Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ X, nhiệm kỳ (2010 - 2015)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 - 2010 cũng là Đại hội đầu tiên sau khi thành lập Quận (ngày 05/11/2003), đã xác định mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ là đưa kinh tế Quận phát triển nhanh và bền vững nhằm tạo nền tảng vững chắc đưa Quận Bình Tân trở thành Quận phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, văn minh, đây là kỳ vọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân khi thành lập Quận. Nghị quyết chỉ rõ những thuận lợi cơ bản mang tính nền tảng cần khơi dậy, phát huy tốt, đó là: lợi thế địa kinh tế của Quận là đường giao thông kết nối Thành phố với các Tỉnh Miền Tây chạy xuyên qua Quận là một hành lang phát triển kinh tế mang tính lợi thế cấp vùng, miền; Quận còn hơn 2.100ha đất nông nghiệp phần lớn liền kề trục giao thông phục vụ cho quá trình đô thị hoá là lợi thế to lớn cho Quận thu hút đầu tư phát triển theo hướng văn minh đô thị; dân nhập cư đông, trẻ chiếm 60% (trên 258.000/430.250 người) là nguồn tài nguyên nhân lực quý giá; các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bước đầu phát huy hiệu quả. Đồng thời, cũng nêu những khó khăn, thách thức: kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn thiếu và yếu; vốn đầu tư thiếu so với yêu cầu phát triển; môi trường bị ô nhiễm; thoát nước đô thị yếu kém; dân số cơ học tăng cao nhưng đa số thuộc các vùng nông thôn, học vấn và trình độ tay nghề thấp, đây là một áp lực đối với bộ máy chính quyền trên địa bàn trong quản lý điều hành, nhất là ngăn chặn các vấn đề thuộc tệ nạn xã hội khá gay gắt; nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị còn bất cập với yêu cầu phát triển bền vững.

Nhận thức được sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi việc triển khai và thực hiện Nghị quyết. Do đó, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã lãnh đạo các ngành, các cấp triển khai, phổ biến, quán triệt đồng bộ, sâu rộng Nghị quyết Đảng bộ Quận và cấp trên; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và từng năm; định hướng các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện. Quận ủy đã chỉ đạo theo tinh thần tập trung, kiên quyết, hiệu quả, có phân công rõ trách nhiệm, có xác định lộ trình trọng tâm và tiến độ hoàn thành bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể theo từng nhóm và cơ cấu. Các chương trình này đến nay vẫn phù hợp thực tiễn, sát yêu cầu chính trị và có tính khả thi cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đôn đốc thực hiện cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tồn tại ở cơ sở; sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và qua đó khắc phục các tồn tại, thiếu sót.

Đến nay, nhìn lại kết quả quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận trong 05 năm qua với tinh thần phát huy dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Quận ủy Bình Tân kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết cấp mình và cấp trên trực tiếp nhiệm kỳ 2005 - 2010 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2010 - 2015, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN

LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2005 - 2010

I. VỀ THÀNH TỰU

1. Về kinh tế:

1.1. Kinh tế: Trên địa bàn Quận đạt tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng ngành dịch vụ nhanh hơn so với công nghiệp và nông nghiệp phù hợp với cơ cấu chuyển dịch chung của Thành phố và định hướng Nghị quyết Đảng bộ Quận. Trong 05 năm qua, tốc độ tăng trưởng tăng bình quân hàng năm 32,41%, vượt 2,41% mục tiêu đề ra, trong đó: Dịch vụ: tốc độ tăng trưởng tăng bình quân hàng năm 39,93%, vượt 4,93% mục tiêu đề ra, chiếm tỷ trọng 28,05%, có 11.403 đơn vị kinh doanh, hộ cá thể thành lập mới (tăng 176% so đầu năm 2005) với tổng vốn đăng ký là 9.268,61 tỷ đồng, nâng tổng số đơn vị kinh doanh, hộ cá thể hiện nay là 17.867 đơn vị; Công nghiệp: tốc độ tăng trưởng tăng bình quân hàng năm 30,14%, vượt 2,14% mục tiêu đề ra, chiếm tỷ trọng 71,55%, có 6.703 đơn vị kinh doanh, hộ cá thể đầu tư mới (tăng 133,69% so đầu năm 2005) với tổng vốn đăng ký là 9.649,66 tỷ đồng, nâng tổng số đơn vị kinh doanh, hộ cá thể hiện nay là 11.717 đơn vị; Nông nghiệp: bước đầu chuyển dịch theo hướng nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp sạch gắn với thị trường liền kề, tốc độ tăng trưởng tăng bình quân hàng năm 0,53%, chiếm tỷ trọng 0,4%.

1.2. Về thu - chi ngân sách:

a) Thu ngân sách: Thu ngân sách địa phương tăng bình quân hàng năm 32%, vượt 7% mục tiêu đề ra, trong đó: thu tiền sử dụng đất tăng bình quân hàng năm 42,11%, chiếm 47,23% tổng thu ngân sách, chứng tỏ Quận đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, đây cũng là hệ quả của sự phát triển doanh nghiệp nói chung trên địa bàn.

b) Chi ngân sách: Đảm bảo thực hiện đúng Luật, đúng chế độ, chính sách, cơ cấu chi hợp lý, có ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,... sử dụng ngân sách có hiệu quả, có tiết kiệm chi; bình quân chi ngân sách hàng năm tăng 12%; trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm 39,7% tổng chi; chi thường xuyên chiếm 51,44% tổng chi.

1.3. Về tổng vốn đầu tư trên địa bàn: Tổng vốn đầu tư xã hội trong 5 năm đạt 52.051,14 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách chiếm 8,21% tổng vốn đầu tư, vượt 3,21% mục tiêu đề ra .Với hình thức đầu tư theo hướng xã hội hóa, đặc biệt là khai thác các nguồn lực trong nhân dân theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được nhân dân tích cực hưởng ứng trong thực hiện chỉnh trang nâng cấp các tuyến hẻm, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn.

2. Quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực:

2.1. Quản lý đô thị: Hoàn thành công tác quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000, phủ kín 100% diện tích đất tự nhiên toàn Quận, đạt mục tiêu đề ra; trong 05 năm qua, đã chuyển mục đích sử dụng 586ha/2.100ha đất nông nghiệp, đến nay còn 1.515ha, giảm 27,88% đất nông nghiệp. Công tác quy hoạch 1/2000 trong nhân dân theo hướng phát huy dân chủ ở cơ sở và đảm bảo vững mạnh, rộng khắp và vững chắc, được sự đồng thuận của nhân dân, tiếp đó tập trung quản lý xây dựng theo quy hoạch đã luật hóa tài sản đất và nhà của người dân gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đã cấp 42.041 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, cấp 9.984 giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quan hệ giao dịch dân sự,… đây cũng là giải pháp ngăn ngừa có hiệu quả về tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn, cũng như tạo điều kiện cho dân và doanh nghiệp chọn lựa cơ hội làm ăn, phát triển.

2.2. Phát triển hạ tầng đô thị theo quy hoạch: Đã nâng cấp 52 tuyến đường với tổng chiều dài 35,74 km; chỉnh trang nâng cấp 1.295 tuyến hẻm trên địa bàn, với tổng chiều dài 161,52 km, tổng vốn đầu tư khoảng 665,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 137,61 tỷ đồng, chiếm 20,6% (Quận: 132,5 tỷ đồng, Phường: 5,09 tỷ đồng), phần còn lại nhân dân tự nguyện đóng góp 527,89 tỷ đồng, chiếm 79,4% (trong đó: 87.035m2 đất tương đương 391,6 tỷ đồng, vật kiến trúc tương đương 20 tỷ đồng và đóng góp bằng tiền làm cống, nền hạ 116,29 tỷ đồng), góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn, tạo ra bước đột phá mang tính đòn bẩy, giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, thoát nước đô thị, làm thay đổi diện mạo Quận theo hướng văn minh đô thị ngày càng rõ nét, tạo hài hòa trong sự phát triển giữa vùng ngoại vi và nội vi của Quận nhà, giảm khoảng cách giàu nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo của Quận.

2.3. Về thực hiện các chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy:

a) Đã xác định và triển khai chuẩn bị thực hiện dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo: đã hoàn tất hồ sơ trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đã khởi công đường dẫn vào dự án; thỏa thuận bồi thường 159,6948 ha, chiếm 33,57% trên tổng diện tích toàn dự án là 475,6511 ha; đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và hoàn thành phê duyệt đồ án nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

b) Tập trung chỉ đạo sử dụng nguồn vốn ngân sách Quận và cấp trên để tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình trọng điểm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội như: Kênh liên Phường, đường Hương Lộ 2, Đất Mới, Tân Kỳ - Tân Quý,…

c) Đã hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành thương mại - dịch vụ, quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch cấp thoát nước,… đã hình thành các tuyến trung tâm, các trục thương mại chính với các khu chuyên doanh, cửa hàng bán lẻ có tác dụng thúc đẩy kinh tế dịch vụ các khu vực, tuyến đường liền kề phát triển mang tính hỗ tương, gắn kết nhau.

d) Vấn đề nghĩa trang Bình Hưng Hòa, đến nay đã được Thành phố xem xét về lộ trình đóng cửa, di dời nhằm khai thác có hiệu quả 65ha đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân liền kề khu vực.

3. Về giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn được quan tâm với quy mô trường lớp liên tục được đầu tư mở rộng, chất lượng giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực, đảm bảo mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em được học tập, không phân biệt đối xử giữa con em người nhập cư và người tại chỗ, tạo môi trường học tập hài hòa, ổn định, kể cả việc quan tâm đúng mức đối với các lớp học tình thương. Đội ngũ giáo viên tăng hàng năm, hiện có 1.592 giáo viên trong hệ công lập, 100% đạt chuẩn theo quy định, trong nhiệm kỳ, kết nạp 204 đảng viên là giáo viên, hiện có 324 giáo viên là đảng viên, tỷ lệ 20,35%. Trong nhiệm kỳ qua, Quận đã tập trung đầu tư xây dựng mới 20 trường công lập (04 trường mầm non; 10 trường Tiểu học, trong đó: 06 trường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 04 trường đã khởi công xây dựng; 05 trường Trung học cơ sở, trong đó: 03 trường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 02 trường đã khởi công xây dựng; 01 trường Trung học phổ thông); nâng cấp, sửa chữa 28 trường với 359 phòng học, hiện trên địa bàn Quận có 29 trường (Tiểu học: 16 trường với 152 phòng học; Trung học cơ sở: 09 trường với 77 phòng học; Trung học phổ thông: 04 trường) và 21 trường Mầm non, 66 cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn. Hàng năm, chi ngân sách Quận cho sự nghiệp giáo dục chiếm 19,9% tổng chi ngân sách để đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, đảm bảo khá tốt việc dạy và học trên địa bàn; năm 2008 hoàn thành phổ cập giáo dục bậc Trung học, đạt mục tiêu đề ra.

- Công tác dạy nghề có nhiều tiến bộ, bước đầu đã gắn kết với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo việc làm mới của Quận, đã đào tạo được 13.161 học viên và giải quyết cho 6.107 lao động có việc làm, tỷ lệ 46,4% đáp ứng cơ bản nguồn nhân lực gắn với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

4. Về phát triển văn hóa - xã hội:

4.1. Hoạt động văn hóa: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và chương trình mục tiêu “3 giảm” được nâng cao, thực hiện có hiệu quả, có 92,69% hộ được công nhận gia đình văn hoá, vượt 7,69% mục tiêu đề ra; 76,86% khu phố văn hoá, vượt 16,86% mục tiêu đề ra; 89,69% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn, vượt 9,69% mục tiêu đề ra; có 01 Phường (Phường An Lạc) được công nhận Phường văn hóa; 09/10 Phường đăng ký xây dựng Phường văn hoá. Các hoạt động văn hóa, tinh thần được quan tâm và có bước phát triển; các phong trào văn nghệ quần chúng, các chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức thường xuyên đã đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

4.2. Hoạt động thể dục - thể thao: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở văn hóa - thể dục, thể thao; vận động, khuyến khích xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa - thể dục, thể thao ngày càng cao của nhân dân, có 156.233 lượt người tham gia tập luyện thể dục thường xuyên, đạt 25,4% trên tổng số dân; có 69 sân bóng đá mini tư nhân, đã nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, góp phần tăng thu nhập cho người dân, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, hạn chế tệ nạn xã hội giải quyết vệ sinh môi trường trên địa bàn. Về xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể dục, thể thao Quận: đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, dự kiến đến năm 2012 hoàn thành đưa vào sử dụng. Về xây dựng nhà văn hoá tại 10 phường, đã chuyển đổi thành 03 trung tâm văn hóa cụm liên Phường với quy mô cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu, dự án đã khởi công xây dựng vào tháng 7/2010.

4.3. Về giải quyết các chính sách đối với người có công và công tác xóa đói giảm nghèo: Giải quyết kịp thời, đủ, đúng các chế độ chính sách cho người có công, hộ gia đình chính sách, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, đã cấp 13 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng) cho 13 mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng 23 căn, sửa chữa 85 căn nhà tình nghĩa. Chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh khai thác mọi tiềm lực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia giảm nghèo, từ quỹ xóa đói giảm nghèo đã hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn 72,05 tỷ đồng; tổ chức thành công 03 đợt văn nghệ tạo quỹ “Vì người nghèo” Quận, Phường, đã vận động được 17,187 tỷ đồng chăm lo, xây dựng, sửa chữa 697 căn nhà và hỗ trợ phương tiện làm ăn cho người nghèo với tổng số tiền 11,98 tỷ đồng, đã tạo cơ hội để các hộ trong diện thoát nghèo căn cơ, Quận đã hoàn thành trước 01 năm công tác xóa nghèo theo tiêu chí dưới 6 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu đề ra.

4.4. Về y tế: Hệ thống dịch vụ y tế công cộng và dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân không ngừng được kiện toàn; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh được chú trọng, đã cấp 799.719 thẻ bảo hiểm y tế (666.140 thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc; 133.579 thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện); công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm được tăng cường, việc quản lý các hoạt động y tế tư nhân được tập trung, đã hoàn thành xây dựng 10/10 Trạm y tế Phường đạt chuẩn Quốc gia, đạt mục tiêu đề ra; đã khởi công xây dựng Trung tâm Y tế Quận (Bệnh viện Quận), dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011. Về công tác dân số: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sinh đẻ có kế hoạch được quan tâm, kết quả dân số tự nhiên tăng dưới 1,16%/năm, đạt mục tiêu đề ra.

5. Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

5.1. Về quốc phòng: Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang, việc xây dựng lực lượng đảm bảo vững mạnh, rộng khắp và vững chắc theo hướng cách mạng - chính quy - tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và chính quyền, giữa lực lượng vũ trang và nhân dân không ngừng được củng cố, năng lực thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua luôn đạt hiệu quả cao, được tăng cường toàn diện, phát huy vai trò quan trọng trong bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, đặc biệt là các biện pháp phòng chống các nguồn nguy hiểm tiềm ẩn cũng như phát sinh mới trên địa bàn, thế trận lòng dân được củng cố.

Công tác quân sự địa phương: Công tác phối hợp hoạt động của Công an, Quân sự trong thực hiện Quyết định 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả khá tốt. Công tác tuyển quân được tiến hành đúng luật định, luôn đạt và vượt chỉ tiêu, hàng năm đều tổ chức các đợt diễn tập phương án phòng chống biểu tình, bạo loạn chính trị kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn Quận đảm bảo giải quyết tốt tình huống giả định và chỉ đạo của cấp trên, luôn nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng vững mạnh, rộng khắp và vững chắc.

5.2. Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Chính trị - xã hội trong nhiệm kỳ qua luôn được giữ vững, khiếu kiện giảm hẳn, không phát sinh khiếu kiện đông người, các khiếu kiện trước khi thành lập Quận đã giải quyết cơ bản. Tuy dân số cơ học tăng 36,62% so với đầu nhiệm kỳ nhưng án hình sự một năm chỉ xảy ra 1,27 vụ/1.000 dân; tỷ lệ phá án bình quân hàng năm đạt 41,93%, xét về cơ cấu phá án thì tỷ lệ này thấp vì án trộm chiếm 65,22% (phá án bình quân hàng năm đạt 26,2%), án nghiêm trọng phá án bình quân hàng năm đạt 83,14%, điều này chứng tỏ mặc dù chỉ tiêu phá án không đạt nhưng tội phạm hình sự thuộc loại nghiêm trọng luôn được xử lý hiệu quả cao, do đó 05 năm qua chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

5.3. Về hoạt động tư pháp: Đã xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, chất lượng công tác tư pháp của Quận ngày càng được nâng cao, một số mặt yếu kém, tồn tại trong công tác tư pháp được khắc phục, đội ngũ cán bộ các ngành tư pháp được củng cố, kiện toàn, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan tư pháp đã được trang bị kịp thời, từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, có chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác xử lý tội phạm được đảm bảo đúng quy định pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo đúng người, đúng tội, chưa phát hiện có trường hợp oan sai.

a) Ngành kiểm sát: Đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống việc hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế và ngược lại; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo đúng người, đúng tội, chưa xảy ra trường hợp Viện Kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội hoặc Viện Kiểm sát phải bồi thường theo Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

b) Ngành Tòa án: Đã tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thụ lý và xét xử các loại án, đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa theo quy định của Luật tố tụng và tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo cho người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật quy định, chất lượng bản án, quyết định giải quyết các vụ việc được nâng cao, số lượng án bị sửa, hủy giảm hẳn, trong nhiệm kỳ qua đã thụ lý 5.621 vụ án các loại, đã giải quyết 5.266 vụ, tỷ lệ 93,68%.

c) Thi hành án dân sự: Có chủ động rà soát, phân loại hồ sơ để thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp lý quy định, tỷ lệ thi hành án đạt 80%.

d) Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Được đẩy mạnh với nhiều hình thức sinh động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, công tác hòa giải tại cơ sở được đẩy mạnh đã góp phần ngăn chặn, giảm dần những tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân,… các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

e) Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng: Công tác thanh tra đấu tranh chống tiêu cực được tiến hành thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, nội dung thanh tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý Nhà nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, khoá X đề ra, đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Quận về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, đảng viên được thực hiện đúng quy định pháp luật và ngày càng đi vào nề nếp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời 675 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện 43 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực đất đai, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

6. Về xây dựng hệ thống chính trị:

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó xác định rõ yêu cầu, nội dung, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng theo điều 30 Điều lệ Đảng. Với vai trò vừa là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các tổ chức cơ sở Đảng thực sự là cầu nối giữa hệ thống chính trị với nhân dân ngày càng được phát huy tốt trên địa bàn dân cư, đại đa số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn được phẩm chất đạo đức, trưởng thành qua thực tiễn, chấp hành sự phân công, đoàn kết, hợp tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và nâng cao.

6.1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:

a) Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên và cấp mình cho cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nói và làm theo Nghị quyết; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tư tưởng luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện đầy đủ thực trạng tình hình của Quận nhà, tự giác tham gia các phong trào hành động cách mạng để xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, tìm hiểu về truyền thống dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quận nhà, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, trái với quan điểm của Đảng gắn tuyên truyền với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên những nhân tố mới tích cực, tiến bộ trong đời sống xã hội. Việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng gắn với việc tổ chức thực hiện bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thường xuyên tổ chức báo cáo chuyên đề, thông tin thời sự, thực hiện chế độ giao ban dư luận xã hội định kỳ hàng tháng, quý nhằm nắm bắt thông tin liên quan đến cán bộ, đảng viên, những vấn đề bức xúc của nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định, từ đó định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn đối với quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước, việc phòng chống “tự diễn biến” ngày càng được nâng cao và đạt hiệu quả.

b) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua hơn ba năm thực hiện đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu, rộng trong nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể thông qua tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có thể nói, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay đã khắc phục được bệnh hình thức và lúng túng trong thực hiện, trong làm theo, cuộc vận động đã lan tỏa theo chiều rộng và chiều sâu trên địa bàn, nhân dân đã quan tâm và đặt niềm tin, kỳ vọng vào cuộc vận động, đồng thời ủng hộ và hưởng ứng qua các phong trào thi đua yêu nước thiết thực góp phần xây dựng Quận phát triển nhanh, ổn định và bền vững.

6.2. Công tác tổ chức và cán bộ:

a) Về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phát huy dân chủ trong Đảng và xã hội, phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo của các tổ chức Đảng. Thường xuyên củng cố về tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ theo hướng sát với tình hình thực tế của cơ sở, phân công cấp ủy viên, Thường vụ cấp ủy phụ trách Chi, Đảng bộ cơ sở và tham dự sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố. Nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, vai trò trách nhiệm của các chi bộ nhất là chi bộ khu phố được phát huy theo hướng gần dân, sát dân và phát huy được sức mạnh của nhân dân ở địa bàn dân cư. Tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nhất là khối Phường, định kỳ làm việc với cấp ủy cơ sở để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đến nay, toàn Quận có 66 Chi, Đảng bộ cơ sở với 3.451 đảng viên, tăng 86,33% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 29 Chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 227 đảng viên, đặc biệt đã thành lập chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có 69.000 lao động) với 24 đảng viên là điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước do đây là doanh nghiệp có số công nhân đông nhất nước.

b) Về công tác tổ chức cán bộ: Được tập trung lãnh đạo, đảm bảo đủ về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Quận, Phường có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Quận. Thực hiện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt của Quận và Phường theo hướng động - mở với 108 đồng chí được quy hoạch vào các chức danh diện Thành ủy quản lý, 177 đồng chí được quy hoạch vào các chức danh diện Quận ủy quản lý. Công tác kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo phát huy được chuyên môn, nghiệp vụ, sở trường của từng cán bộ, đã phân công, luân chuyển, điều động, đề bạt 195 cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Phường và một số cơ quan cấp Quận. Công tác đào tạo cán bộ được quan tâm, đã đào tạo 1.838 lượt cán bộ về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Quận. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy định, hoàn thành việc rà soát lịch sử chính trị đội ngũ cán bộ diện Quận ủy quản lý, nắm những vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên góp phần làm trong sạch vững mạnh tổ chức Đảng.

c) Công tác phát triển đảng viên: Được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chú trọng kết nạp đảng viên là đoàn viên, công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo đảng viên mới là những cá nhân tiêu biểu, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.043 đảng viên, vượt 30,38% mục tiêu đề ra, trong đó, đoàn viên thanh niên chiếm 57,58%, nữ chiếm 44%; tuổi bình quân 31 tuổi. Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên: ngày càng chặt chẽ, đúng thực chất, bình quân hàng năm có 71,52% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không đạt mục tiêu đề ra là 80%; có 99,10% đảng viên đủ tư cách, vượt 4,10% mục tiêu đề ra.

6.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Được tiến hành đồng bộ, thường xuyên và có hiệu quả nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và cũng thông qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ ở cơ sở đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

a) Kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng: Đã tổ chức 61 cuộc tại cấp ủy 10 Phường và các phòng ban quản lý Nhà nước. Qua đó, nắm chắc tình hình thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng ở cơ sở, khắc phục kịp thời các tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “3 xây, 3 chống”, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, làm cho nhân dân ngày càng an tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình kiểm tra, giám sát đều đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tính công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ.

b) Kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng: Đã tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 159 lượt Chi, Đảng bộ cơ sở và 256 lượt Chi bộ trực thuộc, kiểm tra 05 tổ chức Đảng và 39 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra có 21/39 đảng viên vi phạm và phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã thi hành kỷ luật 97 đảng viên, nội dung sai phạm do thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không chấp hành tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cố ý làm trái quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ,…

6.4. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường nhằm phát huy nguồn lực cán bộ, công chức, viên chức đủ sức giải quyết kịp thời các yêu cầu, nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự chính quyền Quận, Phường khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân Quận, Phường, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ kịp thời theo chỉ đạo của cấp trên. Đã tham mưu cấp trên bổ nhiệm 09 thành viên Ủy ban nhân dân Quận, bổ nhiệm nhân sự Ủy ban nhân dân 10 Phường đối với 50 đồng chí, phân công, bố trí công việc phù hợp cho 21 đồng chí, giải quyết chính sách cho 01 đồng chí, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ được phân công, bố trí lại. Ngoài ra, nhằm tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với các hoạt động của Ủy ban nhân dân khi không còn Hội đồng nhân dân Quận ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Trưởng Ban Dân vận Quận ủy tham dự các cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân Quận, qua đó các quyết định, chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận ngày càng bám sát Nghị quyết của Quận ủy và yêu cầu thực tiễn của địa phương, phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý, điều hành ngày càng có hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo công bằng xã hội.

6.5. Công tác vận động quần chúng:

a) Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng: Hướng đến chăm lo và bảo vệ quyền lợi thiết thực của nhân dân, thực hiện tốt chính sách an dân, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tăng cường vai trò giám sát trực tiếp của người dân và giám sát thông qua tổ chức đại diện; tập trung giải quyết tốt các bức xúc, phát sinh mới như: xây dựng nhà không phép, trái phép tại phường Bình Hưng Hòa, khiếu kiện đông người của người dân các tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước số 35 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, nhất là các bức xúc gay gắt kéo dài từ trước khi thành lập Quận liên quan bồi thường, giải tỏa thực hiện dự án Siêu thị An Lạc, khu y tế kỹ thuật cao,… tập trung kiện toàn cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận, Phường thực hiện tốt chức năng tham mưu, là cầu nối giữa Đảng - Chính quyền với nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn thể Quận, Phường, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở 10 Phường và khối vận Quận; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các giới để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc, kịp thời chỉ đạo giải quyết các phát sinh mới. Từ đó, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận, chủ động vào cuộc đối với các quyết tâm chính trị trên địa bàn.

b) Phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội: Động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, giám sát xây dựng chính quyền và tham gia các phong trào hành động cách mạng trên địa bàn như: phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm trong thực hiện chỉnh trang nâng cấp hẻm, tạo quỹ “vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn dân cư, chương trình mục tiêu “3 giảm”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nếp sống văn minh đô thị,… Qua phong trào, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hàng ngàn đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, cụ thể như sau:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận: Tăng cường vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc, trí thức, công thương gia, gia đình có thân nhân định cư ở nước ngoài,… để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động tạo quỹ “Vì người nghèo” được tổ chức ở cấp Quận và 10 Phường đã vận động trên 17,187 tỷ đồng, tạo điều kiện giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần củng cố, mở rộng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo với Đảng và chính quyền. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân Quận, Phường.

- Liên đoàn Lao động: Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giác ngộ ý thức giai cấp công nhân, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân lao động; thực hiện xây dựng 04 mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với doanh nghiệp và công nhân lao động; có nhiều giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn tình trạng đình công, lãn công không đúng quy định của pháp luật, thông qua đó xây dựng đội ngũ công nhân không ngừng lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng từng bước được nâng lên; thành lập các tổ dư luận xã hội tại các Công đoàn cơ sở, tổ chức gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo Quận với công nhân, với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của công nhân, giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn đạt kết quả khá tốt; hoàn thành xây dựng Nhà văn hóa lao động, đưa vào hoạt động có hiệu quả, tạo thêm điều kiện cho công nhân có nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh. Hiện nay, toàn Quận có 220.215 công nhân, tăng 43,38% so với đầu nhiệm kỳ, có 75.955 đoàn viên công đoàn, tăng 37,98% so với đầu nhiệm kỳ, tổ chức Công đoàn giới thiệu công đoàn viên ưu tú sang Đảng bồi dưỡng 1.563 đoàn viên, có 384 đoàn viên được kếp nạp Đảng.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên: Tạo điều kiện cho đoàn, hội hoạt động hiệu quả, khẳng định vị trí, hình ảnh trong thanh niên và xã hội. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận tập trung giáo dục lý tưởng Cộng sản, truyền thống cách mạng và xây dựng lực lượng thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm, đời sống tinh thần, tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động Tuổi trẻ Bình Tân làm theo lời Bác, phát động thực hiện tháng thanh niên và các công trình thanh niên thiết thực chăm lo, giáo dục thanh thiếu niên, giải quyết các bức xúc trên địa bàn, nhiều phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Trong 05 năm, phát triển 7.502 đoàn viên, 23.776 hội viên, nâng tổng số 8.424 đoàn viên, 21.136 hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 2.209 đoàn viên, có 594 đoàn viên được kết nạp Đảng.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tăng cường giáo dục về giới và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, quan tâm chăm lo, tạo điều kiện, môi trường để phụ nữ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp nhất là nữ công nhân, nông dân, nữ thanh niên, phụ nữ nghèo; phát huy có hiệu quả các mô hình hoạt động câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, Nữ thanh, Hướng nghiệp, Thể dục dưỡng sinh,…; xây dựng mô hình mới, bước đầu phát huy được hiệu quả hoạt động câu lạc bộ “Nữ chủ doanh nghiệp”, “Nữ chủ nhà trọ”, nữ Cựu chiến binh,…; giới thiệu hội viên ưu tú để đào tạo, bồi dưỡng tăng thêm nguồn cán bộ nữ cho Quận. Trong nhiệm kỳ phát triển 23.695 hội viên, nâng tổng số 30.766 hội viên; có 47 cán bộ, hội viên được kết nạp Đảng.

- Hội Nông dân: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường liền kề theo hướng hiệu quả kinh tế cao; hàng năm tổ chức hội Nghị tuyên dương nông dân sản xuất giỏi, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, thành lập các chi, tổ hội theo ngành nghề; phát huy vai trò của Hội chăm lo cho hội viên qua các hoạt động phong trào, sinh hoạt hội, tập huấn, hội thảo chuyên đề phù hợp với nhu cầu thiết thân của hội viên gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Hiện có 2.478 hội viên nông dân, giảm 2,9% so với đầu nhiệm kỳ (2.552 hội viên), có 18 cán bộ, hội viên được kết nạp Đảng.

- Hội Cựu chiến binh: Là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nêu gương sáng là bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản ánh và tham gia giải quyết các bức xúc của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; thành lập được 10 Câu lạc bộ Cựu quân nhân đi vào hoạt động có nề nếp. Trong 5 năm, kết nạp 832 hội viên, nâng tổng số 1.763 hội viên, có 38 hội viên được kết nạp Đảng.

- Các hội quần chúng: Công tác tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng ngày càng ổn định, nội dung hoạt động ngày càng phong phú thiết thực hơn, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng nhân dân góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Quận. Hội chữ thập đỏ Quận, tích cực chủ động vận động tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân như gây quỹ cứu trợ đồng bào bị thiên tai, xóa đói giảm nghèo, hiến máu nhân đạo,… tổ chức tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình “Hoa việc thiện - Hoa nhân ái”, phối hợp tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo trong và ngoài Quận với tỷ lệ nguồn vận động chăm lo cho nhân dân trên địa bàn đạt trên 70%. Câu lạc bộ Hưu trí, Hội Người cao tuổi: phát huy vai trò của cán bộ hưu trí, người cao tuổi trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, nêu gương sáng đi đầu thực hiện phong trào ở địa phương. Hội Luật gia: tăng cường công tác truyên truyền tư vấn pháp luật miễn phí và hỗ trợ pháp lý cho gia đình chính sách, người nghèo, tham gia hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân. Hội khuyến học: vận động có hiệu quả nguồn quỹ chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập. Hội Sinh vật cảnh, Hội Doanh nghiệp, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến,... đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của giới, phản biện góp ý xây dựng và thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội Quận.

II. VỀ HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

Bên cạnh những thành tựu, còn một số tồn tại, yếu kém sau:

1. Về kinh tế: Kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định nhưng chất lượng bền vững chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng, mới chỉ phát triển nhanh theo chiều rộng, nhưng cơ cấu nội bộ ngành theo chiều sâu còn yếu, trị giá gia tăng không cao, thiếu sức cạnh tranh theo xu thế hội nhập; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn chưa hợp lý, chưa gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp.

2. Về quản lý và phát triển đô thị:

- Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, chưa đủ sức thu hút các nhà đầu tư lớn từ nơi khác đến đầu tư trên địa bàn.

- Quản lý đô thị còn nhiều yếu kém, một số chương trình, công trình về phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị triển khai chậm; công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch có tiến bộ nhưng việc xây dựng theo quy hoạch còn chậm, hạ tầng đô thị còn quá tải; ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái, nhất là nguồn nước các kênh, rạch ngày càng ô nhiễm nặng, chính điều này là yếu tố không bền vững trong phát triển.

- Công tác đẩy mạnh thực hiện xây dựng theo qui hoạch đô thị trên các vùng đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, xử lý các dự án treo toàn phần hoặc cục bộ, tốc độ đô thị hóa nông thôn trên diện tích đất nông nghiệp ngoại vi của Quận còn chậm.

3. Về giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Cơ sở vật chất phục vụ cho yêu cầu xây dựng xã hội học tập còn thiếu và yếu, chất lượng đào tạo dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Quận.

4. Về văn hoá - xã hội:

- Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế, chưa tác động tích cực đến đời sống xã hội, để trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng đưa Quận phát triển bền vững. Công tác đấu tranh chống biểu hiện phi văn hóa, phản văn hóa còn yếu kém, mờ nhạt nhất là lĩnh vực dịch vụ nhạy cảm. Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa chưa chặt chẽ và hiệu quả.

- Nếp sống văn minh đô thị còn kém, chất lượng hoạt động văn hóa còn thấp, các công trình văn hóa - thể dục thể thao chậm triển khai xây dựng, cơ sở vật chất và điều kiện thụ hưởng văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân còn tụt hậu so với các Quận nội thành.

5. Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

- Trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, án hình sự và tai nạn giao thông còn xảy ra với số lượng lớn, công tác thi hành án dân sự còn nhiều tồn đọng, việc giải quyết các khiếu kiện về kinh tế, dân sự, hành chính và tư pháp còn chuyển biến chậm nhất là các lĩnh vực khiếu kiện về đất đai, đền bù giải tỏa.

- Đội ngũ cán bộ có chức danh pháp lý tuy đã được bổ sung, tăng cường nhưng hiện nay vẫn còn thiếu; công tác phối kết hợp trong giải quyết án có lúc còn chưa chặt chẽ, còn án xét xử bị cải sửa; thời hạn giải quyết tin báo tội phạm, thời gian điều tra vụ án còn kéo dài, hiệu quả điều tra một số vụ án còn thấp, một số vụ án đưa ra xét xử quá thời hạn luật định; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chưa rộng khắp, thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu trong nhân dân.

6. Hệ thống chính trị:

- Khả năng tư duy chiến lược của một bộ phận cán bộ chủ chốt thuộc hệ thống chính trị chưa ngang tầm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khả năng vận dụng Nghị quyết đưa vào cuộc sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhuần nhuyễn.

- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một bộ phận tổ chức cơ sở Đảng chưa thể hiện rõ vai trò là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tự phê bình và phê bình chưa cao theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa ngang tầm với yêu cầu thực tiễn, phương pháp tuyên truyền phổ biến chưa gắn sát với thực tiễn để minh họa.

- Việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chủ trương của Đảng để rút ra kinh nghiệm qua thực tiễn chưa kịp thời và chậm.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của Quận.

- Việc thể chế hóa thủ tục hành chính phục vụ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, sinh hoạt của nhân dân, hiệu lực hiệu quả trong quản lý Nhà nước của chính quyền còn bất cập so với yêu cầu phát triển trên địa bàn.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chủ động vào cuộc đối với các quyết tâm chính trị của Đảng bộ nhưng đôi khi vẫn còn hình thức, lúng túng trong giám sát và phản biện xã hội, quyền làm chủ của nhân dân chưa được phát huy đúng mức.

Nhìn chung, có thể nói 05 năm qua, nhiệm kỳ IX của Đại hội Đảng bộ Quận, cũng là nhiệm kỳ đầu tiên của Quận Bình Tân tính từ ngày thành lập. Tập thể lãnh đạo Quận đã đoàn kết dẫn dắt toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, nối tiếp nhau, kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, phấn đấu vận dụng Nghị quyết cấp trên và cấp mình đưa vào cuộc sống, kịp thời nghiên cứu tình hình mới, giải quyết những vấn đề mới, tổng kết kinh nghiệm mới, tập trung trí tuệ của toàn hệ thống chính trị và của nhân dân, từ đó đã hình thành các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy và thành công đưa Quận nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, xã hội ổn định lành mạnh, từng bước thu ngắn khoảng cách tụt hậu và đuổi kịp với các Quận, Huyện phát triển của Thành phố. Từ năm 2004 đến nay, Quận Bình Tân có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 32,41%, thu ngân sách Quận năm 2009 vượt lên đứng hàng thứ năm của Thành phố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, các quyết tâm chính trị của Đảng đều được nhân dân chủ động vào cuộc đạt hiệu quả cao.

Quận kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, sức mạnh tổng hợp của Quận bước lên một tầm cao mới, dựa vào năng lực của Quận để ra sức bảo đảm và cải thiện dân sinh, đời sống nhân dân về tổng thể tài sản của hộ gia đình, điều kiện ăn, mặc, ở, đi lại, tiêu dùng được nâng cao rõ rệt, tình trạng xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường, nghẽn mạch, ùn tắc giao thông và ngập úng đô thị đã được thay đổi về cơ bản. Có thể nói, Quận đã giải quyết ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư trên địa bàn, diện mạo của Quận nhà từ bên trong và mặt tiền được đổi mới, nhất là lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Quận đã phát triển sự nghiệp giáo dục với quy mô trường lớp liên tục được mở rộng, không phân biệt đối xử giữa con em của người nhập cư và nhân dân tại chỗ, kể cả các lớp học tình thương đã tạo được môi trường học tập hài hòa, ổn định luôn được củng cố và phát triển tại các cấp học thuộc thẩm quyền, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao. Quy mô việc làm luôn được liên tục mở rộng, tạo việc làm mới cho toàn địa bàn, xây dựng mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động được hình thành theo tinh thần chấp hành pháp chế xã hội chủ nghĩa. Quận ra sức phát triển văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng tăng của nhân dân được thoả mãn tốt hơn, việc xây dựng hệ thống giá trị như xây dựng đạo đức công dân, xây dựng đạo đức tư tưởng thanh thiếu niên được thúc đẩy khá toàn diện,… xây dựng lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động ngày càng đạt hiệu quả rõ ràng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 03 năm qua đã có những thành tựu ngày càng rõ rệt. Hệ thống dịch vụ y tế công cộng và hệ thống dịch vụ chữa bệnh cơ bản không ngừng được kiện toàn. Quản lý xã hội trên địa bàn không ngừng được cải tiến, công tác phòng chống vi phạm, tội phạm và các tệ nạn xã hội được tăng cường và hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Quận tập trung đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang và xây dựng theo hướng ngày càng cách mạng - chính quy - tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và chính quyền, giữa lực lượng vũ trang và nhân dân không ngừng được củng cố, năng lực thực hiện trọng trách của lực lượng vũ trang trên địa bàn trong thời gian qua luôn đạt hiệu quả cao, được tăng cường toàn diện, phát huy vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Tổ quốc, đặc biệt là các biện pháp phòng chống các nguồn nguy hiểm tiềm ẩn cũng như phát sinh mới trên địa bàn.

Quận coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm Điều lệ Đảng, năng lực lãnh đạo, trình độ cầm quyền, năng lực phòng, chống tham nhũng, thoái hoá biến chất, quan liêu, lãng phí, cũng như ứng phó những phát sinh mới ngày được nâng cao rõ rệt, công tác xây dựng nhận thức lý luận được nâng lên, dân chủ trong Đảng không ngừng mở rộng, quy tắc và chế độ sinh hoạt không ngừng được kiện toàn, tổ chức Đảng các cấp không ngừng được tăng cường và kiện toàn, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng hơn, phương thức và phong cách lãnh đạo có đổi mới mạnh mẽ, văn bản pháp quy trong Đảng ngày càng hoàn thiện hơn, công tác chống 04 nguy cơ được nâng cao rõ rệt, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đưa Quận nhà phát triển nhanh và bền vững không ngừng được nâng cao, đặc biệt là đủ sức giải quyết tình huống tác động xấu trên địa bàn, có thể minh chứng bằng một sự kiện cụ thể là cuối năm 2008 và đầu năm 2009 khi tình hình khủng hoảng tài chính của quốc tế tác động đến địa bàn tạo ra khó khăn nặng nề trong duy trì tăng trưởng, Đảng bộ và nhân dân Quận đã trải qua, nhưng Quận đã kịp thời, chủ động ứng phó với hàng loạt các giải pháp đột phá và đã chiến thắng những thử thách nghiêm trọng vừa qua, kinh tế năm 2009 tiếp tục tăng trưởng 30,32%, thu ngân sách là năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 1.000 tỷ đồng (năm 2008: 1.010 tỷ đồng; năm 2009: 1.174 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2010: 727,086 tỷ đồng). Ra sức phát triển dân chủ ở cơ sở, từ đó quyền làm chủ của người dân được đảm bảo tốt hơn, không ngừng chăm lo và mở rộng sự hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp ngày càng lớn mạnh nhất là công tác giám sát và phản biện xã hội, nhằm làm cho quan hệ Đảng, chính quyền, các dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội trên địa bàn ngày càng hài hòa hơn trong củng cố sự đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận trong 05 năm qua.

Mặt khác, Quận còn có những yếu kém tồn tại và khuyết điểm: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; quy hoạch và quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn bất cập; tiềm năng khoa học chưa được phát huy đúng mức; nhiều bức xúc về văn hóa - xã hội chậm được khắc phục; hệ thống chính trị chưa đủ mạnh,… Nguyên nhân chính của những yếu kém, tồn tại trước hết là về mặt khách quan: Quận Bình Tân là một Quận vùng ven, mới thành lập, điểm xuất phát thấp, hạ tầng yếu kém, từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế đô thị bước đầu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa nên gặp nhiều khó khăn thách thức; dân nhập cư đông, trình độ dân trí, tay nghề chuyên môn chưa qua đào tạo chiếm đa số; các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, một số doanh nghiệp lớn chủ yếu sản xuất hàng gia công, lắp ráp. Cộng với mặt chủ quan: sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Quận ủy chưa bao quát, toàn diện, nhiều lúc thiếu tập trung, kiên quyết; chính quyền quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo; một bộ phận cán bộ, công chức còn xa dân; thiếu những cơ chế, chính sách tạo động lực để phát huy nội lực.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa IX nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra 03 bài học chủ yếu sau đây:

- Một là, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX, đã xác định trúng, đúng các mục tiêu trọng tâm mang tính chiến lược, đáp ứng cơ bản mong muốn của nhân dân, doanh nghiệp và hệ thống chính trị trên địa bàn, có các giải pháp chủ yếu và nhiệm vụ cụ thể xuất phát từ quan điểm phục vụ nhân dân là mục tiêu hàng đầu, các chỉ tiêu của Nghị quyết đảm bảo độ tin cậy và tính khả thi cao, trong nhiệm kỳ đã tạo nhiều điều kiện, cơ hội cho nhân dân và doanh nghiệp chọn lựa làm ra của cải vật chất ngày càng nhiều cho xã hội, kinh tế địa phương được tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện. Từ đó, được nhân dân, doanh nghiệp đồng tình và chủ động vào cuộc thực hiện các quyết tâm chính trị của Đảng bộ đạt kết quả cao.

- Hai là, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đảm bảo cơ chế vận hành mang tính đồng bộ, Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ gắn với việc phát huy vai trò, chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn ngày càng thể hiện hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo công bằng xã hội.

- Ba là, coi trọng việc tổ chức công việc, nhân sự và gắn với việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng theo kế hoạch và đột xuất, nhằm giải quyết 03 vấn đề cơ bản như sau: (1)đánh giá kết quả và hiệu quả của cơ sở, những tồn tại phải được giải quyết kịp thời, cái mới phù hợp phải được nuôi dưỡng và phát huy; (2)đánh giá mối quan hệ trên dưới trong tác nghiệp, trong lãnh đạo, điều hành có gì khó khăn vướng mắc để khắc phục nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo toàn diện trên địa bàn; (3)từ thực tiễn tình hình ở cơ sở, ở cấp mình và yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã giúp cho cấp ủy hiểu thấu đáo bức tranh toàn cảnh trên địa bàn, xác định đúng đắn các nhiệm vụ chính trị, có được khả năng tư duy chiến lược, đảm bảo trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các tình huống cũng như xây dựng các quyết sách đều đảm bảo tính khả thi, phù hợp xu thế phát triển chung, các mục tiêu phát triển trở thành hiện thực trong cuộc sống. Cũng qua công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đối với các chức danh chủ chốt trên địa bàn theo hướng động - mở ngày càng kịp thời, đề bạt cán bộ đảm bảo có năng lực và đạo đức nghề nghiệp hoặc phân công lại những cán bộ, đảng viên cấp dưới không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được phân công.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ QUẬN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TRONG 05 NĂM 2010 - 2015

Dự báo tình hình: Hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chung trên Thế giới và khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên xung đột, bạo lực vẫn còn xảy ra trong thời đại, nhất là ở bên trong của từng quốc gia, xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế đang diễn ra sẽ có những diễn biến phức tạp mới, phát triển mới, mặc dù có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn bất ổn. Cạnh tranh về kinh tế, thương mại ngày càng gay gắt, nhất là sử dụng các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao,… giữa các nước ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, những vấn đề về an ninh năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, thiên tai, dịch bệnh,… sẽ có diễn biến bất trắc khó lường. Nước ta đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, chủ động hội nhập cùng với việc tham gia khu vực thương mại tự do Đông Nam Á, cạnh tranh trong kinh tế diễn ra rất gay gắt, Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn nhất và cũng là một trung tâm kinh tế về nhiều mặt của cả nước, có mối giao lưu quốc tế rộng. Do đó, cũng chịu sự tác động bởi bối cảnh chung trong nước và quốc tế kể cả thời cơ thuận lợi lẫn khó khăn thách thức. Quận Bình Tân là một bộ phận cấu thành của Thành phố do đó cũng chịu tác động bởi bối cảnh chung như Thành phố.

Trong bối cảnh bị tác động đan xen tình hình quốc tế, trong nước và Thành phố, trên cơ sở những thành tựu, kinh nghiệm của gần 7 năm từ ngày thành lập Quận đến nay đã tạo cho Quận thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Năm năm tới là giai đoạn kinh tế Quận nhà phải tập trung phát triển nhanh và bền vững để tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội, cụ thể là kinh tế địa phương phải tăng trưởng nhanh và bền vững, đời sống nhân dân phải được cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng sống cả về vật chất và tinh thần, phải khắc phục cho bằng được những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Nhìn chung, tình hình và xu hướng nêu trên sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của Quận trong 05 năm tới.

- Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2010 - 2015: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực của Tổ chức cơ sở Đảng trong tổ chức chỉ đạo thực hiện đưa các quyết sách, các mục tiêu phát triển thành hiện thực; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo công bằng xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân về vật chất và tinh thần; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo nền tảng vững chắc để Quận Bình Tân cơ bản trở thành Quận phát triển khá toàn diện theo hướng văn minh, giàu mạnh vào năm 2015, đóng góp ngày càng lớn cho Thành phố”.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015:

I. Về kinh tế: (08 chỉ tiêu):

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 30%.

2. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 45%. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 51% tổng giá trị sản phẩm.

3. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp tăng bình quân hàng năm 21%. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm cao nhất 48% tổng giá trị sản phẩm.

4. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 1%. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 1% tổng giá trị sản phẩm.

5. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân hàng năm 19%.

6. Thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân hàng năm 28%.

7. Thu tiền sử dụng đất tăng bình quân hàng năm 16%.

8. Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm trên địa bàn Quận đạt 60.000 tỷ đồng (bình quân 12.000 tỷ đồng/năm), trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 8%.

II. Về phát triển và quản lý đô thị: (06 chỉ tiêu)

9. Đến cuối năm 2015, hoàn thành chỉnh trang, nâng cấp 95% tuyến đường, hẻm còn lại trên địa bàn Quận.

10. Đến năm 2015, thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 30% tuyến đường, hẻm trên địa bàn.

11. Đến năm 2015, triển khai thực hiện xây dựng Khu trung tâm dân cư Tân Tạo đạt 70% xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính.

12. Đến năm 2015, hoàn thành cơ bản việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

13. Đến năm 2015, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 98%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

14. Khắc phục, xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

III. Về giáo dục - đào tạo: (02 chỉ tiêu)

15. Đến năm 2015, xây dựng mới 01 trung tâm dạy nghề (có liên kết đào tạo trung cấp nghề).

16. Đến năm 2013, có 01 trường khuyết tật.

IV. Về văn hóa - xã hội: (05 chỉ tiêu)

17. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.

18. Tỷ lệ hộ nghèo của Quận theo tiêu chuẩn của Thành phố (thu nhập 12 triệu đồng/người/năm) đến cuối năm 2015 còn dưới 1%.

19. Đến năm 2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Quận với đủ trang thiết bị.

20. Đến năm 2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 Trung tâm Văn hóa cụm liên Phường.

21. Đến năm 2015, đạt tỷ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân.

V. Về quốc phòng - an ninh: (01 chỉ tiêu)

22. Tỷ lệ án hình sự xảy ra bình quân hàng năm dưới 1,1 vụ/1.000 dân.

VI. Về xây dựng hệ thống chính trị: (08 chỉ tiêu)

23. Hàng năm, có 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

24. Hàng năm, có 90% tổ chức Đảng còn nguồn phải kết nạp được ít nhất 01 đảng viên.

25. Đến năm 2015, đạt tỷ lệ 8 đảng viên/1.000 dân.

26. Đến năm 2015, xây dựng tổ chức Công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện.

27. Đến năm 2015, có 15% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó, có 80% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

28. Đến năm 2015, có 90% trường học công lập có tổ chức Đảng.

29. Đến năm 2015, có 90% Trạm Y tế Phường có tổ chức Đảng.

30. Hàng năm 90% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu xuất sắc do Thành phố xếp hạng.

I. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ QUẬN:

1. Về kinh tế: Tiếp tục lấy xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trên cơ sở phát huy những tiền đề trong 05 năm qua nhằm tạo bước phát triển mới về kinh tế theo chất lượng, hiệu quả và hội nhập cũng như phát huy tốt hơn thế mạnh địa kinh tế của Quận nằm cửa ngõ phía Tây Nam của Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm vụ chủ yếu:

1.1. Kinh tế: Trong 05 năm tới, kinh tế tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân hàng năm tăng 30%, phát triển kinh tế gắn với bền vững, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội và cải thiện môi trường sống; khuyến khích và có các giải pháp mang tính hỗ trợ giúp các doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch kinh tế sang các ngành dịch vụ, công nghiệp hiện đại, kỹ thuật cao, những ngành có trị giá gia tăng cao, phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nhằm tạo sự chuyển biến về chất, cụ thể như sau:

a) Dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân tăng 45%/năm, đến năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 51% tổng giá trị sản phẩm, đẩy mạnh phát triển có tính đột phá các nhóm ngành dịch vụ như: tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông, kinh doanh tài sản - bất động sản như: phát triển đô thị mới; nhà ở; văn phòng cho thuê…, y tế và giáo dục - đào tạo chất lượng cao nhằm tạo điều kiện cho khu vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn 2010 - 2015.

b) Công nghiệp: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp tăng bình quân hàng năm 21%, đến năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm cao nhất 48% tổng giá trị sản phẩm; tập trung củng cố các ngành công nghiệp truyền thống theo hướng tăng giá trị gia tăng, thúc đẩy hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang các sản phẩm và ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn như: cơ khí chế tạo; điện tử - viễn thông - tin học; chế biến lương thực thực phẩm,… đẩy mạnh di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư kết hợp đổi mới công nghệ, thiết bị.

c) Nông nghiệp: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 1%; đến năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 1% tổng giá trị sản phẩm; khuyến khích sản xuất theo hướng hình thành nền nông nghiệp sinh thái, sạch gắn với thị trường liền kề.

