Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện các FTA mà Việt Nam là thành viên

Một phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Thanhuytphcm.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 về chương trình giám sát năm 2020. Theo đó, bên cạnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”, trong năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, giám sát nhiều vấn đề khác.

Theo đó, các nội dung giám sát của năm 2020 gồm:

Tại phiên họp tháng 4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Tại phiên họp tháng 5/2020, xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018...

Tại phiên họp tháng 9/2020, xem xét báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, cơ quan khác do Quốc hội thành lập...

Cũng tại phiên họp tháng 9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan, báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Tại phiên họp tháng 10/2020, xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 3 và tháng 8/2020; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 tại phiên họp tháng 5/2020; việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 tại phiên họp tháng 10/2020; việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phiên họp tháng 10/2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (nếu có) và thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các công việc liên quan khi triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; kịp thời báo cáo, tổng hợp hoạt động giám sát…

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo