Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 khóa I

Năm 1977-1979

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hưng

Bí thư

Chết

2

Phan Văn Thời

Phó Bí thư

Chết

3

Phạm Ngọc Ẩn

Phó Bí thư

4

Trần Đức Lưu

UVTV

CAQ8

5

Trần Nhâm

UVTV

P10

6

Võ Trung Hạnh

UVTV

P2

7

Nguyễn văn Lành

UVTV

8

Nguyễn Tiến

UVTV

Chết

9

Phạm Thành Long

UVTV

10

Lê Văn Cẩm

QUV

11

Hồ Việt Hồng

QUV

12

Huỳnh Văn Côn

QUV

13

Nguyễn Văn Sáu

QUV

14

Trần Văn Lục

QUV

15

Lê Truyện

QUV

16

Nguyễn Thành Đáng

QUV

17

Lê Văn Hiến

QUV

18

Nguyễn Xuân Luỹ

QUV

19

Nguyễn Minh Chiến

QUV

20

Trần Thanh Bằng

QUV

21

Nguyễn Vĩnh Phúc

QUV

22

Lê Công Đoàn

QUV

23

Lê Ngọc Thuận

QUV

24

Phạm Thị Thới

QUV

25

Lê Minh Chiêu

QUV

26

Mai Út Hoàng

QUV

27

Nguyễn Thị Thanh

QUV

28

Nguyễn Văn Minh

QUV dự khuyết

29

Lê Công Trung

QUV

Thông báo