1.2. Về quản lý và thu - chi ngân sách: Đến năm 2015, tổng thu ngân sách địa phương đạt 3.184 tỷ đồng, trong đó thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân hàng năm 28% và thu tiền sử dụng đất tăng bình quân 16%. Điều hành ngân sách theo đúng Luật Ngân sách, đẩy mạnh việc quản lý thu, chi ngân sách gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức quy định.

1.3. Về tổng vốn đầu tư trên địa bàn: Tiếp tục mở rộng đầu tư theo hướng xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn; phấn đấu vốn đầu tư 5 năm trên địa bàn Quận đạt 60.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 8%. Nguồn vốn đầu tư của ngân sách chú ý tập trung vào các chương trình hạ tầng đô thị gắn với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2. Về quản lý và phát triển đô thị: Tiếp tục tạo chuyển biến về quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch, trong đó tập trung phát triển hạ tầng đô thị.

2.1. Tập trung giải quyết vấn đề giao thông đô thị, đến năm 2015 kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 30% tuyến đường, hẻm trên địa bàn, cấp nước sạch đạt 98% hộ dân và 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Thực hiện chương trình xử lý rác với việc xã hội hóa dịch vụ vệ sinh môi trường, có sự tham gia của các thành phần kinh tế, khắc phục, xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Hoàn thành cơ bản việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa đảm bảo vệ sinh môi trường cho cộng đồng dân cư.

2.2. Tiếp tục đưa việc quản lý đất đai vào nề nếp, rà soát, kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn nhằm xử lý khi có vi phạm, tạo quỹ đất xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, nhà cho người có thu nhập thấp, nhà lưu trú cho công nhân. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo yêu cầu của dân, đúng tiến độ và thời gian quy định.

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc vận động nhân dân tham gia các chương trình, công trình phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn như: giao thông, chỉnh trang hẻm, trường học,…, phấn đấu đến cuối năm 2015, hoàn thành chỉnh trang, nâng cấp 95% tuyến đường, hẻm còn lại trên địa bàn Quận; đẩy mạnh việc thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và tăng cường giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

3. Về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ:

- Tiếp tục phát triển giáo dục – đào tạo với quy mô trường lớp được mở rộng, trong tiếp nhận và chăm lo giáo dục không phân biệt đối xử giữa con em của người nhập cư và tại chỗ, tạo môi trường học tập hài hòa, ổn định, luôn củng cố và phát triển các cấp học thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu trường lớp và học tập của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển giáo dục mầm non, giáo dục hướng nghiệp, nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề phù hợp nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào chương trình xuất khẩu lao động của Thành phố. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, phấn đấu đến năm 2013 có 01 trường khuyết tật; năm 2015, xây dựng mới 01 trung tâm dạy nghề (có liên kết đào tạo trung cấp nghề) chất lượng cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ và khuyến khích phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong phát triển sản xuất, đời sống nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo vệ môi trường.

4. Về phát triển văn hóa - xã hội: Coi trọng đầu tư cho văn hóa - xã hội để nâng cao chất lượng sống cho người dân, cụ thể:

a) Về Văn hóa: Tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng tăng của nhân dân được tốt hơn, chú ý xây dựng hệ thống giá trị như: đạo đức công dân theo lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát triển mạnh và sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục củng cố hoạt động xây dựng Phường, khu phố và gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và triệt để đối với các vi phạm; năm 2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 Trung tâm Văn hóa cụm liên Phường.

b) Về thể dục thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao; năm 2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Quận với đủ trang thiết bị.

c) Về y tế: Hệ thống y tế công cộng và hệ thống dịch vụ chữa bệnh không ngừng được kiện toàn, chủ động phòng, chống, kịp thời không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn Quận; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cán bộ y tế; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế, phấn đấu đến năm 2015, đạt tỷ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân.

d) Công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo: Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác chăm lo cho gia đình chính sách; giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động mỗi năm; tiếp tục thực hiện chương trình văn nghệ tạo quỹ “vì người nghèo”, tăng cường thực hiện các giải pháp giảm nghèo như: dạy nghề, trợ vốn, giới thiệu việc làm, tham gia vào thị trường lao động nước ngoài,... nhằm đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của Quận theo tiêu chuẩn của Thành phố (thu nhập 12 triệu đồng/người/năm) còn dưới 1%.

5. Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

5.1. Về Quốc phòng-an ninh: trong thời gian tới lực lượng vũ trang trên địa bàn không chỉ là bảo vệ và hoàn thiện cái đã có mà còn bảo vệ sự phát triển của Quận. Do đó, cần tiếp tục:

a) Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo về tội phạm, kiên quyết xóa, phá rã các băng nhóm gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, ngăn chặn không để xảy ra đua xe trái phép, kéo giảm tai nạn giao thông, thường xuyên kiểm tra phòng chống cháy nổ. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân vững mạnh, rộng khắp và vững chắc theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đủ sức bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, mọi ý đồ và hành động gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn, không để bị động và bất ngờ. Kéo giảm phạm pháp hình sự mỗi năm còn dưới 1,1 vụ/1.000 dân.

b) Tiếp tục bổ trợ các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, hoàn thiện các phương án tác chiến, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, địa bàn trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời đối phó với mọi tình huống biểu tình, gây rối, bạo loạn lật đổ, phòng ngừa và không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn.

c) Nâng cao chất lượng công tác diễn tập phòng thủ, huấn luyện đủ nội dung chương trình cho các đối tượng, tổ chức hội thao quốc phòng sát với thực tế, chất lượng ngày càng nâng lên và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

d) Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện tốt việc phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm. Làm tốt công tác vận động nhân dân và thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; củng cố thế trận lòng dân làm nền tảng chính trị vững chắc cho quốc phòng - an ninh.

5.2. Về hoạt động tư pháp:

- Tiếp tục chỉnh đốn, kiện toàn, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức ngề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tính chiến đấu cao; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, chống quan liêu, tham nhũng; tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố và xét xử, hạn chế oan sai và bỏ lọt tội phạm; giải quyết nhanh án tồn đọng và thi hành án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư trang bị cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cho cán bộ công chức các cơ quan tư pháp trên địa bàn.

6. Chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, cần tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình, công trình đòn bẩy sau:

a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị tại 10 phường, trong đó đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa nông thôn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa vùng trung tâm và ngoại vi của Quận.

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính về thể chế và thủ tục quản lý điều hành theo hướng đơn giản, rõ ràng công khai, minh bạch trong giải quyết các mối quan hệ giữa cơ quan Nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân một cách đầy đủ, kịp thời đúng pháp luật; tăng cường thanh tra công vụ nhằm ngăn chặn, giảm dần các hiện tượng quan liêu, lãng phí, tham nhũng nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu sót trong phục vụ nhân dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý.

c) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển nền kinh tế tri thức.

d) Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng Khu trung tâm dân cư Tân Tạo.

e) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

II. VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ:

1.1. Công tác chính trị - tư tưởng: Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, Thành phố và Quận; thường xuyên giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng và củng cố niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phát huy chủ nghĩa yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt những vấn đề khó khăn phát sinh, bức xúc, nguyện vọng ở cơ sở để kịp thời giải quyết và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Giáo dục và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có cơ chế về giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực khác. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa, xã hội lành mạnh.

1.2. Công tác tổ chức và cán bộ:

a) Tiếp tục đổi mới tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ và quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy và trong Đảng bộ.

b) Đẩy mạnh thực hiện chủ đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh””; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở Đảng, đảm bảo hàng năm có 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; đến năm 2015, có 90% trường học công lập, Trạm Y tế Phường có tổ chức Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

c) Thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp, trong trường học, trong ngành y tế, ban điều hành khu phố, tổ dân phố và lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể, hàng năm, có 90% Chi bộ còn nguồn phải kết nạp được ít nhất 01 đảng viên để đến năm 2015, đạt tỷ lệ 8 đảng viên/1.000 dân. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đến năm 2015, có 15% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó, có 80% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

d) Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo Nghị quyết 42-NQ/TW, thực hiện việc đào tạo cán bộ theo quy hoạch; có cơ chế thu hút cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, chính quy vào bộ máy; tập trung tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa cán bộ Đoàn thể, cán bộ Phường. Có 100% cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ quy hoạch lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn đại học, cao cấp chính trị, sử dụng thành thạo tin học; cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo tính kế thừa liên tục.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Đảng cấp mình và cấp trên, chú trọng kiểm tra lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, kịp thời phát hiện và chủ động khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm. Đảm bảo giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên đúng quy trình, đúng thời gian quy định.

2. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước:

a) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền Quận, Phường theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa các chức danh, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên giám sát, tổ chức thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện và giải quyết các bức xúc, phát sinh mới, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của cán bộ công chức các cơ quan Nhà nước. Nâng cao năng lực cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng thành kế hoạch công tác của chính quyền, mở rộng việc công khai hóa các kế hoạch công tác, các chỉ tiêu xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của chính quyền Quận, Phường để Mặt trận, đoàn thể nhân dân giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Quận, Phường.

b) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng tăng cường công khai, minh bạch, công bằng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

3. Đổi mới công tác dân vận của Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc:

3.1. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân: Tập trung lãnh đạo đảng viên làm tốt công tác vận động quần chúng; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải lấy dân làm gốc; nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận, Phường; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chỉnh trang nâng cấp hẻm, cuộc vận động tạo quỹ “vì người nghèo”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực trong hệ thống chính trị và trong nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và cấp trên đề ra. Hàng năm, có 90% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu xuất sắc do Thành phố xếp hạng.

3.2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:

a) Mặt trận Tổ quốc: Tăng cường vận động tập hợp các giai tầng xã hội, tiếp đó củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân.

b) Liên đoàn Lao động: Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh phát triển công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đến năm 2015, xây dựng tổ chức Công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giác ngộ ý thức giai cấp công nhân, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo và bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, người lao động. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc của công nhân, nhằm ngăn chặn và giảm dần đình công, lãn công xảy ra trên địa bàn.

c) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục xây dựng thế hệ trẻ Quận giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, có năng lực, bản lĩnh, sức khỏe, trí tuệ, tri thức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng và phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng giác ngộ về Đảng cho đoàn viên, thanh niên; giao cho Đoàn một số công trình để Đoàn có điều kiện tập hợp đông đảo thanh niên trên địa bàn hướng đến hoạt động xung kích vì cộng đồng, qua đó phát hiện, bồi dưỡng thanh niên phát triển Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kếp nạp, nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên 60%.

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát huy vai trò của các cấp Hội quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, tiếp tục hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, bồi dưỡng kiến thức giới, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc gắn kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 30% trở lên.

e) Hội Nông dân: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng nông nghiệp sinh thái, sạch gắn với thị trường liền kề; chú ý chuyển đổi nghề nghiệp, coi trọng việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

f) Hội Cựu chiến binh: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước.

g) Các Hội quần chúng: Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Doanh nghiệp, Hội Người Cao tuổi, Câu Lạc bộ Hưu trí, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến,… tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội và hội viên làm hạt nhân nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận.

PHẦN THỨ BA

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN QUẬN

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Quận cần phải tập trung phát huy được mọi tiềm năng, lợi thế để tạo sức tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, các tiềm năng phải phát huy tốt hơn, đó là: đất đai, tài nguyên nhân lực, tư bản vốn (vốn trong dân, nhà và đất) và lợi thế so sánh về vị trí địa kinh tế, địa chính trị của Quận, tranh thủ các nguồn lực của Thành phố, thu hút vốn đầu tư từ nơi khác gắn với các giải pháp ngành, đa ngành có tính trọng tâm và đột phá. Có thể nói, giai đoạn 2010-2015 là cực kỳ quan trọng, tác động toàn bộ kết quả phát triển bền vững, là nền tảng tiến tới phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Quận, cần phải tập trung thực hiện 2 trọng trách, đó là: (1)phải tiếp tục hoàn thiện những tiền đề về vật chất và tinh thần đã tạo lập trong thời gian qua nhằm cho các bước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn ở những năm sau; (2) đẩy mạnh tốc độ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn vì thời gian qua kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Quận. Để thực hiện bằng được 02 trọng trách trên, nhiệm kỳ này cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả 02 nhóm giải pháp chủ yếu sau đây:

NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:

- Một là, tiếp tục tạo chuyển biến về thực hiện quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị nhằm phát huy tốt các nguồn lực tài chính trên địa bàn (tiềm năng vốn trong dân, trong nhà và đất là rất lớn) gắn với các giải pháp phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của Quận để tạo ra bước tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững.

- Hai là, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng cơ cấu kinh tế tạo lập được thời gian qua nhưng chưa hoàn chỉnh gắn với các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập nhằm cho bước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn ở những năm sau.

- Ba là, đầu tư mạnh hơn cho văn hóa - xã hội, trong đó chú ý cân đối vốn đầu tư cho giáo dục, khoa học, dạy nghề, văn hóa - thể dục, thể thao để biến thành kinh tế chứ không phải dồn tất cả cho kinh tế. Trong đầu tư phải hài hòa, tránh nôn nóng và không chỉ nghiêng về phát triển kinh tế mà phải chú ý chăm lo về nâng cao chất lượng sống cho người dân về vật chất và tinh thần.

- Bốn là, nâng cao chất lượng sống cho người dân, trong đó chú ý nhân tố con người và nhân tố cộng đồng: về con người phải đảm bảo giải quyết các yêu cầu và nhu cầu một cách kịp thời, đầy đủ và đúng pháp chế (cải cách hành chính); về cộng đồng thì phải chăm lo kịp thời để tạo được sự đồng thuận cao, tiếp đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị với cộng đồng dân cư vào thực hiện các quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận nhà.

- Năm là, tập trung khai thác thế mạnh kinh tế của Quận là cửa ngõ phía Tây Nam của Thành phố, chú ý đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn gắn với đảm bảo hài hòa lợi ích giữa vùng nội vi và ngoại vi của Quận.

NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

- Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận theo hướng cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải tăng cường đi cơ sở nhằm đánh giá và giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây:

a) Đánh giá kết quả và hiệu quả của cơ sở, những tồn tại phải được giải quyết kịp thời, cái mới phù hợp phải được nuôi dưỡng và phát huy;

b) Đánh giá mối quan hệ công tác trên, dưới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có gì khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, hiệu quả nhất là trong phối hợp ngang, dọc, trên, dưới, thực hiện thông suốt “một cửa, một cửa liên thông”;

c) Từ thực tiễn tình hình ở cơ sở, cấp Quận, lòng dân, Đảng bộ xây dựng các quyết sách hợp lòng dân, bằng các giải pháp, biện pháp hành động và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đổi mới, thống nhất nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị theo hướng “Cái gì có lợi cho dân thì phải làm, những việc gì có hại đến dân thì nên kiên quyết tránh”, mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải xuất phát từ đảm bảo lợi ích cơ bản của nhân dân làm gốc mà ra các quyết sách.

- Hai là, tiếp tục coi trọng việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn thỏa các yêu cầu sau đây:

a) Có khả năng nhận thức đúng đắn về chính trị (Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước) và biết vận dụng Nghị quyết Đảng vào thực tế địa phương mình;

b) Có khả năng hiểu thấu thực trạng trên địa bàn, có các giải pháp sát đúng đảm bảo và phát huy lợi ích cơ bản của nhân dân;

c) Có khả năng tư duy chiến lược trong tổ chức chỉ đạo thực hiện đưa các quyết tâm chính trị của Nghị quyết Đảng trở thành hiện thực trong cuộc sống, đủ sức giải quyết các phát sinh mới không để bị động, bất ngờ;

d) Có khả năng nắm rõ được năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời phân công lại đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạo đức nghề nghiệp.

- Ba là, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, không ngừng chăm lo và phát huy công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 ý thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân Quận, với Thành phố và cả nước. Với truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo Đảng bộ Quận Bình Tân đoàn kết, quyết tâm khắc phục những yếu kém, khuyết điểm và hoàn thiện những tiền đề đã tạo ra trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi tiềm lực trên địa bàn, tranh thủ các nguồn lực cấp trên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X đề ra, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN

Thông báo