Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 nhiệm kỳ VII

Ngày 5 tháng 05 năm 1996

Kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị trình
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 nhiệm kỳ VII

- Tổng số phiếu phát ra: 229

- Tổng số phiếu thu vào: 229

- Tổng số phiếu hợp lệ: 229

- Phiếu không hợp lệ: Không

1/ Vấn đề 1: Cấu trúc Báo cáo chính trị bao gồm phần kiểm điểm sự lãnh đạo nhiệm kỳ VI (1991 - 1995) trên 6 lĩnh vực lớn - nhận xét đánh giá chung - nguyên nhân - các bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ 1996 - 2000.

- Đồng ý: 226, đạt tỷ lệ 98,68%

- Không đồng ý:

- Ý kiến khác: 03, đạt tỷ lệ 1,32%

2. Vấn đề 2: Xác định cơ cấu kinh tế của Quận trong 5 năm tới là "THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP".

- Đồng ý: 228, đạt tỷ lệ 99,56%

- Không đồng ý:

- Ý kiến khác: 01, đạt tỷ lệ 0,44%

3. Vấn đề 3: Mức tăng trưởng giá trị tổng sản lượng hàng năm là 16%. Thương nghiệp - Dịch vụ quốc doanh đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm về doanh số mua 20%, doanh số bán 20,6. Tăng kim ngạch xuất khẩu hàng năm 10,6%, kim ngạch nhập khẩu tăng 12,5%.

- Đồng ý: 226, đạt tỷ lệ 98,68%

- Không đồng ý: 01, đạt tỷ lệ 0,44%

- Ý kiến khác: 02, đạt tỷ lệ 0,88%

4. Vấn đề 4: Tập trung phát triển các cụm kinh tế - dân cư theo qui hoạch KT-XH đến năm 2000 của Quận là cụm Trung tâm thương nghiệp Bình Tây, cụm CN - Dân cư Bình Phú, cụm Thương nghiệp - Dân cư Phú Lâm, chương trình nhà ở, chương trình cơ sở hạ tầng và xã hội.

- Đồng ý: 227, đạt tỷ lệ 99,12%

- Không đồng ý: 01, đạt tỷ lệ 0,44%

- Ý kiến khác: 01, đạt tỷ lệ 0,44%

5. Vấn đề 5: Phấn đấu đến năm 2000 đạt 50% số Phường phổ cập cấp II, nâng mặt bằng học vấn dân cư trên lớp 6 đạt 80%.

- Đồng ý: 220, đạt tỷ lệ 96,06%

- Không đồng ý: 03, đạt tỷ lệ 1,32%

- Ý kiến khác: 06, đạt tỷ lệ 2,62%

6. Vấn đề 6: Tiếp tục thực hiện chương trình "Xóa đói giảm nghèo". Phấn đấu đến hết năm 2000 giảm được 80% số hộ nghèo và hàng năm giải quyết được trên 7000 lao động có việc làm.

- Đồng ý: 218, đạt tỷ lệ 95,19%

- Không đồng ý: 02, đạt tỷ lệ 0,88%

- Ý kiến khác: 09, đạt tỷ lệ 3,93%

7. Vấn đề 7: Thực hiện tiêm chủng mở rộng và ngừa 6 bệnh truyền nhiễm đạt 95% hàng năm và giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm là 0,1%.

- Đồng ý: 225, đạt tỷ lệ 98,24%

- Không đồng ý: 02, đạt tỷ lệ 0,88%

- Ý kiến khác: 02, đạt tỷ lệ 0,88%

8. Vấn đề 8: Phấn đấu trong nhiệm kỳ có khoảng 40% cơ sở Đảng vững mạnh trong sạch, 50% cơ sở khá, 10% cơ sở trung bình và không còn cơ sở yếu kém.

- Đồng ý: 213, đạt tỷ lệ 93,01%

- Không đồng ý: 06, đạt tỷ lệ 2,62%

- Ý kiến khác: 10, đạt tỷ lệ 4,37%

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thông báo