Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) là doanh nghiệp nhà nước nằm trong danh sách cổ phần hóa. (Nguồn: Báo Công thương)

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Theo đó, TP giao DNNN thực hiện rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc huy động, sử dụng vốn của DN, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập DN đảm bảo có hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật. Cũng như chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém của DN trong giai đoạn vừa qua. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của DN; đảm bảo việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tại DN được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Chủ động kịp thời báo cáo UBND TP khi DN hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

Đối với Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP, tổng kết, đánh giá và tham mưu UBND TP các giải pháp để hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật. Đồng thời, trình UBND TP phê duyệt phương án cơ cấu lại các DNNN theo quy định; xem xét áp dụng các biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, nhất là DNNN lâm vào tình trạng giải thể, phá sản mà không có phương án cơ cấu lại khả thi.

Sở Tài chính TP tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại DNNN thuộc TP; tham mưu UBND TP xử lý các DN gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài. Cũng như tổng hợp các khó khăn vướng mắc của các DN báo cáo UBND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường giám sát, đánh giá các dự án đầu tư của các DNNN thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, tham mưu UBND TP biện pháp xử lý dứt điểm các DNNN vi phạm pháp luật về đầu tư, để xảy ra các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường TP xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN cổ phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của DN, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc việc sử dụng đất của DN sau cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa DN.

Đồng thời, rà soát toàn bộ các phương án sử dụng đất đã được phê duyệt cho các DN cổ phần hóa thuộc TP; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Ngoài ra, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các DNNN và DN cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo