Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện ủy Củ chi nhiệm kỳ VII

Đại hội Đại biễu Đảng bộ Huyện Củ Chi nhiệm kỳ VII họp từ ngày 27/03 đến đã làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

Sau khi nghiên cứu báo cáo chính trị của Ban chấp Hành Đảng bộ Huyện, do đồng chí Lê Hữu Đức-Bí thư Huyện ủy trình bày tại đại hội, trên cơ sở ý kiến của Đoàn chủ tịch đối với các ý kiến thảo luận của Đại hội Đảng bộ Huyện Củ Chi nhiệm kỳ khóa VII.

Quyết nghị

1/ Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố và ý kiến của Đoàn chủ tịch về một số vấn đề trong báo cáo chính trị qua thảo luận của đại hội để chỉnh lý váo cáo chính trị và ban hành chính thức.

2/ Ban chấp hành Đảng bộ Huyện có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ VII đề ra.

 

TM. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

Bí thư

Đã ký

Lê Hữu Đức

Thông báo