Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Nghị quyết Đại hội

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN CẦN GIỜ

LẦN THỨ IX (2005 – 2010)

--------

             Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ IX có 175 đại biểu chính thức thay mặt cho 958 đảng viên tiến hành từ ngày 29/9/2005 đến ngày 02/10/2005, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

            Đại hội có mặt 175 đại biểu trên tổng số 175 đại biểu được triệu tập. 

Tại Đại hội các đại biểu đã nghe:

- Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII.

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VIII.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội  Đảng bộ Thành phố  lần thứ VIII và  dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng .

Cũng tại Đại hội, các đại biểu vinh dự được nghe phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Sau khi thảo luận, Đại hội  Đảng bộ Huyện lần thứ IX quyết nghị:

1. Đại hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, sự đóng góp nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các chi, đảng bộ cơ sở để hình thành bản Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX.

2. Thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo Chính trị, thống nhất xác định 10 chỉ tiêu, 7 chương trình, 10 công trình trọng điểm.

Đại hội đã nhận định đánh giá cao thành quả đạt được trong 5 năm qua của toàn Đảng bộ, của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, tạo sự phát triển và tăng trưởng về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tạo động lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ huyện Cần Giờ với tốc độ cao hơn, bền vững hơn trong giai đoạn 2005 – 2010.

Đại hội cũng đã phân tích cho rằng 5 năm tới nhiệm vụ của Đảng bộ là rất nặng nề với những mục tiêu, chỉ tiêu rất quan trọng nhằm đáp ứng lại lòng mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện nhằm phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng kinh tế, xã hội ở địa phương để không ngừng cải thiện và quyết tâm nâng cao rõ rệt mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân lao động trên địa bàn.

3. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ huyện đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng.

4. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá IX gồm 37 đồng chí thay mặt Đại hội lãnh đạo điều hành các hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010; và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII gồm 06 đồng chí (5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết). Giao cho Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố tiếp tục nghiên cứu 12 vấn đề liên quan thiết thực đến Huyện đã thảo luận và thống nhất kiến nghị tại Đại hội, trực tiếp góp ý tại diễn đàn Đại hội Đảng bộ Thành phố.

5. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và bản tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội để chỉ đạo chỉnh lý các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII thành văn kiện chính thức của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong huyện và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX.

7. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, chiến sĩ và nhân dân trong huyện đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực khai thác những thời cơ, thuận lợi mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 mục tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới :

. Một là, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng;

. Hai là, nâng cao năng lực của Đảng bộ;

. Ba là, giữ vững ổn định chính trị;

. Bốn là, nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

. Năm là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá trong phát triển giao thông;

. Sáu là, tích cực giảm nghèo;

. Bảy là, giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội;

. Tám là, đảm bảo cải thiện và nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân;

. Chín là, thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh;

. Và cuối cùng là, giữ vững an ninh quốc phòng.

Thông báo