Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Tạo sự nhất quán, đồng bộ, nghiêm túc cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên

Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ kết nạp đảng viên. (ảnh minh họa: nguồn Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Trải qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo cho công tác phát triển đảng, trong đó đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác này, cụ thể như: Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiên Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới...

Từ thực tế triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản trên, công tác phát triển Đảng đã đạt những thành tựu nhất định. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng đã kết nạp 880.155 đảng viên, trong đó có 67,67% là đoàn viên, 43,72% là nữ, 5,8% là công nhân, 12,2% là nông dân, 23,5% là học sinh, sinh viên, 15,35% là người dân tộc thiểu số… Đáng kể, nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có tỷ lệ kết nạp đảng viên tăng bình quân hằng năm cao như: Hậu Giang (14,7%); Vĩnh Phúc (14%); Đảng ủy ngoài nước (10,1%); Bắc Ninh (8.9%); Lào Cai (8,8%)... Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên, nhất là của số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ được nâng lên rõ rệt, cụ thể là: trong 880.155 đảng viên mới được kết nạp, trình độ từ đại học trở lên chiếm 41,5% (2.370.206 đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng; 215.442 đảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên). Công tác phát triển đảng đã được cấp ủy đảng các cấp triển khai tương đối toàn diện, thận trọng và khách quan, trên cơ sở tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Đại đa số đảng viên sau khi được kết nạp đều chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ, nội quy, quy định về sinh hoạt Đảng; có ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, có ý chí rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động ở cơ sở. Quá trình tổ chức công tác phát triển đảng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mặc dù vậy, công tác kết nạp đảng hiện nay vẫn còn một số hạn chế, bất cập, tồn tại nhất định, cụ thể như: Tình trạng chạy theo số lượng, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng vẫn tồn tại; vấn đề phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân chính trị nòng cốt tạo nguồn phát triển đảng ở một số nơi chưa thực sự được chú trọng; việc phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, địa bàn biên giới, hải đảo, nơi tập trung đồng bào dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn; một số địa phương thực hiện phân bổ, giao chỉ tiêu kết nạp đảng chưa thực sự phù hợp với thực tế khách quan. Đâu đó vẫn còn tình trạng kết nạp Đảng đối với người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn… Trong khi đó, việc áp dụng các quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới chưa thực sự đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là ở các cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù như Quân đội và Công an, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Thực tế trên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, có sự đan xen giữa nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan; giữa yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong, có nguyên nhân đến từ nhận thức, quan điểm và cách thức tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác phát triển đảng; có vấn đề bắt nguồn từ đặc điểm, tình hình của các địa bàn, cơ quan, đơn vị; những hạn chế từ vướng mắc trong thi hành các quy định liên quan đến công tác phát triển đảng và cũng không thể không đề cập đến tác động từ tình hình thời sự, chính trị thế giới, khu vực và trong nước đối với công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển đảng, mà trực tiếp là chi phối, ảnh hưởng đến động cơ, mục đích, ý thức rèn luyện phấn đấu vào đảng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động… Hạn chế trên đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác phát triển đảng cũng như trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên các cấp. Do vậy, cần phải được nhận diện, phân tích thấu đáo và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục toàn diện, triệt để.

Từ những vấn đề trên, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát triển đảng thời gian tới, các tổ chức đảng cần quan tâm và thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp cơ bản sau:

Một là, nhận thức toàn diện và sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của phát triển đảng. Đây là yếu tố có tính tiên quyết để nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới. Phát triển đảng là công việc chung của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như của từng cán bộ, đảng viên. Hơn ai hết, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên phải thấy được phát triển đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của Đảng là vấn đề thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt công tác này, sẽ góp phần giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xứng đáng là đội quân tiên phong, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Hai là, phát huy vai trò tiên phong của cấp ủy các cấp trong công tác phát triển đảng. Mỗi tập thể cấp ủy cũng như từng cấp ủy viên các cấp phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, phát triển đảng nói riêng. Quá trình tổ chức công tác phát triển đảng tại cấp mình, cơ quan, đơn vị mình, phải luôn tuân thủ và quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khoa học và cách mạng trong thực hiện các quy định quy trình liên quan đến phát triển đảng tại cơ quan, đơn vị. Có cơ chế phối hợp hiệu quả với các đơn vị, đoàn thể trong giáo dục, lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu những quần chúng tích cực, hạt nhân ưu tú cho Đảng. Không ngừng trao dồi, tích lũy, hoàn thiện các tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác phát triển đảng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, chủ động đào tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Một tổ chức đảng vững mạnh toàn diện, không chỉ là tổ chức đó có đội ngũ đảng viên mạnh, mà tổ chức đó phải thu hút và tạo dựng được một lực lượng dự bị đông đảo sẵn sàng gia nhập, phấn đấu mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Muốn vậy, mỗi tổ chức cơ sở đảng phải có chiến lược đào tạo nguồn đúng đắn, phù hợp cho từng giai đoạn cũng như cả nhiệm kỳ, có kế hoạch hằng năm và phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu, thời hạn cụ thể để phấn đấu thực hiện. Công tác khảo sát nắm nguồn, gắn với phát động các phòng trào thi đua trong từng thời gian để lựa chọn, xem xét, tạo nguồn quy hoạch phát triển đảng viên. Chủ động kiểm tra, giám sát tính khả thi, tiến độ thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng phụ trách. Lấy kết quả tạo nguồn, giới thiệu, kết nạp quần chúng vào Đảng là một trong những tiêu chí làm thước đo, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn phát triển đảng với những địa bàn, ngành, lĩnh vực hiện đang có ít đảng viên với phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”.

Bốn là, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đây chính là giải pháp cơ bản, xuyên suốt trong xây dựng Đảng và phát triển đảng viên. Trong đó, cần tăng cường trang bị nhận thức về Đảng cho đoàn viên, hội viên và người lao động, cụ thể như tính tất yếu sự ra đời và hoạt động của Đảng; quan điểm, đường lối của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam; vai trò, sứ mệnh và đóng góp to lớn của Đảng với công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, về những lợi ích của đảng viên… Từ đó mà quần chúng được giác ngộ về Đảng, có cảm tình với Đảng, đặt niềm tin vào Đảng, muốn gắn bó lợi ích bản thân với lợi ích của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, có nguyện vọng và hướng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Xây dựng môi trường công tác, học tập, lao động lành mạnh đi đôi với việc đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chính trị, pháp luật tại các đoàn thể, địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện để đoàn viên, hội viên, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm công tác, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được giới thiệu, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm là, thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, tọa đàm, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phát triển đảng trong cấp ủy viên các cấp và đảng viên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phương hướng, phương châm, tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng và quy định hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên; những hạn chế, bất cập cũng như vướng mắc, khó khăn nảy sinh ở tất cả các khâu từ khảo sát, chấm chọn, bồi dưỡng, giới thiệu, xem xét ra quyết định kết nạp đảng viên mới và giải pháp khắc phục, tháo gỡ… Qua đó, tạo sự nhất quán, đồng bộ, nghiêm túc cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác này giữa các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội, từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp, khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Kiến Văn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo