Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

(Thanhuytphhcm.vn) - Ngày 4/6, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ban hành Công văn số 1209/STTTT-BC đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa – Thông tin và hệ thống thông tin cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, internet, mạng xã hội qua các trang thông tin điện tử, các website nội bộ, fanpage của đơn vị. Đối với các cơ quan báo chí và Trung tâm Báo chí TP chủ động mở chuyên trang, chuyên mục, bố trí trang tin, bài, thời gian phát sóng hợp lý để tăng cường tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, ngày 26/5/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm 2021 sẽ tập trung tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; các cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới… Tuyên truyền mục tiêu tổng quát, 3 mục tiêu cụ thể phát triển TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TP; Đề án tổ chức chính quyền đô thị; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 gắn với việc thành lập TP Thủ Đức. Bên cạnh đó, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của TPHCM và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Năm 2022 và các năm tiếp theo, tập trung tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện. Biểu duơng nỗ lực, sáng tạo của các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.

Hướng dẫn số 17 của Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đặc biệt lưu ý, trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo