Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần thứ I

1/- Thống nhất dự thảo các văn kiện đã được trình bày tại hội nghị.

2/- Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tổng hợp kết quả biểu quyết các chỉ tiêu và một số ý kiến, kiến nghị của một số đại biểu phát biểu tại đại hội, giao cho ban chấp hành khóa I chỉnh lý và ban hành chính thức văn kiện của đại hội.

3/- Đại hội bầu vào ban chấp hành khóa I 31 đồng chí.

4/- Ban chấp hành quận đảng bộ khóa I có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu mà đại hội đã đề ra.

                                    Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần thứ I

Thông báo