Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện mô hình văn phòng thông minh

Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận (thứ 2 bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/6, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM đã cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Thành ủy. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra nội dung các đề án về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, nội chính; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận; phối hợp tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cho các đề án, nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của TP, giúp Ban Thường vụ Thành ủy có thêm thông tin phản biện khoa học trước khi quyết định.

Đồng thời, triển khai hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn xử lý công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, thực hiện mô hình phòng họp không giấy phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; triển khai quản lý, sử dụng chữ ký số tại các cơ quan đảng trực thuộc Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM. Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng tăng cường, chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái theo Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, đảng ủy, tăng cường thời lượng sinh hoạt tư tưởng, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong các buổi sinh hoạt chi bộ…

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “trung thành, đoàn kết, sáng tạo, chủ động”, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng tham mưu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện mô hình văn phòng thông minh trong công tác quản lý điều hành; tích cực giáo dục, vận động và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo động lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM đề ra một số giải pháp như: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức, người quản lý doanh nghiệp, nhất là công tác phối hợp tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về kinh tế Đảng. Đồng thời, tham mưu thực hiện hiệu quả hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn xử lý công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trong Đảng…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận đánh giá: Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM, với đặc thù và áp lực công việc nhiều, nhưng đã nỗ lực phấn đấu lãnh đạo đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; giúp Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc, Cương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của hội nghị Thành ủy, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Hương Thảo) Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Hương Thảo)

Mặt khác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các vấn đề bức xúc để giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức học tập nghị quyết của Đảng và giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng cộng sản cho đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị - tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, phát huy vai trò của từng cấp ủy, người đứng đầu và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phản bác các quan điểm sai trái.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Thế Thuận tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ mới.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo