Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy quý IV/2007

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III (2005 - 2010); những công việc còn tồn đọng trong quý III/2007 và một số nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy quý IV/2007 với những nội dung sau:

I.- HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN: (trung tuần tháng 10/2007):

- Thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong quý IV/2007 và báo cáo tóm tắt thực hiện chủ đề năm “Quản lý và phát triển đô thị” trong 9 tháng đầu năm.

- Thông qua báo cáo việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh, Công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 9 tháng đầu năm 2007; bàn các biện pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2007.

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy về vận động nhân dân giai đoạn 2007- 2010.

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy về bảo vệ môi trường.

- Chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quý IV/2007.

II.- TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY:

1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2007. Lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2007 “Năm quản lý và phát triển đô thị”.

2- Triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Thành ủy. Sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và vận động quần chúng.

3- Thực hiện bước 3 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4- Kiểm tra thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về lĩnh vực kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2007.

5- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

6- Trong quý IV/2007 giải quyết những công việc còn tồn đọng trong 9 tháng đầu năm 2007 về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; chỉ đạo các hoạt động lễ, tết.

THÁNG 10/2007

Ban Thường vụ Quận ủy họp trong các ngày 3, 10, 17, 24 và 31 bàn các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 – khóa IX và Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường – xã – thị trấn (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

- Công tác tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

THÁNG 11/2007

Ban Thường vụ Quận ủy họp trong các ngày 7, 14, 21 và 28 bàn các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động 06-CTr/QU ngày 21/8/2006 của Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Thông báo 309-TB/QU ngày 14/6/2007 chuẩn bị).

- Thông qua tổ chức kiểm điểm đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2007 (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 3B-NQ/QU ngày 10/5/2006 của Quận ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu “03 giảm” (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Thông báo 309-TB/QU ngày 14/6/2007 chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy định 428-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí”. (Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua kế hoạch tổng thể về tổ chức tái định cư cho các hộ dân diện di dời giải tỏa thuộc các dự án trên địa bàn quận (UBND quận chuẩn bị).

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Thành ủy về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới (Ban Dân vận Quận ủy chuẩn bị).

- Công tác tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

THÁNG 12/2007

Ban Thường vụ Quận ủy họp trong các ngày 5, 12, 19 và 26 bàn các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Ban Dân vận Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch 15-KH/QU ngày 24/8/2007 về đấu tranh với số đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn quận 2 (thường trực BCĐ thực hiện Kế hoạch 15-KH/QU chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đối với khối Đảng, chính quyền và đoàn thể quận (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Thông báo 309-TB/QU ngày chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị “về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” và báo cáo việc triển khai thực hiện Công văn 255-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc thực hiện Thông báo 83-TB/TW của Ban Bí thư về tình hình lễ hội, tâm linh, ngoại cảm” (Ban Tuyên giáo chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2007, phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2008 (UBND quận chuẩn bị) và sơ kết 01 năm thực hiện chủ đề năm 2007 “Năm Quản lý và phát triển đô thị” (UBND quận chuẩn bị).

- Thông qua kết quả đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2007 (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa X) (Nhóm được phân công xây dựng chương trình chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2007; phương hướng thực hiện trong năm 2008; chương trình làm việc năm 2008 và quý I/2008 của Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy (Văn phòng Quận ủy chuẩn bị).

- Công tác tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

III.- BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV/2007:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Quận ủy lần thứ 9.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị các nội dung để thông qua Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong quý IV/2007.

- Thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về vận động nhân dân (giai đoạn 2007 – 2010).

- Thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về bảo vệ môi trường.

- Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số chủ trương chính sách để thực hiện nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

- Thông qua các nội dung sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy theo yêu cầu của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

- Nội dung hoạt động lễ trong quý IV/2007.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Quận ủy lần thứ 10 và nội dung họp Ban Thường vụ Quận ủy định kỳ.

Trên đây là chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy quý IV/2007. Chương trình này sẽ được bổ sung khi có các chủ trương mới của Trung ương, Thành phố và yêu cầu thực tế của quận.

Thông báo