Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định liên quan đến quy hoạch

TPHCM thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định liên quan đến quy hoạch.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kế hoạch triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, TPHCM xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để các sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện, UBND TP Thủ Đức, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, quản lý, sử dụng đất đai theo hướng hiệu quả, bền vững trên địa bàn TP.

Đồng thời, yêu cầu sở - ban - ngành TPHCM, UBND các quận - huyện, UBND TP Thủ Đức phải quán triệt việc triển khai Nghị quyết đến cơ sở, cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong công tác liên quan pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị.

UBND TPHCM cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tiếp nhận các vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc giữa các quy định của luật đất đai với các luật chuyên ngành khác của các sở - ban - ngành, quận -huyện, TP Thủ Đức quản lý. Từ đó, tổng hợp báo cáo UBND TPHCM để có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành cấp trên trực tiếp trong các lĩnh vực khác để có hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TPHCM lập “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo đúng quy định tại Luật Quy hoạch, đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư đô thị…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ban - ngành liên quan và UBND quận - huyện, UBND TP Thủ Đức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, tham mưu UBND TPHCM có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Cùng với đó, tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch. Tăng cường thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác lập và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với các sở - ban - ngành liên quan và UBND quận - huyện, UBND TP Thủ Đức tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất theo quy định. Cũng như phối hợp với các địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch để kịp thời xử lý và chấn chỉnh.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá đối với các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đã quá thời hạn thực hiện để tham mưu UBND TP có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo