Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2019.

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng thời ban hành Hướng dẫn thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo đánh giá, đề xuất kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương việc sửa đổi, bổ sung quy định, hướng dẫn việc đánh giá và góp ý cho dự thảo Hướng dẫn mới thay cho Hướng dẫn 16-HD/BTCTW.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 31/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tự kiểm tra, rà soát, kịp thời phát triển, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bố trí cán bộ theo tinh thần quan điểm, nguyên tắc của Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của TP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ (đương nhiệm) thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ (đương nhiệm) thuộc diện ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành và tương đương quản lý.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy củng cố, kiện toàn nhân sự các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như tham mưu ban hành Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP; Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế; tham mưu Thường trực Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 33 - CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong kinh tế tư nhân; tham mưu báo cáo đánh giá việc tổ chức kiểm điểm, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy; đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy có chỉ đạo thực hiện việc đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hiệu quả hơn trong năm 2019, nhất là đánh giá, kiểm điểm đối với 72 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”,"tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thuỷ Tiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo