Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Kết quả biểu quyết 10 chỉ tiêu tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX - Nhiệm kỳ 2005-2010

            Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ IX đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết 10 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2005 – 2010. Có 175/175 đại biểu tham gia bỏ phiếu; kết quả biểu quyết từng chỉ tiêu như sau :

            1/ Tổng giá trị sản xuất (GCĐ.1994) : tăng bình quân trên 21% :

            - Có 173/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,86%

            - Có   02/175  đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 1,14%

            2/ Thu nhập dân cư vào năm 2010 đạt bình quân 25 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2 lần năm 2005; tỷ lệ hộ khá, có thu nhập trên 20 triệu đồng/người/năm chiếm 20 – 25% hộ dân :

            - Có 162/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 92,57%

            - Có   13/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 7,43%

            3/ Hoàn thành phổ cập bậc trung học vào cuối năm 2007; mặt bằng học vấn dân cư đạt lớp 10 vào năm 2010 :

            - Có 157/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 89,71%

            - Có  17/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 9,71%

            - Có   1/175 đại biểu có ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 0,58%

            4/ Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (chuẩn 6 triệu đồng/người/năm) vào năm 2009 :

            - Có 156/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 89,14%

            - Có 14/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 8%

            - Có 4/175 đại biểu có ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 2,86%

            5/ Hằng năm giải quyết việc làm  cho 3.200 lượt lao động và đào tạo mới 600 lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo  chiếm 35% vào năm 2010 :

            - Có 168/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 96%

            - Có 7/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 4%.

            6/ Tỷ lệ kiên cố hóa nhà ở dân cư trên 50% :

            - Có 168/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 96%

            - Có 5/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 2,86%

            - Có 2/175 đại biểu có ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 1,14%

           

7/ Hoàn thành bê tông hóa đường giao thông và thiết chế văn hóa cơ sở tại các xã - thị trấn :

- Có 172/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,28%

- Có 3/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ  1,72%

8/ Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt khoảng 98%; sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95% :

- Có 173/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,86%

- Có 2/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 1,14%

9/ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên : giữ mức 1,2 – 1,25%; tỷ lệ sinh con thứ ba : dưới 5% :

- Có 171/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 97,71%

- Có 4/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 2,29%

10/ Phát triển 500 đảng viên mới, không để cơ sở yếu kém 2 năm liền, hằng năm trên 80% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh :

- Có 173/175 đại biểu đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,86%            - Có 2/175 đại biểu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 1,14%

Thông báo