Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Huyện Củ Chi họp từ ngày 07/7/2010 đến ngày 09/7/2010 tại Thị trấn Huyện Củ Chi.

QUYẾT NGHỊ

1/- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005-2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2010-2015 nêu trong báo cáo chính trị Đại hội:

1.1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2005-2010 Đại hội khẳng định:

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX, tình hình vừa có những thuận lợi đồng thời cũng có nhiều khó khăn thử thách. Đảng bộ và nhân dân Củ Chi đã phát huy truyền thống cách mạng nắm bắt thời cơ thuận lợi, đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra:

Kinh tế tiếp tục phát triển, mức tăng trưởng bình quân đạt 20,26% và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Hầu hết các chỉ tiêu về phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại- dịch vụ đều đạt và vượt so nghị quyết. Tổng giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng trong 5 năm đạt khá cao. Công tác quản lý đô thị, quy hoạch, quản lý đất đai có nhiều tiến bộ và hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân. Thu ngân sách Nhà nước hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, đã tập trung hoàn thành 2 chương trình lớn là chương trình xóa hộ nghèo và phổ cập bậc Trung học trước 2 năm so với Nghị quyết, xây dựng 10 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng ấp, khu phố văn hóa và phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân.

Củng cố quốc phòng-an ninh, thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập và hội thao, thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, ấp khu phố an toàn không có tội phạm, ma túy ẩn náo hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Quan tâm thực hiện cải cách tư pháp, khắc phục tình trạng thiếu phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng công tác xét xử, thi hành án.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ và gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đào tạo cán bộ có trình độ trung, cao cấp lý luận chính trị, phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Thực hiện một cửa liên thông trong cải cách hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của ấp khu phố. Sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan đến công tác vận động nhân dân, xây dựng nhiều phong trào hành động cách mạng của quần chúng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm, đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo, phổ cập giáo dục bậc trung học, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thực hiện chuẩn hóa trường lớp, trạm y tế, chuyển đổi  cây trồng, vật nuôi, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa  bàn Huyện.

Những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ qua, đó là kinh tế tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, công tác qui hoạch , quản lý qui hoạch và triển khai qui hoạch còn chậm, chưa nhân rộng kịp thời các mô hình mới trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hoạt động của kinh tế hợp tác xã còn kém hiệu quả. Tiến độ đầu tư xây dựng chuẩn hóa, trường lớp, trạm y tế còn chậm. Việc xây dựng nhà văn hóa các xã- thị trấn, trung tâm thương mại, nhà ở cho người có thu nhập thấp chưa được khởi công; phạm pháp hình sự nhất là cướp giật, trộm cắp dây diện, tài sản của công dân chưa được kéo giảm.

Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

Về nguyên nhân đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ kịp thời của Thành phố đồng thời Huyện ủy đã đề ra chủ trương, nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị.

Về những hạn chế yếu kém, nguyên nhân khách quan là chưa lường hết những khó khăn phức tạp phát sinh, nhất là tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, giá cả thị trường luôn biến động, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường.

Nguyên nhân chủ quan, vai trò tham mưu của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa có qui chế phối hợp đồng bộ, một bộ phận cán bộ, đảng viên trình độ năng lực chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện.

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là; phải thường xuyên coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hai là; phải biết phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác nội lực, thu hút đầu tư từ các nguồn lực bên ngoài và sự chi viện hỗ trợ của Thành phố.

Ba là; trong lãnh đạo phải có sự tập trung từng trọng tâm trọng điểm, sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời

Bốn là; chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ và chính sách cán bộ.

1.2- Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2010-2015:

Đại hội nhất trí:

Củ Chi là một Huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí địa lý thuận lợi nằm trên trục đường Xuyên Á, lại có tiềm năng đất đai, lao động, Đảng bộ và nhân dân có truyền thống cách mạng, yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, là địa bàn được Thành phố triển khai nhiều dự án lớn, mở ra khả năng phát triển nhanh và toàn diện.

Mặt khác, những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, sản xuất nông nghiệp còn phân tán, giá cả luôn biến động, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, xu hướng phân hóa giàu nghèo ở nông thôn gia tăng, đặt ra cho Huyện nhiều vấn đề bức xúc cần phải tập trung giải quyết.

Mục tiêu:

“Tập trung đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp- nông thôn, phát triển nền nông nghiệp đô thị, tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng môi trường xã hội nông thôn văn minh lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đưa Củ Chi phát triển nhanh, bền vững”.

- Những chỉ tiêu chủ yếu:

Về kinh tế: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 18,60%, giữ vững diện tích đất nông nghiệp là 24.000 ha, đến 2015 diện tích gieo trồng rau an toàn đạt 9.000 ha và hoa lan, cây kiểng là 500 ha; nâng tổng đàn bò sữa lên 60.000 con; xây dựng thêm 9 xã nông thôn mới. Thu hút đầu tư lắp kín 40% diện tích các khu, cụm công nghiệp. Đầu tư xây dựng cơ bản 3.200 tỷ đồng, xây dựng 500 căn hộ cho người có thu nhập thấp. Hoàn thành việc xây dựng Trung tâm thương mại tại Thị trấn Củ Chi và 4 siêu thị ở các cụm kinh tế-kỹ thuật của huyện. Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt trên 10% chỉ tiêu pháp lệnh hằng năm.

Về văn hóa- xã hội: đến 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 10%, giới thiệu việc làm 40.000 lao động, nâng tỷ lệ đào tạo nghề lên 65%. Nâng cao chất lượng ấp-khu phố văn hóa; xây dựng 170/178 ấp-khu phố đạt chuẩn ấp- khu phố văn hóa và 6/21 xã, thị trấn đạt chuẩn xã văn hóa; xây dựng 45 trường đạt chuẩn quốc gia; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 99%, trung học cơ sở 80% và trung học phổ thông 65%; 100% trạm y tế đạt 10 chuẩn quốc gia, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn dưới 1%, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 2% và tỷ lệ sinh con thứ ba còn dưới 3%.

Về an ninh-quốc phòng, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 10-> 15% và phạm pháp hình sự giảm từ 7->10%; nâng tỷ lệ khám, phá án đạt từ 68->72% trong đó trọng án đạt 90% trở lên.

Về xây dựng Đảng, phấn đấu đến 2015 có 85% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% và kết nạp 950 đảng viên mới; chuẩn hóa 100% cán bộ chủ chốt huyện, xã; đào tạo 300 cán bộ có trình độ đại học, 30 đồng chí có trình độ trên đại học, 200 cán bộ có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, 900 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị-hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trực tiếp kiểm tra 30 cơ sở Đảng, giám sát thường xuyên 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở và giám sát chuyên đề đối với 50 cơ sở Đảng.

- Nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

+ Lĩnh vực kinh tế: đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ. Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp đạt từ 150 -> 200 triệu đồng/năm/ha và một số mô hình cá biệt đạt từ 500 triệu đồng trở lên. Đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch gắn với chỉnh trang đô thị, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và khu dân cư tập trung. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải và xây dựng hệ thống cấp thoát nước cho các khu vực thị tứ, thị trấn, phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và mạng lưới điện cho vùng ven sông Sài gòn, thực hiện chuẩn hóa trường lớp, trạm y tế và phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, tích cực thực hiện giảm nghèo tăng hộ khá và giải quyết việc làm. Giữ vững kết quả trong công tác phổ cập giáo dục các bậc học, hạn chế thấp nhất số học sinh lưu ban, nghỉ bỏ học giữa chừng, thực hiện tốt việc phân luồng học sinh từ trung học cơ sở, trung học phổ thông, mở rộng đào tạo nghề cho yêu cầu phát triển. Đầu tư xây dựng mới bệnh viện Củ Chi, nâng cấp mở rộng Trung Tâm Y tế dự phòng, củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tuyến y tế cơ sở, phát triển phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng ấp, khu phố văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

+ Công tác quốc phòng-an ninh và cải cách tư pháp, tập trung giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện, hội thao và hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xét xử, thi hành án, mở rộng xét xử lưu động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

+ Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.  Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, kịp thời củng cố các đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết, yếu kém trong lãnh đạo. Thường xuyên rà soát quy hoạch, đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hóa, chú trọng đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt quy trình nhận xét, đánh gía cán bộ, tuyển dụng, đề bạt bố trí, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Đảng các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định.

+ Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt việc giám sát đối với cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cấp huyện và cơ sở, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng; duy trì việc công nhận ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, hoàn thiện một cửa liên thông trong quản lý hành chính và liên thông trên lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết kịp thời mọi hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và  công dân.

+ Đổi mới và tăng cường công tác vận động nhân dân của Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo tinh thần quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ chính trị, đồng thời sơ tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan đến công tác vận động nhân dân trong tình hình mới, kịp thời có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Thường xuyên chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể. Tăng cường cán bộ, củng cố, xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức đoàn, hội và phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở.

- Các giải pháp chủ yếu:

+ Nâng  cao chất lượng lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tầm nhìn 2025 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015. Chú trọng quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp của huyện, khai thác có hiệu quả tiềm năng vùng ven sông Sài gòn.

+ Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, chủ động tích cực mời gọi đầu tư, phát huy vai trò đóng góp của dân, các thành phần kinh tế và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách cho yêu cầu phát triển hạ tầng và xây dựng nông thôn mới.

+ Đào tạo nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển trên cơ sở mở rộng ngành nghề đào tạo và thu hút đầu tư phát triển hệ thống trường dạy nghề trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí.

+ Tiếp tục giữ vững và nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhân rộng các mô hình ấp, khu phố không có tội phạm, ma túy ẩn náo hoạt động, bảo đảm an ninh trật tự xã hội địa phương.

+ Rà soát, bổ sung xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và Uỷ ban kiểm tra Đảng các cấp, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

+ Thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là nâng cao năng lực của các Ban Đảng Huyện ủy trong việc tham mưu cho sự chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đồng thời phát huy dân chủ, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền trong cơ quan nhà nước.

+ Củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chân rết các đoàn thể, Mặt trận ở cơ sở nhất là thực hiện các ký kết các nghị quyết liên tịch giữa Mặt trận, các đoàn thể với lực lượng vũ trang và các ngành trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội địa phương.

2/- Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi khóa IX. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X, cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiện kỳ tới.

3/- Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4/- Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X, gồm 47 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm: 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5/- Giao Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Huyện đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X ĐẢNG BỘ HUYỆN CỦ CHI

Thông báo