Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi khóa VI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày 20 tháng 12 năm 1991

*

Số: 37/QĐNS-TU

QUYẾT ĐỊNH

“V/v chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi”

--------

- Căn cứ điều 13, Chương II của Điều lệ Đảng.

- Căn cứ kết quả bầu cử BCH Đảng bộ Huyện Củ Chi do Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện bầu ngày và biên bản kết quả bầu BTV, Bí thư và các Phó Bí thư tại hội nghị BCH Đảng bộ Huyện ngày .

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH:

1/ Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi khóa VI gồm 35 đồng chí có tên dưới đây:

1/ Đ/c Hoài Công Ẩn

2/ Đ/c Nguyễn Văn Bu (10 Bu)

3/ Đ/c Nguyễn Văn Bu (3 Bu)

4/ Đ/c Nguyễn Thị Biển

5/ Đ/c Phạm Văn Cạng

6/ Đ/c Dư Đạm

7/ Đ/c Lê Văn Chí

8/ Đ/c Lê Văn Chia

9/ Đ/c Lê Văn Cưng

10/ Đ/c Nguyễn Minh Dũng

11/ Đ/c Hồ Văn Đồ

12/ Đ/c Lê Hữu Đức

13/ Đ/c Đào Văn Đức

14/ Đ/c Nguyễn Văn Đức

15/ Đ/c Nguyễn Hồng Định

16/ Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

17/ Đ/c Trần Văn Khôi

18/ Đ/c Đoàn Văn Khuy

19/ Đ/c Lê Minh luân

20/ Đ/c Trịnh Văn Lẽn

21/ Đ/c Nguyễn Thị Nhị

22/ Đ/c Phạm Dục

23/ Đ/c Nguyễn Văn Phúc

24/ Đ/c Trà Văn Quýnh

25/ Đ/c Lâm Văn Sơn

26/ Đ/c Võ Văn Sáng

27/ Đ/c Lê Thành Tâm

28/ Đ/c Lê Văn Tạo

29/ Đ/c Phan Văn Tới

30/ Đ/c Đặng Xuân Tẻo

31/ Đ/c nguyễn Minh Thắng

32/ Đ/c Nguyễn Văn Trung

33/ Đ/c Lê Công Trường

34/ Đ/c Đỗ Văn Vân

35/ Đ/c Đặng Văn Yêm

- Chuẩn y đ/c Đoàn Văn Khuy giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

2/ Đảng bộ huyện Củ Chi và các đồng chí có tên trên đây thi hành quyết định này.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

- như điều 2; PHÓ BÍ THƯ/TT

- lưu. (đã ký)

Trương Tấn Sang

Thông báo