Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Quyết định “V/v chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi"

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

BCH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Ngày 21 tháng 9 năm 1977

                                   *

                     Số: 182/QĐ/TV-TU

QUYẾT ĐỊNH

“V/v chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi”

- Căn cứ vào Điều 16 Chương II của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt ;

- Căn cứ kết quả bầu cử Ban Chấp Hành Đảng bộ Huyện Củ Chi do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện bầu ngày 30/05/1977, và căn cứ biên bản bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 6/6/1977;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH:

1.- Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi gồm 27 ủy viên chính thức, có tên sau đây:

               1/ NGUYỄN VĂN LUÂN

               2/ NGUYỄN VĂN NGÓ

3/ TRẦN VĂN NGUYÊN

4/ TẠ QUANG HUY

5/ LÊ THANH LONG

6/ PHẠM TẤN THÀNH

7/ NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG

8/ TRẦN VĂN HÁI

9/ LÊ THỊ VÂN

10/ HỒ VĂN SON

11/ NGUYỄN VĂN ĐỊNH

12/ CHÂU VĂN SẾN

13/ LÊ VĂN HOÀNG

14/ THÁI VĂN TRUNG

15/ LÊ QUANG SỬ

16/ VÕ THÁI HOÀ

17/ HỒ HỮU NHẠC

18/ HÀ THỊ HỒNG VÂN

19/ NGUYỄN BÁ KHUYNH

20/ LÊ VĂN ĐỔ

21/ HỒ TRỌNG NHÂN

22/ LÂM VĂN PHẦN

23/ NGUYỄN VĂN ĐỨC

24/ LÊ VĂN NÓN

25/ VÕ VĂN PHẦN

26/ NGUYỄN VĂN BỐN

27/ NGUYỄN VĂN HOÀNG

            2- Chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi gồm 9 ủy viên có tên sau đây:

            1/ NGUYỄN VĂN LUÂN             Bí thư

            2/ NGUYỄN VĂN NGÓ               Phó Bí thư, chủ tịch

            3/ TRẦN VĂN NGUYÊN             Phó Bí thư Thường trực

            4/ TẠ QUANG HUY                    Ủy viên thường vụ

            5/ LÊ THANH LONG                   Ủy viên thường vụ

            6/ PHẠM TẤN THÀNH                Ủy viên thường vụ

            7/ NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG         Ủy viên thường vụ

            8/ TRẦN VĂN HÁI                      Ủy viên thường vụ

            9/ LÊ THỊ VÂN                           Ủy viên thường vụ

            3- Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi, Ban Tổ Chức Thành ủy và các đồng chí trên đây có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

             (đã ký)

TRẦN QUỐC HƯƠNG

Thông báo