Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Báo cáo Kết quả biểu quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi nhiệm kỳ VII về một số chỉ tiêu trọng tâm trong Báo cáo chính trị

I.- Về bản dự thảo Báo cáo chính trị:

- Nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị: 179/249 phiếu, đạt 71,89%

- Cơ bản nhất trí và giao cho Ban chấp hành bổ sung những ý kiến đóng góp của Đại biểu thành báo cáo chính thức: 70,249 phiếu đạt 28,1%.

II. Về một số chỉ tiêu cơ bản trong năm năm (1996-2000):

1/ Tốc độ phát triển nông nghiệp, phấn đấu bình quân mỗi năm tăng từ 8,9% trở lên

- Nhất trí: 247/249 phiếu, đạt 99,2%

- Không nhất trí: 1/249 phiếu, đạt 0,4%

- Ý kiến khác: 1/249 phiếu, đạt 0,4%

2/ Tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân mỗi năm tăng từ 26% trở lên.

- Nhất trí: 249,249, đạt 200%

- Không nhất trí:

- Ý kiến khác:

3/ Tốc độ phát triển về dịch vụ (thương mại dịch vụ du lịch) bình quân mỗi năm tăng từ 23% trở lên.

- Nhất trí: 247/249 phiếu đạt 99,2%

- Không nhất trí: 2/249 phiếu, đạt 0,8%

- Ý kiến khác

4/ Phấn đấu đến năm 2000, tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn đạt bình quân người/năm 800 USD trở lên. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân 15% năm.

- Nhất trí: 245/249 phiếu đạt 98,4%

- Không nhất trí: 2,149 phiếu, 0,8%

- Ý kiến khác: 2/249 phiếu, đạt 0,8%

6/ Phấn đấu đến năm 2000 đưa 100% các cháu 5 tuổi vào lớp mẫu giáo, bậc tiểu học và trung hộc cơ sở đạt 95% trở lên, Huyện hoàn thành cơ bản phổ cập cấp II từ 60- 70% thanh niên phổ cập cấp III.

- Nhất trí:241/249 phiếu, đạt 96,79%

- Không nhất trí :5/249 phiếu, đạt 2,01%

- ý kiến khác : 3/249 phiếu, đạt 1,2%

7/ Thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng đến năm 2000

* 50% xã, 80% ấp, tổ nhân dân an toàn

* Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tỉ lệ 2- 2,5%so với dân số

- Nhất trí:246/249 phiếu đạt :98,8%

- Không nhất trí :2/249 phiếu, đạt 0,8%

- ý kiến khác: 1/249 phiếu, đạt 0,4%

8/ Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2000

* Điện khí hoá các xã, thị trấn đạt 100%

* Hộ nhân dân sử dụng điện 100%

- Nhất trí :242/249 phiếu, đạt 97,19%

- Không nhất trí :2/249 phiếu, đạt 0,8%

- ý kiến khác : 5/249 phiếu, đạt 2,01%

9/ Công tác Mặt trận và các đoàn thể quần chúng thực hiện đạt kết quả như sau:

* Đưa 80% quần chúng các giới vào tổ chức thích hợp

* Xây dựng 2/3 chi tổ hội và chi đoàn vững mạnh

- Nhất trí: 144/149 phiếu, đạt 97,99%

- Không nhất trí: 3/249 phiếu, đạt 1,2%

- ý kiến khác: 2/249 phiếu, đạt 0,8%

10/ Công tác xây dựng Đảng, thực hiện đạt kết qủa như sau:

* 80% đảng viên phấn đấu tốt

* 2/3 cơ sở đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh, có 80% chi bộ ấp, khu phố vững mạnh.

Phát triển từ 500 đảng viên trở lên.

- Nhất trí: 243/249 phiếu, đạt 97,59%

- Không nhất trí: 1/249 phiếu, đạt 0,4%

- Ý kiến khác: 5,249 phiếu, đạt 2,01%

Thông báo