Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Phụ lục số liệu: Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ VIII (2001-2005)

Nội dung

Đơn vị

tính

Chỉ tiêu Nghị quyết

Tốc độ tăng trưởng bình quân

Ghi chú

1

2

3

4

5

* Phát triển kinh tế

%

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế hằng năm bình quân 15%

Trong đó: . Nông nghiệp

%

Tăng trưởng bình quân 6,34%

. Công nghiệp-TTCN

%

Tăng trưởng bình quân 17,09%

. TM- dịch vụ

%

tăng trưởng bình quân 23%

* Cơ cấu kinh tế

Tăng nhanh tỷ trọng sản xuất công nghiệp và TM-DV giảm tỷ trọng SXNN

. Nông nghiệp

%

Chiếm 28,05%

. Công nghiệp- TTCN

%

Chiếm 12,21%

. TM- Dịch vụ

%

chiếm 59,73%

1/ Nông nghiệp

- Giá trị tổng sản lượng (GCĐ 94)

triệu đồng

đến năm 2005 là: 857.202

tăng trưởng bình/q 6,34%

Quy đổi giá h/hành:1.046.898 triệu

* Trồng trọt

triệu đồng

đến năm 2005 là: 505.599

4,54%

Cơ cấu đến năm 2005 là 58%

. Diện tích gieo trồng

ha

đến năm 2005 là: 54.236 ha

+ Cây lúa

ha

đến năm 2005 là: 30.000

. Năng suất lúa

tấn/ha

đến năm 2005 là: 3,8

. Sản lượng lúa

tấn

đến năm 2005 là: 114.000

+ Đậu phọng

ha

đến năm 2005 là: 5.200

Năng suất đậu phọng

tấn/ha

đến năm 2005 là: 2,45

Sản lượng đậu phọng

tấn

đến năm 2005 là: 12.740

+ Diện tích Cây ăn trái

ha

đến năm 2005 là: 3.700

* Chăn nuôi:

triệu đồng

đến năm 2005 là: 351.603

Tăng trưởng bình quân 9,45%

Cơ cấu đến năm 2005 là 41-45%

1

2

3

4

5

. Con heo

con

đến năm 2005 là: 54.000

. Gia cầm

con

đến năm 2005 là: 900.000

. Trâu bò

con

đến năm 2005 là: 21.500

. (Bò sữa)

con

đến năm 2005 là: 15.000

Dự kiến bò vắt sữa 7.000 con

2/- Công nghiệp- TTCN

- Giá trị tổng sản lượng (GCĐ 94)

triệu đồng

Dự kiến đến năm 2005: 331.220

Nhịp độ phát triển b/q 17,09%

Quy đổi giá h/hành 445.846 triệu

(Chủ yếu kinh tế ngoài QD)

- Cơ sở lao động theo luật doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

đơn vị

120

Thu hút 25.000 lao động

- Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

đơn vị

70 doanh nghiệp

Thu hút 14.000 lao động

3/- Xây dựng cơ sở hạ tầng

Tỷ đồng

Dự kiến tổng mức đầu tư mỗi năm 170 - 180 tỷ

- Vốn ngân sách Huyện

Hàng năm : 30 - 40 tỷ

4/- Thương mại - dịch vụ

- Tổng mức bán ra (giá h/hành)

Triệu đồng

2.229.000

Trong đó: + TNQD-HTX

triệu đồng

975.000

+ Kim ngạch xuất khẩu

USD

2.500.000

+ Hộ kinh doanh

Hộ

đến năm 2005: 6.450 hộ

+ DN tư nhân

Đơn vị

Đến năm 2005: có 110 đơn vị

5/ Thu chi ngân sách:

- Thu ngân sách nhà nước

Tỷ

Tổng thu 5 năm: 211 tỷ đồng

bằng 102% so(1996-2000)

- Chi ngân sách

Tỷ

Tổng chi 5 năm: 539 tỷ

bằng 191%

II.- VĂN HÓA- XĂ HỘI

1/ Giáo dục- đŕo tạo

+ Số lượng:

. Huy động trẻ đi nhà trẻ

%

5% độ tuổi

. Mẫu giáo

%

63%(có 100% trẻ 5 tuổi)

. Tiểu học

%

100%

+ Chất lượng:

. Tiểu học

%

Tốt nghiệp đến năm 2005 phấn đấu đạt từ 98% trở lên, hiệu suất đào tạo 90% trở lên

1

2

3

4

5

. THCS

%

Tốt nghiệp 98%,hiệu/ s đ/tạo 90%

. Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi

đơn vị

Đạt 21 xă- thị trấn

. Phổ cập THCS

đơn vị

đạt 21 xă- thị trấn

2/ VHTT- TDTT

- Gia đình văn hóa

%

Phấn đấu có 50%

- ấp, khu phố văn hóa

ấp

Phấn đấu xây dựng 100 ấp

Xét công nhận đạt chuẩn 50 ấp

3/ Y Tế:

- Giảm tỷ lệ phát triển dân số

%

Đến năm 2005 còn 1,35-1,4%

Giảm hàng năm 0,02 - 0,03%

- Khám chữa bệnh

lần

2,5 lượt/dân/năm

4/ Thương binh xã hội

- Hội XĐGN

hộ

Phấn đấu giảm còn 2%

- Vốn QG giải quyết việc làm

tỷ

Tổng các dự án:40tỷ cho 5000 hộ vay

- Vốn XĐGN (chương trình Bò sữa)

hộ

Trợ vốn 3000 hộ: 30 tỷ

- Nhà tình nghĩa

căn

Xây dựng 250 căn

- Giải quyết việc làm

người

25.000 người(b/q 5000 ng/năm)

III.- AN NINH- QUỐC PHÒNG

- Quản lý Thanh niên tuổi 17

%

đăng ký đạt 100%

- NVQS

%

hàng năm đạt 100%

- Dân quân tự vệ

%

từ 2,3 - 2,5% so dân số

IV.- XÂY DỰNG ĐẢNG

- Kiện toàn củng cố

Xây dựng 2/3 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, không có yếu kém

- Phát triển đảng viên

Nhiệm kỳ: 520 đảng viên mới

V.- XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh, tinh giảm biên chế khoán qũy lương

Thực hiện bước 4 giảm biên chế 24,13% còn 88 người

VI.- CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG

Tiếp tục củng cố hệ thống chân rết cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên UB.MTTQ và các đoàn thể quần chúng

Thông báo