Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 3/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư về phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

Tin khác

Thông báo