Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Nghị quyết Đại hội đại biều Đảng bộ Quận 4 nhiệm kỳ VIII

 

Quận 4, ngày 09 thág 11 năm 2000

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 4 nhiệm kỳ VIII được tiến hành trong 3 ngày (Đại hội trù bị vào buổi sáng ngày 06/11/2000, Đại hội chính thức từ ngày 07/11/2000 đến sáng ngày 09/11/2000).

Đại hội có mặt 168 đại biểu, trên tổng số 169 đại biểu được triệu tập.

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ quận 4 khóa VII và nghe báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ qua.

Qua thảo luận, Đại hội đã thống nhất như sau :

1/ Về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua của Đảng bộ quận 4 :

Đại hội cơ bản thống nhất những nội dung chính nêu trong báo cáo chính trị như sau :

Từ sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VII đến nay, chấp hành nghiêm túc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI và các nghị quyết tiếp theo của TW, Thành ủy, Đảng bộ và nhân dân quận 4 đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, thử thách, giải quyết một loạt vấn đề cụ thể trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, tập trung mọi cố gắng, phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra, từng bước vươn lên, đạt những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Quận 4 đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Việc đẩy mạnh chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị và tích cực chăm lo các vấn đề văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng đã và đang tạo ra những điều kiện và động lực cho sự phát triển đi lên của quận.

Nhiệm vụ do Đại hội VII của Đảng bộ đề ra cho 5 năm (1996 – 2000) đã được hoàn thành về cơ bản, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa quận 4 chuyển sang thời kỳ cùng Thành phố và cả nước đầy mạnh CNH – HĐH. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được cải thiện một bước đáng kể, đã dần dần định hình bộ mặt đô thị mới cho quận. Văn hóa – xã hội có những tiến bộ mới, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhiều chương trình và chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả thiết thực, đã khơi dậy lòng nhân ái trong nhân dân, tạo sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, góp phần giảm bớt cách biệt về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữ được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Hệ thống chính trị của quận và phường được xây dựng, củng cố, tăng cường quyền lực các cơ quan dân cử và hiệu lực quản lý Nhà nước, đổi mới một bước hoạt động các đoàn thể.

Đồng thời với việc khẳng định những biến đổi sâu sắc, những kết quả quan trọng, với tinh thần không né tránh, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội đã chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VII. Đó là : Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều và thiếu vững chắc. Một số chỉ tiêu kinh tế do Đại hội lần VII của Đảng bộ đề ra không đạt. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng nhiều nhưng không đều và vẫn chưa đ1p ứng yêu cầu phát triển đô thị. Một số công trình Đại hội VII đề ra chưa thực hiện được. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt : Tình trạng không có hoặc thiếu việc làm còn nhiều. Mặt bằng dân trí còn thấp. Tê nạn xã hội, nhất là ma túy chưa có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả. Tình hình tội phạm tuy có giảm nhưng còn phức tạp. Số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân còn thấp. Năng lực và hiệu quả quản lý hành chánh Nhà nước còn hạn chế, còn thiếu kiên quyết ở một số lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, mặt trận và các đoàn thể nổi lên một số vần đề cần quan tâm : Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh chưa đều. Công tác quy hoạch cán bộ còn bất cập. Công tác phát triển Đảng ở một số nơi quan tâm chưa đúng mức, chưa thường xuyên chủ động kiểm tra, chậm phát hiện những sai phạm của đảng viên. Chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở còn yếu; tổ chức công đoàn và thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân còn ít. Việc xây dựng lực lượng cốt cán chính trị còn yếu.

2/ Đại hội đã biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ quận trong niệm kỳ tới gồm các nội dung chính như sau :

Thông nhất như dự thảo báo cáo chính trị đã nêu về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là :

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong 10 năm đến 20 năm tới, Đảng bộ và nhân dân quận 4 ra sức phấn đấu vì mục tiêu : Quận 4 giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cụ thể trên từng lĩnh vực trong 5 năm tới (2000 - 2005) là :

1) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, nâng cao trình độ kiến thức, nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, vai trò trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những mặt thiếu sót, khuyết điểm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, bảo đảm thực sự là hạt nhân chính trị đủ sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VIII của Đảng bộ đề ra.

2) Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, trong đó quan tâm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật, đẩy mạnh việc cải cách hành chính theo phạm vi, thẩm quyền của cấp quận và phường, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ – công chức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hoạt động của mặt trận và các đoàn thể thật sự là nòng cốt chính trị và đại diện quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3) Tiếp tục tập trung mọi lực lượng, huy động nhiều nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị quận 4. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống đường giao thông, trường học, bệnh viện, khu thể thao, công viên cây xanh, gắn liền với việc sắp xếp lại các khu vực dân cư, từng bước hình thành các công trình phúc lợi công cộng, kết hợp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi sinh, môi trường, xó`a nhà và cầu vệ sinh trên và ven kênh rạch, cấp nước sạch cho nhân dân.

Từ nay đến năm 2010 ra sức phấn đấu cơ bản hoản thành nhiệm vụ chỉnh trang kiến thiết đô thị theo quy hoạch chung tổng mặt bằng đến năm 2010 đã được thành phố duyệt, đưa quận 4 thoát ra khỏi tình trạng cơ sở hạ tầng còn thấp kém như hiện nay.

4) Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường động viên đổi mới trang thiết bị máy móc, quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ mới, phát triển công nghiệp sạch nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của quận, củng cố, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của thành phố.

5) Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên một mức đáng kể. Phát triển và nâng cao các hoạt động văn hóa, thông tin, y tế, TDTT, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý. Tạo chuyển biến mạnh về phát huy nhân tố con người, đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả xã hội của các chương trình giải quyết việc làm, chống tái đói và giảm mạnh số hộ nghèo, chăm lo diện chính sách và người có công, ổn định và cải thiện hơn đời sống của nhân dân.

Tập trung dồn sức chăm lo cho người nghèo, từ nay đến năm 2005 kiên quyết không để tình trạng người nghèo không được chăm lo.

6) Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội và định hướng XHCN trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, và thế trận an ninh nhân dân đủ sức đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lục thù địch, quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị làm nền tảng giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc pòhng, an ninh vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống ttrên địa bàn Quận.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề quan trọng trong báo cáo chính trị. Kết quả như sau :

1/ Cố gắng giữ vữg tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản lượng bình quân hàng năm từ 10 – 12%. Doanh thu hoạt động ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 13% - 15%. Doanh thu kinh tế hợp tác xã tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% - 10%. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng từ 15% - 17%.

2/ Đẩy mạnh chỉnh trang kiến htiết đô thị theo quy hoạch chung tổng mặt bằng đến năm 2010 đã được Thành phố duyệt, đưa quận 4 thoát khỏi tình trạng cơ sở hạ tầng còn thấp kém như hiện nay. Từ năm 2001 – 2005 phấn đấu di dời và bố trí lại 2000 nhà trên và ven kênh rạch. Hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho tất cả các khu dân cư.

3/ Phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm trên cơ sở khai thác và quản lý tốt các nguồn thu qua việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Đảmbảo việc điểu hành ngân sách, đảm bảo mức chi thường xuyên và danh tỷ lệ hợp lý để chi cho các hoạt động văn hoá - xã hội.

4/ Phát triển đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biễt là dân nghèo. Bằng nhiều giải pháp, cố gắng phấn đấu hàng năm tổ chức dạy nghề cho 5.000 người, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động. Ngăn chặn tái đói, nâng cao một bước đời sống của người dân. Phấn đấu đến năm 2005 quận còn từ 3 – 5% hộ nghèo. Tăng vốn XĐGN của quận mỗi năm thêm 400 triệu đồng.

5/ Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học. Duy trì và nâng cao tỷ lệ đã đạt được trong công tác xóa mù chữ, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD Trung học cơ sở, làm tiền đề tiến tới phổ cập THPT, nâng cao chất lượng hiệu suất đào tạo ở các cấp học. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu về giáo dục như : Huy động trẻ 5 tuổi đến trường mẫu giáo đạt 98%. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; Kéo giảm tỷ lệ bỏ học dưới 1% ở bậc tiểu học và dưới 2% ở bậc THCS; học sinh tốt nghiệp tiểu học và THCS đạt chỉ tiêu trên 99% hàng năm; Nâng cao hiệu suất đào tạo ở bậc tiểu học là 98%, ở bậc trung học là 80 – 85%. Nâng mặt bằng học vấn của người dân quận 4 đạt khoảng lớp 10 vào năm 2010. Xây dựng mới 2 trường tiểu học, 1 trường trường THCS, 1 trường THPT, mở rộng, sửa chữa các trường đã xuống cấp.

