Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU ngày 16/6/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 367-KH/TU ngày 27/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Tin khác

Thông báo