Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Phụ lục số liệu: Phát triển Thương mại - Dịch vụ, Thu - Chi Ngân sách

Nội dung

Đơn vị tính

Chỉ/tiêu NQĐH VII đề ra đến năm 2000

Kết quả thực hiện (1996-2000)

So với NQ

Ghi chú

1996

1997

1998

1999

2000

ĐH VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+ Doanh số bán ra

triệu đồng

492.878

600.912

684.000

730.003

793.000

Tăng trưởng b/q 12,75%

. Kinh tế quốc doanh

triệu đồng

69.000

80.000

40.000

25.580

48.000

. Ngoài quốc doanh

triệu đồng

333.505

418.412

502.000

600.000

630.000

+ Thu- Chi ngân sách

. Thu Ngân sách Nhà nước

triệu đồng

dự toán thu 5 năm 179.630

40.416

(115%)

40.561

(112%)

44.403

(122%)

47.771

(122%)

33.000

(100%)

Tổng thu 5 năm 206.151 triệu đồng đạt 115%

. Thu N/sách Quận, Huyện

triệu đồng

dự toán thu 5 năm 241.500

36.692

46.448

41.125

79.108

79.784

Tổng 5 năm: 283.157

. Chi ngân sách

triệu đồng

dự toán chi 5 năm 241.500

36.539

(135%)

46.415

(148%)

41.113

(117%)

79.060

(116%)

79.784

(100%)

Thực hiện chi 5 năm 282.991 đạt 117%

Thông báo