Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Phụ lục số liệu: Hệ thống chính trị (Xây dựng Đảng)

Nội dung

Đơn

Ch/tiêu NQĐH VII

Kết quả thực hiện (1996-2000)

So với NQ

Ghi chú

vị tính

đề ra đến năm 2000

1996

1997

1998

1999

2000

ĐH VII

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Đảng viên

đ/v

.

3.583

3.625

3.664

3.662

3.710

tăng 127 đảng viên

.

- Cơ sở Đảng

đơn vị

.

71

72

71

69

68

sắp xếp giảm 3 đơn vị

.

- Phân loại chất lượng

.

phấn đấu có 2/3 trong đó có 80% chi bộ ấp, khu phố TSVM

.

.

.

.

.

.

.

* Cơ sở Đảng vững mạnh

đơn vị

.

43/69

(15 xã)

40/70

(15 xã)

37/70

(12 xã)

45/69

(13 xã)

chưa

tăng 2 đ/vị có 2/3 CS Đảng vững mạnh

Có 20 đ/vị 5 năm liền đạt danh hiệu TSVM

So tỷ lệ cơ sở Đảng

%

.

62,3

57,1

52,85

65,21

.

tăng 2,91%

.

. Khá

%

.

20,5

32,8

41,42

28,98

.

tăng 8,48%

.

. Yếu kém

%

.

10,14

10

1,42

4,34

.

giảm 5,8%

.

- Đảng viên đủ tư cách

%

.

98,57

97,61

96,14

94,97

.

giảm 3,6%

cơ sở biểu dương 11,88%.Huyện biểu dương 3,6%

- Đảng viên vi phạm tư cách

%

.

1,32

2,38

3,85

5,02

.

tăng 3,7%

..

- Phát triển đảng viên mới

người

.

99

100

90

112

99

5 năm phát triển 500 đ/vięn đạt 100% NQ

.

- Kỷ luật Đảng

người

.

11

17

24

20

22

5 năm KL các h/thức 99 đ/c

so NK6 (91-95): 268 người giảm gần 3 lần

- Đào tạo cán bộ

.

.

.

.

.

.

.

.

. Cao cấp

người

.

47

.

40

.

.

3 lớp 87 người

.

. Đại học

người

.

4

.

9

.

.

13 người

.

. Trung cấp

người

..

1 lớp 75 người

1 lớp 23 người

1 lớp 122 người

2 lớp 158 người

.

mở 5 lớp TC chính trị-QLNN: 278 người

..

. Bồi dưỡng chuyên đề lý luận cơ sở . Trong đó

người

..

.

.

.

.

.

68 lớp: 3.657 người

..

. Đối tượng đảng

người

.

4 lớp 305 người

4 lớp 202 người

5 lớp 295 người

5 lớp 317 người

2 lớp 228 người

20 lớp: 1.347 học viên

.

. LL chính trị phổ thông

người

.

.

4 lớp 20 người

.

1 lớp 50 người

.

5 lớp 275 học viên

.

. Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở

người

.

.

14 lớp 690 người

.

2 lớp 132 người

.

16 lớp 822 học viên

.

Thông báo