Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Phụ lục - Hệ thống chính trị (Xây dựng chính quyền)

Nội dung

Đơn

Ch/tiêu NQĐH VII

Kết quả thực hiện (1996-2000)

So với NQ

Ghi chú

vị tính

đề ra đến năm 2000

1996

1997

1998

1999

2000

ĐH VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Xã vững mạnh

đơn vị

Phấn đấu 100% xã, thị trấn vững mạnh và khá (xã vững mạnh 80%)

1 vững mạnh,

4 khá

2 vững mạnh,

6 khá

2 vững mạnh,

5 khá

2 vững mạnh,

5 khá

đạt 33,3% NQ

- Cải cách HC (QLNN)

Hoàn thiện mô hình cải cách HC, nối mạng vi tính đến 21 xã, thị trấn

12 phòng ban, 112 người

13 phòng, ban, 116 người

13 phòng ban, 116 người

13 phòng, ban, 116 người

dự kiến giảm 24,13% còn 88 người

chưa thực hiện nối mạng vi tính

Đang thực hiện bước 4 CCHC, triển khai thực hiện khoán biên chế, quỹ lương

- ấp, khu phố

đơn vị

163

163

164

164

164

tăng 1 đơn vị

- Tổ nhân dân

đơn vị

1.444

1.444

1.446

1.446

1.599

tăng 155 đơn vị

. Hoạt động tốt

%

25,90

26,97

27,56

47,37

49,09

tăng 23,19%

. Hoạt động khá

%

32,75

33,44

33,93

34,85

34,02

tăng 1,27%

Thông báo