Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU ngày 6/5/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đưòng và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” từ nay đến hết năm 2020

Tin khác

Thông báo