Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

TPHCM: Phấn đấu 75% cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu “cộng đồng học tập” vào năm 2030

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn TP.

Theo đó, TPHCM phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, hội viên Hội khuyến học TP được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những vấn đề về xã hội học tập bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026 - 2030 ở trong nước và thế giới.

Đồng thời, 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 75% dòng họ đươc công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; “75% cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”; 90% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị trấn, phường, xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Mặt khác, 60% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập”, 80% cán bộ, công chức, viên chức trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn thị trấn, phường, xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra các giải pháp như bổ sung, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội. Trong đó, tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền các Bộ tiêu chí đánh giá các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập phù hợp với các phương thức học tập suốt đời trong điều kiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng và phát triển các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị họ tập trong cộng đồng.

Mặt khác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập. Trong đó, nghiên cứu, xây dựng phần mềm nhằm số hóa và triển khai thực hiện trên nền tảng công nghệ số việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo… việc thực hiện các Bộ tiêu chí xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo các mục tiêu của chương trình. Xây dựng trang thông tin điện tử trên cơ sở kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu về tài nguyên thông tin thư viện, hệ tri thức Việt số hóa và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác giúp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên khuyến học và người dân về các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập.

Ngoài ra, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng các mô hình học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo