Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp Hành Đảng bộ và Ban Thường Vụ huyện uỷ khóa VII (1996-2000)

Củ Chi, ngày 18 tháng 9 năm 2000

Trong báo cáo chính trị đã đi sâu kiểm điểm một cách toàn diện việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu của Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VII, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, nêu lên những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng năm 2001-2005 (khóa VIII).

Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trong bản kiểm điểm này, Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy xin kiểm điểm tự phê bình trên hai vấn đề lớn đó là: sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ VII đề ra, các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII), về lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy.

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TRONG QUÁ TÌNH LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ VII

Từ sau Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VII, bắt tay ngay vào việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội, các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố trong bối cảnh tình hình chung của Huyện có nhiều thuận lợi và khó khăn tác động.

1/ Thuận lợi:

Trong thời gian qua, đường lối Ðại hội VIII của Ðảng tiếp tục khẳng định, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Ðại hội VI, được Trung ương, Thành phố cụ thể hóa bằng nhiều Nghị quyết cụ thể, có nhiều chủ trương đã đi vào cuộc sống được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình. Ðặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về đổi mới và chỉnh đốn Ðảng, tự phê bình và phê bình nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, các Nghị quyết Trung ương, Thành ủy về kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống nông dân… Từ đó làm cho kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới và uy tín sự lãnh đạo của Ðảng tăng lên.

Ðược sự quan tâm của Trung ương, Thành ủy nhiều dự án về kinh tế- kỹ thuật, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, góp phần tác động làm cho kinh tế nông nghiệp- nông thôn phát triển, bộ mặt xã hội thay đổi, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Mặt khác, sau hơn 20 năm xây dựng, Ban Chấp hành các nhiệm kỳ trước đã tạo ra được những tiền đề, những thành quả quan trọng trên nhiều mặt và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và xây dựng Ðảng. Ðó là những thuận lợi lớn, cơ bản cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII kế thừa và phát huy.

2/ Khó khăn:

Kinh tế- xã hội tuy có bước phát triển nhưng chưa thật sự ổn định vững chắc; mặt trái của cơ chế thị trường tác động nhiều mặt ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Mặt khác, giá cả một số mặt hàng nông sản luôn biến động và quá thấp; nông dân thiếu hăng hái đầu tư phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn ra sức chống phá làm cản trở quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những thuận lợi, khó khăn trên đã ảnh hưởng xuyên suốt đến thời gian lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ VII.

II. ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VII VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG, THÀNH PHỐ

Thể hiện vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với Ðảng bộ và nhân dân được thông qua bằng nhiều nội dung và phương thức, nhưng vấn đề cốt lõi có tính quyết định là đề ra các chủ trương, Nghị quyết để lãnh đạo. Quá trình tổ chức thực hiện những ưu điểm, khuyết điểm của Ban Chấp hành- Ban Thường vụ gắn liền với những ưu điểm, tồn tại của các chủ trương, Nghị quyết đó. Với tinh thần trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xin kiểm điểm tự phê bình trên một số lĩnh vực cơ bản sau đây:

1/ Những ưu điểm và kết quả.

Chấp hành Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ VII, các Nghị quyết Trung ương, Thành phố, trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã đề ra các Nghị quyết chuyên đề trọng tâm là kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Ðảng, công tác vận động quần chúng của Ðảng và củng cố hoàn thiện hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở. Ngoài chương trình toàn khóa, phương hướng nhiệm vụ từng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn có những Nghị quyết, kế hoạch thực hiện các công tác trọng tâm, bức xúc trên một số lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo- giải quyết việc làm cho người lao động, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà trả góp cho dân nghèo; Nghị quyết về cải tạo vườn tạp, phát triển vườn cây ăn trái gắn với dịch vụ du lịch và tạo môi trường sinh thái; Nghị quyết về đổi mới chỉnh đốn Ðảng; Nghị quyết về củng cố hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chánh, đặc biệt là chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn- giao thông nội đồng nhân dân rất đồng tình ủng hộ.

Nhìn chung, qua các chủ trương, Nghị quyết đã ban hành, một mặt vừa thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện đối với các lĩnh vực, đồng thời tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, nội dung các chủ trương, Nghị quyết vừa qua rất đúng đắn phù hợp với tinh thần đổi mới của Trung ương Ðảng, Thành ủy và tình hình thực tế cuộc sống ở địa phương đặt ra. Từ đó đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả thiết thực và khá toàn diện.

* Kinh tế- xã hội:

Kinh tế trong 5 năm qua tiếp tục giữ được ổn định và có bước tăng trưởng khá góp phần tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Ðặc biệt chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, phát triển mạnh ngành chăn nuôi, nhất là bò sữa (gần 6.000 con), doanh số gần 3 tỷ đồng/tháng, nâng tỷ trọng đạt 35,31%. Duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp và hình thành 3 khu công nghiệp tập trung, bước đầu thu hút 68 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động, bình quân thu nhập trên 1 tỷ đồng/tháng. Ðầu tư cơ sở hạ tầng trong 5 năm (1996-2000) trên 800 tỷ đồng tạo ra sự biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế- xã hội nông thôn ngoại thành. Ðã hoàn thành điện khí hóa 21 xã, thị trấn giải quyết cơ bản vấn đề trường lớp cho giáo dục… Riêng lĩnh vực giao thông nông thôn đã thiết lập nền hạ 459 km, đầu tư cấp phối sỏi đỏ 165 km với tổng kinh phí gần 36 tỷ, trong đó ngân sách Huyện đầu tư 29,5 tỷ, huy động nhân dân và các đơn vị kinh tế đóng góp 6,3 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, nổi bật nhất là chăm lo gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo. Tiếp tục vận động xây tặng 587 nhà tình nghĩa, xây dựng 1.766 căn nhà tình thương, 800 căn nhà trả góp, tổng trị giá 12,83 tỷ đồng. Chương trình xóa đói giảm nghèo và các dự án quỹ quốc gia giải quyết việc làm cùng với phong trào đoàn kết tương trợ ở nông thôn đã phát huy được tình làng nghĩa xóm đạt được kết quả thiết thực nhiều mặt. Trong 5 năm Huyện đã trợ vốn từ các nguồn trên 57 tỷ đồng cho 28.190 lượt hộ, giải quyết việc làm cho 34.696 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,9%. Ðời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng lên.

* Công tác an ninh- quốc phòng:

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, lực lượng võ trang đã phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tập trung mở nhiều đợt tấn công vào bọn tội phạm, nhất là chống buôn lậu, tham nhũng… Ðội ngũ cán bộ chiến sĩ từng bước trưởng thành, ý thức cảnh giác, tinh thần sẵn sàng chiến đấu được phát huy tốt, hệ thống chân rết hoạt động có hiệu quả.

* Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng.

- Năm năm qua công tác xây dựng Ðảng đã có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả, bảo đảm giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Ðảng, Huyện ủy luôn chú trọng công tác giáo dục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên, thống nhất ý chí và hành động, đã tổ chức các lớp học lý luận chính trị cơ bản tại huyện và gởi đào tạo ở trường thành phố và trung ương chương trình cao cấp, đại học chính trị… Thường xuyên củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo các cấp ủy cơ sở Ðảng và công tác quản lý đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), cải tiến nội dung, phương thức chất lượng sinh hoạt Ðảng đúng nguyên tắc Ðiều lệ Ðảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình, phê bình trong Ðảng, nhất là trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Từ đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng, đồng thời xây dựng được ý thức phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện trong mỗi cán bộ đảng viên. Cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh hàng năm đều tăng, nhiều đơn vị thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của mình, có 20 đơn vị đã giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền, đảng viên đủ tư cách trên 94%, trong đó có 15% đảng viên tiêu biểu. Công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội (500 đồng chí). Công tác cán bộ, tổ chức thực hiện theo kế hoạch về chiến lược cán bộ trước mắt và lâu dài, việc điều động, sắp xếp, bố trí, bổ sung cán bộ chủ chốt các cấp ủy cơ sở từng bước đi vào nề nếp căn cơ hơn, chú trọng tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, lực lượng kế thừa. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần vào việc quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ. Công tác kiểm tra của Ðảng được tiến hành thường xuyên, thúc đẩy các cơ sở Ðảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Ðảng và pháp luật Nhà nước.

- Công tác củng cố xây dựng hệ thống chính quyền bước đầu đạt được những kết quả, nhất là trong cải cách thủ tục hành chánh, kiện toàn sắp xếp lại hệ thống tổ chức cán bộ. Ðồng thời triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, củng cố hệ thống chân rết ở ấp, khu phố ngày càng hoạt động có hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn Huyện.

- Công tác vận động quần chúng của Ðảng có nhiều chuyển biến tích cực, đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của các tổ chức Ðảng, cơ quan chính quyền… từ đó phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực rất thiết thực, mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng- nhân dân được giữ vững và phát huy tốt.

2/ Những thiếu sót khuyết điểm:

- Trong lãnh đạo, chưa có những chủ trương giải pháp tối ưu nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trước hết là trên lĩnh vực thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước vào các khu công nghiệp tập trung.

- Hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh, công trình kênh Ðông bị xuống cấp, đặc biệt khu vực bờ bao sông Sài gòn chưa phát huy tác dụng nên đã ảnh hưởng lớn cho sản xuất, diện tích ruộng đất hoang hóa còn nhiều.

- Một số chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội VII đề ra không đạt như: tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp- dịch vụ, hộ xóa đói giảm nghèo, số lượng học sinh nhà trẻ, phổ cập trung học cơ sở, tiêm chủng,…

- Chưa tập trung nghiên cứu có chiều sâu các mô hình kinh tế hợp tác để có chủ trương, biện pháp củng cố, xây dựng đồng bộ hoặc tạo mô hình mới thiết thực nhân rộng.

- Kiểm tra sơ, tổng kết các Nghị quyết, chương trình có mặt chưa kịp thời, hiệu quả hạn chế (xóa đói giảm nghèo…).

- Một số cơ sở Ðảng yếu kém kéo dài như: Ðảng bộ xã Phạm Văn Cội, chi bộ Trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật bò sữa. Một số cơ sở Ðảng nắm quy định Nhà nước không chặt, có biểu hiện vì lợi ích cục bộ địa phương và cá nhân cố ý làm trái quy định.

- Công tác tổ chức- cán bộ còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là nguồn cán bộ kế thừa ở cơ sở hạn chế; chưa thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, công tác luân chuyển cán bộ còn gặp nhiều khó khăn.

- Công tác vận động quần chúng của Ðảng có lúc chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng về truyền thống và nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho nhân dân. Hệ thống chính trị nhiều nơi còn yếu nhất là ấp và tổ nhân dân. Một số cơ sở hệ thống chân rết hoạt động yếu, chất lượng đoàn viên, hội viên chưa cao.

III. KIỂM ĐIỂM VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ, PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CỦA BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1/ Về nguyên tắc tập trung dân chủ:

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ VII, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ từ khâu thảo luận ra Nghị quyết đến việc phân công từng thành viên phụ trách các chuyên đề công tác. Những vấn đề đặt ra để có chủ trương lãnh đạo, nếu được sự nhất trí cao thì sớm ban hành, còn việc nào trong hội nghị còn ý kiến khác nhau thì chưa vội vàng kết luận mà dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn, sau đó quyết định.

Mặt khác, đối với những nhiệm vụ cấp bách cần phải có chủ trương chỉ đạo kịp thời thì vẫn mở rộng dân chủ bàn bạc thảo luận, nhưng nếu còn ý kiến khác nhau thì biểu quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng. Tuy nhiên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ghi nhận và tiếp thu nghiên cứu những ý kiến của số ít đồng chí và từng cá nhân được quyền bảo lưu ý kiến của chính mình, nhưng khi đã trở thành Nghị quyết thì bảo đảm sự tập trung thống nhất ý chí và hành động, trên cơ sở tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chưa có biểu hiện độc đoán chuyên quyền, vi phạm quyền làm chủ hoặc dân chủ tản mạn vô tổ chức trong Ban Chấp hành- Ban Thường vụ.

Song, vừa qua chưa phát huy đầy đủ trí tuệ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhất là chưa tạo điều kiện thuận lợi để từng thành viên có đủ thông tin nghiên cứu sâu, chuẩn bị ý kiến đóng góp có chất lượng cao, trên một số lĩnh vực trọng yếu (kinh tế- xã hội…). Bên cạnh đó việc phát huy vai trò mỗi cá nhân chưa đồng đều, một số đồng chí thiếu chủ động đầu tư nghiên cứu đề xuất những nội dung, biện pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chung cũng như từng lĩnh vực được phân công mà còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào tập thể.

2/ Phong cách lãnh đạo:

Thực hiện nề nếp chương trình công tác điều hành chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy chế, các Nghị quyết và chương trình làm việc của Ban Chấp hành Ðảng bộ được bảo đảm duy trì đầy đủ; có nhiều cải tiến phương thức lãnh đạo và phong cách công tác thường xuyên nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị của Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ với chương trình làm việc cụ thể, hiệu quả, thảo luận dân chủ, thẳng thắn tạo sự nhất trí cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Ngoài những phiên họp định kỳ còn tổ chức một số cuộc họp bất thường để bàn có chủ trương, Nghị quyết đột xuất bức xúc do cuộc sống đặt ra như làm đường giao thông nông thôn- giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương... cũng như các vấn đề về công tác cán bộ.

Thông qua giao ban hàng tuần của các Thường trực và Trưởng ban Ðảng cũng như duy trì giao ban Bí thư cơ sở Ðảng đã kịp thời chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Ðảng, đồng thời phân công trong Ban Thường vụ thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc khó khăn ở cơ sở. Trong lãnh đạo điều hành các mặt công tác mà Nghị quyết Ðại hội đề ra, Ban chấp hành, Ban Thường vụ luôn với tinh thần dám nghĩ, mạnh dạn trong tổ chức thực hiện và sẳn sàng chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước Ðảng bộ và nhân dân; từng đồng chí thể hiện rõ nét tính năng động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình. Trong chỉ đạo, xác định công tác trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nề nếp chế độ kiểm tra sơ, tổng kết rút kinh nghiệm theo từng thời gian và nội dung công việc cụ thể để nhân rộng mô hình.

Ban chấp hành, Ban thường vụ luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, trung thực, thẳng thắn đấu tranh trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng nội bộ, cầu thị, cởi mở; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Pháp luật nhà nước.

Tuy nhiên, phương pháp và lề lối làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ có một số trường hợp còn nếp hành chánh sự vụ, chất lượng một số cuộc họp chưa cao, việc nắm bắt các vấn đề mới phát sinh còn chậm, công tác lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng đối với cơ sở đôi lúc chưa thường xuyên, một số đồng chí Huyện ủy viên còn ít thời gian bám cơ sở đã được phân công phụ trách.

3/ Về đạo đức, lối sống các thành viên trong Ban chấp hành Ðảng bộ Huyện

Ða số các đồng chí đã giữ vững đạo đức cách mạng và tư cách của người cán bộ lãnh đạo, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức, năng lực công tác, chấp hành quy định của Ðảng, pháp luật nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, tận tụy với công việc, toàn tâm phục vụ nhân dân, gương mẫu trong mọi hoạt động, chấp hành các nguyên tắc của Ðảng, đoàn kết tốt nội bộ. Ban chấp hành, Ban thường vụ có ý thức bảo vệ của công, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng tiêu cực, lối sống thực dụng, thể hiện rõ vai trò trung tâm của Ðảng bộ.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy chưa chủ động đề ra các biện pháp để phòng ngừa phát sinh tiêu cực của một số ít cán bộ đảng viên công tác ở những lĩnh vực có quan hệ đến tiền, quyền; còn một vài đồng chí ủy viên Ban Chấp hành thiếu tu dưỡng rèn luyện, tinh thần trách nhiệm thấp, một số cấp ủy cơ sở Ðảng chưa chú trọng việc giáo dục bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, trong sinh hoạt, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, dễ dãi trong đấu tranh. Mặt khác việc tự trui rèn phẩm chất và đạo đức cách mạng của bộ phận cán bộ đảng viên này hạn chế nên dẫn đến sai phạm nguyên tắc Ðảng, Pháp luật nhà nước phải xử lý kỷ luật.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

Kết quả đạt được và những tồn tại khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, rút ra một số kinh nghiệm cho sự lãnh đạo của Ban chấp hành Ðảng bộ Huyện nhiệm kỳ tới là:

1/ Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết tốt nội bộ, nêu cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Lãnh đạo bằng chủ trương, dân chủ trong chuẩn bị, thảo luận trước khi ban hành. Quá trình chỉ đạo vừa phải nắm bắt kịp thời những quan điểm định hướng của Ðảng, kết hợp nhuần nhuyền, linh hoạt với thực trạng tình hình diễn biến của địa phương để có những chủ trương, Nghị quyết phù hợp với xu thế mới và tâm tư nguyện vọng của Ðảng bộ và nhân dân.

2/ Trong chỉ đạo phải phân công bám từng nội dung công việc cụ thể, phát huy tính năng động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, luôn chú trọng chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng.

3/ Có chương trình thực hiện Nghị quyết toàn khóa của Ðại hội đề ra, đồng thời từng thời điểm chọn ra những vấn đề trọng tâm bức xúc để tập trung giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng sẳn có trong nhân dân và tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của Huyện.

4/ Quán triệt xuyên suốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng. Tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm đối với những cơ sở Ðảng có vị trí quan trọng... và đặc biệt quan tâm đến chất lượng nội dung hoạt động của chi bộ ấp, khu phố, việc phân công, quản lý đảng viên.

V. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG V, TRNG ƯƠNG VI (LẦN 2)

Qua kiểm điểm còn nổi lên một số vấn đề mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ quan tâm như: công tác giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, chưa chú trọng đúng mức việc bồi dưỡng nâng cao tinh thần ý thức cảnh giác cách mạng cho đảng viên, từ đó nhận thức chung về âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chưa sâu sắc. Một bộ phận đảng viên còn băn khoăn trước một số vụ tiêu cực lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất, đánh mất nhiều cán bộ, lo ngại vấn đề này sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng len lỏi vào bộ máy lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước.

Về phẩm chất đạo đức trong Ðảng bộ đã có biểu hiện sự quan liêu, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong một số lĩnh vực có liên quan tiền hàng và rơi vào một số cán bộ có chức, có quyền đã tạo ra dư luận không tốt trong nhân dân như những sai phạm ở xã Phạm Văn Cội, Trung tâm y tế, công tác giải tỏa đền bù đường Xuyên á trên địa bàn xã Phước Thạnh, quản lý đất đai ở xã Phước Hiệp… Một số ít cấp ủy cơ sở có mầm móng gây mất đoàn kết biểu hiện sự bằng mặt không bằng lòng.

Về lãnh đạo điều hành: Những chương trình, Nghị quyết phải có sự chỉ đạo tập trung triển khai cụ thể thì mới có kết quả. Việc chỉ đạo bằng văn bản thường không được thực hiện đồng bộ và đến nơi đến chốn, kết quả không cao. Trong sinh hoạt Ban Chấp hành ít phát biểu ý kiến, việc tranh luận chưa nhiều, còn thể hiện sự nhất trí xuôi chiều, thiếu tinh thần tiến công cách mạng, nhất là trong việc nghiên cứu đề xuất những giải pháp có tính đột phá. Hội nghị Ban Thường vụ chưa được thực hiện đúng theo quy chế, nội dung thì quá tải, đòi hỏi phải có sự cải tiến sắp xếp lại và chuẩn bị kỷ nội dung.

VI.- PHƯƠNG HƯỚNG BIỆN PHÁP LÃNH ÐẠO CHỈ ÐẠO THỜI GIAN TỚI:

Trên cơ sở những ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm nêu trên, Ban chấp hành Ðảng bộ Huyện đề ra phương hướng biện pháp cần tập trung thời gian tới sau đây:

1/ Quán triệt đầy đủ những quan điểm tư tưởng Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng; Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Thành phố khóa VII để nghiên cứu vận dụng trong điều kiện cụ thể tại địa phương; tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII của Huyện Ðảng bộ. Chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra của Ðảng trên các lĩnh vực, kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm từng nội dung công việc trọng tâm.

2/ Thường xuyên giáo dục trong nội bộ Ðảng về mục tiêu lý tưởng của Ðảng, khẳng định xuyên suốt có tính nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Ðảng ta. Tăng cường giáo dục truyền thống để mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động.

3/ Trong lãnh đạo của Ban chấp hành, cần tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ đi đôi với tập trung thống nhất trong lãnh đạo, nói và làm theo nghị quyết. Duy trì nề nếp quy chế làm việc của Ban chấp hành Ðảng bộ, có bổ sung kịp thời những nội dung mới phù hợp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Ðảng.

4/ Cần có cơ chế quản lý kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo về công tác, sinh hoạt tại đơn vị công tác và nơi ở. Mặt khác mỗi cán bộ đảng viên phải tự rèn luyện bản thân để giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên thể hiện rõ là hạt nhân cho quần chúng noi theo. Có như vậy uy tín của Ðảng, mỗi đảng viên cán bộ sẽ được nâng lên và sự tín nhiệm, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo Ðảng vững chắc, và từ đó nhân dân hăng hái tham gia vào sự nghiệp chung của đất nước, huyện nhà.

5/ Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ đảng viên, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

6/ Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, có giải pháp củng cố các cơ sở Ðảng yếu kém nhiều năm liền. Bố trí cán bộ bảo đảm đủ tiêu chuẩn, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Ðảng để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

7/ Tiếp tục rà soát lại quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của Huyện, trước mắt là chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ VIII và các cơ sở Ðảng. Trên cơ sở quy hoạch có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, phục vụ tốt cho chiến lược cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương III (khóa VIII).

Trên đây là những ưu, khuyết điểm chính về sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ VII được nêu ra và nghiêm túc kiểm điểm trước Ban chấp hành và Ðại hội lần thứ VIII. Chắc chắn cũng không tránh khỏi sẽ còn những thiếu sót, qua góp ý của đại biểu Ðại hội, ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy sẽ tiếp thu hoàn chỉnh.

Thông báo