Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 khóa III Về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV/2007

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III họp mở rộng trong 02 ngày 16 và 17/10/2007 đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quận 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý IV/2007; báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 9 tháng, nhiệm vụ trong quý IV/ 2007; Chương trình hành động của Quận ủy về vận động nhân dân từ nay đến năm 2010; Chương trình hành động của Quận ủy quận 2 về Bảo vệ môi trường (2007- 2010); Chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy quý IV/2007.

I.- Trong 9 tháng năm 2007, kinh tế của quận tiếp tục có bước tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng 79,5%; doanh thu thương mại – dịch vụ tăng 44,75% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 55,699 tỷ đồng, đạt 50,14% kế hoạch. Chi trả bồi thường các dự án là 970 tỷ đồng, trong đó chi trả bồi thường cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm là 881 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo và thường xuyên củng cố về tổ chức, bộ máy và cán bộ; công tác vận động nhân dân tiếp tục có những kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên việc tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng một cách thường xuyên liên tục.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại: một số chỉ tiêu về kinh tế – xã hội vẫn còn thấp so với kế hoạch năm; công tác bồi thường, tái định cư để thực hiện các dự án còn chậm, nhất là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm; việc thực hiện chủ đề năm chưa có chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt thấp, tội trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỉ lệ cao trong các vụ án hình sự; tai nạn giao thông tăng. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả chưa cao; việc phân công, bố trí cán bộ còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn. Công tác vận động nhân dân chưa đi vào chiều sâu, nhất là vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

II.- Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh , công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân trong quý IV/2007, các ngành, các cấp cần rà soát lại chỉ tiêu năm 2007, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm; đối với các đồng chí Quận ủy viên phụ trách ở cơ sở cần đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2007. Hội nghị thống nhất kết luận trong quý IV/2007 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Kinh tế:

-Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó hoàn thành tốt các chỉ đạo của UBND thành phố về việc sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục trong khu trung tâm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2007 “Quản lý và phát triển đô thị”. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản như khởi công xây dựng Trung tâm hành chính quận, Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa lao động, các trường học, các tuyến đường liên phường, các đường trong khu dân cư hiện hữu, hoàn chỉnh các khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho tái bố trí dân cư để thực hiện các dự án,…

- Hoàn chỉnh và công bố quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) các khu dân cư hiện hữu, xây dựng và quản lý tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Triển khai Chương trình hành động của Quận ủy quận 2 về Bảo vệ môi trường (2007-2010) theo tinh thần Nghị quyết số 41 –NQ/TW của Bộ chính trị.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 08–NQ/TW ngày 05/02/2007 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, nhất là việc quản lý nhà nước về đô thị, trật tự xã hội…, hạn chế gây phiền hà cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; triển khai hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong công sở; gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ công chức về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

- Ủy ban nhân dân quận có biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn và giúp Công ty Quản lý và Phát triển nhà hoạt động ổn định.

2/ Văn hóa xã hội:

- Tổ chức quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất của ngành Văn hóa thông tin và thể thao; tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Hoàn thành công tác phổ cập Trung học cơ sở tại phường Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi và tiến hành điều tra trình độ học vấn của 4 phường còn lại để tập trung thực hiện hoàn thành phổ cập bậc trung học trong năm 2008.

- Tăng cường công tác giới thiệu việc làm cho người lao động, diện chính sách, di dời giải tỏa, nhất là triển khai thực hiện tốt quỹ 156 về hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm.

- Phấn đấu thực hiện tốt công tác XĐGN, tập trung đầu tư hỗ trợ các hộ chưa vượt chuẩn nghèo; nâng mức sống cho 800 hộ có thu nhập dưới 6 triệu đồng người/năm lên trên 6 triệu đồng người/năm. Tăng cường công tác thu nợ đến hạn và quá hạn trong chương trình cho vay XĐGN, quỹ giải quyết việc làm quốc gia.

- Công bố quyết định thành lập Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng quận; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; vận động các tổ chức xã hội từ thiện tham gia chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn quận. Tăng cường công tác giám sát dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.

- Các ngành văn hóa xã hội cần có kế hoạch nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong các khu tái định cư và khu phố còn nhiều khó khăn.

- Trong công tác giáo dục cần có giải pháp đồng bộ để thực hiện các nội dung trọng tâm như: Hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong Quận. Trong công tác cải cách hành chính cần đặc biệt quan tâm đến tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; triển khai hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong công sở; gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ công chức về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

3/ Quốc phòng – an ninh:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về Chương trình mục tiêu “3 giảm”, tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

- Tập trung chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy để thực hiện có hiệu quả đề án sau cai nghiện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề kéo giảm tội phạm, tăng tỷ lệ điều tra khám phá án, nhất là án trộm cắp.

- Tăng cường tuần tra, canh gác và chốt chặn, xử lý vi phạm hành chính để hạn chế tai nạn giao thông. Nắm địa bàn để kịp thời phát hiện và giải quyết nhanh các vụ việc xảy ra trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

2/ Công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân:

- Tiếp tục lãnh đạo các chi đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện bước 3 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đợt phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2007 theo tinh thần đánh giá đúng thực chất, tránh nể nang, hình thức nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

- Tiếp tục kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ ở những nơi còn thiếu và yếu, trong đó cần đánh giá việc thực hiện yêu cầu luân chuyển cán bộ trong thời gian qua những mặt còn hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Tiếp tục tạo chuyển biến trong phương thức tập hợp, vận động quần chúng, tập trung trước hết là đối với Đoàn Thanh niên. Cấp ủy phường phải hết sức quan tâm đến công tác thanh niên, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, Đoàn phải nắm và hiểu được thực trạng của các tầng lớp thanh niên ở địa bàn dân cư để làm tốt công tác vận động thanh niên.

- Các chi đảng bộ cơ sở cần rà soát lại kế hoạch đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng từ đầu năm để phấn đấu thực hiện, cần chú ý phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong các phong trào để phát triển vào Đảng, phát triển đảng phải đảm bảo chất lượng.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về công tác vận động nhân dân từ nay đến năm 2010.

- Tập trung cho công tác lãnh đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động quận.

- Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa X) nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Thông báo