Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Quyết định về việc chuẩn y cấp Huyện ủy huyện Củ Chi Nhiệm kỳ III (1983-1984)

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    Ngày 17 tháng 6 năm 1983

                                      *

                     Số: 1588/QĐ-NS-TU

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc chuẩn y cấp ủy Huyện)

- Căn cứ Điều 11 Chương II của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt ;

- Căn cứ kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 3 (1983-1984) của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi ngày 07/5/1983 và biên bản hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất ngày 10/5/1983;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH:

1- Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi, có 31 Ủy viên chính thức và 4 Ủy viên dự khuyết:

1/ Đ/c Cao Văn Nghiệt

2/ Đ/c Huỳnh Thanh Nhã

3/ Đ/c Nguyễn Thành Sậy

4/ Đ/c Tạ Quang Huy

5/ Đ/c Thái Văn Trung

6/ Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

7/ Đ/c Lê Văn Đỗ

8/ Đ/c Lê Thanh Điền

9/ Đ/c Hồ Hữu Học

10/ Đ/c Nguyễn Minh Dũng

11/ Đ/c Đoàn Tư

12/ Đ/c Trần Văn Thuần

13/ Đ/c Trần Văn Nguyên

14/ Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

15/ Đ/c Nguyễn Văn Định

16/ Đ/c Nguyễn Văn Thắng

17/ Đ/c Trần Văn Phước

18/ Đ/c Lê Hữu Đức

19/ Đ/c Nguyễn Văn Bu

20/ Đ/c Lâm Văn Phần

21/ Đ/c Nguyễn Thị Nhị

22/ Đ/c Nguyễn Bá Khuynh

23/ Đ/c Phạm Văn Bớt

24/  Đ/c Đào Văn Đức

25/ Đ/c Nguyễn Quang Tiếp

26/ Đ/c Nguyễn Văn Chói

27/ Đ/c Hà Thị Hồng Vân

28/ Đ/c Hoài Công Ẩn

29/ Đ/c Trương Quang Xuống

30/ Đ/c Lê Văn Chí

31/ Đ/c Lê Văn Cưng

32/ Đ/c Trà Văn Quýnh - dự khuyết

33/ Đ/c Trần Thị Bận - dự khuyết

34/ Đ/c Đặng Thị Xuân Thảo - dự khuyết

35/ Đ/c Hoàng Minh Đức - dự khuyết

2- Chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy, có 11 đồng chí.

1/ Đ/c Nguyễn Văn Thắng           - Bí thư

2/ Đ/c Trần Văn Nguyên                         - Phó Bí thư

3/ Đ/c Nguyễn Thành Sậy           - Phó Bí thư

4/ Đ/c Nguyễn Văn Bu                - Ủy viên TV

5/ Đ/c Nguyễn Văn Định             - Uỷ viên TV

6/ Đ/c Hồ Hữu Học                    - Ủy viên TV

7/ Đ/c Cao Văn Nghiệt                - Ủy viên TV      

8/ Đ/c Huỳnh Thanh Nhã             - Ủy viên TV      

9/ Đ/c Trần Văn Thuần                - Ủy viên TV      

10/ Đ/c Đoàn Tư                                    - Ủy viên TV      

11/ Đ/c Hà Thị Hồng Vân            - Ủy viên TV      

3.- Ban Tổ Chức Thành ủy, Đảng bộ Huyện Củ Chi và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

Nơi nhận:                                                           PHÓ BÍ THƯ

- Như điều 3;                                                                             (đã ký)

- Lưu.

                                                                        Phan Minh Tánh

Thông báo