Quận đến Phường, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đối với HĐND hoạt động các kỳ họp có chất lượng, tăng cường hoạt động giám sát của 2 Ban và Đại biểu, tiếp xúc cử tri theo qui định, giải quyết nhanh chóng các bức xúc, kiến nghị của cử tri.

Chỉ đạo UBND thực hiện công tác cải cách hành chính đi vào trọng tâm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, không gây phiền hà sách nhiểu người dân. Đã ứng dụng ISO 9001:2000 vào dịch vụ hành chính công, xây dựng trang Web, trả lời qua mạng, xếp số thứ tự bằng điện tử góp phần nâng cao hiệu lực quản lý hành chính, hạn chế các mặt tiêu cực của cán bộ, công chức.

- Khuyết điểm :

Ban chấp hành Đảng bộ chưa kiên quyết chỉ đạo khắc phục tình trạng phân công trách nhiệm trong UBND Quận và các phòng ban chưa thật cụ thể, thiếu chặt chẽ; thiếu sự kết nối liên thông giữa các phòng ban làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực. Một số phòng, ban Quận và UBND Phường còn lúng túng trong đề xuất xử lý vi phạm hành chính, còn ngán ngại trách nhiệm, đùn đẩy lẫn nhau.

Chỉ đạo cải cách hành chính kết quả chưa cao, còn hiện tượng nhũng nhiễu nhân dân trong lĩnh vực quản lý đô thị, hộ tịch. Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước hiệu quả thấp, chưa tương xứng với quy mô trang bị và yêu cầu công tác.

Chất lượng đội ngũ cán bộ khối chính quyền chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ công chức ý thức trách nhiệm kém, thiếu năng động, sáng tạo trong công vụ, chưa tận tâm với công việc và phục vụ nhân dân. Việc xử lý cán bộ có sai phạm còn chậm.

Công tác vận động quần chúng :

- Ưu điểm :

Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết 8B của Ban chấp hành trung ương khoá VIII về đổi mới công tác vận động quần chúng, Quận ủy đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, khởi sắc. Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chia sẻ, giúp đở những khó khăn của dân. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân vào các hoạt động xã hội phù hợp. Làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Công tác dân vận của chính quyền gắn liền với cải cách hành chính, quy chế dân chủ, các chương trình kinh tế-xã hội đều chú trọng đến quyền lợi chính đáng của nhân dân.

- Khuyết điểm :

Ban chấp hành chưa có giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh tình hình ở một số cấp ủy làm công tác dân vận mang tính hành chính, thiếu năng động, một số cơ quan chính quyền vẫn còn có cán bộ công chức chưa thấy được trách nhiệm làm công tác vận động quần chúng, tỷ lệ tập hợp quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể có tăng nhưng chất lượng chưa tương xứng.

Một số nghị quyết chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chậm được triển khai, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhiều phong trào thể hiện chủ yếu bề nổi, chưa đi sâu vào trọng tâm thiết thực.

II- PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA BAN CHẤP HÀNH:

1. Một số ưu điểm chính:

- Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, công nhân viên chức, ban ngành đoàn thể và nhân dân trong Quận hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ luôn giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Đảng, giữ được nề nếp sinh hoạt, làm việc theo quy chế có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí Quận ủy viên trong việc theo dõi hoạt động của từng cơ sở, từng lĩnh vực, tạo mọi điều kiện cho các đồng chí trong Ban Chấp hành tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo một cách dân chủ và thẳng thắn.

- Ban chấp hành Đảng bộ luôn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, Ban chấp hành tranh luận thẳng thắn tìm ra những điểm chung cơ bản để đi đến thống nhất, mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực mất đoàn kết trong Ban Chấp hành. Trong nhiệm kỳ qua đã đề xuất xử lý 02 đồng chí Quận ủy viên vi phạm kỷ luật (1 cách chức, 01 khai trừ).

- Các đồng chí trong Ban Chấp hành có quan tâm cải tiến phong cách lãnh đạo, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập thể vừa phát huy trách nhiệm cá nhân trong xử lý giải quyết công việc của từng đồng chí Quận ủy viên, có chương trình, kế hoạch làm việc hàng năm, quý, tháng.

- Ban Chấp hành lãnh đạo bằng nghị quyết, thông tri đồng thời kiểm tra bằng chương trình cụ thể, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát để thực hiện việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

- Hầu hết các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và sâu sát cơ sở được phân công, luôn giữ vững được đạo đức lối sống của bản thân và gia đình, tận tụy với công việc, sống giản dị, lành mạnh, gần gũi quần chúng.

2. Một số tồn tại khuyết điểm chính :

- Với vai trò lãnh đạo toàn diện, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai nhiều nghị quyết để chỉ đạo cơ sở. Tuy nhiên, trong từng nghị quyết chưa nêu được biện pháp cụ thể, sát hợp, đôi lúc chưa thu thập đầy đủ ý kiến cơ sở, chưa đeo bám sửa chữa kịp thời các vấn đề tồn tại thiếu sót qua kiểm nghiệm thực tiễn.

- Chỉ đạo sơ tổng kết các chuyên đề, nghị quyết chưa sâu, chưa đánh giá đúc kết đúng thực chất những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm bổ sung vào nghị quyết đã ban hành để lãnh đạo thực hiện tốt hơn.

- Còn một vài đồng chí Quận ủy viên tham gia sinh hoạt Ban Chấp hành chưa nghiêm, dự không đầy đủ các hội nghị Ban Chấp hành, ít phát biểu tại hội nghị, trong công tác được phân công còn thụ động. Tính năng động, sáng tạo chưa cao, làm hạn chế sự lãnh đạo chung của Ban chấp hành.

III- NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM :

1. Nguyên nhân :

Nhiệm kỳ qua , tuy có nhiều thay đổi về nhân sự do sự điều động của Thành phố, tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Quận 1 đã phấn đấu thực hiện thắng lợi cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần VIII và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên là do Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ tập thể và tính kế thừa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

-Trên từng lĩnh vực Ban Chấp hành Đảng bộ và cơ sở đã có nhiều cố gắng tập trung sức để tổ chức thực hiện. Tuy còn một số lĩnh vực chưa đạt như mong muốn, nhưng cũng đã góp phần làm cho bộ mặt đô thị của Quận trung tâm khang trang, sạch đẹp hơn tạo đà cho Quận 1 phát triển thuận lợi theo hướng văn minh, hiện đại. Kinh tế - xã hội phát triển khá, an ninh, chính trị, trật tự xã hội ổn định, tệ nạn cướp giật, ăn xin trên các trục đường chính giảm hẳn, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đang từng bước được thiết lập, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

- Ban Chấp hành trong quá trình lãnh đạo luôn bám sát các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để cụ thể hóa bằng chương trình hành động nhằm chủ động, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành. Phát huy nội lực của cơ sở xây dựng nguồn nhân sự, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

- Định kỳ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhằm kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tìm ra những thiếu sót trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tích lũy từ thực tiễn từ những thiếu sót sai lầm để không ngừng xây dựng, củng cố, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận các đoàn thể, trên cơ sở phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, để nhằm đạt được mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần VIII đề ra.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vẫn còn nhiều tồn tại, khuyết điểm là do Ban Chấp hành Đảng bộ chưa có những đột phá trong việc quy hoạch phát triển kinh tế, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Nhiều chủ trương được đề ra nhưng thiếu kiểm tra, chỉ đạo chưa kiên quyết đến nơi đến chốn.

Một số cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm chưa cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, mạng lưới chân rết của các tổ chức đoàn thể còn mỏng, chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở Đảng còn thấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đôi lúc còn dàn đều.

2. Bài học kinh nghiệm :

- Trong lãnh đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Thực hiện đúng quy chế, chương trình làm việc đã được tập thể thông qua theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao trong lãnh đạo điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ.

- Phải coi trọng việc thực hiện dân chủ trong Đảng, phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng. Mở rộng dân chủ, biết lắng nghe ý kiến của cơ sở, tranh thủ được sự đồng tình, góp sức của các đồng chí cách mạng lão thành về trí tuệ, kinh nghiệm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương. Đồng thời phát huy tối đa sự đóng góp của quần chúng vào các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ.

- Công tác cán bộ phải tiến hành đồng bộ với nhiều giải pháp, nhất là phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình thực hiện nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, đảm bảo cho cán bộ chấp hành tốt việc phân công của tổ chức, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề chính sách cán bộ.

Trên đây là những ưu khuyết điểm mà Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ VIII nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo và điều hành hoạt động Đảng bộ.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 1

Thông báo