Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Sớm kết luận những vấn đề đã chín, đã rõ, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của Đảng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới”, đây là chủ đề của Hội thảo khoa học do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sáng 3/3. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, khẳng định Đảng ta rất quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận, coi đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong những năm đổi mới, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, định hướng và tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu lý luận phát triển. Công tác nghiên cứu lý luận của Đảng đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn và lý luận mới, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, nâng cao năng lực sáng tạo, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề đã chín, đã rõ, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của Đảng. 

Quang cảnh hội thảo Quang cảnh hội thảo

Thời gian qua, Hội đồng Lý luận Trung ương luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương; tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, biên soạn các báo cáo chuyên đề phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và nâng cao lý luận cho các đồng chí Ủy viên Trung ương, đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng. Hội đồng Lý luận Trung ương là lực lượng nòng cốt tham gia biên soạn các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo