Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Phụ lục - Tốc độ tăng trưởng kinh tế - chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nội dung

Ðơn

Ch/tiêu NQÐH VII

Kết quả thực hiện (1996-2000)

So với NQ

Ghi chú

vị tính

Ðề ra đến năm 2000

1996

1997

1998

1999

2000

ÐH VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Tốc độ tăng trưởng KT

%

bình quân 15%

32,31

17,29

10,92

6,44

6,90

b/q 10,29% đạt 68,6%

. Nông nghiệp

%

bình quân 8,9%

8,01

7,55

2,00

9,89

7,25

b/q 6,63 đạt 74,5%

. CN-TTCN

%

bình quân 26%

77

30

17

13

22

b/q 20,09% đạt 77,3%

. Thương mại- DV

%

bình quân 23%

111,7

29,9

13,8

6,7

8,6

b/q 12,75 đạt 55,4%

- Chuyển dịch cơ cấu KT

. Nông nghiệp

%

50,20

50,10

47,84

45,28

45,22

43,22

. CN-TTCN

%

13,34

7,58

8,17

9,58

9,53

10,79

. Thương mại- DV

%

36,46

42,32

43,99

45,14

45,26

45,99

Thông báo