Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Quận ủy (Khóa VII)

1. Đ/c Đặng Hữu Trí - UVTV - Chủ nhiệm UBKTQU

2. Đ/c Phạm Gia Hoàng - QUV - Phó Chủ nhiệm UBKTQU

3. Đ/c Huỳnh Thị Trắng - Phó Chủ nhiệm UBKTQU

4. Đ/c Phan Hữu Đô - QUV - Thành viên

5. Đ/c Hồ Văn Chung - QUV - Thành viên

6. Đ/c Nguyễn Văn Ngàn - Thành viên

7. Đ/c Võ Văn Đông - Thành viên

Thông báo