Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Vai trò của báo chí trong tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính của TPHCM được thực hiện trên tinh thần “tăng tốc, triệt để và đồng bộ”, mang lại sự hài lòng cao hơn đối với người dân và doanh nghiệp. Trong ảnh: Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND Quận 12. (Ảnh: Đình Lý)

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông; người dân, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn góp ý, phản biện để xây dựng các chủ trương, chính sách sát, đúng với thực tế; cũng như phản ánh những biểu hiện sai trái, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng vậy, để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiêp, cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh CCHC và phấn đấu xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả, thì công tác tuyên truyền phải được coi trọng.

Báo chí chính là phương tiện thông tin, tuyên truyền hiệu quả về CCHC

Đóng vai trò không nhỏ trong công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, báo chí chính là phương tiện, công cụ hữu hiệu để đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác CCHC trên cả nước. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và những yếu kém, thiếu sót, hạn chế của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác CCHC được xem là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động tuyên truyền về CCHC để các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân nhận thức một cách đầy đủ về việc thực hiện chương trình CCHC.

Thời gian qua, cơ bản các cơ quan báo chí cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng công tác CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý trong công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành đã từng bước quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền CCHC, đồng thời gắn nội dung chương trình tổng thể CCHC với ban hành Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các cơ quan báo chí bao gồm hệ thống báo in, báo điện tử, các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, các đơn vị hoạt động truyền hình trong cả nước đã quan tâm, xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Các cơ quan báo chí đã bám sát chủ trương, định hướng của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của địa phương, ban ngành để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực CCHC. Cụ thể, các cơ quan báo chí như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Vĩnh Long, Phú Thọ, Ninh Bình… đã mở các chuyên trang, chuyên mục, hỏi đáp về CCHC; tăng cường chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các trang báo và các kênh sóng. Đến nay đã có hàng ngàn tin, bài, phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự… về việc thực hiện CCHC trên cả nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

Cũng thông qua công tác tuyên truyền, báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân, đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về mục tiêu, xác định được thái độ, trách nhiệm trong công tác CCHC và cung cấp dịch vụ công; đặc biệt, bước đầu tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức.

Cung cấp thông tin cho báo chí cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Báo chí cũng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Để tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình và các kênh thông tin khác như website, cổng thông tin điện tử. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ. Tuyên truyền về CCHC phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thích hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng; tránh tuyên truyền chung chung, hình thức; có thể kết hợp thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về CCHC, phản ánh có chiều sâu về CCHC trên địa bàn tỉnh, tăng thời lượng, xây dựng phóng sự biểu dương, cỗ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời phê phán những hành vi gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp; chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch CCHC đã đề ra; kết hợp hình thức thông tin, tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, để công tác tuyên truyền CCHC đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí, truyền thông với cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, việc cung cấp thông tin cho báo chí cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và khách quan hơn. Tránh tình trạng, một số sở, ngành, địa phương khi nghe phóng viên liên hệ viết bài về thành tích thì “sốt sắng” cung cấp thông tin; còn khi đề cập đến một số mặt hạn chế, yếu kém thì tìm mọi cách né tránh.

Bộ Thông tin và Truyền thông


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo