Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa VII tại Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quận lần thứ VIII (2000-2005)

Từ năm 1996 đến nay, Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII, các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn phức tạp, nhưng những thành tựu hơn 10 năm đổi mới đất nước đã tác động trực tiếp, tạo ra những thuận lợi hết sức cơ bản giúp cho Đảng bộ phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo, thực hiện đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ VII đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần này có nhiệm vụ quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII, kiểm điểm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2000 -20005).

PHẦN THỨ NHẤT:

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ VII

I. NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC

1.Trên lĩnh vực kinh tế:

a/ Kết quả thực hiện chủ trương động viên phát triển các thành phần kinh tế theo cơ cấu kinh tế "Thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp":

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Cấp ủy đã chủ động lãnh đạo củng cố kiện toàn các đơn vị kinh tế quốc doanh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, hạn chế, ngăn ngừa tiêu cực và thua lỗ. Đến cuối năm 1997, đã hoàn tất việc giải thể sáp nhập từ 11 công ty, xí nghiệp còn lại 5 doanh nghiệp, sau đó chuyển giao 03 công ty về Thành phố quản lý, hiện còn 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 01 doanh nghiệp công ích. Việc sắp xếp lại các doanh nghiệp quốc doanh của Quận, đúng với sự chỉ đạo của Thành ủy về kiện toàn lại các doanh nghiệp Nhà nước ở Quận, Huyện, đã giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn hoạt động trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường.

Trên cơ sở quy định của Luật Hợp tác xã, Quận đã tiến hành củng cố, kiện toàn lại tổ chức và quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các hợp tác xã và Tổ sản xuất hoạt động. Hiện có 30 HTX, 2.098 xã viên, tổng nguồn vốn 13,7 tỷ đồng, giá trị tổng sản lượng hàng năm tăng bình quân 21,1%, doanh thu tăng bình quân 36,8%, tài sản và nguôn vốn tăng bình quân 44%. Thông qua việc thực hiện Luật công ty, Luật Doanh nghiệp và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thị trường, xuất nhập khẩu, tín dụng, ngân hàng....thành phần kinh tế tư nhân phát triển khá nhanh. Đến nay,, toàn quận có 163 Công ty TNHH và DNTN, với tổng nguồn vốn 932 tỷ đồng, nộp ngân sách tăng bình quân từ 12,1% -24,6%/năm, giải quyết 8.516 lao động, có 12.042 cơ sở SX -KD vừa và nhỏ với tổng nguồn vốn 108 tỷ đồng, giải quyết được 26.253 lao động. Tỷ trọng thu thuế của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh hàng năm luôn đạt từ 70 - 75% tổng thu thuế trên toàn địa bàn. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

 Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ - xuất khẩu:

Công ty TNHH, DNTN, các cơ sở cá thể hình thành ngày càng nhiều đã nâng tổng doanh thu mua bán hàng hoá và dịch vụ tăng bình quân 20% năm. Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp kinh tế Đảng chiếm tỷ trọng 26,1%, tuy doanh số mua, bán chưa đạt chỉ tiêu, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Bằng một số biện pháp thiết thực trong công tác quản lý Nhà nước, thực hiện quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ, tăng cường đẩy mạnh công tác chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại..... đã giúp cho hoạt động của chợ Bình Tây  tăng doanh thu bình quân hàng năm 20 - 30%, thu ngân sách tăng bình quân 10% năm. Hoạt động thương mại - dịch vụ ở các chợ Minh Phụng, Phú Lâm, Bình Tiên....cùng với việc hình thành và phát triển một số khu phố buôn bán, siêu thị, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống nhân dân, vừa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về thương mại - dịch vụ theo cơ cấu kinh tế Nghị quyết đề ra.

Mặc dù bị ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng tài chính, tiền tệ khu vực và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các đơn vị kinh tế đã có nhiều cố gắng trong việc liên doanh, liên kết, đầu tư thiết bị mới, sản xuất nhiều sản phẩm chất lượng cao, mở rộng thị trường xuất khẩu....Kết quả, kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng bình quân 7,3% năm, kinh ngạch nhập khẩu tăng 14,6% năm.

Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đầu tư hơn 220 tỷ đồng trang thiết bị, công nghệ mới, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nườc và xuất khẩu, giữ được nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,8%. Tuy chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (16%), nhưng 5 năm liền giá trị tổng sản lượng của Quận luôn đạt và vượt kế hoạch trên giao, tỷ trọng đs5t cao hơn mức bình quân chung của Thành phố (10,2%).

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ cao hơn sản xuất CN - TTCN, điều đó khẳng định việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ đề ra là đúng đắn, được cấp ủy kịp thời cụ thể hoá bằng các giải pháp phụ hợp với tình hình, tạo động lực mới huy động sức mạnh toàn dân tham gia phát triển kinh tế. Sự phát triển nêu trên đã làm ổn định và nâng cao mức sống nhân dân, góp phần cho sự phát triển chung của Thành phố, nâng mức đóng góp của Quận cho ngân sách Thành phố từ hàng thứ 7 lên thứ 4 trong 22 Quận, Huyện .

Về tài chính - Thuế, Quận đã hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách hàng năm. Công tác quản lý ngân sách được thực hiện chặt chẽ, các khảon thu, chi đảm bảo đúng quy định. Chú trọng khai thác hợp lý các nguồn thu, đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm chi, cân đối được ngân sách. Về thuế, mặc dù có những khó khăn tác động đến hoạt động SX -KD, ảnh hưởng đến công tác thu thuế  trên các địa bàn, nhưng nhờ nỗ lực chung của các cấp, các ngành, Quận đã luôn hoàn thành chỉ tiêu thu thuế Thành phố giao, tốc độ thu thuế tăng bình quân 3,5% năm, là Quận 10 năm liền nhau hoàn thành và vượt kế hoạch thu thuế được trao cờ truyền thống của ngành.

b/ Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản và thực hiện các công trình KT -XH:

Trong 5 năm qua tổng mức thu đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa đạt 224 tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân 4,8% năm, tăng gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Thành phố 37,7% ngân sách Quận 18,6%, nguồn vốn trong nhân dân và các nguồn vốn khác chiếm tỷ trọng 43,6%.

Đối với các công trình KT - XH đạt được một số kết quả sau:

- Khu Trung tâm Thương nghiệp Bình Tây :

Quận đã tập trung triển khai xây dựng khu Trần Bình, Lê Tấn Kế, nhưng do UBND Thành phố có sự cân nhắc thay đổi chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc bán nhà sở hữu Nhà nước cho nhân dân để dân tự xây dựng theo quy hoạch chung.

- Khu công nghiệp và dân cư Bình Phú: Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung về đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất , UBND Thành phố chuyển khu công nghiệp - dân cư Bình Phú thành khu dân cư Bình Phú. Đến nay, đã điều chỉnh, di chuyển và đền bù, thu hồi 69 ha, đạt tỷ  lệ 44,6%, san lấp 617.958m2 với 1.495.883 m3, xây dựng 190.390m2 đường giao thông, 13.193 nút thoát nước, lưới điện 1.850KVA, 01 trạm cấp nước và xử lý nước 10m3/hồ, 01 Trường Tiểu học 39 phòng, 02 sân quần vợt 521,29m2, 01 sân bóng 19.600m2, 01 công viên 10ha, 02 chợ với diện tích 20.625m2 và dành một số diện tích để xây dựng Trung tânm TDTT đa môn, chợ rau và các công trình phúc lợi xã hội khác.... tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xây dựng và phát triển khu dân cư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật với tổng kinh phí hơn 93 tỷ 461.277 đồng.

- Khu thương nghiệp - dân cư Phú Lâm: Đã khởi công xây dựng chợ và khu phố Phú Lâm (phường 13,14) với tổng kinh phí đầu tư hơn 37 tỷ đồng, bàn giao mặt bằngchợ Phú Lâm (cũ) cho Liên hiệp HTX mua bán Thành phố tiến hành xây dựng siêu thị Phú Lâm.

- Chương trình xây dựng nhà ở: Bằng nhiều nguồn vốn đã xây dựng 2.449 căn hộ với tổng kinh phí đầu tư 329 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng 5 chung cư, 701 căn ộ tổng vốn đầu tư 83 tỷ đồng, đang lập dự án đầu tư xây dựng 3 chung cư, 1.174 căn hộ, với tổng nguồn vốn khoảng 309 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 140 phòng học ở trường Tiểu học, Trung học cơ sở, đang xây dựng Trường THPT Bình Phú, Trường Mẫu giáo Rạng Đông 5,7,8 với tổng kinh phí đầu tư 66,9 tỷ đồng. Hoàn tất công trình cải tạo mở rộng đường Nguyễn Văn Luông, đường nội bộ cư xá Phú Lâm D, Chợ Hồ Trọng Quí, Siêu thị Hậu Giang, Khu TDTT Hương Bình, nhà sách Cây Gõ, CLB Hưu trí; đang tiến hành thi công cầu Phạm Văn Chí, Chợ Bình Phú, Hoa viên phường 12. Nâng cấp hệ thống đường hẽm, cống thoát nước trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng.

2. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội:

a/ Về giáo dục - đào tạo:

- Quận dành 40% nguồn ngân sách đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số trường lớp, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng chục tỷ động để xây dựng thêm các lớp học, nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học như : Trường THCS Bán Công Lam Sơn, trường PTTH dân lẫp Phan Bội Châu; 2 trường bán công bậc học Mầm non, 4 trường Mần non dân lập, hơn 20 nhóm trẻ gia đình, hàng năm thu nhập khoảng 1.500 trẻ ra lớp, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.

- Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực, tỵ lệ học sinh lên lớp, học sinh tốt nghiệp, hiệu suất đào tạo ở các cấp học hàng năm đều được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm. Có 2 giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và hàng trăm thầy cô, học sinh giỏi được tuyên dương khen thưởng cấp Thành phố và Quận. Đến nay 14/14 phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập Trung học cơ sở, vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đã đầu hơn 1,9 tỷ đồng để xây dựng nâng cấp mở rộng quy mô đào tạo của Trung tâm dạy nghề. Với 10 ngành nghề kỹ thuật, bình quân hàng năm Trung tâm đãđào tạo 2.500 học viên, đáp ứng một phần nhu cầu học nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của Quận và Thành phố.

b/ Về mặt xã hội

- Đã xây dựng 32 căn nhà tình nghĩa, hoàn thành việc chăm lo nhà tình nghĩa cho tất cả đối tượng chính sách, xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa cho các địa phương khác theo chỉ tiêu Thành phố giao, xây dựng 71 căn nhà tình thương, sửa chữa 196 căn nhà cho các gia đình chính sách và dân nghèo. Ngoài việc thực hiện các chế độ quy định đối với các đối tượng chính sách, Quận đã chăm lo trợ cấp thêm hàng thàng cho các bà mẹ việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, các đối tượng chính sách trong dịp lễ tết.

- Đến nay, quỹ của chương trình XĐGN được 4,3 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với đầu nhiệm kỳ. Trợ vốn cho 8.583 lượt hộ vay 12,9 tỷ đồng, cấp 77.835 sổ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng trong chương trình, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11% còn 7,54%. Do Thành phố thay đổi quy định về mức thu nhập bình quân đầu người/ năm đối với hộ trong chương trình, nên không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nhưng Quận đã vượt 59% chỉ tiêu Thành phố giao.

- Bằng biện pháp tạo điều kiện thuận lợi, động viên các đơn vị kinh tế đầu tư mở rộng SX - KD để thu nhận lao động mới, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình trợ vốn từ "quỹ quốc gia giải quyết việc làm", mở rộng quy mô đào tạo của Trung tâm dạy nghề và hoạt động của Văn phòng giới thiệu việc làm....bình quân hàng năm, đã giải quyết việc làm cho khoảng 9.000 lao động, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

c/ Về y tế:

- Cùng với việc củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành, đã đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng trang thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng khám và điều trị. Việc chỉ đạo thực hiện các chương trình y tế quốc gia, chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tiêm chủng phòng ngừa 6 bệnh truyền nhiễm, xoá bệnh bại liệt trẻ em, truyên truyền phòng chống AIDS....đạt kết quả khá tốt, góp phần phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Công tác Dân số - KHHGĐ, nhờ sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành trong tuyên truyền vận động kết hợp với việc thực hiện một số biện pháp hành chánh, nghiệp vụ, đã giảm tỷ lệ tăng dân số đạt 0,038% năm.

d/ Về văn hoá thông tin - thể dục thể thao:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, từng bước chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hoá. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư " và " xây dựng đời sống văn hoá". Động viên khuyến khích nhân dân tham gia đầu tư nhiều loại hình văn hoá phục vụ đời sống tinh thần nhân dân. Năm năm qua có 138.457 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt 83,93% số hộ toàn Quận; có 14/75 khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hoá, 1116/154 cơ quan đạt công sở văn minh sạch đẹp, an toàn, là Quận đầu tiên của Thành phố và quản lý dịch vụ văn hoá khá tốt. Tinh thần đoàn kết, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm trong đời sống văn hoá cộng đồng được nâng lên, góp phần từng bước lành mạnh môi trường xã hội, đấu tranh kiên quyết với những tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Hoạt động thể dục thể thao có những chuyển biến khá tích cực, đã vận động nhân dân đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng hơn 30 cơ sở tập luyện thể dục thẩm mỹ, cầu lông, quần vợt, bóng bàn.... Số lượng CLB TDTT thuộc ngành và các đơn  vị cơ sở tăng gấp 2 lần so với đầu nghiệm kỳ, số người tham gia tập luyện thường xuyên từ 8% năm 1995 lên 10% năm 1999. Công tác đào tạo vận động lực lượng vận động viên tiêu biểu được quan tâm đầu tư và phát huy, làm nòng cốt thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khoẻ ngày càng phát triển sâu rộng.

3/ Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng:

a/ Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

- Triển khai các chuyên đề thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, an ninh tư tưởng văn hoá, an ninh kinh tế, phòng chống tội phạm, trật tự giao thông đô thị, PCCC, phòng chống t5ê nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma tuý. Thông qua phong trào BVANTQ, kết hợp vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới văn hoá", đã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu phố, tổ dân phố an toàn, tự quản. Tăng cường chỉ đạo củng cố kiện toàn lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh cơ sở, dân phòng, tự vệ cơ quan, xí nghiệp. Duy trì thường xuyên các đợt tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội...., đã phát triển xử lý kịp thời một số vụ việc về chính trị, kềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội... góp phần ổn định, giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường xây dựng Đảng trong các lực lượng Nội chính, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thực phục vụ nhân dân. Tổ chức cho cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia học các lớp đào tạo bồi dưỡng chính trị, văn hoá, nghiệp vụ, xây dựng lực lượng các ngành nội chính vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ.

b/ Về quốc phòng:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận chiến tranh nhân dân. Xây dựng lực lượng quân thường trực, quân dự bị động viên, dân quân tự vệ, lực lượng chính trị nòng cốt. Tổ chức huấn luyện chính trị, quân sự cho các đối tượng hàng năm đầu đạt chỉ tiêu Thành phố giao. Thông qua diễn tập phòng thủ, tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các  phương án phòng thủ khu vực Quận, phường và cụm liên phường.

- Công tác tuyển trọn công nhân nhập ngũ, hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu, xử lý số thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, số quân nhân đào ngũ theo đúng chỉ đạo của Thành phố, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật NVQS cho nhân dân.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho các Bà mẹ Việt  Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình liệt sĩ, thương binh, chăm lo cải thiện đời sống lực lượng vũ trang và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

4. Xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị:

a/ Công tác xây dựng Đảng:

- Công tác chính trị tư tưởng:

+ Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về những định hướng trong công tác tư tưởng. Chú trọng việc bồi dưỡng học tập lý luận chính trị chủ nghĩa Mác  - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH; quán triệt những quan điểm, chính sách chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy , Quận ủy để Đảng bộ và nhân dân thông suốt thực hiện. Đồng thời thường xuyêngiáo dục xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, công nhân viên chức àv quần chúng đối với lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Tổ nghiên cứu dư luận xã hội , Tổ khoa giáo và mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Duy trì thường xuyên các buổi báo cáo thời sự, chuyên đề nhằm giúp cho cơ sở nắm thông tin để phục vụ cho công tác giáo dục tuyên truyền trong nội bộ và quần chúng. Chú trọng công tác nghiên cứu DLXH, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, giúp cho cấp uỷ giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đảng bộ.

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Thực hiện giao đoạn 2 NQTW3 (khoá VII) về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là NQTW5, NQTW6 (lần 2) khoá VIII về xây dựng và chỉnh đốn đảng, sau kiểm điểm về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của các cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ, đã tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy vai trò tuyên phong gương mẫu hoạt động của mỗi đảng viên. Duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện của từng đảng viên. Kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo của cấp ủy từng cơ sở. Qua thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên có những chuyển biến tịch cực, phân loại hàng năm, số lượng, chất lượng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và đảng viên đủ tư cách đều được nâng lên.

+ Đến nay đã cơ bản hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Thành ủy và Quận ủy quản lý, xây dựng và triển khai quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch, trong nhiệm kỳ qua, Cấp ủy đã bộ nhiệm 61 đ/c cấp trưởng, 69 đ/c cấp phó các phòng ban, công ty, xí nghiệp, Đảng ủy, UBND phường; bầu bổ sung 01 đ/c Bí thư Quận ủy, 02 đ/c vào Ban thường vụ và 03 đ/c vào BCH Đảng bộ Quận. Tổ chức đào tạo, bổi dưỡng 2.264 lượt cán bộ Đảng viên, nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã kết nạp 369 đảng viên mới.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ/;

Triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác BVCTNB của Quận theo tinh thần, Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 07 của Thành ủy và các quy định của Trung ương. Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tiến hành bổ sung lý lịch toàn bộ cán bộ - công nhân viên chức, hoàn tất việc rà soát lịch sử chính trị và quan hệ hiện nya đối với  số cán bộ chủ chốt cấp Quận và cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu tố về lịch sử chính trị, thẩm tra lý lịch một số cán bộ đảng viên, công nhân viên chức để phục vụ công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, công tác tuyển dụng và phát triển đảng viên.

- Công tác kiểm tra:

+ Quán triệt và xây dựng kế hạoch thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, hàng năm Quận ủy đề ra kế hoạch kiểm tra cơ sở và chỉ đạo cấp ủy từng Đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch  tự kiểm tra. Qua thực hiện công tác kiểm tra, đã góp phần tích cực phòng chống, ngăn ngừa các sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Số đảng viên sai phạm hàng năm giảm và cả nhiệm kỳ giảm 12,7%. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật được thực hiện, đảm bảo quy trình thủ tục theo quy định của Đảng.

+ Quận ủy đã ban hành NQ01 về nhiệm vụ chống tham nhũng, hàng năm có tiến hành tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Chỉ đạo kiện toàn BCĐ chống tham nhũng các cấp, tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống, ngăn ngừa, góp phần hạn chế những tiêu cực phát sinh ở các cấp, các ngành, nhất là đối với các đơn vị kinh tế, quản lý tài chính và các cơ quan có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy:

+ Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, cấp ủy đã từng bước cải tiến việc ra Nghị quyết, xây dựng CTHĐ nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đồng thời đề ra kế hoạch và biện pháp chỉ đạo thực hiện đạt yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian nhất định.

+ Bổ sung, kiện toàn quy chế làm việc của Ban Thường vụ, ban Chấp hành, qua đó thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, tạo được mối quan hệ phối hợp tương đối chặt chẽ giữa chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp. Thực hiện tốt nguyên  tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện các Nghị quyết để rút kinh nghiệm, phát huy dân chủ trong hảo luận, bàn bạc các chủ trương của cấp ủy, từ đó tạo được sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ.

b/Công tác xây dựng chính quyền:

- Trên cơ sở Nghị quyết, chương trình công tác hàng năm của Đảng bộ , HĐND đã cụ thể hoá thành Nghị quyết, chương trình công tác và giám sát các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ANQP. Tổ chức tốt các kỳ họp, thực hiện chế độ tiếp xúc định kỳ với cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, kiểm tra giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, thực hiện tốt quy chế, hoạt động giữa HĐND với UBND và UB.MTTQ, Hội đồng Nhân dân đã khẳng định được vai trò cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

- Triển khai đề án cải cách hành chính theo cơ chế " một cửa, một dấu", đã củng cố các phòng ban chức năng cấp Quận, kiện toàn bộ máy UBND 14 phường, khu phố, tổ dân phố theo quy định. Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao năng lực trình độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bô công chức, nâng cao chất lượng hoạt động của UBND Quận, phường và các phòng, ban chức năng. Lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động các đơn vị, thanh tra công tác thu chi tài chính, kiểm sát việc thực hiện Pháp lệnh Thuế ở một số cơ sở SX - KD và Chi Cục Thuế, để kịp thời chấn chỉnh và xử lý sai phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 4 cuộc vận động do Thành phố phát động đạt được một số kết quả khá tốt, góp phần quan trọng trong việc củng cố xây dựng hệ thống chính trị.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, nhờ sợ tập trung lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp đã từng bước được củng cố, nâng cao, góp phần quan trọng trong việc tổ chức điều hành thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT - XH, ANQP và tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân.

c/  Đối với Mặt trận và các đoàn thể:

Trên cơ sở quán triệt tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động quần chúng, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác vận động quần chúng.

- Lãnh đạo củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể được các cấp ủy quan tâm thực hiện khá tốt, từng đoàn thể đã bổ sung tăng cường cán bộ chuyên trách. Thường xuyên củng cố tổ chức chi đoàn, chi hội ở địa bàn dân cư; cải tiến nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh công tác phát triển lực lượng , công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách. Nhiệm kỳ qua phát triển được 19.187 đoàn viên, hội viên, trong đó có 4.200 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức 1.485 quần chúng vào lực lượng chính trị nòng cốt.

- Mặt trận và các Đoàn thể thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chương trình công tác tổ chức mình, đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và quần chúng. Quận đã giữ vững, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa công nhân lao động, nhân sĩ, trí thức, đồng bào lương giáo, đồng bào Hoa, Chăm.... tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ANQP, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và "xây dựng đời sống văn hoá", từng bước nâng cao ý thức đoàn kết  tương thân, tương trợ trong cuộc sống, tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường sống lành mạnh. Bình trọn được 2.899 gương "người tốt, việc tốt", nhiều khu phố xuất sắc, tiên tiến được biểu dương ở các cấp, đã thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo cải tạo đời sống nhân dân.

- Toàn Quận đã triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ về quy chế dân chủ cơ sở, bước đầu tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Việc phát huy dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra" được nhân dân đồng tình hưởng ứng đã tạo thành động lực cho quần chúng nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp trí tuệ và vật chất góp phần giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đạt được những kết quả nêu trên đây, ngoài những nguyên nhân khách quan còn có nhiều nguyên nhân chủ quan sau: Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ và trong từng thời gian nhất định,cấp ủy đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng công trình công tác và các Nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW5, NQTW6 (lần 2) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng bộ và các cấp ủy trên nhiều mặt, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường được sự đoàn kết trong cấp ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ và đoàn thể các cấp, đồng thời phát huy được truyền thống cách mạng của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, tạo thành động lực giúp cấp ủy lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ.

II. NHỮNG MẶT TỒN TẠI, YẾU KÉM:

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

 - Thực hiện chủ trương phát triển các thành phần kinh tế tuy có quan tâm, nhưng do một số quy định và phân cấp quản lý chưa phù hợp nên chưa khai thác hết tiềm năng kinh tế của quận. Cấp ủy chưa dành thời gian thoả đáng để bàn và giải quyết chuyên đề về kinh tế. Nhận thức về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần còn khác nhau, có lúc còn phân biệt đối xử. Chưa đề ra được các giải pháp khả thi cho phát triển kinh tế nên việc thu hút đầu tư còn hạn chế, từ đó chưa phát huy mọi nguồn lực xã hội, kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của Quận.

- Trong quản lý tài chính ở cơ sở, có lúc, có nơi, thiếu chặt chẽ, nên một số đơn vị đã vi phạm nguyên tắc quản lý tài chánh, tiêu cực, gây thất thoát tài sản.

2. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội:

 Thực hiện Nghị quyết 90 của Chính phủ về xã hội hoá giáo dục, văn hoá, y tế, thể dục thể thao, tuy có nhiều cố gắng, nhưng Quận chưa đề ra biện pháp thiết thực để động viên, khơi dậy tiềm năng của nhân dân, nhất là tiềm năng trong đồng bào Hoa, nên hiệu quả đạt được chưa cao. Việc đầu tư trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, có lúc chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của Quận.

3. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng:

- Tình hình phạm pháp và tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý còn nhiều diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận nhân dân chưa tốt. Trình độ năng lực một số cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao; công tác quản lý nắm bắt tình hình , nắm đối tượng trên một số lĩnh vực chưa sâu; sự phối hợp của các cấp, các ngành có lúc, có nơi thiếu đồng bộ. Phong trào BVANTQ tuy có phát huy tốt hơn, nhưng vẫn chưa huy động hết sức mạnh của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Giáo dục ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân chưa được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, một bộ phận cán bộ Đảng viên còn mất cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hoà bình". Ý thức chấp hành Luật NVQS của một bộ phận thanh niên chưa nghiêm, tình trạng quân dân đào bỏ ngũ còn nhiều biện pháp giáo dục và xử lý chưa  đạt hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tuy đạt chỉ tiêu về số lượng nhưng chất lượng cần quan tâm giáo dục, huấn luyện tốt hơn về chính trị và trình độ kỹ thuật, chiến thuật để áp dụng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.

4. Trên lĩnh vực xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị:

- Nhận thức về quan điểm dân vận tuy có chuyển biến tốt hơn trước nhưng vẫn cỏn một bộ phận cán bộ đảng viên, công nhân viên chức chưa thực sự thấm nhuần trong tư tưởng và hành động. Phối hợp thực hiện công tác quần chúng giữa các đoàn thể với các ban ngành đôi lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ. Công tác quy hoạch cán bộ của các đoàn thể chưa kịp thời, hiện nay còn một bộ phận cán bộ chuyên trách chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Hiệu lực quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền chưa được phát huy đúng mức, nhất là trên lĩnh vực trật tự đô thị và chống tệ nạn xã hội. Vai trò tham mưu của một số phòng, ban chứa năng đôi lúc chưa tốt; phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và quan điểm quần chúng của một số công chức viên chưa ngang tầm  hiệm vụ.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số cơ sở Đảng chưa tốt, chưa kịp thời giải quyết một số vấn đề vướng mắc phát sinh. Năng lực của một số cấp ủy còn yếu, Đảng bộ cơ quan hành chánh sự  nghiệp, doanh nghiệp còn lúng túng trong hoạt động, chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo; một bộ phận đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chưa chấp hành nghiêm quy định nói và làm theo Nghị quyết Đảng, cá biệt có một số đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc bố trí cán bộ, một số trường hợp chưa phù hợp. Công tác kiểm tra phòng ngừa sai phạm, tuy có thực hiện, nhưng chưa được thường xuyên.

Những mặt tồn tại, yếu kém nêu trên, ngoài một số nguyên nhân khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan sau:

- Những năm đầu nhiệm kỳ, do phải tập trung giải quyết một số vấn đề phức tạp nhất là vấn đề mất đoàn kết kéo dài từ những nhiệm kỳ trước trong nội bộ cấp ủy, tập trung giải quyết một số vụ khiếu kiện phức tạp của nhân dân nên đã ảnh hưởng nhất định đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

- Việc xây dựng một số chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ qua nhất là chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng, kim ngạch, xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, xây dựng cơ bản....chưa sát thực tế, nên việc triển khai chưa đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra.

- Trong cấp ủy, một số đ/c chưa được đào tạo cơ bản và kinh qua thực tiễn nên trong kinh doanh lãnh đạo KT - XH, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ; triển khai thực hiện của cấp, các ngành còn chậm, thiếu đồng bộ, từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội đạt kết quả chưa cao.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, sức mạnh lãnh đạo của đảng bộ chỉ được phát huy toàn diện khi trong nội bộ, nhất là Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Quận ủy và các cấp ủy đảng có sự thống nhất cao về ý chí và hành động, trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và Điều lệ Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy tính năng động, sáng tạo,tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, cấp ủy viên và cấp ủy đối với cấp trên, với Đảng bộ và nhân dân. Phải làm tốt công tác cán bộ.

2. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Trong lãnh đạo, cấp ủy và chi bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề ra Nghị quyết, chủ trương và giải pháp thực hiện

Phải làm tốt công tác giáo giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân, quan tâm lãnh đạo giải quyết tốt những yêu cầu bức xúc, những lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân mới giữ được sự ổn định chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH.

3. Khi đã có nghị quyết của Đảng, cấp ủy Đảng phải lãnh đạo việc triển khai trong cả hệ thống chính trị, trong đó chính qyền là rất quan trọng. Chính quyền phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng, kịp thời đề ra chương trình trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp thích hợp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KT - XH - AN NINH QUỐC PHÒNG TRONG 5 NĂM TỚI (2000 -2005)

Nhiệm kỳ tới, bước vào những năm đầu của thiên niên kỷ mới, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước nói chung và đối với sự nghiệp phát triển của Quận nhà. Đảng bộ và nhân dân phải phấn đấu nhiều hơn nữa để khắc phục những khuyết điểm, tồn tại của Quận; thực hiện phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới là: "Phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững sự ổn định chính trị; khai thác tiềm năng thế mạnh của quận, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho  nhân dân". Để phục vụ tốt phương hướng nhiệm vụ trên, cần triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp chính sau đây:

1. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ

Phát huy tiềm năng thế mạnh của các thành phần kinh tế mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước để phát triển kinh tế theo cơ cấu "Thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp".

1. Về thương mại - dịch vụ

a/ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện CTHĐ của Quận ủy về "Đẩy mạnh công cuộc đổi mới,phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hoá, hiện đại hoá...."

b/ Tăng cường quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để tiểu thương các chợ, các khu phố thương mại - dịch vụ hoạt động, xây dựng và phát triển khu thương mại Phú Lâm, Bình Phú.... Tạo môi trường thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, Phấn đấu nâng tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch v5u hàng năm đạt trên 15%

2.  Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

a/ Tiếp tục thực hiện CTHĐ của Quận ủy về "Hiện đại hoá và phát triển triển công nghiệp trên địa bàn".

b/ Có biện pháp thiết thực khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư thiết bị, kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các ngành hoá nhựa, dệt may, cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp sạch để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi sinh, môi trường. Phấn đấu thực hiện giá trị tổng sản lượng bình quân hàng năm tăng trên 10%.

3. Về tài chánh - thuế

Tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính theo đúng luật ngân sách. Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch thu ngân sách hàng năm, thực hiện nghiêm chế độ tiết kiệm chi.

4. Về công tác xây dựng cơ bản

Tiếp t5uc tập trung chỉ đạo và phối hợp thực hiện các công trình KT - XH của Quận và các công trình của Thành phố trên địa bàn. Cụ thể:

- Công trình kinh tế: Xây dựng mới chợ An Dương Vương, chợ Minh Phụng, Siêu thị Phú Lâm, xây dựng hoàn chỉnh chợ Phú Lâm, chợ Bình Phú.

- Công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội:

+ Xây dựng trường Tiểu học Lê Văn Tám, Phú Lâm, Bình Phú, Trường tiểu học chuẩn Định Phú, Trường mần non Quận, Trường mần non phường 1, 01 Trường cấp II, 02 Trường cấp III.

+ Xây dựng Trung tâm TDTT, Trung tâm y tế, Công viên Bình Phú, Nhà thi đấu Bình Phú. Cải tạo nâng cấp Trung tâm Văn hoá, Nhà thiếu nhi, Xây dựng Trung tâm hành chánh Quận.

+ Kiến nghị Thành phố đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thoát nước phường 12,13,14; xây dựng hệ thống cấp nước phường 7,8,10,11,12,13,14. Xây dựng mới 2000 căn hộ để phục vụ cho việc giải toả nhà trên kinh rạch và các đối tượng có thu nhập thấp.

+ Thực hiện tốt việc chỉnh trang văn minh đô thị trên địa bàn Quận, nhất là số tuyến đường trọng điểm như : đường Hùng Vương, Hậu Giang, Tháp Mười, Nguyễn Văn Luông.

+ Triển khai đầu tư xây dựng khu quy hoạch 7 mẫu phường 11 và khu dân cư phường 13.

+ Phối hợp thực hiện các công trình của TP trên địa bàn như: Đại lộ Đông - Tây, hệ thống thoát nước kênh Hàng Bàng, dự án 415, đường Bình Tiên nối dài.

II. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Về giáo dục - đào tạo

a/ Tập trung thực hiện Nghị quyết TW2 (khoá VIII) về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Tăng cường đổi mới sự nghiệp giáo dục - 1ào tạo theo định định hướng "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài". Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục, nhằm động viên các nguồn lực trong nhân dân tham gia xậy dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của Quận.

b/ Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Thực hiện đầ an quy hoạch mạng lưới trường lớp, hình thành thêm các trường bán công, dân lập, nhóm trẻ gia đình. Phấn đấu đến năm 20045, nâng mặt bằng học vấn dân cư đến lớp 9, cơ bản hoàn thành phổ cập trung học phổ thông.

c/ Nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề, đẩy mạnh việc liên kết với các trường kỹ thuật để đào tạo các ngành nghề kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu tuển dụng của các cơ sở SXKD, giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước góp phần xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề để phục vụ cho yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

d/ Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn. Trên cơ sở quy hoạch, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ chuyên môn đạt tiêu chuẩn hoá đối với cán bộ quản lý, giáo viên từng cập học, để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của ngành.

2. Về xã hội:

a/ Tập trung giải quyết tố cáo các vấn đề bức xúc trên lĩnh vực xã hội, thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân cùng góp sức thực hiện có hiệu quả chương trình "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xoá đoái giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, qua đó góp phần cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân. Phấn đấu hàng năm giải quyết được 9.000 lao động có việc làm. Đến năm 2005, giàm còn 5% số hộ nghèo trong chương trình.

b/ Tăng cường các biện pháp giải quyết các tệ nạn xã hội, tập trung ở một số địa bàn trọng điểm như P11,P12,P13,P14, chú trọng giáo dục vận động quần chúng, kết hợp ới xử lý nghiêm minh các vụ việc sai phạm, để từng bước lành mạnh hoá môi trường xã hội.

3. Về chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

a/ Tiếp tục thực hiện CTHĐ của Quận ủy về nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác dân số - KHHGĐ.

b/ Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu và phòng chống dịch bệnh, tích cực phòng ngừa, giảm tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm và xoá bệnh phong trong nhân dân, tuyên truyền và phòng chống bệnh AIDS. Phấn đầu giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, đến năm 2005 còn 1,15%.

c/ Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh của Trung tâm Y tế Quận và Trạm Y tế phường, đẩy mạnh các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ để góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

4. Về văn hoá thông tin - thể dục thể thao:

a/ Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" theo tinh thần NQTW5 (khoá VIII). Cải tiến phương thức thông tin tuyên truyền để nâng cao hiệu quả giáo dục vận động nhân dân nắm và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

b/ Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ "Xây" và "Chống " chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá. Động viên khuyến khích các nguồn  lực trong nhân dân cùng Nhà nước đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở văn hoá để phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh phong trào "Xây dựng đời sống văn hoá",xây dựng khu phố văn hoá, nhân rộng gương:"Người tốt, việc tốt" trong cán bộ, công chức và nhân dân. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá để phòng ngừa, đấu tranh truy quét bài trừ văn hoá độc hại và các tệ nạn xã hội. Phấn đấu hàng năm có trên 80% hộ được công nhận gia đình văn hoá, an toàn. Đến năm 2005, có 30% khu phố văn hoá, 50% khu phố xuất sắc.

c/ Nghiêm cứu để sớm có những biện pháp thực hiện xã hội hoá hoạt động TDTT, nhằm huy động nguồn lực trong xã hội đầu tư xây dựng cơ sở phục vụ cho nhu cầu tập luyện của nhân dân. Duy trì phát triển phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ. Mở rộng hoạt động các CLB, các bộ môn của Trung tâm, xây dựng đội ngũ vận động viên năng khiếu ở một số bộ phận chủ lực, làm nòng cốt cho phong trào.

III. TRÊN LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

1. Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

a/ Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề bảo vệ an ninh quốc hia, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Thường xuyên giáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào BVANTQ, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và "xây dựng đời sống văn hoá", qua đó phát triển lực lượng nòng cốt cơ sở, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hàng năm giảm trên 20% số vụ phạm pháp hình sự, chặn đứng và kéo giảm tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma tuý trên địa bàn, 45% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố an toàn tự quản.

b/ Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, văn hoá, nghiệp vụ và pháp luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các ngành bảo vệ pháp luật ngày càng trong sạch vững mạnh; tiến lên chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Vế quốc phòng:

a/ Thường xuyên xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận chiến tranh nhân dân, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng trong nội bộ và nhân dân. Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh phương án phòng thủ khu vực quận, phường và cụm liên phường, củng cố, xây dựng, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ thuật quân sự cho lực lượng quân thường trực, quân dự bị động viên, dân quân tự vệ để đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

b/ Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quân sự địa phương. Tổ chức diễn tập phòng thủ, công tác huấn luyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt yêu cầu, chỉ tiêu trên giao.

PHẦN THỨ BA XÂY DỰNG KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nhiệm vụ chung là " Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức, đạo đức lối sống, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo các cấp ủy và hành động, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo các cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết các cấp bộ Đảng đề ra".

1. Công tác chính trị tư tưởng

a/ Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng vững mạnh về nhận thức tư tưởng, chính trị nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng. Tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, CTHĐ của Đảng bộ về công tác tư tưởng, lãnh đạo hoạt động Tổ DLXH, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh trong Đảng và nhân dân.

b/ Giáo dục chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, cải tiến công tác giáo dục cả về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Thực hiện tốt các quy định về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đảng viên, báo cáo thời sự, hội thảo chuyên đề...nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, CNVC và quần chúng.

2. Công tác tổ chức cán bộ

a/ Sắp xếp bộ máy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần NQTW7 (khoá VIII), đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo cho Đảng bộ, chi bộ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Xây dựng tổ chức Đảng ở một số đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh theo chỉ đạo của Thành ủy .

b/ Củng cố kiện toàn cấp ủy cơ sở. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình trong Đảng nhất là trong cấp ủy để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Nghiên cứu cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ có chất lượng và hiệu quả thiệt thực, nhất là chi bộ khu phố, nhằm đảm bảo việc chuyển tải các đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện tốt chế độ phân công và kiểm tra cán bộ đảng viên. Phấn đấu 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh", 50% cơ sở Khá, không có cơ sở yếu kém, trên 98% đảng viên đủ tư cách.

c/ Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, hàng năm cấp ủy tiến hành đánh giá và điều chỉnh quy hoạch, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, văn hoá, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo số cán bộ trẻ, cán bộ nữ và số học sinh - sinh viên có triển vọng để bổ sung cho đội ngũ kế cận. Việc bố trí cán bộ phải trên cơ sở quy hoạch, bố trí đúng sở trường, đúng ngành nghề đào tạo. Thực hiện tốt các quy định của Thành ủy, Quận ủy về phân công, phân cấp quản lý cám bộ và các chính sách đối với cán bộ.

d/ Tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng khâu tạo nguồn, quan tâm bồi dưỡng đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, các hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị xã hội, bồi dưỡng phát triển Đảng trong công nhân, trên địa bàn dân cư, con em gia đình chính sách.

3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

a/ Tiếp tục triển khai chương trình kế hoạch của Quận ủy thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b/ Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" cho đội ngũ cán bộ đảng viên, CNVC, thực hiện tốt công tác thẩm tra xác minh rà soát chính trị nội bộ để phục vụ cho yêu cầu quy hoạch,  bố trí cán bộ, tuyển dụng, phát triển Đảng....theo đúng Quy định 75 của Trung ương nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

4. Công tác kiểm tra

a/ Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác kiểm tra Đảng. Giáo dục ý thức chấp hành của các tổ chức Đảng và đảng viên, trong thực hiện các quan điểm, đường lối chủ trương Nghị quyết, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Quy chế, Quy định và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhằm góp phần tích cực phòng chống ngăn ngừa kịp thời xử lý các sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

b/ Tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của Quận ủy về nhiệm vụ chống tham nhũng. Chính quyền các cấp phải xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị kinh tế, các cơ quan quản lý tài chính và các bộ phận có quan hệ trực tiếp với nhân dân, nhằm ngăn ngừa hạn chế những mặt tiêu cực phát sinh.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện CTHĐ của Quận ủy về cải cách hành chính và NQTW7 (khoá VIII) về củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐnd, UBND các cấp trong tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế "Một cửa, một dấu", cải tiến thủ tục hành chính, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức - viên chức. Thực hiện chế độ trách nhiệm công vụ của công chức theo đúng quy định Pháp lệnh.

3. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ về quy chế dân chủ. Phát huy vai trò kiểm tra giám sát của các cơ quan bảo vệ pháp luật, kết hợp sự kiểm tra giám sát của nhân dân và đại biểu cử tri đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh cán bộ, công chức, pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 4 cuộc vận động của Thành phố, nhằm góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

III. MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và đoàn thể. Tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ, tổng kết các Nghị quyết chuyên đề và công tác hàng năm của từng đoàn thể để rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kế cận, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác quần chúng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện "Dân biết,  dân bàn,dân làm, dân kiểm tra" và quy chế dân chủ cơ sở. Động viên mỗi người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Phát huy vai trò đoàn thể quần chúng kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Quận ngày càng vững mạnh.

3. Tiếp tục cải tiến nội dung,đa dạng hoá các loại hình tập họp quần chúng theo nhu cầu, sở thích và các hoạt động nghề nghiệp. Củng cố nâng cao chất lượng các chi đoàn, chi hội trên địa bàn dân cư, kịp thời biểu dương nhân rộng các gương điền hình tiên tiến. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong tôn giáo, dân tộc và đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh. Tăng cường phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu những quần chúng ưu tú cho các tổ chức Đảng xem xét phát triển.

4. Đẩy mạnh công cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và "xây dựng đời sống văn hoá", phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hoá trong từng hộ gia đình; xây dựng nhiều khu phố văn hoá, khu dân cư xuất sắc, tổ dân phố an toàn tự quản và nhân rộng gương "người tốt, việc tốt".

Ngoài những nhiệm vụ chung nêu trên, trong nhiệm vụ kỳ tới, Mặt trận các đoàn thể Quận cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

a. Mặt trận tổ quốc : Tăng cường vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc, trí thức, công thương gia, gia đình có thân nhân định cư ở nước ngoài..., xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào các cuộc vận động. Giám sát hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

b. Liên đoàn lao động: Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tham mưu và  tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 17 của Thành ủy về xây dựng giai cấp công nhân. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giác ngộ ý thức giai cấp, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với công nhân, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống cho công nhân lao động.

c. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội. Đẩy mạnh phong trào mưu  sinh lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, về nguồn... Thông qua các phong trào, phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng phát triển hội viên, đoàn viên. Quan tâm giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống, lòng tự hào dân tộc, về chủ nghĩa Mac - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước, cần cù trong lao động, tích cực trong học tập và tiết kiệm trong cuộc sống, giáo dục thanh thiếu niên có nếp sống lành mạnh, đấu tranh chống mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma tuý.

d. Hội Liên hiệp Phụ nữ: Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ và trẻ em. Tích cực tạo nguồn dưới nhiều hình thức để trợ vốn cho phụ nữ nghèo làm kinh tế gia đình, bồi dưỡng kiến thức, trình độ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Đẩy mạnh việc phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chú trọng xây dựng các câu lạc bộ, nhóm ngành nghề, sở thích, nhằm thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội, qua đó giáo dục giác ngộ chính trị, bồi dưỡng phát triển hội viên.

e. Hội Cựu chiến binh: Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống "Anh bộ đội cụ Hồ. Tăng cường củng cố kiện toàn các Tổ chức Hội, phát triển Hội viên mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp những kinh nghiệm quý báu để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào BVANTQ, giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thanh thiếu niên và tích cực tham gia các phong trào chung ở địa phương.

f. Hội chữ thập đỏ: Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội và Hội viên, đẩy mạnh phát triển lực lượng thanh niên xung kích chữ thập đỏ. Vận động nguồn chăm lo cho trẻ em khuyết tật, người già neo đơn, cứu trợ đồng bào thiên tai, hoả hoạn, hiến máu nhân đạo. Thường xuyên tổ chức nhân rộng những tấm gương điển hình "Hoa nhân ái, Hoa việc thiện" để tạo thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

PHẦN THỨ TƯ: CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I CÁC GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KT - XH

1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp động viên khai thác tiềm năng thế mạnh các thành phần kinh tế để phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương:

a/  Xác định trọng tâm công tác QLNN trên lĩnh vực phát triển kinh tế trong những năm tới trên cơ sở thấu suốt quan điểm an dân, đề ra các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đòn bẩy của Nhà nước, các chế độ ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất hàng xuất khẩu, tăng cường công tác đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại; chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ nhà đầu tư tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, mặt bằng, nhà xưởng, tham quan tìm hiểu mở rộng thị trường ở nước ngoài... để xây dựng môi trường thuận lợi động viên các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài an tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, đặc biệt quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ở các chợ, khu phố chợ Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú và các khu thương mại của Quận.

b/ Tăng cường việc gặp gỡ giữa lãnh đạo Quận với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành nghề để lắng nghe các ý kiến phản ánh, nguyện vọng các doanh nghiệp, từ đó đề ra các biện pháp giải quyết. Chú trọng động viên khen thưởng hàng năm đối với các cá nhân, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, chấp hành pháp luật, giải quyết nhiều việc làm và sản phẩm mới cho xã hội.

c/ Chú trọng công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo thủ tục pháp lý và các quy định của Nhà nước về đấu thầu, chon thầu.Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng để đảm bảo chất lượng và tránh lãng phí, tiêu cực trong thi công xây dựng các công trình. Triển khai thực hiện dự án liên quan đến cơ sở tôn giáo, đến việc di dời giải toả, cần có kế hoạch tuyên truyền vận động nhằm tạo sự thông suốt trong nội bộ và nhân dân, để hạn chế những vấn đề phức tạp nẩy sinh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và tiến độ xây dựng công trình.

2. Tăng cường các biện pháp thu hút nguồn vốn đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

a/ Căn cứ vào các quy định, UBND Quận nghiên cứu vận dụng thực hiện các chính sách đòn bẩy để thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh các hình thức liên doanh, liên kết, tranh thủ nguồn vốn các đơn vị kinh tế trong nước và nước ngoài, cùng với nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn từ quỹ đất, mặt bằng nhà xưởng, nguồn tín dụng ưu đãi....để phát triển SX -KD, đầu tư xây dựng phát triển hệ thống chợ và các siêu thị, các công trình KT - XH, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân.

b/ Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 90 của Chính phù về xã hội hoá giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao...Đề ra các biện pháp động viên khai thác tiềm năng thế mạnh của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào Hoa. Định kỳ hàng năm, UBND Quận tiến hành sơ kết việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực trên để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

II. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ANTT - QUỐC PHÒNG

1. Về an ninh Chính trị - Trật tự an toàn xã hội

a/ Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hoá, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách giáo dục....Định kỳ hàng năm, các ngành chức năng khối nội chính tham mưu chẩn bị giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức sơ kết từng chuyên đề để rút kinh nghiệm chỉ đạo đạt kết quả tốt hơn.

b/ Các cấp chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nắm tình hình, nắm đối tượng để đề ra các đối sách đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng Công an từ Quận đến cơ sở, kiên quyết thay thế những cán bộ, chiến sĩ không đảm đương được nhiệm vụ, để từ đó nâng cao vai trò chủ công của ngành trong việc tham mưu giúp cấp ủy, thực hiện tốt công tác bảo vệ ANCT và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

2. Về xây dựng quốc phòng:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận để phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang.

- Tăng cường xây dựng lực lượng quân thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ, đảm bảo về số lượng và chất lượng chính trị, đủ sức thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

III. CÁC GIẢI PHÀP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

1. Các giải pháp về xây dựng Đảng.

a/ Công tác chính trị tư tưởng:

 - Để tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy phải thường xuyên giáo dục cho Đảng viên thông suốt, kiên định 6 vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng  nêu trong NQTW6 (lần 2), có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chủ động nắm tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên, kịp thời uốn nắn chấn chỉnh những tư tưởng mơ hồ lệch lạc, đồng thời kiên quyết xử lý những đảng viên vi phạm quan điểm, nguyên tắc và điều lệ Đảng.

- Cải tiến công tác giáo dục trong Đảng và ngoài xã hội về nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao vai trò tiên phong của Đảng viên, nâng cao giác ngộ cách mạng cho nhân dân. Về nội dung, phải theo sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng. Về phương pháp, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện tư duy sáng tạo cho người được truyền đạt, phụ hợp với từng đối tượng.

b/ Rèn luyện nâng cao đạo đức,lối sống:

- Đối với các Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy phải thường xuyên giáo dục ý thức rèn luyện, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra về đạo đức lối sống của từng cán bộ đảng viên, đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong từng địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò kiểm tra giám sát của chi bộ, mặt trận, đoàn thể và quần chúng nhân dân, kịp thời xử lý đúng pháp luật những tiêu cực và tham nhũng của cán bộ đảng viên.

- Đối với từng cán bộ đảng viên phải đề cao ý thức học tập để nhận thức đúng và  thực  hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở và Quy định  19 điều đảng viên không được làm.

C/ Quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng:

Các cấp ủy thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở đúng quy định; giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ, mở rộng dân chủ trong thảo luận, để cấp ủy xem xét trước khi quyết định các chủ trương lãnh đạo. Duy trì chế độ phân công và kiểm tra việc thực hiện của từng đảng viên, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình để xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

d/ Đổi mới phương thức, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và Đảng bộ, chi bộ:

- Trước hết, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác xây dựng chính quyền, nhưng đồng thời phải phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý và điều hành chính quyền, không bao biện làm thay, giải quyết các công việc thuộc chức năng quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền tổ chức thực hiện các chủ trương. Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất và đúng pháp luật quy định.

- Kiện toàn các Ban Đảng, cơ quan tham mưu của cấp ủy để đủ sức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước trang bị các công cụ, phương tiện hiện đại nắm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

- Cải tiến việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp bộ Đảng. Nâng cao chất lượng các cuộc họp của cấp ủy, giảm bớt các cuộc họp, hội nghị để cán bộ lãnh đạo dành thời gian đi cơ sở, chỉ đạo giải quyết công việc đạt hiệu quả. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát huy biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt, chấn chỉnh uốn nắn những nơi có sai sót, đồng thời duy trì chế độ, tổng kết định kỳ để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

2. Nâng cao hiệu lực quản lý  của chính quyền

- Nâng cao hiệu quả công tác cải cách  hành chánh theo cơ chế "Một cửa, một dấu", UBND Quận rà soát lại đội ngũ CB-CNVC để xây dựng kế hoạch tinh giảm biên chế bộ máy Nhà nước theo chủ trương của Thành phố. Trên cơ sở sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp lại cán bộ, tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân xây dựng chính quyền trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất.

- Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, bổ sung qui chế phối hợp giữa HĐnd, UBND và MTTQ, nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các qui định cụ thể về mối quan hệ  giữa các tổ chức trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận, đoàn thể thực hiện tốt vai trò kiểm tra giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước để góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh.

- Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan khối Nội chính nhằm giúp UBND Quận điều hành quản lý xã hội theo đúng pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tăng cường công tác thanh tra, kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cấp, các ngành, nhằm phòng ngừa và xử lý các mặt sai phạm phát sinh. Trước mắt, UBND Quận chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các văn bản, quyết định đã ban hành nhưng cơ sở chưa thực hiện, để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân không chấp hành các quyết định của cơ quan Nhà nước, nhằm giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý chính quyền.

3. Về xây dựng Mặt trận và các đoàn thể:

a/ Mặt trận - Đoàn thể phải có sự phối hợp đồng bộ, từ bước triển khai quán triệt đến việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị từng tổ chức; tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung, đa dạng hoá các hình thức tập họp quần chúng, đẩy mạnh việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và các giới quần chúng như trợ vốn, giải quyết việc làm, hướng nghiệp... nhằm góp phần giải quyết các yêu cầu bức xúc trong cuộc sống nhân dân, qua đó tạo sự gắn bó gần gũi của quần chúng đối với đoàn thể để làm cơ sở cho việc xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển đoàn viên, hội viên.

b/ Xây dựng mạng lưới tổ chức cơ sở của Mặt trận - Đoàn thể, ở tổ dân phố, khu phố đủ mạnh để  chuyển tải các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn dân cư. Đảng bộ cần quan tâm đào tạo bồi dưỡng, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực vào các chức danh Hội trưởng các đoàn thể, Bí thư phường đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các Hội Đoàn thể  ở từng khu phố, đồng thời vận động tạo ngiồn quĩ cho các hoạt động phong trào và chăm lo trợ cấp vật chất để động viên đội ngũ cán bộ cơ sở gắn bó với hoạt động của từng đoàn thể.

Từ nay đến năm 2005 - những năm đầu của thế kỷ và thiên niên kỷ mới, thế giới sẽ có những biến đổi lớn, đất nước và thành phố ta nhất định sẽ có những bước tiến quan trọng trên con đường  công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" . Đó là thuận lợi cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần này đề ra. Dù phải vượt qua những khó khăn và thách thức, Đảng bộ cùng với các giới đồng bào trong Quận nhất định phát huy tốt hơn truyền thống cách mạng kiên cường, lao động sáng tạo, đoàn kết một lòng, thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội đề ra, xây dựng và bảo vệ Quận 6 của chúng ta phồn vinh và thịnh vượng.

                                                                                      BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6

 

Thông báo