6/ Tiếp tục đấu tranh phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hàng năm đưa vào danh sách quản lý 100% người nghiện, 90% người nghiện đưa vào quản lý giáo dục theo NĐ 19/CP, đưa từ 30 – 50% người nghiện đi chữa trị, cai nghiện và bắt buộc cai nghiện theo NĐ 20/CP ở các trường trại, khống chế tỷ lệ người nghiện ma tuý tăng dưới 15%.

7/ Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở hoạt động thật sự có hiệu quả. Từng bước hiện đại hóa phương tiện dụng cụ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị các bệnh thông thường tại bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế quận. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế học đường để chăm lo sức khoẻ cho học sinh tốt hơn. Tăng cường phòng chống các loại dịch bệnh, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Đặc biệt quan tâm đưa tỷ lệ tiêm chủng vắcxin ngừa bệnh trẻ em dưới 5 tuổi đạt 100%, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở mức 16%. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch. Phấn đấu duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của quận hàng năm là dưới 1%.

8/ Phát triển văn hóa lâu dài của quận và cho giai đoạn từ nay đến năm 2005, theo phương hướng gắn chặt nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế của quận. Quan tâm xây dựng con người với những chuẩn mực về giác ngộ chính trị, về kiến thức văn hóa, về đạo đức, lối sống tốt đẹp có sự phát triển hài hòa giữa thể lực, trí lực và năng lực sáng tạo phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Phấn đấu hàng năm có từ 75 – 80% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 70% đơn vị đạt chuẩn “Công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn”. Mỗi phường đến năm 2005 có ít nhất từ 50 – 60% khu phố văn hóa. Đẩy mạnh phong trào TDTT trong từng khu vực. Phấn đấu đạt tỷ lệ 18% dân số tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu thể thao, phấn đấu giữ vững thành tích là đơn vị mạnh cấp thành phố.

9/ Tiếp tục giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ. Tổ chức huy động mọi lực lượng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn ngày càng mạnh và có hiệu quả, tạo một bước chuyển biến căn bản về trật tự xã hội, thu hẹp và chuyển hóa các địa bàn phức tạp về hình sự và chính trị, xóa các băng nhóm lưu manh, côn đồ; ngăn ngừa, hạn chế tối đa việc hình thành và hoạt động của các băng nhóm tội phạm. Tăng cường chế độ thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ cương xã hội. Tỷ lệ phá án hàng năm đạt 75% trở lên, riêng trọng án 95%, kéo giảm PPHS hàng năm từ 5 – 10%. Tổ chức đủ số quân trong lực lượng dân quân, đạt tỷ lệ 3% dân số. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tự quản, trong đó có 65% tổ tự quản khá, không có tổ yếu. Công tác giao quân NVQS hàng năm đạt 100% chỉ tiêu dược giao.

10/ Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, tính tiền phong gương mẫu của CB - ĐV. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% CB - ĐV đương chức có trình độ chính trị trung cấp, 80% cán bộ chủ chốt của quận có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chính trị. Phát huy kinh nghiệm đã đạt được, chỉ đạo tốt việc xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, chấn chỉnh các cơ sở Đảng yếu kém. Phấn đấu hàng năm có 30% đảng viên tiêu biểu cấp quận và cấp cơ sở. Kịp thời giáo dục kiểm điểm xử lý đảng viên phải xem xét tư cách, phấn đ61u hàng năm có trên 70% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Phấn đấu hàng năm phát triển được từ 100 đảng viên mới trở lên và 100% tổ chức cơ sở Đảng có nguồn quy hoạch đều phát triển được đảng viên.

11/ Chi từ 2 – 3% ngân sách Nhà nước cho công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua bản tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ quận 4 dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, bản tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 4 vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ VIII gồm 31 đồng chí. Ban Chấp hành nhiệp kỳ VIII cũng đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư, bầu ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII gồm 7 đồng chí (6 đồng chí Đại biểu chính thức và 1 đồng chí Đại biểu dự khuyết).

Đại hội giao cho BCH Đảng bộ quận 4 – nhiệm kỳ VIII có trách nhiệm triển khai lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua./.

Thông báo