Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Chương trình hành động21-Ctr/TUChương trình hành động 21-Ctr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Thành ủy TPHCM thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 203010-10-2022Thành ủy TPHCM
2Chương trình hành động01-Ctr/BTGTUChương trình hành động 01-Ctr/BTGTU ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.31-05-2021Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
3Chương trình hành động02-CTrHĐ/TUChương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 31/12/2020 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 202531/12/2020Thành ủy TPHCM
4Chương trình hành độngChương trình hành động số 17-CtrHĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020
5Chương trình hành độngChương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
6Chương trình hành độngChương trình hành động số 19-CTrHĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020
7Chương trình hành độngChương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
8Chương trình hành độngChương trình hành động số 33-CTrHĐ/TU ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
9Chương trình hành độngChương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 8/4/2013 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
10Chương trình hành độngChương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
11Chương trình hành độngChương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 8/11/2012 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
12Chương trình hành độngChương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội
13Chương trình hành độngChương trình hành động số 01 của Thành ủy TPHCM về Thực hiện Thông báo Kết luận số 234-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học - công nghệ đến năm 2020
14Chương trình hành độngNghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIIIVăn kiện Hội nghị:Lần 14 khóa VIII
15Chương trình hành độngChương trình hành động số 41- CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaVăn kiện Hội nghị:Lần 13 khóa VIII
16Chương trình hành độngChương trình hành động số 42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóaVăn kiện Hội nghị:Lần 13 khóa VIII
17Chương trình hành độngChương trình hành động số 43-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thônVăn kiện Hội nghị:Lần 13 khóa VIII
18Chương trình hành độngChương trình hành động số 44 -CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcVăn kiện Hội nghị:Lần 13 khóa VIII
19Chương trình hành độngChương trình hành động số 39-CtrHĐ/TU ngày 08/07/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"
20Chương trình hành độngChương trình hành động số 38 CtrHĐ/TU ngày 08/07/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
21Chương trình hành độngthanhuyChương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 02/05/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới
12

Thông báo