Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (02/6/1977 - 01/12/1980)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

01    

Đ/c Lê Minh

Châu

Bí thư - kiêm Trưởng ban Cải tạo

02    

Đ/c Nguyễn Thị

Chánh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

03    

Đ/c Lê Quốc

Lương

Phó Bí thư, phụ trách Tuyên huấn, khoa giáo

04    

Đ/c Lê Khắc

Bình

05    

Đ/c Trần Văn

Cảnh

06    

Đ/c Hồ Phước

Hậu

07    

Đ/c Lê Thị

Huệ

08    

Đ/c Phạm Thúy

Hưởng

09    

Đ/c Dương Công

Mạnh

10    

Đ/c Nguyễn Công

Minh

11    

Đ/c Tô Văn

Nên

12    

Đ/c Lê Văn

Ngữ

13    

Đ/c Nguyễn Thị

Nhân

14    

Đ/c Trương Nhật

Quang

15    

Đ/c Trần

Sáng

16    

Đ/c Nguyễn Thanh

Sơn

17    

Đ/c Hồ Văn

Sữa

18    

Đ/c Hà

Tăng

19    

Đ/c Nguyễn Hồng

Thắm

20    

Đ/c Phan Hữu

Thiện

21    

Đ/c Trần Đình

Thọ

22    

Đ/c Nguyễn Thị

Trang

23    

Đ/c Ngô Thanh

24    

Đ/c Nguyễn Ngọc

Vân

25    

Đ/c Nguyễn Thị

Vân

Thông báo