Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Chủ động, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú trình bày tại hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu , nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: Thy Dương) Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: Thy Dương)

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 phải tạo được sự chuyển biến về 3 nội dung. Đó là đổi mới việc học tập; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo; tư tưởng xuyên suốt trong chuyên đề này là việc nêu gương của cán bộ đảng viên.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cấp xác định tiếp thu, nghiên cứu thật sâu sắc chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một trong những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy TPHCM. (Ảnh: Đan Như) Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy TPHCM. (Ảnh: Đan Như)

Bên cạnh đó, căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021,  Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hàng năm có tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cơ sở gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí lưu ý, trong tình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền và luôn đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Từng địa phương phải chú ý xác định nội dung, hình thức, phương pháp, xác định đối tượng, mục tiêu cụ thể với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với chức trách nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của từng địa phương; từ đó xác định các nội dung, cụ thể hóa từng chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Trong đó thực hiện thật hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo